Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
říjen 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

8. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 10. 2007 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, Kořínková, Englerová, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Louková

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Milič (omluveni: , Dragounová, Šrámková)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, (omluveni: Faiferová, Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Lešanovská -

 • [zorganizuje schůzku - s primářem ORL + oční k ujasnění podmínek předoperačního vyšetření u dětí (úkol z června)] - dohoda s prim. Veselým - (jaterní testy) informace budou rozeslány lékařům

MUDr. Slavík -

 • [zajistit ještě před zveřejněním od Mgr. Samlera článek o  lékařích sloužících na APP v Děčíně] - ověřeno u Mgr. Samlera - před vytištěním bude článek k dispozici.

MUDr. Corn -

 • [úkoly z června] -  zrušeny

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o poradě předsedů OS ČLK v Praze

Předsedkyně pověřila k účasti prim. MUDr. Janu Ullrychovou na poradu předsedů v Praze dne 2. 10. 2007.

Zpráva prim. Ullrychové

 • většina času porady byla věnována návrhu poslance Kochana - změna zákona o Komorách.
 • Informace o dohadovacím řízení o cenách péče 2008 - nedohoda.
 • Doporučeno, kdo má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, tak ponechat.
 • Na poradě projednány i změny Stavovských předpisů (Představenstvo ČLK schválilo návrh novel SP: Organizační řád SP 1, Volební řád SP 2, Licenční řád SP 11, Etický kodex SP 10, Seznam členů SP 21, navrhované jsou i změny: Disciplinární řád SP 4, Funkční licence: SP 12, Systém celoživotního vzdělávání- SP 16, Atestační obory - připraveno v souladu ČLS JEP - obory - výzva k  diskusi (redukce oborů - u nás 64 - v Evropě cca 50.

Závěr: Do příštího jednání se všichni seznámí s  navrhovanými změnami, které bude projednávat sjezd ČLK v Brně (23. - 25. 11. 2007). Informace o dohadovacím řízení. Dále byl na poradě diskutován problém Karlovarské nemocnice.

Diskuse k návrhu změny zákona - Přijetím zákona by byly Komory určeny pouze pro postihování svých členů, zásadně se omezují kompetence ČLK, přijetím zákona by došlo k likvidaci komory. ČLK je garantem poskytované péče v ČR. Usnesení ČLK přijalo 68 z 69 přítomných zástupců OS ČLK.

Ministerstvo připravuje vyhlášku (kuchařku) s novými kódy. Bude vydána metodika - změny předepisování léků. Na recepty se bude z 2. strany vypisovat diagnóza a lékárna dopíše doplatek, pro sledování stavu "účtu" pojištěnce. (I lékárníci jsou vázáni mlčenlivostí). Osoby v  hmotné nouzi, kteří budou zproštěni poplatků, musí mít potvrzení s  uvedením, kterých členů rodiny se týká. Sdružení praktiků připravuje podklady pro své členy, vše bude, až budou vydány vyhlášky i prováděcí vyhlášky.

Ještě před sjezdem ČLK by se měla konat ještě jedna porada předsedů (6. 11).

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Nově přijatá stížnost již zaregistrována, bude šetřena.

Proti dvěma rozhodnutím revizní komise o nezahajování disciplinárního řízení byly podány námitky - postoupeno čestné radě ČLK.

Nové stížnosti

Stížnost proti praktickému lékaři pro rozsah a obsah předoperačního vyšetření (údajně přílišný).

Další stížnost téměř nesrozumitelná, bude nutno zjistit, na co si autor vlastně stěžuje.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nemá žádné stížnosti v řešení.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Jana C u l k o v á - podáno 14. 9. 2007. Lékařka dětského odd. nemocnice Děčín. Promoce 1990. Atestace pediatrie I. st. v r. 1996 + dětská neurologie v r. 2005. Žádá o licenci pro obor dětská neurologie. Doložena lektorská smlouva s MUDr. Lazarovou + potvrzení praxe zaměstnavatele nemocnice (pediatrie + dětská neurologie) Dělený úvazek - pediatrie a dětská neurologie- Hlasováním doporučeno k udělení. Pro výkon soukromé praxe bude nutné mít vydanou specializovanou způsobilost z MZd.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Jana F i s ch e r o v á - promoce 2006, pracuje na interním odd. Nemocnice Děčín. DOPORUČENO.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Dagmar K r e j č o v á - prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno ke dni 1. 10. 2007.

MUDr. Kateřina K r e u t z e r o v á - prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno ke dni 1. 10. 2007.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla registrována žádná akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva ČLK 14. 9. 2007 v Praze
 • Stavovský předpis č. 21 - Veřejný seznam členů
 • Výzva sekretariátům OS ČLK k zasílání pozvánek pro prezidenta ČLK na Okresní shromáždění členů, která se budou konat během podzimu
 • Usnesení představenstva ČLK k situaci v Karlovarské nemocnici a. s.
 • Informace prezidenta ČLK k uzavírání smluv AS
 • Informace prezidenta ČLK o jednání o úhradách na rok 2008 pro AS
 • Pozvánka na Právní seminář ČLK (1. 11. 2007 1. LF UK Praha 2)
 • Stanovisko ČLK k návrhu novely z. č. 220/1991 Sb. o zdravotnických komorách (sněmovní tisk 314)
 • Prohlášení prezidentů lékařských komor
 • Dopis místopředsedovi zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDr. Jozefu Kochanovi
 • Dopis ministrovi zdravotnictví ČR

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o stanovisku vyhlašovatele výběrového řízení: 5. 9. 2007 - APP pro dospělé, děti a dorost - doporučení k uzavření smlouvy.

Kopie registrací - změny:

 • MUDr. Petr Straka - změna místa provozování: Jiráskova 1043/3, Rumburk + nám. Míru 344, Šluknov
 • MUDr. Štěpánka Hambálková změna trvalého pobytu
 • Nemocnice Děčín, p. o. - rozšíření o LSPP a místo provozování

Nová registrace:

 • Krajská zdravotní, a. s. - odštěpné závody:
  • Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
  • Krajská zdravotní, a. s. -Nemocnice Děčín, o. z.
  • Krajská zdravotní, a. s. -Nemocnice Teplice, o. z.
  • Krajská zdravotní, a. s. -Nemocnice Most, o. z.
  • Krajská zdravotní, a. s. -Nemocnice Chomutov, o. z.
    
 • Pozvánka z Krajského úřadu Ústeckého kraje - Konference k  problematice reformy zdravotnictví ČAR - Zdravotní reforma a  legislativní plán MZ ČR - 4. 10. 2007 od 14, 00 hod. v Ústí nad Labem (pořádá Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Další korespondence :

 • Společnost medicínského práva - pozvánka na diskusní fórum k aktuální problematice vedení zdravotnické dokumentace a informovaného souhlasu - 3. 10. 2007 (9, 00 - 14, 00) - Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Informace MUDr. Plhoně - SAS
  • průběžné zprávy z dohadovacího řízení
  • Informace o Vyhlášce MZdr. 618/06 (rámcové smlouvy)
  • sjezd Sdružení ASS ČR 13. 10. 07
  • návrhy pro AS
  • informace o průběhu a výsledcích DŘ k hodnotě bodu a výši úhrad pro r. 2008
 • Zapůjčení zasedací místnosti od MM Děčín na rok 2007 (zasedání v  Děčíně) - dle informace pracovnice MMD - odd. hospodářské správy p. Kálecké se situace změnila, zasedací místnosti jsou zapůjčovány pouze za poplatek 400,- Kč na den. Bude třeba rozhodnout, kde se budou konat zasedání v Děčíně v r. 2008. Prim. Ullrychová zjistí podmínky zapůjčení zasedací místnosti v Nemocnici Děčín. Většina členů představenstva se přiklání k pronajmutí malé zasedací místnosti na MMD Děčín jako doposud. (Zasedání zde probíhají již od r. 1995). Bude rozhodnuto na příštím zasedání, případně se rozešle e-mailem.
 • Pozvánka na konferenci "Rozvoj Ústeckého regionu, životní prostředí a zdravotní stav obyvatel" - pořádá senátor MUDr. Sušický 15. 10. 2007 od 14, 00 hodin.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Ullrychová:

 • zjistit podmínky k pravidelnému pronájmu zasedací místnosti v  nemocnici Děčín

Všichni:

 • prostudovat navrhované změny SP

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster