ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
 


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

4. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 14. 5. 2008 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Kořínková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Englerová, Louková

Čestná rada MUDr.: Černá, Milič, Lazarová, (omluveni: Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová (omluveni: Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová:

 • [MUDr. Smolinskému odeslán dopis]  - odpověď na jeho sdělení z 9. 4. 2008 o ukončení jeho pracovního poměru k 30.4.2008, k tomuto datu skutečně skončil.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o činnosti

Schůzka k PN 14. 4. 2008 zúčastnila se: MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík, MUDr. Briestenská, prim.MUDr. Veselý.

Zhodnocení semináře „Bolesti na hrudi“, který se konal 23.4.2008 v Děčíně – dobrá úroveň, kladné ohlasy kolegů, kteří se semináře zúčastnili. Poděkování za koordinaci prim. MUDr. Janě Ullrychové a MUDr. Suchardovi za technické zajištění.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Id. č. 07-32-623 Stížnost na chování praktické lékařky. Šetřením pověřena MUDr. Lešanovská. MUDr. Lešanovská zkontaktovala pana T. i MUDr. S. – pokus o vyjasnění nedorozumění. Panu T. odeslán dopis (20.3.08) s písemnou omluvou MUDr. S. a zápisem z jednání RK OS ČLK Děčín. Dopis byl převzat p. T. 21.3.2008. Písemná odpověď nebyla doručena. MUDr. Lešanovská telefonicky opět zkontaktovala p. T., dle jeho sdělení omluvu MUDr. S. přijal, námitku podávat nebude. MUDr. Sucharda zpracuje v nejbližších dnech rozhodnutí, které bude rozesláno.

Id. č. 07-32-742 Policie ČR x MUDr. J. – Rozhodnutí RK OSL Děčín s návrhem na zahájení disciplinárního řízení před ČR ČLK. Senát se konal 10.5.2008 od 11:00 hodin v kanceláři ČLK v  Praze 5. Doručeno předvolání k jednání před senátem ČR ČLK pro předsedu RK OS ČLK Děčín. Senátní řízení přerušeno – právní odd. bude posuzovat, zda se jedná o přestupek či porušení Etického kodexu, pak bude znovu svolán senát.

Id. č. 07-32-817 A, B Stížnost na postup lékařky při ošetřování p. Z., který zemřel v nemocnici Děčín (roč. 1974). Šetření nasvědčuje tomu, v léčbě pana Z. nedošlo k pochybení. Připravuje se rozhodnutí. Vyžádán ještě pitevní protokol.-817 A, B Stížnost na postup lékařky při ošetřování p. Z., který zemřel v nemocnici Děčín (roč. 1974). Šetření nasvědčuje tomu, v léčbě pana Z. nedošlo k pochybení. Připravuje se rozhodnutí. Vyžádán ještě pitevní protokol.

Id. č. 08-32-049 p. V.jsi stěžuje si na PL MUDr. J. (PN - šetří MUDr. Sucharda). MUDr. J. uvedl, je ochoten se pacientovi omluvit. Panu V. byl odeslán dopis, zda má RK OS ČLK Děčín zprostředkovat schůzku s MUDr. J. a s p. V., kde by se mohlo vyjasnit, či mu postačí zaslání písemné omluvy. Bude svolána schůzka.

Id. 08-32-008 p. J. si stěžuje, nebyl přijat k ošetření a nebyly mu předepsány léky. Pacient nebyl přijat do péče MUDr. P. Zpracovává se rozhodnutí.

Id. č. 08-32-087 p. Š. žádá o vyjádření a posouzení, zda mu úraz 6.2.2007 způsobila MUDr. E. či nikoli. Žádá o radu, jak by měl postupovat v dalších jednáních. 20. 3. 2008 doručen další dopis pana Š. – stížnost na postup MUDr. R. (MN ÚL) – podává stížnost pro podjatost. Šetří MUDr. Faiferová. RK zpracovává doručená vyjádření z pracovišť, kde byl p. Š. léčen. Nebylo zjištěno pochybení. Zvažuje se posudek od nezávislého odborníka.

Id. č. 08-32-200 Ing. J. žádá o prošetření postupu MUDr. D. (posouzení lékařských zpráv- 18.4.2006). 18.3.2008 odesláno RK ČLK v Praze. Dne 10.4.2008 doručeno rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK o odmítnutí stížnosti – promlčeno – nelze projednat.

Nové stížnosti

Id. č. 08-32-214 p. B. si stěžuje na lékaře interního odd. KZ. a. s.- Nemocnice Děčín. Stížnost na neprofesionální postup personálu nemocnice na interní ambulanci – úmrtí p. P. Podavatelka stížnosti je zastoupená advokátní kanceláří JUDr. Zdeňka Pánka. Stížnost byla zaslána ještě jednou přímo na OS ČLK Děčín rovněž z advokátní kanceláře JUDr. Pánka dne 28. 4. 2008.

(Bez čísla) p. I. udává ve svém dopise ze dne 7. 4. 2008, že musela uhradit regulační poplatek 30,- Kč, přestože nebyla lékařkou vyšetřena. 30. 4. 2008 odesláno k posouzení RK ČLK Praha.

 • K otázce výběru regulačního poplatku proběhla diskuse. Nepadl jednotný názor na výběr poplatku – klinické vyšetření. Poplatek je kodifikován zákonem. Někdy se u kolegů lékařů jedná o účelové jednání, aby poplatek mohl být vybrán. V sazebníku je klinické vyšetření špatně definováno. Je na posouzení RK ČLK, zda bude stížnost zaregistrována a  bude prošetřeno.

Ostatní záležitosti

Do ČLK Olomouc odveden povinný odvod dne 11. 4. 2008 - 220 343,- Kč.

Nedohledatelní lékaři: MUDr. El-Hajjar (Dehimi) Julia + MUDr. Marián Kobida – oba v zahraničí, své členství při odchodu z ČR neukončili.

Všechny příspěvky na rok 2008 uhrazeny.

Vysloven souhlas RK ČLK s návrhem rozpočtu na rok 2008 – doručeno 10.4.2008.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Ostatní záležitosti

Informace: Termín podání návrhů na udělení titulu Rytíř českého lékařského stavu, dle SP č.  14 - ukončení podání do 31.5.2008.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o přijetí do ČLK

MUDr. Attila Hanzlik - za člena přijat v ČLK Olomouc 9.4.2008 – pozdní vstup – členský příspěvek 10 000,- Kč. Odeslán informační dopis o zapsání do registru členů OS ČLK Děčín i výši členského příspěvku. Splatnost čl. příspěvku je do dvou měsíců od zapsání do ČLK (9.6.2008). Po zaplacení čl. příspěvku bude odeslán i povinný odvod do ČLK 5000,- Kč.

MUDr. Jitka Zelenková – promoce 2008. Doloženo potvrzení o ukončení studia LF UK Plzeň

MUDr. Jaroslava Ilavská – promoce 2008. Doloženo potvrzení o ukončení LF v Praze

Obě žádosti odeslány do Olomouce 30.4.2008 s doporučením k přijetí do ČLK.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Václav Klaban – přeregistrován ke dni 3.4.2008 z OS ČLK Litoměřice – pracuje na gyn. por. odd. Děčín

MUDr. Jana Šumanová – (školenec MUDr. Šubrtové) přeregistrována ke dni 17.4.2008 z OS ČLK Ústí nad Labem

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr.Karel Brichzin – prodloužení platnosti na další 2 roky.

SCHVÁLENO

Žádost o vystavení Diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Petr Ács – podáno 29.4.2008 – posoudila prim. Ullrychová – podmínky splněny. Diplom bude vydán.

MUDr. Jiří Slavík – podáno 30.4.2008 – posoudí prim. Ullrychová – doloženy doklady o  účasti na vzdělávání – podmínky splněny. Diplom bude vydán.

Žádost o vystavení Osvědčení o profesní bezúhonnosti

MUDr. Daniel Tschakert – podáno 14.5.2008.

SCHVÁLENO

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/08/005 Léčba pooperační bolesti (regist 15999-2008)

Pořádá: Lužická nemocnice Rumburk

Koordinátor: prim. MUDr. Jan Bělič

Přednášející: MUDr.. .. - Odd.

Program:

 1. Doporučené postupy pro léčbu pooperační bolesti – prim. MUDr.Daniel Nalos – ARO MN ÚL
 2. Role Perfalganu v léčbě pooperační bolesti - Mgr.Dana Eklová – BMS

Po každé přednášce diskuse.

Datum: 24.4.2008 od 13:00 hodin – KD Rumburk.

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 19.4.2008
 • Zápis ze 47. zasedání RK ČLK 5. 4.2008 v Praze
 • Seznam licencí – doporučeno přezkoušení MUDr. Kongkham – licence vedoucího lékaře A+R
 • Školení administrativních pracovníků: 26. – 27.5.2008 – Přerov (budou předány certifikáty pro vstup do registru – není možné odesílat poštou)
 • Zápis z porady předsedů 4.4.2008 (MUDr. Sellnerová se omluvila, nemohla se zúčastnit).
 • MUDr. Milan Kubek a JUDr. Jan Mach - 28.4.2008 doručen návrh novely zákona o  zdravotnických komorách – zaslat připomínky (přeposláno e-mailem všem členům představenstva, RK a ČR OS ČLK Děčín) + připravované zákony do Parlamentu (pojišťovny – akciové společnosti, univerzitní nemocnice)
 • Pozvánka na poradu předsedů 5.6.2008 – Na Homolce v Praze 5 (zúčastní se MUDr. Sellnerová)
  • program: Stanovisko ČLK k tzv. reformním zákonům, postoj MZd k ČLK
  • Novela zákona č. 220/1991 Sb. o zdravotnických komorách
  • Různé

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ:

 • Zápis z výběrového řízení - obor neurologie (MUDr. Andršová) – 2.4.2008
 • Změna registrace – MUDr. Jiří Slavík – změna trvalého pobytu

Další korespondence :

 • Dne 14.4.2008 doručen dopis z Úřadu na ochranu osobních údajů – na webových stránkách www.clk.cz je v archivu (rok 1997!) uveřejněno jméno a  adresa + r.č. „bloudícího pacienta“. Doporučení úřadu k odstranění r.č., Zajistí MUDr. Sucharda.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Plhoň a MUDr. Faiferová informovali o proběhlém výběrovém řízení MUDr. Andršové. ZP Ministerstva vnitra uzavřela smlouvu bez omezení. VZP s MUDr. Andršovou uzavře smlouvu bez používání přístrojového vybavení. MUDr. Plhoňovi bylo poděkováno, za postoj na výběrovém řízení.
 • Moje ambulance – byli kontaktováni někteří naši členové – nabízejí odkup ordinace s možností ještě 2 roky pracovat jako zaměstnanec, potom možnost zástupů. Mají prý vyřešen plán vzdělávání.
  • Varování – nepřistupovat na odprodej ordinace. Dle sdělení MUDr. Slavíka, bylo toto projednáváno mezi zdejšími PL pro dospělé a všichni vyjádřili odpor.
 • MUDr. Pácaltová sdělila MUDr. Sellnerové – se do projektu na příspěvek ke vzdělávání lékařů z fondů EU byla z našich členů vybrána MUDr. Šubrtová - školenec MUDr. Šumanová.
 • Akreditace pracoviště PL pro dospělé získali MUDr. Vácha a MUDr. M. Waldauf, ze severní části okresu MUDr. Kořínek. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách seznam schválených (i neschválených ) dotací pro akreditovaná pracoviště na r. 2008. Bude prý ještě jedno kolo schvalování.
 • Ing. Miškovská – oslovila předsedkyni MUDr. Sellnerovou, zda by se nemohlo OS ČLK Děčín vyjádřit k připravovanému dálničnímu přivaděči. Vyslovit svůj názor, jak může být ovlivněno zdraví občanů v Děčíně (2 varianty – údolí Chrochvického potoka – mimo osídlený region – nesouhlas Chráněné krajinné oblasti, nebo na místě zrušené trati - Kozí dráha, jenž prochází centrem Děčína.
  • Diskuse – každý by si měl utvořit vlastní názor, nebude vydáváno prohlášení za OS ČLK. Bylo by dobré znát názor KHS. MUDr. Sellnerová osloví našeho člena (MUDr. Bechyně), zda by byl ochoten přijít mezi představenstvo a sdělit závěry KHS k přivaděči.
 • Okresní hospodářská komora – tajemník OHK v Děčíně (Ing. Špinar) oslovil předsedkyni, zda by OS ČLK Děčín nechtělo být členem OHK. Je zde zapsána lékárnická, stomatologická i  advokátní komora, poplatek 5000,- Kč. Řešení sociální i zdravotní politiky by bylo parketou pro OS ČLK.
  • Diskuse – rádi se seznámíme a podrobnějšími informacemi, pozvat zástupce.
 • Seminář k novele zákonů o vzdělávání zdravotnických pracovníků 11. 6. 2008 – Praha – pozvánka z KÚ – zúčastní se MUDr. Ullrychová a MUDr. Sucharda.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sucharda – oprava na www. clk. cz (r. č. pacienta)

MUDr. Sellnerová:

– oslovit zástupce KHS (MUDr. Bechyně) – otázky k dálničnímu přivaděči

– zástupce OHK – přizvat na jednání

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( zpět na obsah )


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster