Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
červen 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

6. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 9. 6. 2003 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Ullrych, Koudelová, Čapková, Slavík, Popelka, Kučerová

Omluveni MUDr.: Plhoň, Louková, Kovtun, Englerová, Flusek

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster: MUDr. Sucharda - omluven

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DAL<ÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [Dotaz ředitelství Nemocnice DC - jaký je úvazek náměstka pro LPP - dotaz představenstvu ČLK 27. 5. 2003] - bude projednáváno 20. - 21. 6. 2003

 • [Upozornění MUDr. Kučerovi ZZS - opravit žádost o PVT ZZS] - jméno MUDr. Popelky bylo ze žádosti vyškrtnuto

 • [Dotaz představenstvu ČLK - kriteria (normy) pro ozdravovny] - odesláno 21. 5. 2003 - bude projednáváno 20. - 21. 6. 2003

 • [Upozornění MUDr. Podolského - změnit uzavřenou smlouvu s DO Jetřichovice - preventivní prohlídky a dotaz kolik hodin v týdnu zde pracuje] - upozorněn 26. 5. 2003 - v DO pracuje 6 hodin týdně

 • [Informace nemocnicím - přijaté odborné stanovisko konsiliární vyšetření] - odesláno 27. 5. 2003

 • [Upozornění nemocnicím - pozdní zasílání zpráv- přerušení kontinuity péče] - odesláno 27. 5. 2003

MUDr. Ullrych -

 • [připraví a bude řídit (povede) nejbližší schůzi představenstva 9. 6 - předseda bude na dovolené]

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o jednání se zástupcem Komerční banky a.s. - pobočka Děčín (p. Robert Ács - ředitel pobočky)

V rámci smlouvy s ČLK (partner ČLK) chtějí navázat na spolupráci i s OS ČLK - nabídka produktů pro lékaře - zejména balíček OPTIMUM MEDIKUM (220,- Kč), mají zájem o dlouhodobou spolupráci s klientelou lékařů.

Představa KB:

 • odkaz na pobočky jejich banky na www.clk.cz (prezentace),

 • rozeslání informací prostřednictvím kanceláře na e-maily našich členů.

Pan ředitel nezná obsah smlouvy ČLK s Komerční bankou a představenstvo OS ČLK Děčín se nemůže proto vyjádřit. Pro nedostatek informací bude o otázce spolupráce s pobočkou KB Děčín jednáno na dalším zasedání 2. 7. 2003 v Rumburku, až bude znám obsah smlouvy, a co z ní vyplývá pro OS ČLK.

Bude požádáno ústředí ČLK o poskytnutí kopie smlouvy. Dle telefonické informace právního odd. ČLK je smlouva neveřejná a o jejím vydání rozhoduje pan prezident.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

V šetření je 5 stížností dosud neuzavřených.

V jedné další bylo opakovaně rozhodnuto o nezahájení disciplinárního řízení (na návrh čestné rady ČLK byl vyžádán druhý odborný posudek, který vyzněl negativně stejně jako první).

Jedna stížnost uzavřena návrhem na zahájení disciplinárního šetření.

V jednom případě bylo rozhodnuto nezahajovat disciplinární řízení, ale stěžovatelka podala námitku a věc je u čestné rady ČLK.

Byla podána informace o případu lékaře, který rozhodnutím čestné rady okresního sdružení byl potrestán pokutou 5000,- Kč, ale po projednání před čestnou radou ČLK na podkladě námitky stěžovatelů byla pokuta zvýšena na 20 000,- Kč!

Nové stížnosti

V měsíci květnu byly přijaty k šetření další dvě nové stížnosti.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešené stížnosti

Žádné nové jednání neproběhlo.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

Zdravotnická záchranná služba Děčín, příspěvková organizace, Provaznická 1394/10, Děčín I, IČO 689 74 761.

Statutární zástupce: MUDr. Luboš Kučera.

Místa provozu:

 • LSPP pro dospělé Varnsdorf, Poštovní 2000
 • LSPP pro dospělé Velký
 • LSPP pro dospělé, Děčín I, 28. října 110
 • LSPP pro děti a dorost, Děčín I, 28. října 110

Druh a rozsah zdravotní péče: Lékařská služba první pomoci

Vedoucí lékař: MUDr. Luboš Kučera

Souhlas vydán 19. 5. 2003

1. Zdravotní Rumburk, a. s. - opakovaná žádost (14. 4. 2003 vydán nesouhlas)

Zařízení: 1. Zdravotní Rumburk, a. s. - praktický lékař pro děti a dorost

Místo provozu: Dolní Poustevna 180, Vilémov 152.

Personální obsazení: MUDr. Marcela Čermáková - (žádost o výjimku z licenčního řádu ČLK - dle informace kanceláře v Olomouci licence udělena na dobu určitou s dobou platnosti do 31. 12. 2004).

Schváleno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádné akce nebyly oznámeny

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • žádost o navržení lékaře - obor všeobecné lékařství z OSL Děčín k přezkoušení MUDr. M. Richtera (žádost o udělení výjimky) - sděleno, že již 14. 4. 2003 byl doporučen představenstvem MUDr. Slavík

 • Seznam vydaných licencí na vědomí:

  • ke dni 13. 5. 2003 schváleno:

   • MUDr. Kallmünzerová - VL interna,

   • MUDr. Martínková Z. - VL A+R,

   • MUDr. Paličková - VL A+R,

   • MUDr. Gratzelová -VL A+R,

   • MUDr. Reicho - VL A+R,

   • MUDr. Ácsová - obor interna,

  •  16. 5. 2003 schváleno:

   • MUDr. Vikalo - VL RDG,

   • MUDr. Stríbrská - VL A+R

 • Na vědomí z kanceláře prezidenta dopis adresovaný MUDr. Přehnalovi - předseda AČAMN

 • Zápis ze školení administrativních pracovníků v Jihlavě

 • Informace předsedkyně RK ČLK MUDr. Holanové o schváleném rozpočtu OS ČLK Děčín

 • Informace ze 41. zasedání RK ČLK + na vědomí dopis adresovaný MUDr. Rathovi

 • Zápis ze zasedání představenstva 16. - 17. 5. 2003

 • připomínka MUDr. Vedrala - nesouhlas se zaslaným zněním zápisu

 • změna SP celoživotní vzdělávání č. 16 "Diplom" - vypouští se ze SP § 11, odst 3 - slova - "rodné číslo a odbornost"

 • zrušení SP č. 6 - Sociální fond

 • Vědecká rada - paragrafové znění nových funkčních licencí v oboru TRN

  • F 018 rigidní a intervenční bronchoskopie

  • F 019 pneumologická cytodiagnostika

  • F 020 speciální funkční vyšetření plic

 • Blok revizní komise 23. 5. 2003

 • Zápis z voleb předsedy RK ČLK

 • Na vědomí: dopis OS ČLK Praha 1 - nečlenství lékařů v ČLK - vydávání licencí po úhradě doplatku členských příspěvků zvýšených o 50% (sponzorský dar) - bude projednáváno na sjezdu ČLK

 • Ekonomická rentabilita vzdělávacích kurzů - zpracováno MUDr. Horkou

 • Závazná pravidla pro koordinátory kurzů ČLK

 • Seznam přijatých členů do ČLK k 17. 5. 2003

 • Výzva prezidenta MUDr. Ratha o prověření informace, že zdravotní pojišťovny, především VZP opět prodlužuji lhůty splatnosti - odpověď - 4. 6. 2003 prodleva ve lhůtě - jediná VZP nehradí v termínu.

Krajský úřad:

Kancelář přednosty OkÚ:

 • na vědomí kopie rozhodnutí k registraci - změna trvalého pobytu MUDr. Bělky

Další korespondence :

 • MUDr. Milena Veberová požádala o vydání diplomu celoživotního vzdělávání - podmínky splňuje

 • Na vědomí dopis MUDr. Slavíka - adresovaný redaktorovi Děčínského deníku - ohledání mrtvých - reakce na článek v DD 4. 6. 2003 - diskuse k problému ohledání - špatný systém POLICIE ČR, problém není na straně lékařů

 • Oznámení MUDr. Milbauera ze dne 5. 6. 2003 - odborný zástupce pro obor RTG ve společnosti VIA Česká Kamenice - ukončil svou činnost - MUDr. Plhoň vyzval statutárního zástupce spol. VIA k podání nové žádosti o personální a věcné vybavení. Dle telefonického sdělení zástupce spol. VIA byla oslovena prim Petráčková. Do příštího zasedání bude předána nová žádost spol. VIA s personálním a věcným vybavením

 • Na vědomí dopis představenstva OS ČLK Prahy 6 - e-mailem doručeno 6. 6. 2003 - neplacení členských příspěvků a jejich vymáhání - zneuctění kolegiálních vztahů

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Nabídka možnosti připojení internetu on line v kanceláři OS ČLK Děčín přes společnost TES MEDIA. Vstupní investice cca 3000,- Kč, měsíční poplatek 990,- Kč, bez omezení objemu přenášených dat.

Představenstvo schválilo připojení internetu přes TES MEDIA.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Ullrych:

 • požádá MUDr. Ratha o poskytnutí kopie smlouvy ČLK a KB

MUDr. Popelka:

 • zajistí prostory k jednání na Dýmníku 2. 7. 2003

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster