Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
duben 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

4. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 14. 4. 2002 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Slavík, Popelka, Kučerová, Englerová, Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Čapková, Koudelová, Kovtun

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Tošovský

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Delegátka sjezdu MUDr. Šrámková

Webmaster:MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS - Personální a věcné vybavení Nemocnice Děčín
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [Dopis představenstvu ČLK- náklady na nové posudky, které si vyžádá odvolací orgán při projednávání námitek] - odesláno. Problematiku bude tlumočit i MUDr. Sucharda v RK ČLK (dle dopisu – odpověď MUDr. Ratha: Představenstvo má názor, že Čestná rada může chtít, co uzná za vhodné - nebyla to odpověď na otázku zpochybňování stávajícího znaleckého posudku)

 • [Zjistit právní stav věci – ordinace Dr. Popova v Dolní Poustevně] Ve Vilémově-je zajištěn zástup na podkladě dohody mezi MUDr. Popovem a MUDr. Štípkovou (cestu hradí OÚ, výpověď z prostor OÚ byla stažena)

 • [dopis JUDr. Machovi – odpověď- ochrana osobních dat] odesláno, MUDr. Sucharda za sebe i Představenstvo OS ČLK.

 • [dopis primářům nemocnic – vysvětlení k vybírání poplatku za garanci vzdělávacích akcí] – odesláno

 • [diplom KVL] bude možno pořídit 1ks za 25, -Kč (na diplom bude uváděna odbornost a datum narození barevný tisk)

MUDr. Sucharda -

 • [Informace na www (branci, cizinci)] - splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Zasedání Krajské rady ČLK v Teplicích dne 24. 3. 2003

MUDr. Pácaltová vedla zasedání – byla dohodnuta společná metodika vydávání a prověřování souhlasu s MaPV pro reregistrace NZZ lůžkových příspěvkových organizací v kraji a koncepci tvorby sítě lůžkových zařízení. (zápis MUDr. Pácaltové). Statutární zástupce musí být zaměstnán na úvazek 0,8.

Vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením pro Nemocnici Děčín, p.o.

V rámci registrace Nemocnice Děčín, p.o. projednává ČLK žádost o souhlas s materiálním a personálním vybavením.

Personální a věcné vybavení v Nemocnici Děčín vyhovuje ve všech oborech.

Ve zvláštním režimu je jen:

 1. ORL odd. – kde kromě primáře je úvazek kvalifikovaného lékaře jen na 0, 13, ale v případě nepřítomnosti primáře mandátní smlouvou na 0,8 l. m. (schváleno na podkladě usnesení Představenstva Komory - u menších oddělení stačí, když je smluvně zajištěn zástup primáře kolegou z privátu, který má příslušnou kvalifikaci, což děčínská nemocnice deklarovala.)
 2. Společné vyšetřovací a léčebné složky (komplement) - Zástupce plně kvalifikovaný zde nebude vyžadován
  1. HEMATOLOGIE - není zástupce primáře s licencí VL – primář - schváleno
  2. PATOLOGIE - není zástupce primáře s licencí VL – primář v oboru - schváleno
  3. REHABILITACE - není zástupce primáře s licencí VL – primář v oboru - schváleno

Podmíněně schválené

 1. Dermatologická ambulance – licenci má jen MUDr. Řebíček 0, 2 úvazku. bude schváleno pokud bude uzavřena smlouva o lektorském dohledu (MUDr. Řebíček - školitel, MUDr. Kreuzingerová - školenec)
 2. KLINICKÁ BIOCHEMIE – podmínky splňuje, ale ČLK se nepřísluší vyjadřovat se, mimo režim ČLK pro schválení, neb nejde o pracoviště lékaře. Dle Zákona 160/ 92 Sb. musí rozhodnout registrující orgán.
zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise měla v řešení 8 stížností. Z nich v jednom případě čeká na nové znalecké posudky z Vědecké rady ČLK, dvě již byly uzavřeny s tím, že disciplinární řízení nebude zahajováno, jedna z autorek stížnosti podala námitku (předává se čestné radě ČLK v Praze). Pět stížností dosud revizní komise neuzavřela.

Nové stížnosti

Byla přijata jedna nová stížnost - pacient není spokojen s chováním lékařky a s jejími poznámkami na adresu jiných lékařů.

Členské příspěvky

K datu 14. 4. 2003 všichni členové OS ČLK uhradili členské příspěvky (nedohledatelní zůstávají cizinci MUDr. Julia El-Hajar a MUDr. Mykola Korshynsky, kteří se oba odstěhovali neznámo kam). Stanovený odvod do ČLK Olomouc uhrazen.

Již pátý rok nemáme v OS ČLK Děčín nikoho, kdo by řádně neplatil příspěvky!!

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Disciplinární řízení

Proběhly dvě disciplinární řízení před senáty čestné rady. V obou případech bylo shledáno pochybení lékaře, jedenkrát udělena pokuta, jedenkrát od potrestání upuštěno, protože samotné jednání mělo dostatečný efekt.

Pasování Rytíře lékařského stavu

Zprávu o účasti na slavnostním pasování „Rytíře lékařského stavu", které proběhlo 12. 4. 2003 v Praze v Arcibiskupském paláci podala předsedkyně ČR OS ČLK Děčín MUDr. Černá. Pasován byl Doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Marcela  Č e r m á k o v á (zaměstnankyně Lužické nemocnice) podáno 25. 3. 2003 – obor pediatrie (Atestace pediatrie I. st. v r. 1996. Nesplňuje 6 let praxe, žádá o výjimku z LŘ. Doručeno zdůvodnění MUDr. Karbuly s doporučením OP VZP.

Žádost 27. 3. 2003 odeslána do Olomouce s doporučením (chybí 9 měsíců).

Následující žadatelé splňují podmínky, doporučeno:

MUDr. Iva  O n d e č k o v á - (Nemocnice Děčín) podáno 27. 3. 2003 – VL - primář pro obor neurologie. Atestace neurologie II. st.

MUDr. Roman  R a i s – (Nemocnice Děčín) podáno 27. 3. 2003. - VL - primář pro obor interní lékařství. Atestace interní lékařství II. st.

Odesláno 27. 3. 2003 do Olomouce.

MUDr. Eduard  U r b a n s k ý (Nemocnice Děčín) podáno 28. 3. 2003. - obor interní lékařství. Atestace interní lékařství I. st.

Odesláno 31. 3. 2003 do Olomouce.

MUDr. Hana  B a l á k o v á – (Nemocnice Děčín) podáno 3. 4. 2003. - VL - primář pro obor oftalmologie. Atestace oftalmologie II. st.

MUDr. Andrea  Š á f r o v á – (Nemocnice Děčín) podáno 3. 4. 2003. - obor chirurgie. Atestace chirurgie I. st.

MUDr. Želmíra  K a l i x o v á – (Nemocnice Děčín) podáno 3. 4. 2003. - obor chirurgie. Atestace chirurgie I. st.

MUDr. Dana  Á c s o v á – (Nemocnice Děčín) podáno 3. 4. 2003. - obor interní lékařství. Atestace interní lékařství I. st. v r. 1997.

Odesláno 3. 4. 2003 do Olomouce.

MUDr. Václav  P a z d e r a – (Nemocnice Děčín) podáno 8. 4. 2003. - obor chirurgie Atestace chirurgie I. st. v r. 1993.

Odesláno 9. 4. 2003 do Olomouce.

MUDr. Blanka  T u r č a n o v á - (Nemocnice Děčín) podáno 10. 4. 2003 – VL - primář pro obor kardiologie Atestace interní lékařství I. st. r. 1986, kardiologie r. 1995.

MUDr. Mária  S t r í b r s k á - (Nemocnice Děčín) podáno 10. 4. 2003 – VL - primář pro obor ARO. Atestace ARO II. st. r. 1987.

MUDr. Zoran  V i k a l o - (Nemocnice Děčín) podáno 10. 4. 2003 – VL - primář pro obor RDG. Promoce 1985. Atestace RDG I. st. r. 1994, RDG II. st. r. 1995. )

MUDr. Danuše  Č e r m á k o v á (Nemocnice Děčín) podáno 11. 4. 2003 – VL - primář pro obor pediatrie. Promoce 1974. Atestace pediatrie I. st. r. 1978, pediatrie II. st. r. 1989.

Odesláno 10. 4. 2003 do Olomouce.

Žádost o schválení lektorské smlouvy

Školitel v oboru dětská neurologie MUDr. Taťána L a z a r o v á - školenec MUDr. Jana C u l k o v á.

Představenstvo souhlasí s uzavřenou smlouvou.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

1. Zdravotní Rumburk, a. s. Lužická poliklinika – změna OZ ambulantní neurologie – MUDr. Václav Stehlík, Lesní 26 Rumburk –držitel licence VL-primář pro obor neurologie (člen OS ČLK Česká Lípa) - Podáno 26. 3. 2003. Souhlas vydán 27. 3. 2003.

Představenstvo souhlasí.

1. Zdravotní Rumburk, a. s. – praktický lékař pro děti a dorost – Dolní Poustevna 180. MUDr. Marcela Čermáková – (žádost o výjimku z licenčního řádu ČLK). Žádost o souhlas podán 26. 3. 2003. Přiložena smlouva o smlouvě budoucí nájemní s MěÚ Dolní Poustevna.

Vydán NESOUHLAS .

Důvod: Představenstvo nemůže vydat souhlas s personálním vybavením NZZ, protože MUDr. Čermáková nemá zatím vydanou licenci na obor pediatrie a nelze předjímat výsledek rozhodnutí Představenstva ČLK o výjimce.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Petr Novák – 28. 3. 2003 převedeno členství z OSL Děčín na OSL Praha 9. Členský příspěvek na rok 2003 uhrazen.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Jaroslav M i k š - nepracující důchodce - prodloužení platnosti - vydáno v r. 2001. Podáno 2. 4. 2003.

MUDr. Dagmar K a s a l o v á - KHS Děčín - prodloužení platnosti - vydáno v  r. 2001. Podáno 4. 4. 2003.

Představenstvo souhlasí s vydáním oprávnění.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/03/004 Klinický seminář 1. Zdravotní Rumburk, a. s.

Přednášející a témata:
MUDr. Kalinová Vanda – chirurgické odd.: Karcinom prsu u muže
MUDr. Kocourková Dana - dětské odd.: Vaskulitida CNS
MUDr. Pospíšil Václav – interní odd.: Nutriční podpora mimo lůžko
MUDr. Kadlec Miloš – chirurgické odd.:Appedicitida jinak
MUDr. Hruška Jiří – odd. ARO: Laparoskopie z pohledu anesteziologa
MUDr. Bačová Romana – oční ambulance: Diabetické retinopatie
MUDr. Stehlík Václav – neurologická ambulance: Diferenciální diagnostika bezvědomí

Okruh posluchačů: Lékařská veřejnost Šluknovského výběžku, zdrav. sestry ambul. lékařů a nemocnice

Datum a místo konání: 20. 5. 2003, Restaurace Dýmník, Rumburk

Začátek: 18,00 -hod. - předpokládaná délka semináře minimálně 2 hodiny

Kontakt na pořadatele: MUDr. Dalibor Karbula, 724 026 609

Podáno 14. 4. 2003.

Představenstvo schválilo zařazení akce do akcí garantovaných komorou s přidělením 2 kreditů

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům okresního sdružení přístupná k nahlédnutí v kanceláři okresního sdružení v úředních hodinách.

Centrum ČLK:

 • Zápis představenstva ČLK 14. – 15. 3. 2003
 • Reflexe na zápis – předsedkyně RK ČLK MUDr. Holanová
 • Tiskové prohlášení představenstva ČLK – vražda MUDr. Václava Štědrého
 • Dohadovací jednání ambulantních specialistů o cenách pro II. pol. 2003
 • Seznam vydaných licencí na vědomí – (ke dni 14. 3. 2003, 24. 3. 2003, 31. 3. 2003)
 • Seznam přijatých členů k 15. 3. 2002
 • Na vědomí: 20. 3. 2003 – oznámení licenční komise (MUDr. Píštěk) MUDr. Martinu Richterovi o možnosti přezkoušení před oborovou komisí VR ČLK pro všeobecné lékařství místo složení atestace z oboru všeobecného lékařství. Zástupcem za OSL u přezkoušení byl stanoven MUDr. Slavík
 • Na vědomí: 20. 3. 2003 – oznámení licenční komise (MUDr. Píštěk) MUDr. Daně Kučerové – prodloužena platnost licence pro výkon samostatné praxe v oboru všeobecné lékařství na dobu určitou do 31. 12. 2005
 • Na vědomí – informace o pokutě pro ČLK- rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 3. 2003 (Katalog dohodnutých služeb)
 • 19. 3. 2003 – zaslána pozvánka pro předsedy OS + předsedy ČR OS ČLK - slavnostní pasování na Rytíře lékařského stavu – 12. 4. 2003 v Arcibiskupském paláci. (Zúčastnila se MUDr. Černá)
 • 27. 3. 2003 - z kanceláře prezidenta poslán vzor žádosti – posouzení PVT nemocnic převedené na kraje
 • 7. 4. 2003 doručena informace předsedkyně RK ČLK MUDr. Holanové z jednání RK ČLK 4. 4. – 5. 4. 2003 Olomouc
 • Jihlava 28. a 29. 4.2003 – školení administrativních pracovníků – Bude proplaceno cestovné v ceně jízdenky ČD rychlík- Představenstvo souhlasí.

Krajský úřad Ústeckého kraje:

 • Nebylo nic doručeno

Další korespondence :

 • 17. 3. 2003 oznámení KHS Ústeckého kraje -Epidemiologie – územní pracoviště Děčín – MUDr. L. Šimůnková – informace o výskytu onemocnění atypickou pneumonií (S. A. R. S.) v jihovýchodní Asii (k uveřejnění na www, rozesláno e-mailem všem členům)
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Žádost redakci TM o uveřejnění oznámení o úmrtí MUDr. Švece (MUDr. Plhoň)
 • Dopis (e-mailem) šéfredaktorovi TM – neuveřejnění obhajoby člena OS ČLK Děčín MUDr. Suchardy (MUDr. Plhoň)
 • MUDr. Vališová požádala o vydání diplomu o vzdělávání - splňuje
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • schůzka KR ČLK – vydání souhlasu pro nemocnici Děčín (bude 24. 4. 2003 v Teplicích)
 • telefon. Ing. Jemelkovi – možnost prodloužení nájemní smlouvy s dětským lékařem
 • zdůvodnění nesouhlasu Lužické nemocnici s personálním vybavením PLDD Dolní Poustevna

MUDr. Sucharda:

 • tlumočení problematiky posudků vyžadovaných z ČR ČLK na základě námitek

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster