Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
listopad 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

9. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7. 11. 2007 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Čapková, Slavík, Ullrychová, Kořínková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Englerová, Johanidesová, Louková

Čestná rada MUDr.: Lazarová, (omluveni:, Černá, Milič, Dragounová, Šrámková)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová, Strachoň (omluveni: Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

Prim. MUDr. Ullrychová -

 • [zjistit podmínky k pravidelnému pronájmu zasedací místnosti v nemocnici] - Po dohodě s panem ředitelem Ing. Řehákem je nabídnuta učebna (ve 3. patře budovy C) nebo zasedačka ředitelství nemocnice. Po hlasování se představenstvo přiklonilo k využití nabídky Ing. Řeháka a  pořádat zasedání představenstva OS ČLK Děčín v nemocnici. Lednové zasedání se již uskuteční v učebně (Nemocnice Děčín - budova C – 3. patro).

MUDr. Lešanovská -

 • [„Předoperační vyšetření pediatrických pacientů před výkonem v celkové anestézii“] - zaslala k posouzení informaci  – bude poskytnuto e-mailem k posouzení.

Všichni -

 • [prostudovat navrhované změny SP ČLK] - bude projednáváno na sjezdu v Brně

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Předsedkyně pozvala na zasedání MUDr. Alexandra Závěrku - předsedu MO LOK – SČL Děčín.

Do kanceláře zaslal reakci na tiskové prohlášení o.s. Lékaři pro reformu. Toto prohlášení nebylo zveřejněno na stránkách OS ČLK Děčín. Informace o tomto prohlášení rozeslána na vědomí pouze členům představenstva, RK a ČR OS ČLK.

Diskuse: Pozice privátních a nemocničních lékařů je rozdílná. U privátních se nesleduje celková počet odpracovaných hodin, kdežto u nemocničních se počítají všechny odpracované přesčasy za 1 rok. Souvislost mezi zákoníkem práce a  přesčasovými hodinami. Zákoník práce dovoluje pouze 416 přesčasových hodin ročně, které jsou do pololetí a někdy i dříve překročené. Technická novela má prohlásit současný stav za zákonný. Snahou prodlouženého fondu pracovní doby je nepřekračování přesčasových hodin. Navýšený fond pracovní doby musí být zaměstnancům zaplacen. LOK má povinnost bránit podpisu pracovních smluv, pokud nebudou v zájmu lékařů (platy a zákoník práce). EU je ochotna připustit zvýšení fondu pracovní doby, navýšení přesčasových hodin ne. Nikdo nemá připravenou reformu tak, aby byla přijatelná pro pacienty i zdravotníky.

MZd ČR dostatečně nevysvětlilo svoji koncepci a  tím vzbudilo silnou negativní reakci zdravotníků. MZd již v minulosti ustavilo skupinu zabývající se přesčasovými hodinami (zavedení třísměnných provozů se neosvědčilo).

V Děčíně je v LOKu registrováno 23 nemocničních lékařů + 1 ambulantní specialista. Spolupracují se "Schlangerovými" odbory (OSZSV). Lékaře trápí problémy s přesčasovými hodinami – hrozící navýšení fondu pracovní doby a obavy z nezaplacení 8 hodin práce navíc. Dodatky k pracovním smlouvám – v současné době lékaři odpracují tak 1000 hodin ročně přesčasové práce. Představa by byla – zvýšený počet lékařů na odd., aby nebylo tolik přesčasových hodin, ale mzda by měla být taková, aby lékaře nenutila k extremní přesčasové práci. Nyní činí úhrada za přesčasovou práci 1/2 mzdy. Únosné by bylo 5 – 6 měsíčních služeb. Nemocnice ani celý systém nedisponuje s dostatečnými finančními prostředky, aby lékaři měli odpovídající mzdy vzhledem k náročnosti práce a postavení ve společnosti. Od nového roku budou zde v nemocnici tarifní platy – vycházet by se mělo ze stávajících tříd). Audit by měl být po novém roce – předimenzovaná nemocnice? Teď již je nastaveno na hranici únosnosti. Vyhlídky – za méně peněz stráví v nemocnici stejný čas.

Diskuse – Nařízením vlády by mělo být umožněno pracovat více, ale za odměnu. Mělo by být formou dobrovolnosti. Obava ze zneužití ze strany zaměstnavatelů. Pokud nebude dostatek finančních prostředků na provoz nemocnic – bude v budoucnosti redukován jejich počet. Ze strany MZd se zřejmě jednalo o „zkoušku“ jak bude veřejnost reagovat.

Názor: Nemocniční lékaři by se měli více zapojovat do akcí Komory – vzdělávání lékařů, účast na Okresním shromáždění (diskuse členské základny. Možnost zveřejnění názorů na webu. Nikdy asi nebude možná shoda privátních a nemocničních lékařů v odměňování. Pokud však nebudou lékaři dostávat mzdu za navýšený počet hodin, bude na místě vyjádřit podporu i ze strany privátních lékařů.

Výzva pro lékaře z nemocnice – uvítali bychom uspořádání odborné akce – semináře na téma – Gravidita a  interní choroby, který by mohl proběhnout v příštím roce ve spolupráci s Komorou. Přednesení problémů, které trápí nemocniční lékaře Postoj LOKu k Zákoníku práce, k jeho ev, novele podle ministra Julínka. Statistika přesčasů nemocničních lékařů, event. návrh řešení služeb.

Záměr: Zřejmě bude povinnost u PL zajistit do 19 hod. péči o pacienty (žurnály). Služby v nemocnicích by mohly být zajišťovány ve spolupráci s ambulantními specialisty.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Revizní komise OS ČLK má v řešení nyní 8 stížností, z nich tři byly již ukončeny (jednou vzala stěžovatelka stížnost zpět, dvakrát uznána jako neoprávněná, avšak v jednom případě si stěžovatelka podala námitku a věc byla postoupena centrální čestné radě).

Další stížnosti jsou rozpracované, čekáme na registraci nebo dodatečné informace.

Nové stížnosti

Byly přijaty dvě nové stížnosti, z nich jedna ale směřuje proti zdravotní sestře ze zdravotnického zařízení mimo okres Děčín, proto bude postoupena centrálnímu registru k vyřízení.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

nejsou

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Petr S k á l a - promoce 2007, pracuje na interním odd. Nemocnice Děčín. Žádost odeslána s doporučením 15.10.2007 do Olomouce.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Luboš K r á l í k – změna pracoviště i bydliště. Přeregistrován k datu 8.10.2007 na OSL Pardubice.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Simona L o v á s o v á – z OSL Liberec k datu 12.10.2007. Pracuje opět na gyn. por. odd. Lužické nemocnice.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Petr K o š e k – prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno ke dni 1.9.2007.

SCHVÁLENO

Žádosti o vydání potvrzení o bezúhonnosti

MUDr. Kamal El R a s h i d – (pracoviště Londýn) podáno 3.10.2007 - Členem OS ČLK Děčín byl od 5.4.1995 do 31.12.1995 - (členství zrušeno – práce v zahraničí) potvrzení vydáno v ČLK Olomouc k 17. 10. 2007.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/07/006 DNA testy v běžné lékařské praxi

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s firmou Synlab CZ s.r.o.

Přednášející: RNDr. Emanuel Žďárský, CSc. – Synlab s.r.o., Kralupy n/V. a GenDetective s.r.o, Praha.

Program:

 • „Preventivní, diagnostické a prognostické DNA testy v  onkologii“
 • „Nová prekoncepční a těhotenská DNA vyšetření“
 • „Problém neplodných párů a přínos DNA testů?“
 • Diskuse

Datum: středa 28. 11. 2007 od  17:00 hodin, Slavia klub restaurace - Děčín III

Koordinátor: MUDr. prim. MUDr. Jana Ullrychová.

Seminář je určen pro: Gynekology, praktické lékaře i  další, kteří projeví zájem.

Přiděleny 3 kredity.

---

Dnes doručena žádost firmy BOSS Ústí n.L. – o kreditní ohodnocení akce - Možnosti laboratorní diagnostiky v ambulantní péči v oborech. Zaslaný program nesplňuje podmínky, aby byla akce zařazena do registru akcí ČLK s přidělením kreditů, Rovněž je nevhodné, aby se ve stejný den i hodinu konaly 2 podobné akce v Děčíně. Akce za těchto podmínek nebude garantována OS ČLK Děčín, kredity nebudou přiděleny.

---

Střední zdravotnická škola Děčín poskytla seznam akcí pro zdravotní sestry. Přehled odborných seminářů byl e-mailem rozeslán 15.10.2007 privátním lékařům, aby mohli informovat své zaměstnance. Bude zveřejněno na webových stránkách.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z mimořádného zasedání představenstva ČLK – Praha 2.10.2007
 • Zápis z porady předsedů - Praha 2.10.2007
 • Zápis ze 42. zasedání RK ČLK 5. + 6. 10.2007 v Olomouci
 • Seznam projednaných žádostí o licence– 6..11.+7.11.2007 (výjimky + neschválené a vrácené žádosti)
 • Pozvánka na poradu předsedů, která se bude konat 7.11.2007 v 15h se nikdo za OS Děčín nezúčastní
 • Materiály z MZd ČR zaslané z ČLK Praha k připomínkování
 • Stanovisko ČLK k návrhu MZdr. ČR na změnu § 100, zákona č.  262/2006 Sb. – délka týdenní pracovní doby ve zdravotnictví
 • Informace delegátům sjezdu – zajištění ubytování (Sjezdu se zúčastní MUDr. Sellnerová, MUDr. Plhoň, MUDr. Corn – bude proplacena cesta autem + jednolůžkový pokoj)
 • Oznámení kandidatury na viceprezidenta ČLK – MUDr. Jiří Wicherek – materiály rozeslány e-mailem

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Pozvánka z Krajského úřadu Ústeckého kraje – III. Ročník Konference – Efektivní zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje – 6. 12. 2007 (9 -14 hod) v prostorách zasedacího sálu Zastupitelstva Ústeckého kraje

Další korespondence:

 • Prohlášení představenstva OS ČLK Třebíč, týkající se třebíčské kauzy záměny novorozenců.
 • Elektronická diskuse - reakce MUDr. Plhoně, MUDr. Suchardy, MUDr. Strachoně a MUDr. Kořínkové - nemáme žádné informace o skutečné podstatě události a míře jejího zavinění zdravotnickými pracovníky, nemůžeme se tedy vyjadřovat na podporu nebo naopak.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Zapůjčení zasedací místnosti od MM Děčín (zasedání v Děčíně) v r. 2008: Pronájem za 400,- Kč od Magistrátu města Děčín - nebudeme pronájem požadovat. Představenstvo využilo nabídku ředitele Nemocnice Děčín - viz Ad 1)
 • P. Kalvas zpracoval hospodaření k 31.10.2007 v porovnání s rozpočtem na rok 2007.
  • Představenstvo rozhodlo o nákupu multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírka) + nákup laptopu do kanceláře. MUDr. Sucharda provede cenový průzkum.
  • Představenstvo schválilo zvýšení platu p. Hamerníkové o 1 500,- Kč měsíčně. K 1.12.2007 hrubá mzda 10 200,- Kč. Schválena navržená odměna 5000,- Kč.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Popelka + MUDr. Corn:

 • zajistí místo příštího zasedání (prosinec 2007)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster