Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
květen 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

5. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 12. 5. 2003 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych,Koudelová,Čapková, Kovtun,Popelka, Flusek, Louková

Omluveni MUDr.: Englerová, Kučerová, Slavík

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: omluvena Sellnerová, Lešanovská

Webmaster: MUDr. Sucharda - omluven

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [schůzka KR ČLK - vydání souhlasu pro nemocnici Děčín] - proběhlo 24.4.2003 v Teplicích

 • [telefon Ing. Jemelkovi - možnost prodloužení nájemní smlouvy dětskému lékaři] - dle usnesení Městského zastupitelstva - výpověď nelze vzít zpět

 • [telefon MUDr. Popovovi - jak zajistil zástup ve svých ordinacích] - má dohodu s MUDr. Karbulou (bylo hovořeno i se zástupcem OP VZP- MUDr. Lorencem), v Dolním Podluží mu nájemní vztah trvá.

 • [zdůvodnění nesouhlasu Lužické nemocnici s personálním vybavením PLDD D. Poustevna] - odesláno 14.4.2003

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o  zasedání Krajské rady ČLK v Teplicích dne 24. 4. 2003

Registrace nemocnice Děčín - projednání žádosti o souhlas s materiálním a personálním vybavením - vydáno 25.4.2003.

Od 1.5.2003 platí nové předpisy k PVT (a tiskopisy). Až se vše usadí, bude na ředitelství nemocnice Děčín učiněn dotaz, jaký je současný úvazek náměstka pro LPP

Schůzka se zástupci KÚ Ústí nad Labem - LSPP

Konala se 30.4.2003 v Děčíně - zúčastnil se MUDr. Plhoň a MUDr. Slavík. Došlo ke konstatování všech účastníků - i nemocnic, že nedošlo k nárůstu ošetřených pacientů v době, kdy LSPP je mimo provoz.

SEVER okresu

 • ve Varnsdorfu bude také zrušena služba LSPP v době od 22 hodin do 06 hodin.
 • Velký Šenov zatím služby drží, pokud to bude hrazeno obcemi, statistika ale ukázala, že noční využití je směšně malé. Došlo ale také k nárůstu návštěv v odpoledních hodinách, pravděpodobně si sloužící lékaři vykazují návštěvy svých registrovaných pacientů.

JIH okresu

 • doposud všem stranám vyhovuje - smlouvy vydány na dobu neurčitou. Trendem je další útlum této služby až případně k jejímu úplnému zrušení. Ostatní současně probíhající služby ZZS (RLP, RZP) i služby v nemocnicích na odborných ambulancích jsou dostačující

Diskuse :

 • jak se hradí návštěvní služba (LSPP nevýjezdní)
 • ohledávání mrtvých (řešeno s Policií ČR)
 • Varnsdorfská nemocnice nabídla prostory ve svém objektu i se sanitou (zatím není akceptováno)
 • Situace s dostupností urgentní pomoci se vylepšila se stanovištěm ve Velkém Šenově

Informace:
Liberecký kraj: v celém kraji zrušena LSPP, v nemocnicích slouží kromě odborných služeb (větší náklady pro pojišťovny) i ti praktičtí lékaři, kteří s touto formou služby souhlasí.- model byl schválen.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Stížnosti v řešení

Revizní komise má neuzavřených osm stížností, z nich 3 z roku 2002 (u jedné se čeká na znalecký posudek, i jedné byla podána námitka, kterou bude řešit čestná rada ČLK).

Nové stížnosti

Předány dvě nové stížnosti, které bude revizní komise přešetřovat.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešené návrhy na zahájení disciplinárního řízení

Čestná rada provedla dvě senátní řízení s lékaři, u kterých bylo revizní komisí navrženo zahájení disciplinárního řízení pro podezření ze spáchání disciplinárního provinění.

V jednom případě uznal senát lékaře vinným a uložil mu pokutu, lékař se ihned proti rozhodnutí odvolal - odvolání bylo postoupeno čestné radě ČLK.

Ve druhém případě byl lékař rovněž uznán vinným, svého pochybení si je vědom. Senát rozhodl od disciplinárního opatření upustit, protože projednání věci považuje za dostatečné opatření.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Richard R e i ch o - (Nemocnice Děčín) podáno 15.4.2003 - VL - primář pro obor anesteziologie a resuscitace atestace A+R II. st. r. 1995. Splňuje délku praxe i kvalifikaci. Odesláno 16.4.2003 k projednání v licenční komisi ČLK.

MUDr. Jitka P a l i č k o v á - (Nemocnice Děčín) podáno 15.4.2003 - VL - primář pro obor anesteziologie a resuscitace. Atestace A+R II. st. r. 1994. Splňuje délku praxe i kvalifikaci. Odesláno 16.4.2003

MUDr. Jiřina G r a t z e l o v á - (Nemocnice Děčín) podáno 15.4.2003 - VL - primář pro obor anesteziologie a resuscitace. Atestace A+R II. st. r. 1984. Splňuje délku praxe i kvalifikaci. Odesláno 16.4.2003

MUDr. Zdeňka M a r t í n k o v á - (Nemocnice Děčín) podáno 15.4.2003 - VL - primář pro obor anesteziologie a resuscitace. Atestace A+R II. st. r. 1994. Splňuje délku praxe i kvalifikaci. Odesláno 16.4.2003

MUDr. Daniela K a l l m ű n z e r o v á - (Nemocnice Děčín) podáno 17.4.2003 - VL - primář pro obor interní lékařství. Atestace interní lékařství II. st. r. 1984. Splňuje délku praxe i kvalifikaci. Odesláno 22.4.2003

MUDr. Martin U l l r y ch - (Nemocnice Děčín) podáno 5.5.2003 - VL - primář pro obor nefrologie. Atestace interna I. st. v r. 1990, nefrologie v r. 1995. Splňuje délku praxe i kvalifikaci. Odesláno 9.5.2003

Představenstvo doporučilo udělení všech projednávaných žádostí o licenci.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - Děčín, příspěvková organizace, Provaznická 1394/10, Děčín I, IČO 689 74 761.

 • Statutární zástupce: MUDr. Luboš Kučera.
 • Místo provozu:
  • RLP Děčín, Provaznická 1394/10, Děčín I
  • RLP Česká Kamenice, 5. května 527
  • RLP Rumburk. U Nemocnice 10
 • Druh a rozsah zdravotní péče: Přednemocniční neodkladná péče a doprava raněných a rodiček
 • Vedoucí lékař: MUDr. Luboš Kučera

Podáno 22. 4. 2003. Souhlas vydán 25.4.2003 - projednáno Krajskou radou ČLK v Teplicích.

Dětská ozdravovna Jetřichovice, příspěvková organizace, Jetřichovice 124, 407 16, IČO 00829480

 • Statutární zástupce: Ing. Petr Brabec
 • Místo provozu: Jetřichovice 124
 • Druh a rozsah zdravotní péče: Pediatrická ambulance
 • Odborný zástupce NZZ: MUDr. Václav Podolský (Licence VL,primář pro obor pediatrii), úvazek 0,40
 • Celkový počet lůžek: 115 + 18 izolace pro nemocné děti během pobytu - epidemiologické důvody

Podáno 29. 4. 2003 - dodatek 12.5.2003 - žádost na samostatnou ambulanci pediatra.
Představenstvo bylo seznámeno se všemi doloženými materiály. Představenstvo konstatuje, že MUDr. Podolský nemůže vykonávat práci závodního lékaře pro dospělé, neb na to nemá patřičnou kvalifikaci a ani smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Může vyšetřovat a léčit pouze děti a dorost. V tomto bodě Představenstvo nesouhlasí se zněním smlouvy, která nemůže být v rozporu s vyšší právní normou.

Diskuse - ordinační hodiny, výše úvazku, náplň - nejsou stanovena kriteria pro ozdravovny.

Představenstvo schválilo provozování pediatrické ambulance v rámci Dětské ozdravovny v Jetřichovicích (fyzická kontrola PVT na místě - MUDr. Plhoň).

MUDr. Plhoň učiní dotaz na představenstvo ČLK: jaká jsou kritéria - normy na pracoviště tohoto typu - dětské ozdravovny.

Schváleno.

Žádost o schválení lektorské smlouvy:

NEMOCNICE Děčín : školitel dermatovenerologie MUDr. Ladislav Ř e b í č e k - školenec MUDr. Kateřina K r e u z i n g e r o v á: Smlouva uzavřena 17.4.2003

1. Zdravotní Rumburk, a.s.: školitel pediatrie MUDr. Dalibor K a r b u l a - školenec MUDr. Marcela Č e r m á k o v á - Smlouva uzavřena 28.4.2003.

Představenstvem schváleny obě smlouvy.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

Dne 6. 5. 2003 bylo z OSL Liberec na OSL Děčín převedeno členství MUDr. Karla Humla (pracoviště Lužická nemocnice Rumburk- gyn. por. odd.- absolvent z roku 2002)

Představenstvo bere na vědomí

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/02/005 ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Pořádá: MUDr. Jiří Slavík - SPL Děčín - jih

Přednášející: MUDr. Jan Cee - infekční odd. Most, Mgr. Dagmar Matoušová

Program:

 • Meningoková meningitida, prevence, klinický průběh, terapie

 • Chřipka a její komplikace

 • Novinka očkování proti chřipce

 • Adjuvantní vakcína FLUAD

 • SARS

Datum: 9. 10. 2003 v 17:00, Restaurace Slavia veslařský klub Staré Město Děčín III

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

Předseda detailně seznámil přítomné s obsahem zápisu představenstva:

 • Přijetí závazného stanoviska ČLK k vedoucím lékařům LDN:

LDN lékař, který má 2 atestace z oboru, na který se může skládat nadstavbový obor geriatrie, a má praxi delší než 10 let, může stát v čele LDN a zastávat pozici primáře LDN.

 • Závazné odborné stanovisko ke kvalifikace konsiliárního lékaře:

Konsiliární vyšetření provádí lékař splňující minimálně podmínky k výkonu samostatné lékařské praxe.

Představenstvo doporučuje informovat nemocnice o přijatém odborném stanovisku - konsiliární vyšetření.

 • Zápis představenstva ČLK 11. - 12. 4. 2003:
  • Stavovský předpis č. 20 - Postup vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti členů (vzor vydávaného potvrzené)
  • Na vědomí : Dopis adresovaný řediteli OZP ÚZP ÚP VZP ČR MUDr. Petru Pokornému - návrh na změnu základní minutové sazby pro jednotlivé kategorie zdr. pracovníků
  • Seznam auditorských firem, oslovených pro audit účetní uzávěrky za rok 2002
  • Závazná pravidla pro koordinátory kurzů ČLK
  • Materiály k zasedání představenstva ČLK - RK
   • Stav stížností RK ČLK- zpracováno Mgr. Vičanovou
  • Seznam vydaných licencí na vědomí:
   • ke dni 14.4.2003 - Děčín schváleno:
    • MUDr. Ondečková - VL neurologie,
    • MUDr. Urbanský - obor interna,
    • MUDr. Rais - VL interna;
   • ke dni 22.4.2003 - Děčín schváleno:
    • MUDr. V. Pazdera - obor chirurgie,
    • MUDr. Baláková - VL oftalmologie,
    • MUDr. Kalixová - obor chirurgie,
    • MUDr. Šáfrová - obor chirurgie
    • vráceno k doplnění: MUDr. M. Čermáková (pediatrie výjimka) - doložení uzavřené LS,
   • ke dni 5.5.2003 - Děčín schváleno:
    • MUDr. D. Čermáková - VL pediatrie
  • Seznam přijatých členů k 12.4.2003
 • 22. 4 . 2003 doručena finální verze Stavovského předpisu č. 19 - Postup při vydávání souhlasu ČLK s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ (platnost od 1.5.2003)
 • Na vědomí zaslán dopis MUDr. Ratha, který byl odeslán ředitelům nemocnic - možnost účasti na Satelitním sympoziu ČLK - provoz nemocnice 21. století - 30. 5. - 31. 5. 2003 Poděbrady

Krajský úřad:

Kancelář zdravotního rady KrÚ

Oznámení o stanovisku vyhlašovatele výběrového řízení:

 • VŘ 29. 1. 2003 - souhlasné stanovisko pojišťovnám pro obor chirurgie - MUDr. A. Zamykal ml.
 • VŘ 26. 2. 2003 - souhlasné stanovisko pojišťovnám pro obor praktický lékař pro dospělé, interní lékařství - MUDr. J. Malečková
 • VŘ dvoufotonová celotělová kostní denzitometrie v rámci osteologického pracoviště - MUDr. R. Dimitrov

Představenstvo bere na vědomí.

Referát zdravotnictví

 • Změna registrace MUDr. G. Rojarová - (změna nájemního vztahu - vlastní ordinace)

Představenstvo bere na vědomí.

Další korespondence :

 • Korespondence MUDr. Stehlíkové - předsedkyně OS ČLK Česká Lípa - zrušení LSPP v CL
 • Žádost o uveřejnění inzerátu volná místa na našich www - Lucie Bayer May Consulting s.r.o. - informace MUDr. Sucharda (nabídnuta smlouva na umístění nabídek uvedené firmy za 1000,- Kč, neozvali se)
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • 19.4.2003 - zemřel prim. MUDr. Robert Vít, CSc. - MUDr. Václav Jára napsal vzpomínku do TM a Děčínského deníku). Rodina si přála rozloučení jen v rodinném kruhu. Nesdělila místo a datum pohřbu.
 • Počínaje měsícem září 2003 bude zasedání představenstva OS ČLK Děčín opět každou první středu v novém měsíci (3.9., 1. 10., 5.11., 3.12.) vždy od 16 hodin
 • Představenstvo by se mělo sejít i v době prázdnin - začátek července, popřípadě konec června nebo v srpnu. Záleží na dovolených, aby bylo jednání usnášení schopné, je třeba se předem domluvit. Vzhledem k tomu, že na dnešním jednání nejsou všichni členové představenstva, bude do příštího jednání zjištěno.
 • Nabídka firmy S.ED, s.r.o. - Ing. Josef Šimurda - uspořádání semináře věnované problematice ochrany osobních údajů ve zdravotnictví dle zákona č.101/2000 Sb. (za cenu 17 500,- Kč bez DPH ). Představenstvo na nabídku nereflektuje - nejsou na to fondy
 • Představenstvo projednalo podnět - pozdní zasílání lékařských zpráv ošetřujícím lékařům z některých odd. nemocnic:
  • výstup: do Nemocnice Děčín a Lužické nemocnice bude odeslán dopis ředitelům, aby upozornili své primáře na včasnost zasílání zpráv. Často dochází k přerušení léčby, protože ošetřující lékař nemá po propuštění pacienta zprávu a nemůže tak navázat na léčbu poskytnutou pacientům v nemocnici.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • Dotaz ředitelství Nemocnice DC - jaký je úvazek náměstka pro LPP
 • Upozornění MUDr. Kučerovi ZZS - opravit žádost o PVT ZZS (MUDr. Popelka nemá smlouvu)
 • Dotaz představenstvu ČLK - kriteria (normy) pro ozdravovny
 • Upozornění MUDr. Podolského - změnit uzavřenou smlouvu s DO Jetřichovice - preventivní prohlídky, a dotaz kolik hodin v týdnu zde pracuje
 • Informace nemocnicím - přijaté odborné stanovisko konsiliární vyšetření
 • Upozornění nemocnicím - pozdní zasílání zpráv - přerušení kontinuity péče

MUDr. Ullrych:

 • připraví a bude řídit povede nejbližší schůzi představenstva 9.6. 2003 - předseda bude na dovolené

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster