Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
květen 2000


5. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 5. 2000 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Čapková, Popelka, Hruška, Cvachová, Novotný

Omluveni MUDr.: Čermáková, Trněný, Lešanovská, Flusek, Rükl, Matiášek, Šebek, Tošovský

Čestná rada MUDr.: Mikš, Dragounová, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Delegát sjezdu MUDr.: Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY O ČINNOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň:

 • dopis MUDr. Jirkovi – neschválení snížení členského příspěvku – 10.4.2000 odesláno

 • dopis MUDr. Prausové, MUDr. Forerovi, MUDr. Vejrychovi, MUDr. Rezkové platby členských příspěvků – 10. 4. 2000 odesláno
 • Stanovisko OS ČLK Děčín k regulačním opatřením při financování ambulantní zdravotní péče v 1. pol. 2000 – adresováno na MZdr.ČR a ÚP VZP Praha (odesláno 5.3.2000) zaurgováno 17.4.2000.

  Odpověď doručena 3.5.2000 - od MUDr. Petra Pokorného - ředitele OLP ÚZP VZP ČR:

"Finanční prostředky nejsou neomezené a zavedení určitých regulací je zcela nezbytné. Regulací předepisování léčiv má zajistit, aby finanční prostředky vyčleněné na úhradu zdravotní péče byly vynakládány co nejlépe a nejúčelněji. Princip regulace preskripce je založen na spočítání (celostátních) průměrných výdajů na léky a zdravotní pomůcky na jednoho pojištěnce a tento výpočet je prováděn s ohledem na věkovou skladbu lékařových pacientů zpětně až za ukončené čtvrtletí. A právě toto zpětné hodnocení zajišťuje, že finanční srážky se uplatňují pouze u těch lékařů, kteří výrazným způsobem překračují průměrné výdaje na léky dosahované jejich kolegy. Aby nedocházelo k poškození potřeb pacientů, bylo dohodnuto, že lékař může předepsat ve čtvrtletí až o 20% léků (vyjádřeno v korunách) více, než činí vypočtené průměrné výdaje a tudíž tyto nejsou nepřekročitelnou hranicí. Co se týče předepisování "drahých léků", je tato preskripce většinou vázána na schválení revizním lékařem, je z výčtu průměrných hodnot výdajů vyloučena a lékař není při jejich předepsání ohrožen finanční srážkou ."

Nebylo tedy odpovězeno na nejzávažnější připomínku, tj. nesmyslnost a nespravedlnost regulace "sama na sebe".

MUDr. Sellnerová:

 • dopis MUDr. K. s upozorněním na nedostačující zápisy v dokumentaci, které by mohly komplikovat jeho pozici v jakémkoliv případě který by snad někdy mohl být v souvislosti s jeho lékařskou praxí projednáván.

MUDr. Sucharda:

 • bližší informace o možnosti konání odborného semináře “Právo ve zdravotnictví” – JUDr. Stolínová - dosud nesjednáno.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

K datu 3.5.2000 není zaznamenán v okrese Děčín žádný neplatič členského příspěvku!!

Všichni lékaři stanovený příspěvek uhradili. Zbývají pouze schválené rozložené platby

 • MUDr. Samek 1 splátka po 300,- do 1. 9.2000

 • MUDr. Forero 3 splátky po 300,- do 1. 12.2000

 • MUDr. Vejrych 2 splátky po 300,- do 1.12.2000

Představenstvo bere na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 5/9   – posudek soudního znalce byl z Vědecké rady zaslán 17.4.2000. Revizní komise svolala po prostudování spisu schůzku svých členů na čtvrtek 27.4. do Děčína, jednání proběhlo - v nejbližších dnech bude předáno ČR s návrhem na zahájení disciplinárního řízení - odborné pochybení několika lékařů.

Ev. č. 02/00  – RK  návrh na odložení. (Předáno ČR)

Představenstvo bere na vědomí zprávu revizní komise.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 20/98  – ČR rozhodla o odložení věci. Rozhodnutí rozesláno 19.4.2000.

Ev. č. 01/00 - ČR rozhodla o odložení věci. Rozhodnutí rozesláno 19.4.2000.

Ev. č. 03/00 - ČR rozhodla o nepřípustnosti disciplinárního řízení (protože ve věci bylo již jednou pravomocně rozhodnuto). Rozhodnutí rozesláno 19.4.2000

Představenstvo i čestná rada doporučují revizní komisi, aby v případě, kdy stížnost podává za pacienta někdo jiný (člen rodiny apod.) zajistila si předem souhlas dotyčného pacienta k šetření stížnosti, tzn. udělení souhlasu k vyžádání dokumentace i k informování o provedeném šetření podavatele stížnosti, jak ukládá současný Disciplinární řád.

Představenstvo bere na vědomí zprávu Čestné rady

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence:

MUDr. Romana B a č o v á - podáno 27.4.2000- žádost o vystavení licence pro obor oftalmologie. Přiložena kopie atestačního diplomu oftalmologie I.st. z roku 1994 + potvrzení odborné praxe.

MUDr. Ladislava K o v á ř o v á - podáno 27.4.2000 - žádost o vystavení licence pro výkon funkce lektora lékařské praxe pro obor lékařská imunologie a alergologie. Přiložena kopie atestačního diplomu imunologie z roku 1987 a potvrzení zaměstnavatele.

MUDr. Marie P š e n i č k o v á - podáno 2.5.2000 žádost o vystavení licence pro výkon funkce lektora lékařské praxe pro obor lékařská imunologie a alergologie. Přiložena kopie atestačního diplomu pediatrie II. st. + doklady o prodělaných školeních a potvrzení zaměstnavatele.

Doporučeno k udělení u všech tří.

MUDr. Martina J e n í k o v á - podáno 28.4.2000- žádost o vystavení licence pro obor gynekologie. Přiložena kopie atestačního diplomu gynekologie I. st.- z roku 1997.

Doporučeno k udělení s dodatkem, že podmínky budou splněny dne 1. 6. 00.

Při projednávání žádostí byla po diskusi vznesena otázka, kterou licenci bude uznávat VZP a další pojišťovny v případě, že lékař bude potřebovat dle licenčního řádu odborný dohled (dříve garanta). Opravňuje tato licence kromě školení i k výkonu supervize v lékařské praxi? Nebo bude nutná licence pro výkon vedoucího lékaře ?
MUDr. Sucharda byl pověřen představenstvem k tlumočení dotazu na revizní komisi ČLK i s vysvětlením pojmu délky praxe. Bude nutné vydat závazné stanovisko ČLK k vydávání licencí a projednat s pojišťovnami, aby novou situaci akceptovaly!

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/00/013 Seminář - Studie o hypertenzi

Přednášející: MUDr. Jana Všetičková

Pořadatel: Sdružení PL – MUDr. Vodičková. Seminář je určen pro praktické lékaře.

Akce se koná 10. 5. 2000 od 18,30 hodin – Restaurace Maxim Varnsdorf.

32/00/014

1) Vyšetřovací metody v pneumologii a kazuistiky - Přednášející MUDr. Viktor Jenšovský

2) Inkontinence- Přednášející MUDr. Josef Liehne

Pořadatel Sdružení PL – MUDr. Vodičková. Seminář je určen pro lékaře a sestry praktických lékařů.

Akce se koná 7.6.2000 od 18,30 hodin – Restaurace Maxim Varnsdorf.

32/00/015 Pediatrický seminář - NOVÉ POZNATKY V DĚTSKÉ ONKOLOGII

Přednášející  prof. MUDr. Josef Koutecký, Dr.Sc, přednosta kliniky dětské onkologie FN Praha
Motol

Pořadatel MUDr. Martin Novotný - Dětské odd. Lužické nemocnice. Seminář je určen pro lékaře i sestry všech oborů

Akce se koná 30. 5. 2000 - restaurace Dýmník v Rumburku od 17,00 hodin

32/00/016 Chronické žilní insuficience

Přednášející MUDr. Tomáš Klimovič

Pořadatel MUDr. Olga Vodičková ve spolupráci se SPL

Akce se koná 24. 5. 2000 - Varnsdorf - Restaurace Maxim od 18,30 hodin

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 6. 4.2000 - Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv- březen 2000

 • Dne 6.4. 00 Vyhlášení nového výběrového řízení na provozování biochemické a hematologické laboratoře pro území města Česká Kamenice a okolí. Přihlášky do 17.5.2000. Po určení datumu VŘ je pověřena k účasti MUDr. Danuše Čermáková.

 • Dne 21.4.2000 informace RZ OkÚ- Poskytování zdrav. péče účastníkům řízení o azylu a její úhrady.

Centrum ČLK:

 • Dne 6.4.2000 bylo zasláno upozornění na možnost zajištění tisku Sazebníku lékařských výkonů Kč 120,- bude rozesílán centrální Komorou na dobírku každému zájemci. Dotisk nebude možný. Kompletní objednávka musí být do 10.5.2000 v Praze.

 • Kancelář Olomouc dne 12.4.2000 zaslala informaci, že ode dne účinnosti SP ČLK č. 11 /10.4.2000/ je nutné žádosti o vydání osvědčení projednávat a doporučovat dle nově schválených podmínek pro udělení licence.

 • Kancelář Praha dne 14.4.2000 zaslala s omluvou za pozdní zaslání znalecký posudek ve věci případu úmrtí p. Mottlové. Za vypracování posudku nám bude zaslána faktura ve výši 1400,-Kč (uhrazena 2.5.2000).

 • Dne 17. 4. 00 žádost MUDr. Ratha o projednání témat: (prosím všechny členy představenstva, aby se předem s materiálem seznámili)

  1. Zřízení oboru rodinný lékař – na X. sjezdu zazněl požadavek na konstituování tohoto oboru.

Závěr: Představenstvo po diskusi a hlasování je jednomyslně proti ustanovení licenčního oboru "rodinný lékař". Písemné stanovisko zpracuje MUDr. Cvachová a MUDr. Novotný /praktičtí lékaři/ - po předání do kanceláře bude stanovisko zasláno představenstvu ČLK.

  1. Podzimní sjezd ČLK – návrh na nový způsob vypočítávání výše členských příspěvků

Představenstvo projednalo otázku členských příspěvků a jejich výše. Předložený návrh (výpočet výše členského příspěvku z hrubé mzdy u zaměstnanců a z obratu (!!) u soukromých lékařů) se jeví jako zejména technicky těžko proveditelný. Vyžádal by ohromný nárůst administrativní činnosti, bylo by nepřehledné kdo kolik má platit a zda to zaplatil ve správné výši atd....u privátních lékařů není obrat kriteriem o příjmech, i pracoviště s vysokým obratem v materiálově náročných oborech může mít příjem nulový nebo dokonce záporný. Navrhovaný způsob není možný. Je zde skryto mnoho administrativních úkon, včetně ohrožení ochrany osobních dat a jejich zabezpečení.

Závěr: S návrhem nesouhlasíme pro jeho neproveditelnost a nerelevantnost navrhovaných kriterií. O výši členských příspěvků rozhodne sjezd ČLK. V každém případě navrhujeme jednotný tarif pro stejné kategorie lékařů i v případě, že by sjezd stanovil příspěvky vyšší. V žádném případě ale nesmí dojít ke snížení podílu prostředků ponechaných v okresech. Současný rozdělovací klíč vyhovuje. Na naší webové stránce bude otevřena diskuse k otázce výše čl. příspěvků. (MUDr. Sucharda, MUDr. Plhoň). Lékaři v okrese budou na materiály upozorněni odesláním SMS. Bude připomínkováno. Před odesláním odpovědi rozešleme všem členům představenstva OSL Děčín.

 • Dne 18. 4.2000 zaslán dopis MUDr. Ratha adresovaný všem předsedů OSL – reakce na dopis firmy Inres-Sones + náklady Inres Sones.

 • Zápis ze zasedání představenstva 7.4.2000

 • Zápis bloku RK

 • Seznam přijatých lékařů do ČLK – Děčín: MUDr. Holod, MUDr. Šulc

 • Schválené žádosti o udělení garance

Další korespondence :

 • Dne 6.4.2000 doručen dopis pí. Kuberové – odpověď na dopis MUDr. Plhoně ze 17. 1. 2000 (kopie odeslala i MUDr. Rathovi) Je zde uvedeno, že neposílá stížnost, ale odpověď. MUDr. Plhoň odpověď pí. Kuberové 10.4.2000 (kopie zaslána i MUDr. Rathovi)

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Lazarová doporučuje, aby na poliklinice v Děčíně byla ve vestibulu nástěnka s informacemi pro lékaře. Její umístění však musí odsouhlasit a zajistit OkÚ.

Dle tlf. informace p. Schejbala z OkÚ je Okr. Úřad smluvně vázán. Určitá firma má jedinečné právo na uveřejňování informací v areálu polikliniky formou pronájmu volných ploch. Ještě bude zvažováno, zda by byla možnost umístění nástěnky.

 • Množí se dotazy lékařů, kdo bude zapisovat a podepisovat indexy KVL

Po diskusi bylo doporučeno informovat členy o změnách Stavovských předpisů - (Licenční řád a Systém celoživotního vzdělávání) na připravovaném semináři, který bude pořádat MUDr. Sucharda ve spolupráci s OS ČLK Děčín.

Po předložení dokladů může býti např. potvrzeno v kanceláři, předtím si index může vypsat lékař sám. Rovněž i o tom budou uveřejněny informace na našich webových stránkách na něž budou upozorněni lékaři např. SMS v mobilních telefonech. Index lze nechat potvrdit v kanceláři, ale od ledna příštího roku budou nová kritéria. Je doporučeno schraňovat certifikáty o účasti, popřípadě nechat zapisovat účast přímo na akcích do indexu.

 • Bude nutné rozeslat dopisy všem, kteří v současné době pořádají jednobodové školící akce na území našeho okresu a informovat je o změnách.

Do centrálního registru akcí je zapsána pouze akce, oznámená registru nejméně 30 dnů před jejím pořádáním. Je otázka, zda se spolupodílet na akcích pořádaných v okrese. Bylo by nutné podat představenstvu ČLK žádost o akreditaci.

 • Dne 20. 4. 2000 doručen dopis - stížnost p. Němečkové na sestru z LSPP. Stížnost postoupena dne 3.5.2000 zřizovateli - OkÚ RZ. Nebude evidováno jako stížnost ČLK do centrálního registru.

 • Technik pro naše PC doporučuje dokoupit disk (volné místo na stávajícím disku je již jen 76,5 MB) cena cca 7 000,- Kč. Představenstvo schválilo.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 •  dopis představenstvu ČLK - rodinný lékař + čl. příspěvky

MUDr. Sucharda:

 • Bližší informace o možnosti konání odborného semináře "Právo ve zdravotnictví" - JUDr. Stolínová.

 • Pověření představenstva OSL Děčín k tlumočení dotazu na centrální Komoru : Pojem délky praxe u školitele a primáře a bývalého garanta, vydat stanovisko, kterou licenci pro potřebu pojišťovny (za "garanta pro obor")

 • Otevřít diskusi na naší web. stránce k otázce čl. příspěvků

 • Uveřejnit plné znění Licenčního řádu a Systému celoživotního vzdělávání - sms zpráva pro členy

Zapsala: Z. Hamerníková

Za správnost: MUDr František Plhoň - předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis(zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster