Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ZÁŘÍ 2008


( předchozí zápis )   ( následující zápis )   ( přehled zápisů )

6.  jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3.  9.  2008 v Děčíně

Přítomni MUDr. : Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík,  Kořínková, Louková, Popelka

Omluveni MUDr. : Ullrychová, Englerová, Corn

Čestná rada MUDr. : Černá,  Lazarová, (omluveni: Milič, Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr. : Lešanovská, (omluveni: Sucharda, Faiferová, Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr.  Sellnerová -

 • [informace o dalších záměrech SZŠ v Děčíně] - Od září je otevřena třída – Sociální péče -  pečovatelská činnost.  Studium je čtyřleté s maturitou.  Nadále je možnost studovat obor zdravotnický asistent. 

MUDr.  Ullrychová -

 • [informace ze semináře 11. 6. 2008 v Praze – další vzdělávání] - prim.  Ullrychová je z jednání omluvena.  E-mailem rozešleme prezentaci ze semináře. 

Úkoly splněny. 

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o problematice vybírání regulačních poplatků

Předsedkyně doporučuje všem kolegům, seznámit se na stránkách VZP s metodickým pokynem k regulačním poplatkům, aby zbytečně nedocházelo mezi lékařem a  pacientem k nedorozumění. 

Diskuse k poplatkům u gynekologů – je nepochopeno nebo není jasně vyvěšeno v gynekologických ambulancích.  Vybírání poplatku za vydání receptu je podle zákona nedovolené, jedná se o minimální kontakt. 

Jiný názor na vydání Rp.  na antikoncepci má Česká gynekologická společnost. Zpoplatnění této služby doporučila Česká gynekologická společnost společně i se Sdružením soukromých gynekologů. Za předpis antikoncepce navrhuje jinou částku než je 30,- Kč, individuálně kalkulovanou lékařem, aby se odlišily regulační poplatky. Za tuto neplacenou službu se nemusí vydávat doklad o zaplacení. 

Závěr: MUDr. Plhoň byl pověřen představenstvem, aby zpracoval upozornění pro ambulantní specialisty i s aktualitami - připravovaná řízená péče. Nezapomínat na to, že za sestru v ordinaci nese odpovědnost lékař. Informace budou zveřejněny na www.clk.cz (zaktualizují se již zveřejněné informace, které na webu zveřejnil MUDr. Sucharda) a zároveň je rozešleme e-mailem našim členům – AS. 

Alarmující situace v nemocnicích s nedostatkem středního zdravotního personálu. 

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Id. č. 07-32-817 A, B Stížnost na postup lékařky při ošetřování p. Z., který zemřel v nemocnici Děčín (roč. 1974). Šetření nasvědčuje tomu, v léčbě pana Z. nedošlo k pochybení. Rozhodnutí o nevině odesláno 30. 7. 2008. Podavatel stížnosti informaci převzal a podal námitky proti překlepům v rozhodnutí. Stranám odesláno opravené rozhodnutí (oprava datumu o rok + věk p. Z) - odesláno 27. 8. 2008 - opravné rozhodnutí bylo bratrem p. Z převzato 29. 8. 2008. 

Id. č. 08-32-049 p. V. si stěžuje si na PL MUDr. J. (PN - šetří MUDr. Sucharda). MUDr. J. uvedl, je ochoten se pacientovi omluvit. Panu V. byl odeslán dopis, zda má RK OS ČLK Děčín zprostředkovat schůzku s MUDr. J. a s p. V. , kde by se mohlo vyjasnit, či mu postačí zaslání písemné omluvy. Schůzka dosud neproběhla. 

Id. 08-32-008 p. J. si stěžuje, nebyl přijat k ošetření a nebyly mu předepsány léky. Pacient nebyl přijat do péče MUDr. P. Zpracovává se rozhodnutí. 

Id. č. 08-32-214 p. B. si stěžuje na lékaře interního odd. KZ. a. s. - Nemocnice Děčín. Stížnost na neprofesionální postup personálu nemocnice na interní ambulanci – úmrtí p. P. Podavatelka stížnosti je zastoupená advokátní kanceláří JUDr. Z. P. Stížnost byla zaslána ještě jednou přímo na OS ČLK Děčín rovněž z advokátní kanceláře JUDr. P. dne 28. 4. 2008. 

Id. č. 08-32-323 p. I. udává ve svém dopise ze dne 7. 4. 2008, že musela uhradit regulační poplatek 30,- Kč, přestože nebyla lékařkou vyšetřena. Dne 24. 6. 2008 rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK o zařazení mezi stížnosti, přiděleno id. č. RK OS ČLK jedná o návrhu smírčího řízení, které by měla provést ČR OS ČLK. 

Id. č. 08-32-306 p. B. si stěžuje na kruté a neetické chování MUDr. J. Stížnost podána 23. 4. 2008 RK ČLK v Praze. P. B. podal stížnost na lékaře, který v nemocnici ošetřoval jeho matku, která zemřela (Šetří MUDr. Strachoň). 

Id. č. 08-32-239C pí. R. podala stížnost na ARO Nemocnice Děčín. Stížnost podána 2. 4. 2008 RK ČLK v Praze. Paní R. si stěžuje na špatnou pooperační péči jejího manžela, který zemřel. (Šetří MUDr. Faiferová)

Mgr. G. podala stížnost na MUDr. I. (gyn. por. odd. ). Dne 18. 6. 2008 podána stížnost pro zanedbání péče v těhotenství. Podcenění stavu pacientky při přijetí na gyn. por. odd. nemocnici. Po akutním převozu byla porozena dvojčata, následně zemřelo jedno dítě. Stížnost byla odeslána 18. 6. do Prahy k zaregistrování se sdělením, že MUDr. I. není členem OS ČLK Děčín. 

Pí. H. žádá o posouzení postupu lékařky MUDr. C. při zhotovení sluchadla, které je pro pacientku nefunkční. Stížnost byla odeslána 18. 6. do Prahy k zaregistrování se sdělením, že MUDr. C. není členkou OS ČLK Děčín. 

Nové stížnosti

Pí. M. – podáno e-mailem 19. 8. 2008 - stížnost na výběr regulačního poplatku v ordinaci MUDr. Č. Vydání receptu bez přítomnosti lékaře s požadavkem úhrady regulačního poplatku. Odesláno 29. 8. 2008 RK ČLK v Praze k zaregistrování

Anonymní podání – 21. 7. 2008 doručen dopis bez podpisu - upozornění na PL z Bíliny – PN. Předseda RK OS ČLK Děčín rozhodl dne 24. 7. 2008 dle ustanovení Disciplinárního řádu ČLK – anonymní podání se neprošetřují ani neevidují. 

Pí. S. - dne 3. 9. 2008 osobně podala v kanceláři stížnost - -žádost o prošetření péče o její matku (ročník 1928) v nemocnici v Děčíně. O události informovala ředitele nemocnice, není spokojená s odpovědí MUDr. Briestenské. Přiloženy přílohy – korespondence a lékařské zprávy (celkem 22 listů). 

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

V současné době nemá ČR OS ČLK Děčín v řešení žádnou kauzu. V ČR ČLK v Praze se čeká na rozhodnutí námitky podané p. Š. 

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Lubomír Kožuškanič- vrátil se zpět na OSL Karviná. Pracoval v Lužické nemocnici na ARO. 

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Taťána Lazarová – nepracující důchodce. Vydáno k datu 1. 8. 2008

MUDr. Jarmila Staňková – prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno k datu 1. 8. 2008

MUDr. Františka Finkousová – nepracující důchodce. Vydáno k datu 1. 9. 2008

MUDr. Michaela Loudová – pracuje v zahraničí. Vydáno k datu 1. 9. 2008

MUDr. Hana Pecková – invalidní důchodce. Vydáno k datu 1. 9. 2008

MUDr. Luboš Lacina – prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno k datu 1. 10. 2008

Schváleno. 

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Jana Herrmannová a MUDr. Jitka Dragounová – posoudila prim. Ullrychová – podmínky splněny – diplomy vydány. 

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla registrována žádná akce. 

Předsedkyně informovala přítomné, že MUDr. Faiferová připravuje přednášku – bolesti zad. Bylo by dobré, aby se ještě k tomuto tématu zapojili i praktičtí lékaři. MUDr. Slavík doporučuje uspořádat další seminář na téma lymská borelioza. 

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 1. 8. 2008
 • Zápis z 50. zasedání RK ČLK 18. 7. 2008 v Praze 
 • licence ke dni 14. 7. + 14. 8. 2008
 • Seznam oborových komisí VR ČLK

Krajský úřad:

 • Žádost o pomoc při poskytování psychosociální intervence – hromadné neštěstí ve Studénce. Zajištění debreefingů v Ostravě. 

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Změna: MUDr.  Vlasta Čapková – změna trvalého pobytu. 
 • Nová registrace: MUDr.  Tomáš Kreuzinger – psychiatrická ambulance, Koněvova 1942/27, Ústí n.  L. 

Další korespondence :

 • nebyla
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr.  Plhoň informoval přítomné, že v Pražském deníku  se objevil článek o získávání nových pacientů společnosti Moje ambulance a  Mediclinic.  V nákupních centrech oslovují zákazníky a za poukázku na 100,-Kč získávají pacienty, kteří se u těchto společností registrují.  Pacientům je dávána informace, že vstupní prohlídka je zdarma, přestože na toto mají automatický nárok.  Styl, jakým je nábor prováděn je neetický.  Porušování Etického kodexu ČLK však může být uplatněno pouze na osoby, ale ne na společnosti. 
 • Diskuse k zatím neuskutečněnému záměru Krajské zdravotní, a.  s.  – pronájem laboratoří.  MUDr.  Sellnerová je pověřena představenstvem OS ČLK Děčín, dotázat se na Krajském úřadě u  Ing.  Severy na současný stav. 
 • Zajištění zasedací místnosti pro rok 2009 – Ředitelství nemocnice Děčín bude zaslána žádost o umožnění zasedání představenstva OS ČLK Děčín v prostorách nemocnice tak, jako v tomto roce. 
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr.  Sellnerová:

 • dotaz na KÚ u Ing.  Severy – pronájem laboratoří KZ, a. s. 

MUDr.  Plhoň:

 • informace pro ambulantní specialisty o regulačních poplatcích

Zapsala: Z.  Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr.  Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr.  Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2009 Webmaster