Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
DUBEN 2000


4. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 4. 2000 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Trněný, Čermáková, Popelka, Hruška, Cvachová, Novotný, Flusek,

Omluveni MUDr.: Čapková, Vítová, Lazarová, Sellnerová, Lešanovská, Rükl, Matiášek

Čestná rada MUDr.: Mikš,Tošovský, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Šebek

Delegát sjezdu: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. REVIZNÍ KOMISE
 3. ČESTNÁ RADA
 4. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Dodatečně zařazeno: Stručná informace o X. mimořádném sjezdu ČLK dne 8.4.2000

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň:

 • dopis prezidentovi ČLK ve věci nezajištění posudku od VR- stížnost 5/99 (7.3.00)
  Dopis nezodpovězen, proto urgován a dodán faxem vědecké radě – odpověděl doc. Štrof v tom smyslu, že kausa byla již dalšímu znalci přidělena. Na sjezdu 8.4. osobně Dr Štrofa upozornil předseda na možné komplikace v případě, že včas posudek nebude dodán.
 • dopis na odd. vzdělávání ČLK – nesouhlas - odesláno 10.3.2000.
  Odpověděl MUDr Rath, že organizuje vzdělání na úrovni vedení farmakologických firem a vedení komory, kdežto u nás můžeme zajistit jen na úrovni regionálních zástupců farmakol. firem. A že se nad dopisem podivuje, že problém nevidí (údajně jednohlasné stanovisko představenstva)
 • sdělení představenstvu ČLK – otevřít diskusi ke SP (2.3.00 –e-mailem).
  Odpověď jsme nedostali, ale na www stránkách Komory se objevily důvodové zprávy k jednotlivým předpisům a objevil se i SP 5, snaží se to dát do souladu, ale mnoho věcí je vyloženě účelových a nepřijatelných. Doporučujeme podívat se na naše stránky www, kde MUDr Sucharda dal podrobné rozbory. Delegáti povinně. Reakce byla v časopisu takřka paranoidní)
 • dopis řediteli Velveta Varnsdorf  ( + MUDr. V. + MUDr J.) –7.3.00.
  Odpověď ředitele Velvety ing. Jelínka 13.3. v tom smyslu, že organizovaný nábor se v továrně dělat nebude, i když by měli zájem na tom, aby zaměstnanci byli ošetřováni u MUDr J. Je to však na svobodné vůli každého zaměstnance a případný přechod k jinému lékaři bude proveden lege artis v ordinacích a ne ve výrobních dílnách či kancelářích závodu
 • stanovisko OS ČLK Děčín k regulačním opatřením při financování ambulantní zdravotní péče v 1.pol.2000 – adresováno na MZdr.ČR a ÚP VZP Praha (5.3.00)
  Bylo přílohou k zápisu 3/00 (odpověď jsme nedostali) Bude zaurgováno.
 • dopis OP VZP – platnost smluv
  Dotaz nebyl odeslán, protože po prostudování korespondence s OP VZP Děčín MUDr. Plhoň vyrozuměl, že dopis podepsaný ředitelem MUDr. Markem z 22.10.1999 podle své formulace ošetřuje i otázku smluv, jejichž platnost bude dobíhat ještě i v roce 2000. Proto se MUDr. Plhoň rozhodl, že další dotaz v tomto smyslu činit na VZP nebude.
 • Uložení hotovosti na termínovaný vklad KLASIK v Union bance
  – na 3 měsíce (do 10.6.2000) s úrokovou sazbou 4,90% p.a.

MUDr. Sellnerová:

 • Zajištění posudku dalšího nezávislého chirurga – MUDr. Pazdery

- splněno

MUDr. Ullrych:

 • Smlouva - proplácení tel. hovorů Dr. Plhoně – po poradě s ekonomickým odd. v Olomouci budeme řešit jinak. Představenstvo revokuje schválení proplácení paušálu Kč 400,- měsíčně na základě uzavřené smlouvy. Odměna bude vyplácena měsíčně na základě náhrady za ztrátu času ve výši odpracovaných 10 hod. Vyplacená částka Kč 500,- je určena k refundaci části nákladů na provoz soukromého E-mailu a soukromého mobilního telefonu a časů s touto činností spojených pro ČLK.

Představenstvo souhlasí.

(zpět na obsah)

Ad 2) Revizní komise

Ev. č. 20/98 – posudek byl zpracován chirurgem MUDr. F. Pazderou, zprávu RK vypracoval MUDr. Šebek RK podává návrh na odložení věci. Spis předán ČR na zasedání.

Ev. č. 5/99  – v šetření u soudního znalce (Vědecká rada)

Ev. č. 01/00 - RK navrhla k odložení, ČR předáno 21.3.00

Ev. č. 02/00  – Vyjádření MUDr. K. bylo předáno RK. Věc byla projednána na zasedání RK 23.3.00. RK předá v nejbližších dnech s návrhem na odložení. Předsedkyně revizní komise napíše dopis MUDr. K. s upozorněním na nedostačující zápisy v dokumentaci, které by mohly komplikovat jeho pozici v jakémkoliv případě který by snad někdy mohl být v souvislosti s jeho lékařskou praxí projednáván.

NOVÁ STÍŽNOST Ev. č. 03/00 - Dne 13.3.00 doručeno z centrální RK, kam byla stížnost p. P. odeslána. Jedná se o stížnost, která byla již v roce 1995 šetřena na OS ČLK Děčín a bylo rozhodnuto o odložení věci. Meritem stížnosti je požadavek o odškodnění za bolestné, které stěžovatelka již jednou nárokovala ze údajnou újmu (bolest), která dle ní měla být MUDr D. jí způsobena při gynekologickém vyšetření. RK podala návrh na odložení věci.

(zpět na obsah)

Ad 3) Čestná rada

Ev. č. 01/00 - RK navrhla k odložení, ČR předáno 21.3.00

Ev. č. 03/00 - ČR předáno dne 22.3.00 s návrhem na odložení věci.

Ev. č. 20/98  – RK podává návrh na odložení věci.

(zpět na obsah)

Ad 4) Členské příspěvky

Představenstvo schválilo rozeslání upomínek – upozornění členům, kteří k datu 5.4.2000 neuhradili členský příspěvek, jehož splatnost byla 1.3.2000. Pokud nebude platba do 14 dnů připsána na účet, bude předáno RK k zahájení DŘ pro porušení povinností člena ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vydání licence:

MUDr. Štěpán H ó s – obor FBLR + VL v oboru FBLR, atestace FBLR 1.2.2000. Žádost podána 9.3.200, do Olomouce odesláno 9.3.00

Dne 11.3.00 schváleno představenstvem ČLK.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků na r. 2000:

MUDr. Alexander Závěrka – dle zjištění představenstvo souhlasí s čl. příspěvkem Kč 600,-Kč , který byl již zaplacen.

Dle zjištění je třeba dosud na MUDr. Závěrku pohlížet jako na absolventa. Není v pracovním poměru delším než 24 měsíců. Nástup do zaměstnání 6.10.1998.

MUDr. Zdeněk Jirka - dne 22.3.00 požádal o snížení čl. př. na rok 2000. Od dubna bude prý nezaměstnaný. RK na svém zasedání 23.3.nedoporučuje představenstvu snížit čl. příspěvek

Představenstvo na základě jednomyslného hlasování neschválilo snížení čl. příspěvku na rok. 2000.

MUDr. Zlatuška Prausová – dne 17.3.2000 doručena žádost o zrušení členství v ČLK. Příspěvek 300,-Kč za ní byl již uhrazen do centra, ale MUDr Prausová dosud nezaplatila nic. (dopis Dr. Plhoň 21.3.00, kde je situace žadatelce vysvětlena)- je na rozhodnutí představenstva, zda bude příspěvek prominut, či bude částka snížena. (o snížení ale žádáno zatím nebylo)

Představenstvo schválilo prominutí členského příspěvku v plné výši 300,-Kč a bere na vědomí oznámení o vystoupení z ČLK.

MUDr. Forero Mora Mario – dne 5.4.00 požádal o odložení platby členského příspěvku na rok 2000 z důvodu tíživé finanční situace. Rovněž požádal o zohlednění platby v minulém roce, kdy uhradil členský příspěvek v plné výši i když v ČR začal pracovat od 1.10.1999.

Představenstvo na základě hlasování (1 proti, 1 se zdržel, 8 pro) souhlasí s rozložením plateb členského příspěvku na rok 2000. Příspěvek bude uhrazen ve čtyřech splátkách po 300,-Kč. Příspěvek z loňského roku nemůže být vrácen.

MUDr. Tomáš Vejrych – dne 5.4.2000 požádal o odložení platby z důvodu tíživé finanční situace.

Představenstvo na základě hlasování (1 proti, 1se zdržel, 8 pro) souhlasí s rozložením platby do dvou splátek (2x 300,-Kč)

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věc., materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Petr Janák – žádost doručena 27.3.00. Jedná se o další (2. souběžnou) ordinaci PL pro dospělé – ul. Žitavská 3000, Varnsdorf. Přiložena kopie smlouvy o závodní péči. Na zasedání předložena kopie kladného vyjádření hygienika + věcné a personální vybavení ordinace. Kontrolu ordinace provedl MUDr. Flusek.

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření k PVa M vybavení ordinace

Žádost o oprávnění k předpisu léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Kateřina Holajová – pracoviště OHES Děčín. Žádost podána 27.3.2000.

Představenstvo souhlasí s vydáním oprávnění k předpisu léčiv a zdravotnické techniky.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Petra Halounová –  z důvodu změny pracoviště žádá o přeregistraci na OS ČLK Teplice. Přeregistrace uskutečněna 5.4.2000.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Lucie Bernášková – z OSL Mělník, od dubna bude pracovat na neurologickém odd Nemocnice Děčín.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

V průběhu měsíce března byly nahlášeny tyto akce:

32/00/004 Pediatrický seminář

1) Problematika drogové závislosti u mladistvých
2) Toxikologické vyšetření
Přednášející: MUDr. Jan Pajerek, Mgr. Bunčická.
Pořadatel: MUDr. Martin Novotný – Dětské odd. Lužické nemocnice.
Akce se koná 21. 3. 2000 v Rumburku - restaurace Dymník od 17,00 hodin

32/00/005 Klinicko patologický seminář

Přednášející MUDr. Petr Klepiš a prim. MUDr. M. Slunečková
Pořadatel Nemocnice Děčín. Akce se koná 22.3.00 od 14 hod. v jídelně Nemocnice Děčín.

32/00/006 Chirurgický seminář

1) Onemocnění prsu
2) Současné trendy v léčbě zlomenin dlouhých kostí u dosp. a dětí
3) Současné možnosti intenzivní terapie u vážně chirurgicky nemocných
Přednášející: MUDr. Vítová, MUDr. Kalixová, MUDr. Náhlík, MUDr. V. Pazdera.
Akce se koná 20.4.00 od 14,00 hod. – jídelna Nemocnice Děčín.. Pořadatel Nemocnice Děčín.

32/00/007

1) Nesteroidní antiflogistika – přednášející MUDr. Jiří Havel
2) Lokální léčba nesteroidními antiflogistiky – přednášející MUDr. Jana Doksanská
Akce se koná 29.3.2000 – Restaurace Maxim ve Varnsdorfu. Pořadatel Sdružení PL – MUDr. Vodičková.

32/00/008 Terapie hypertenze a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění

Přednášející MUDr. Jan Peleško - II. interní klinika LF UK Praha
Akce se koná 26. 4. 2000 od 18,30 hod.- Restaurace Maxim ve Varnsdorfu. Pořadatel Sdružení PL -MUDr. Vodičková

32/00/009 Ischemická choroba srdeční

Přednášející MUDr. František Kulič- Interní klinika Ústí nad Labem
Akce se koná 31. 5. 2000 od 18,30 hod. Restaurace Maxim ve Varnsdorfu. Pořadatel Sdružení PL -MUDr. Vodičková

32/00/010

1) Otázka drog v neodkladné péči
2) Epiglotitis jak ji leckdo neviděl + videozáznam
Přednášející MUDr. Jan Pajerek- JIRP DK IPVZ Ústí nad Labem
Akce se koná 4.4. 2000 od 18,00 hod.-Hotel Faust Děčín I Pořadatel Dětské odd. Nemocnice Děčín -prim. MUDr. Pánek

32/00/011 Využití kortikosteroidů u akutních stavů

Přednášející MUDr. Jan Procházka – ved. lékař JIP Ústí nad Labem
Akce se koná 11.5.2000 od 18,30 – Hotel Faraon Rumburk.
Pořadatel 1. Zdravotní Rumburk – interní odd. prim MUDr. Vaňková.

32/00/012 Bolesti v rameni

Přednášející MUDr. Šťastný, MUDr. Hós, MUDr. Pecháček + názorné cviky reh. pracovnice Briestenská
Akce se koná 17.5.2000 od 9,00 hod v zasedací místnosti ředitelství Nemocnice Děčín.
Pořadatel: Nemocnice Děčín odd. rehabilitace MUDr. Šťastný.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 6.3.00 - Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv- únor 2000
 • Dne 7.3.00 - Na podkladě proběhlého výběrového řízení zasláno stanovisko OkÚ – doporučení pojišťovnám uzavřít smlouvu s MUDr. Pavlem Kozlíkem na základě VŘ konaném dne 9.2.2000.
 • Dne 17.3.00 – Všeobecné informace ke školícím akcím v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
 • Dne 27.3.00 doručeny kopie registrací:
  MUDr. Olga Vodičková – změna místa provozování
  MUDr. Ľubomír Dranačka – změna místa provozování
  MUDr. Marie Šťastná – změna trvalého pobytu
 • Dne 27.3.00 – informace - Problematika trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek nebo jedů

Centrum ČLK:

Zápis ze zasedání představenstva 5.-6.2.2000 (nic podstatného, většinou řešeny majetkové záležitosti)

 • Zápis bloku RK
 • Schválené licence – Děčín: MUDr. Matušáková – pediatrie
 • Seznam přijatých lékařů do ČLK – Děčín: MUDr. Holod, MUDr. Šulc
 • Programy prevence zneužívání drog
 • Usnesení skupiny poskytovatelů ambulantní neústavní spec. péče k návrhu VZP pro 2. pol. 2000
 • Petice za zřízení správních a dozorčích rad v nemocnicích
 • Dotazník pro ambulantní specialisty
 • Doporučení ČLK PREAMBULE – Podmínky udělení licence na užívání pečeti ČLK pro rok 2000
 • Návrh Stavovského předpisu č. 17 - Finanční řád ČLK

Zápis ze zasedání představenstva 10.3.00 + přílohy:

 • schválené žádosti o udělení garance na jednání představenstva
 • licence schválené na zasedání představenstva
 • seznam přijatých lékařů
 • oznámení delegátům jihočeského kraje o potřebě volby náhradního člena Představenstva za odstoupivšího MUDr Vonkeho.
 • právní rozbor problematiky kooptace náhradníka za delegáta sjezdu

Účetní uzávěrka za rok 1999

Dne 21.3.00 doručen dopis MUDr. Ratha vyzývající k odstranění nedostatku uvedeného v účetní uzávěrce za rok 1999 s nabídkou tudíž svěřit vedení účetnictví i našeho OS ČLK jednomu subjektu v Praze. Dne 22.3.00 byl odeslán dopis (MUDr. Plhoň) s vysvětlením, že formální chyba uvedená v uzávěrce neměla vliv na hospodářský výsledek a byla ihned po upozornění ek. úseku v Olomouci opravena. OS ČLK Děčín nepřijímá nabídku vedení účetnictví firmou v Praze neboť tato činnost je dokonale ošetřena pracovníky naší kanceláře MUDr Hamerníkovou a p. Kalvasem. 3.4.00 MUDr. Rath poděkoval za rychlou opravu chyb s vysvětlením, že nabídka k vedení účetnictví v Praze není pokus o “centralizaci”.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Předseda upozornil všechny přítomné na nutnost slučování jízd – vytěžování automobilů. Záleží na domluvě, mezi kolegy.
 • Dne 3.4.00 doručen dopis pro předsedy všech OS ČLK, předsedy všech RK a předsedy ČR s přílohami z firmy Inres Sones, která v minulých letech zajišťovala registr a evidenci stížností pro ČLK. Na základě uveřejněných článků v MF DNES je tato firma obviňována za zveřejňování údajů týkajících se ČLK. V dopise firma dokazuje, že toto nebylo ani možné, ale naopak obviňuje vedení ČLK z neoprávněného užívání jejího software. Bude zveřejněno na našich web. stránkách
 • Všichni členové představenstva + předseda, členové revizní komise a čestné rady předložili čerstvá negativní lustrační osvědčení.
 • MUDr. Čermáková vznesla návrh uspořádat školení pro lékaře s tématem Legislativa ve zdravotnictví. Představenstvo doporučuje konání této akce, která by mohla být zařazena do KVL s přidělením 1 bodu. Akci se pokusí zorganizovat MUDr. Sucharda ve spolupráci s JUDr. Stolínovou. Na příštím zasedání bude podána informace o případném termínu konání akce.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

- dopis MUDr. Jirkovi – neschválení snížení členského příspěvku
- dopis MUDr. Prausové, MUDr. Forerovi, MUDr. Vejrychovi – platby příspěvků.

MUDr. Sellnerová:

- dopis MUDr. Krátkému – upozornění na nedostačující zápisy v dokumentaci

Čestná rada:

- viz výše

Revizní komise:

- viz výše

Zapsala: Z. Hamerníková

Za správnost: MUDr František Plhoň - předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster