Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
BŘEZEN 2000


3. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 3. 2000 v DĚČÍNĚ

Přítomni MUDr.: Plhoň, Herrmannová, Čapková, Čermáková, Popelka, Cvachová, Novotný, Flusek.

Omluveni MUDr.: Ullrych, Hruška, Trněný,

Čestná rada MUDr.: Mikš, Vítová, Lazarová, Dragounová, Tošovský

Revizní komise MUDr.: Sellnerová, Lešanovská, Rűkl, Šebek (omluven Matiášek)

Delegát sjezdu MUDr.: Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY O SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ V PRAZE 5.2.2000
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

Úkoly uložené na minulém zasedání byly splněny.

Představenstvo schválilo další zúročení našich financí na termínovaném vkladu – dle přehledu se jeví jako nejvýhodnější Union banka – na 3 měsíce 4,90-5,40% p.a.. (případně další revolving)

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy ze schůzky 5. 2. 2000 v Praze

Cenová jednání – Byly předloženy informace o průběhu reakce na výsledek cenových jednání na I. pololetí 2000 jednak na schůzce předsedů, jednak v jednotlivých okresech dle dostupných informací.

Závěry k dané problematice vyplynuly z diskuse na představenstvu

 • Cenová jednání

Představenstvo se rozhodlo reagovat na výzvu odborných lékařů okresu Trutnov, jednak na zápis ze schůzky odborných lékařů z děčínského okresu dopisem na ostatní OS ČLK i do centra, který by zevšeobecněnou formou protestoval proti některým způsobům regulací, které ve svých důsledcích již ovlivňují například kvalitu preskribce a tím poskytované odborné péče. Stanovisko bude dáno k disposici tisku. Své stanovisko k financování zdravotnictví jsme již předtím zaslali na ředitele Okresní VZP MUDr Marka, který v telefonickém rozhovoru doporučil předsedovi, aby se obrátili s názorem přímo na vedení VZP, což i tímto dopisem bude učiněno. (viz příloha č. 1)

Představenstvo se současně seznámilo i s odpovědí ředitelů poboček ZP MV a Voj. ZP v Ústí n.L. (viz též korespondence)

 • Sponzoring

Představenstvo nepovažuje za šťastnou formu, která byla zvolena směrem k veřejnosti. Většina lékařů se za tuto aktivitu ČLK stydí a vyskytly se zejména při diskusi o povinném členství v ČLK hlavně v nemocnicích názory, že někteří by raději nebyli v organizaci, která se směrem k pacientům profiluje takovým způsobem. Nicméně sponzoring ve zdravotnictví je legitimní.

 • Stanovisko k projednávání novel Stavovských předpisů,

Představenstvo OS ČLK Děčín na svém zasedání dne 1. 3. 2000 jednomyslně doporučilo iniciovat novou diskusi nad pozměněnými verzemi Stavovských předpisů zveřejněnými 5.2. 2000 na schůzce předsedů Okresních a Obvodních sdružení ČLK, včetně zcela nového disciplinárního řádu, který ještě ani zveřejněn nebyl. Domníváme, že validně prostudovat celý materiál nelze během několika dnů (jak je žádáno z centra); tím ale nehodláme zpochybnit termín mimořádného sjezdu, neboť je pravděpodobně možné stihnout zapracování všech připomínek a jejich uveřejnění na internetu nejpozději 1 týden před mimořádným sjezdem. K našemu stanovisku nás vede zejména skutečnost, že dosud nebyla zveřejněna důvodová zpráva vysvětlující požadované změny, která je v každém legislativním procesu vždy nejpodstatnější. Pokud se vše stihne, pak to průběh sjezdu nezkomplikuje, ale naopak usnadní. Námi zpracované připomínky k jednotlivým SP budou v přehledné formě uveřejněny v dohledné době na naší webové stránce: www.clk.cz (Dopisy a mejly tohoto znění byly rozeslány jako reakce na stanovisko prezidenta Komory MUDr Ratha na ústředí Komory a další okresní sdružení i do časopisu “Tempus medicorum”)

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 20/98 – přítomnými členy RK navrženo, aby byla dokumentace poslána třetímu nezávislému chirurgovi s položenými otázkami na daná ošetření.

Ev. č. 5/99 – kauza je stále u Vědecké rady ČLK.(dle informace sekretářky VR zatím nebylo předáno jinému znalci, kdo byl osloven, odmítl) MUDr. Plhoň a MUDr. Sellnerová napíší dopis prezidentovi ČLK se žádostí o radu. Neřešení problému by mohlo vrhnout stín i na řešení všech stížností Komorou.

Ev. č. 01/00 - RK navrhuje k odložení, v nejbližších dnech bude předáno ČR.

Nová stížnost ev. č. 02/00 – Věc šetřila Policie ČR a odložila, protože neshledala podezření z trestného činu. Věc předala ČLK, protože na základě znaleckého posudku prim odd. soudního lékařství MUDr. F. bylo zjištěno pochybení po stránce odborné. Věc bude řešena jako standartní stížnost. Nemusí proběhnout šetření, protože kompletní materiál byl zaslán z Policie, kde byla věc šetřena pro podezření zanedbání povinností PL pro děti.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 13/99 – dne 5.1.99 se konalo zasedání senátu. Rozhodnutí ČR a zápis ze senátu předán a rozeslán. Rozhodnutí převzato MUDr. K. 15.2.00 - platba poplatku za disciplinární řízení a pokuta byla uhrazena 16.2.00

V současné době nemá ČR od RK žádnou stížnost k projednání.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků na r. 2000:

Dne 3. 2. 2000 byl doručen dopis prim. MUDr. Pinty – žádost o určení čl. příspěvku pro r. 2000. V dubnu ukončí pracovní poměr v Nemocnici Děčín (důchodce).

Dne 3.2.00 odeslána odpověď, že nelze příspěvek prominout. Příspěvek musí být uhrazen v plné výši jako u ostatních pracujících důchodců majících pracovní smlouvu. Výše členského příspěvku je rozhodující ke stavu k 1.3. daného roku. Představenstvo s dopisem souhlasí.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Martin Richter – rozšíření praxe OL v Jílovém o ordinaci v DD na Kamenické ul v Děčíně II. Dosavadní ordinaci provozovala Nemocnice Děčín.

Kontrolu prostor provedla MUDr. Čermáková. Doporučuje vydat kladné vyjádření. Žádost podána 28.2.00. Představenstvo souhlasí.

MUDr. Otakar Urban – přemístění stávající ordinace do nových prostor v ul. Lesní 3013 ve Varnsdorfu. Ordinaci fyzicky prověřil Mudr. Flusek a doporučuje vydání kladného vyjádření. Žádost podána 1.3.2000.

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření, ale zdůrazňuje, že žádosti musí býti podávány vždy před zahájením provozu v nových prostorách!

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Daniela Karmanová –  důvodu změny pracoviště žádá o přeregistraci na OS ČLK Praha 5. Přeregistrace byla uskutečněna 29.2.2000. Příspěvek na r. 2000 uhrazen.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Kamila Rájková – z OSL Ústí nad Labem, pracoviště PAO Nemocnice Děčín.

Představenstvo bere uvedené přeregistrace na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

V průběhu měsíce února byly nahlášeny tyto akce:

32/00/002 Pediatrický seminář: Akutní alergické stavy z pohledu dětského alergologa a imunologa.

Přednášející MUDr. Karel Švorc. Akce se koná 29.2.00 od 17 hod. v restauraci Bohemia ve Varnsdorfu. Pořadatel DO Lužické nemocnice.

32/00/003 Antiepileptika III. generace

Přednášející MUDr. Petr Klepiš. Akce se koná 2.3.00 od 15 hod. v zasedací místnosti Nemocnice Děčín. Pořadatel Nemocnice Děčín ve spolupráci se Spolkem lékařů J.E.P.

Představenstvo bere uvedené akce na vědomí, akce jsou ohodnoceny 1 bodem.

Koncepce pořádání vzdělávacích akcí centrem ČLK

V průvodním listu k dopisu obsahujícímu oznámení o pořádání semináře pro praktické lékaře, který v Děčíně zorganizovalo a garantuje pražské centrum ČLK – odd. vzdělávání (viz korespondence z ČLK – níže), je žádáno o propagaci vyvěšením a nabízí se za spolupráci v regionu při pořádání podobných akcí vždy 500,- Kč.

Stanovisko představenstva: Představenstvo nesouhlasí s modelem pořádání odborných seminářů v okresech, které by organizovalo centrum v Praze. Jsme sami schopni semináře organizovat a také se tak i děje. Akce pořádané v okrese Děčín nemohou být organizovány přes centrum s naší účastí. Bude-li mít farmaceutická firma zájem být sponzorem školící akce, sami zorganizujeme její pořádání dle potřeb a možností okresu. Nechápeme, proč Komora platí pracovníky za činnosti, které jsme si vždy zdarma dovedli zorganizovat sami. Případný příspěvek farmaceutické firmy půjde pak do naší pokladny a ne, nezaslouženě do Prahy. V některých ohledem centralizmus nastolovaný v ČLK již přesahuje únosné meze. Dopis do centra - MUDr. Plhoň.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

Dne 10.2.00 - Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv - leden 2000

Bereme na vědomí.

Centrum ČLK:

 • Dne 5. 2. 2000 se konala v Praze schůzka předsedů viz bod 2
 • Dne 9. 2. 00 se konala přednáška “Postavení a úloha lékařských komor v Německu a Rakousku.”.
 • Seznam přijatých lékařů do ČLK ke dni 5.2.2000. (Děčín - MUDr. Holod, MUDr. Šulc)
 • Pozvánka a žádost o propagaci a zveřejnění přednáškové akce.(Odborný seminář pro praktické lékaře 15.3.00 – hotel Česká koruna, Děčín I od 16,30 hod.
 • Přednášející: Doc. MUDr. Karel Šonka, Csc. – problematika nespavosti v ordinaci PL
  prim. MUDr. Jolana Marková – diagnostika a léčba bolesti hlavy na začátku nového tisíciletí

K problematice pojišťoven a cenových jednání:

 • Dne 3.2.00 doručena eml. zpráva od ředitele ZP MVČR Ing.Měkoty, že požadavek lékařů děčínského okresu, který vzešel z Okresního shromáždění OS ČLK Děčín dne 8.1. byl postoupen odboru zdravotní politiky na ředitelství pojišťovny.
 • Dne 6.2.00 zaslala MUDr. Pohořelá dotaz stran dodatků ke smlouvám od OP VZP ohledně cen a regulací. Odpověď - MUDr. Plhoň – 7.2.00
 • Dne 7.2.00 doručen otevřený dopis ambulantních specialistů v okrese Trutnov (reakce viz bod 2)
 • Dne 8.2.00 zaslána informace řediteli OP VZP Děčín – závěry ze schůzky ambulantních specialistů jižní části okresu Děčín.
 • Dne 23.2.2000 doručeno stanovisko Vojenské ZP na sdělování údajů při vyúčtování každého kvartálu – v zájmu úspor provozních nákladů budou sestavy čerpání prostředků veřejného zdrav. pojištění zasílány pouze těm ZZ, na která dopadnou regulační opatření.

Další korespondence :

 • Dne 4.2.00 doručena lékařská zpráva – nález z neurologické ambulance v Nemocnici Děčín – pacient pan M. vyšetřen na žádost OS ČLK Děčín. Zpráva podepsána panem primářem MUDr. Pintou.
 • Dne 17.2.00 doručen dopis pana M. – uzavřená stížnost 18/99, který požaduje kopii výše uvedené zprávy (odpověděl předseda)

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Sdělení MUDr Plhoně, že prezident ČLK požaduje, aby všichni předsedové měli, pokud možno E-mailové spojení či alespoň mobil, jehož provoz je většinou Komorou hrazen.

Představenstvo reaguje tím, že ukládá tajemníkovi, aby s MUDr Plhoněm uzavřel smlouvu na proplácení paušálu Kč 400,- měsíčně. Tato částka je určena k refundaci části nákladů na provoz soukromého E- mailu a soukromého mobilního telefonu spojených s činností pro ČLK Ošetřeno bude na základě uzavřené smlouvy. (tajemník)

 • Dne 28.2.2000 zaslala MUDr. V. stížnost na postup Velvety Varnsdorf a.s. se žádostí o poskytnutí podpory proti postupu jmenovaného závodu. Firma provádí aktivní plošný nábor k přeregistraci pacientů k novému závodnímu lékaři, čímž poškozuje MUDr V. ekonomicky. Důvodem tlaku na zaměstnance Velvety není nespokojenost s odbornou úrovní péče MUDr V., ale jen zájmy závodu. V dopise je též upozorňováno na skutečnost, že žádosti o předání výpisu ze zdravotnické dokumentace podepsané MUDr J. jsou bianco nabízeny k podpisu úředníky daného závodu, aniž by pacienti, jejichž dokumentace je požadována, měli jimi v ordinaci MUDr J. podepsaný tiskopis zdravotní pojišťovny o přeregistraci,

Představenstvo ukládá předsedovi písemně informovat vedení závodu Velveta o jejich nesprávném postupu a tím ochránit MUDr. V. jako členku ČLK. Dle tel. rozhovoru předsedy s ředitelem Velvety byly již učiněny jisté nápravné kroky.

MUDr. V. bude odeslán dopis, že pokud se bude situace opakovat, má právo podat stížnost na svého kolegu, který snad porušil principy etického jednání mezi lékaři. Pokud nebude podána stížnost, nemůže se Komora dál věcí zabývat jako stížností. I MUDr J. bude upozorněn na možné důsledky, které by mohly vůči jeho osobě vzniknout, pokud vedení Velvety a.s. sám neupozorní na některé kroky tohoto podniku, které provádí jménem MUDr J. ač, dle sdělení vedení Velvety a.s. je jedním z bodů vzájemné smlouvy mezi podnikem a novým závodním lékařem MUDr J. klausule, že nebude podmínkou, aby každý zaměstnanec Velvety byl současně registrován u MUDr J. jako pojištěnec zdravotní pojišťovny.

 • Na upozornění člena představenstva MUDr. Fluska a MUDr Novotného bude učiněn dotaz na ředitelství OP VZP stran smluv, jejichž platnost končí v průběhu prvního pololetí 2000. Na dotaz ohledně ukončení platnosti smluv do konce roku 1999 /dotaz učiněn 7.10.99/ bylo z OP VZP sděleno, že stávající smlouvy bude VZP ČR formou dodatků prodlužovat zatím do 31. 7. 2000. Do této doby nebude VZP iniciovat výběrová řízení na stávající smlouvy. Jde o to, aby s naprostou jistotou bylo ze strany VZP deklarováno, že se stejný režim týká i smluv, kterým bude končit platnost v průběhu I. pololetí 2000. (dotaz zformuluje MUDr. Plhoň)

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

- dopis prezidentovi ČLK ve věci nezajištění posudku od VR-stížnost 5/99,

- dopis na odd. vzdělávání ČLK – nesouhlas

- sdělení představenstvu ČLK – otevřít diskusi ke SP (2.3.00 –e-mailem)

- dopis řediteli Velveta Varnsdorf (+MUDr. V. + MUDr J.)

- dopis OP VZP – platnost smluv

MUDr. Sellnerová:

- dopis MUDr. F. Pazderovi ve věci stížnosti ing. R.

- společný dopis s předsedou MUDr Rathovi ve věci kausy stěžovatelky paní K.

MUDr. Ullrych:

- smlouva - proplácení tel. hovorů Dr. Plhoně

Revizní komise:

- Ev. č. 20/98

- Ev. č. 5/99

- Ev. č. 01/00

- Ev. č. 02/00

Zapsala: Z. Hamerníková

Za správnost: MUDr František Plhoň - předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster