Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
 ČERVENEC 2008


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

5. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 7. 2008 v Rumburku

Přítomni MUDr.:  Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.:  Ullrychová, Kořínková, Englerová

Čestná rada MUDr.: Lazarová, Dragounová (omluveni: Černá,  Milič, Šrámková)

Revizní komise MUDr.:  Strachoň, Faiferová (omluveni: Sucharda,  Lešanovská, Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 • [oprava na www. clk. cz (r. č. pacienta)] - provedeno.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně

MUDr. Sellnerová oslovila zástupce KHS (MUDr. Bechyně) – otázky k dálničnímu přivaděči – MUDr. Bechyně je pozván na zasedání.

Předsedkyně informovala o odchodu lékařů z interního odd. v Děčíně a v Rumburku, někteří lékaři jsou ve výpovědi, někteří již skončili. Personální situace se jeví v obou nemocnicích jako nedobrá. Představenstvo bude chtít znát názor ředitelů zmíněných nemocnic. Zároveň se hovořilo o nedostatku středního zdravotního personálu.

MUDr. Sellnerová zjistí, jaký bude mít SZŠ v Děčíně program do budoucnosti.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Id. č. 07-32-623 Stížnost na chování praktické lékařky. Šetřením pověřena MUDr. Lešanovská. MUDr. Lešanovská zkontaktovala pana T. i MUDr. S. – pokus o vyjasnění nedorozumění. Panu T. odeslán dopis (20.3.08) s písemnou omluvou MUDr. S. a zápisem z jednání RK OS ČLK Děčín. Dopis byl převzat p. T. 21.3.2008. Písemná odpověď nebyla doručena. MUDr. Lešanovská telefonicky opět zkontaktovala p. T., dle jeho sdělení omluvu MUDr. S. přijal, námitku podávat nebude. 12.6.2008 odesláno p. T. i MUDr. S. rozhodnutí o smíru. Rozhodnutí dle dodejky převzato 16.6.2008.

Id. č. 07-32-742 Policie ČR x MUDr. J. – Rozhodnutí RK OSL Děčín s návrhem na zahájení disciplinárního řízení před ČR ČLK. Senát se konal 10.5.2008 od 11:00 hodin v kanceláři ČLK v  Praze 5. Doručeno předvolání k jednání před senátem ČR ČLK pro předsedu RK OS ČLK Děčín. Senátní řízení přerušeno – právní odd. posuzovalo, zda se jedná o přestupek či porušení Etického kodexu. 2. senát se konal 13.6.2008 v Olomouci. Nikdo ze členů RK ani předseda se nemohli zúčastnit.byla zaslána omluva. Písemné rozhodnutí ze senátu nebylo zatím doručeno, dle informace byla udělena pokuta.

Id. č. 07-32-817 A, B Stížnost na postup lékařky při ošetřování p. Z., který zemřel v nemocnici Děčín (roč. 1974). Vyžádán ještě pitevní protokol. Šetření nasvědčuje tomu, že v léčbě pana Z. nedošlo k pochybení. Připravuje se rozhodnutí. Zpracuje MUDr. Sucharda.

Id. č. 08-32-049 p. V.jsi stěžuje si na PL, MUDr. J. (PN - šetří MUDr. Sucharda). MUDr. J. uvedl, je ochoten se pacientovi omluvit. Panu V. byl odeslán dopis, zda má RK OS ČLK Děčín zprostředkovat schůzku s MUDr. J. a s p. V., kde by se mohlo vyjasnit, či mu postačí zaslání písemné omluvy. Bude svolána schůzka.

Id. 08-32-008 p. J. si stěžuje, nebyl přijat k ošetření a nebyly mu předepsány léky. Pacient nebyl přijat do péče MUDr. P.  RK ČLK stížnost přijala a zaregistrovala. MUDr. P. zaslal vyjádření k podání p. J. (šetřila MUDr. Lešanovská). Zpracovává se rozhodnutí.

Id. č. 08-32-087 p. Š. žádá o vyjádření a posouzení, zda mu úraz 6.2.2007 způsobila MUDr. E. či nikoli. Žádá o radu, jak by měl postupovat v dalších jednáních. 20. 3. 2008 doručen další dopis pana Š. – stížnost na postup MUDr. R. (MN ÚL) – podává stížnost pro podjatost. Šetří MUDr. Faiferová. RK zpracovává doručená vyjádření z pracovišť, kde byl p. Š. léčen. Nebylo zjištěno pochybení. Zvažuje se posudek od nezávislého odborníka. 12.6.2008 rozeslána informace stěžovateli o nevině lékařky. 17.6. 2008 doručil p. Š. námitku. Spis byl odeslán 18.6.2008 Čestné radě ČLK k dalšímu jednání.

Id. č. 08-32-214 p. B. si stěžuje na lékaře interního odd. KZ. a. s. - Nemocnice Děčín. Stížnost na neprofesionální postup personálu nemocnice na interní ambulanci – úmrtí pí. P. Podavatelka stížnosti je zastoupená advokátní kanceláří JUDr. Zdeňka Pánka. Stížnost byla zaslána ještě jednou přímo na OS ČLK Děčín rovněž z advokátní kanceláře JUDr. Pánka dne 28.4.2008. Šetří MUDr. Richter.

Id. č. 08-32-323 pí. I. udává ve svém dopise ze dne 7.4.2008, že musela uhradit regulační poplatek 30,- Kč, přestože nebyla lékařkou vyšetřena. 30.4. 2008 odesláno k posouzení RK ČLK Praha. Dne 24.6.2008 rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK o zařazení mezi stížnosti, přiděleno id. č. 

Nové stížnosti

Id. č. 08-32-306 p. B. si stěžuje na kruté a neetické chování MUDr. J. Stížnost podána 23.4.2008 RK ČLK v Praze. P. B. podal stížnost na lékaře, který v nemocnici ošetřoval jeho matku, která zemřela (Šetří MUDr. Strachoň).

Id. č. 08-32-239C pí. R. podala stížnost na ARO Nemocnice Děčín. Stížnost podána 2.4.2008 RK ČLK v Praze. Paní R. si stěžuje na špatnou pooperační péči jejího manžela, který zemřel. (Šetří MUDr. Faiferová).

[bez čísla] Mgr. G. podala stížnost na MUDr. I. (gyn. por. odd.). Dne 18.6.2008 podána stížnost pro zanedbání péče v těhotenství. Podcenění stavu pacientky při přijetí na gyn. por. odd. nemocnice. Po akutním převozu byla porozena  dvojčata, následně zemřelo jedno dítě. Stížnost byla odeslána 18.6.2008 do Prahy k zaregistrování se sdělením, že MUDr. I. není členem OS ČLK Děčín.

[bez čísla] Pí. H.žádá o  posouzení postupu lékařky MUDr. C. při zhotovení sluchadla, které je pro pacientku nefunkční. Stížnost byla odeslána 18. 6. do Prahy k zaregistrování se sdělením, že MUDr. C. není členkou OS ČLK Děčín.

Ostatní záležitosti

ČL. PŘÍSPĚVKY R. 2008

MUDr. Hanzlik uhradil 10 000,- Kč za pozdní vstup. Do ČLK Olomouc byl odveden povinný odvod  ve výši 5000,- Kč (příkaz do banky 24.6.2008 – povinný odvod).

Nedohledatelný lékař: MUDr. Mariánu Kobidovi byl odeslán dopis na Slovensko (adresa jeho pobytu při vstupu do ČLK), zda trvá na svém členství s upozorněním neuhrazeného příspěvku v roce 2007 a 2008. Za tyto roky je zařazen mezi nedohledatelné. Nekomunikuje, nesdělil ani ukončení pracovního poměru v r. 2006 v Děčíně, opět bez odpovědi.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení - zprávu podala MUDr. Lazarová

Id. č. 04-32-233 pí. D. x MUDr. M. – Rozhodnutí ČR ČLK doručeno 25.6.2008 – potvrzeno rozhodnutí RK OS ČLK Hradec Králové (a předtím i 2x RK OS ČLK Děčín a 1x RK OS ČLK Ústí nad Labem) – nezahájení disciplinárního řízení.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Ladislav Řebíček – prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno k datu 1.7.2008

MUDr. Jitka Mészárosová – prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno k datu 1.7.2008

SCHVÁLENO

Žádost o vystavení Diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Vlasta Čapková, a MUDr. Milena Veberová, MUDr. J. P. Škoda – posoudila prim. Ullrychová – podmínky splněny – diplomy budou vydány.

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-08-006 Léčba pooperační bolesti (regist 16376-2008)

Pořádá: Nemocnice Děčín

Koordinátor: MUDr. Briestenská

Program:

 1. Doporučené postupy pro léčbu pooperační bolesti – prim. MUDr. Daniel Nalos  – ARO MN ÚL.
 2. Paracetamol i.v. v léčbě pooperační bolesti – MUDr. Luboš Běňo – ARIM, KZ MN ÚL

Datum:  4. 6.2008 v 14,00 v Aule Nemocnice Děčín.

Seminář je určen pro:  všechny, kteří projeví zájem.

Přiděleny 2 kredity.

32-08-007 Osteoporosa a její komplikace a apendectomie laparoskopicky (registr 16451-2008)

Pořádá: Lužická nemocnice Rumburk

Koordinátor: MUDr. Petronela Lacková

Program:

  1. „Osteoporosa“ – MUDr. Iva Hánková – osteologická ambulance  KZ, Masarykova nemocnice, o.z.
  2. „Zlomeniny horního konce stehenní kosti“ – MUDr. Tomáš Veselý – odd. chirurgie - Lužická nemocnice
  3. „Laparoskopická apendectomie“ – MUDr. Zdeněk  Gloger  – odd. chirurgie, Lužická nemocnice

Za účast na semináři započítány 3 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 22. 5. 2008 + 19. 6. 2008
 • Žádosti o licence ke dni 13. 6. 2008
 • Návrh děkanů LF – vzdělávání lékařů
 • Návrh ČLK – třístupňové vzdělávání 
 • Zápis ze 48. a 49. zasedání  RK ČLK 5. 4. 2008 v Praze + 13. - 14. 6. 2008 v Železné Rudě
 • Usnesení Evropské federace lékařů
 • Zápis z pracovního setkání sekretářek v Přerově
 • Usnesení představenstva ČLK k tzv. reformním zákonům (z kabinetu ministra zdravotnictví doručeno přímé sdělení - komentář k Usnesení představenstva ČLK ze dne 22. 5. 2008)
 • Usnesení z porady předsedů 5. 6. 2008
 • Pozvánka na seminář – Reforma zdravotnictví 30. 6. 2008 od 16:00 h v hotelu Pyramida, Praha 6

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ:

Pozvánka na výběrové řízení - obor dětská neurologie  (MUDr. Culková za MUDr. Lazarovou). VŘ v Ústí n. L. dne 2. 7. 2008. K účasti pověřena MUDr. Melšová a MUDr. Faiferová. MUDr. Culková uspěla, má přislíbené smlouvy se všemi ZP.

Registrace - změna:

 • Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická poliklinika – změna odborného zástupce - RDG – MUDr. Ladislav Endrych
 • Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. – nová místa provozování, změna vlastnického vztahu, vyjmutí ul. 28. října 11, Děčín
 • MUDr. Petr Ács – změna trvalého pobytu
 • MUDr. Dana Ácsová – změna trvalého pobytu

Nová registrace:

 • MUDr. Petr Havlík – kardiologie, 28. října 110, Děčín,

Další korespondence :

 • nedošla
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Seminář k novele zákonů o vzdělávání zdravotnických pracovníků 11. 6. 2008 – Praha – pozvánka z KÚ – zúčastnila se prim. MUDr. Ullrychová podá informaci na příštím jednání.
 • Informace MUDr. Slavíka – vyskytla se zde nabídka od řetězce  lékařům v důchodovém věku o odkup ordinace s možností nabídky dalšího zaměstnávání. Snaha o získání ekonomických rozborů, od kterých by se měla údajně odvíjet finanční nabídka řetězce.

  Varování - v žádném případě nepodléhejte a řetězcům ordinace nepřenechávejte. Hledá se řešení, zda by nemohlo vzniknout sdružení PL, které by ordinaci provozovalo. Je velmi složité toto provozovat, odvíjelo by se od založení obchodní společnosti, je tam pak povinnost společného účetnictví a další rizika z toho plynoucí. V současné době zatím řešení nenalezeno. Snad už brzy bude možnost ze zákona odprodej praxí včetně smluv.

 • Praktičtí lékaři museli v poslední době dokládat pojišťovnám specializaci v oboru. Pokud není v daném oboru složena atestace, dostává PL smlouvou s dodatkem, že atestace bude složena. Nikde není ohraničeno dobou, do jaké doby.
 • Diskuse k dálničnímu přivaděči v Děčíně se členem OS ČLK Děčín MUDr. Janem Bechyněm. Pohled pracovníka hygienické služby na hlukové a rozptylové zatížení obydlené lokality. MUDr. Bechyně přiblížil problematiku posuzování záměru ŘSD, citoval zákony, kterými se musí řídit, upozornil na možnost zpochybnění řízení,  na které mají právo účastníci řízení. Představenstvo se seznámí s materiály zveřejněnými na stránkách MŽP – do kolonky dotaz je nutno vyplnit MZP072 (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp)
  Závěr:  Představenstvo se seznámí s dnes diskutovanými materiály zveřejněnými na stránkách MŽP, MUDr. Sellnerová sestaví stanovisko k této problematice. Stanovisko bude e-mailem rozesláno členům představenstva k připomínkování ještě před zveřejněním. OS ČLK podporuje stanovisko KHS. Hluková a rozptylová studie neanalyzuje zatížení středu města. V předložených podkladech není zpracováno dostatečným způsobem.  V žádném případě se nebudeme vyjadřovat k provozování tzv. Kozí dráhy, ale k problematice dálnice vedené středem města .
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová – informace o dalších záměrech SZŠ v Děčíně

MUDr. Ullrychová – informace ze semináře v Praze – další vzdělávání

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster