Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Prosinec 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

10. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 12. 2007 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Čapková, Johanidesová, Corn, Louková, Popelka

Omluveni MUDr.: Plhoň, Slavík, Kořínková, Englerová Ullrychová

Čestná rada MUDr.: Černá, Šrámková (omluvena: Lazarová, Dragounová, Milič)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Strachoň (omluveni: Lešanovská, Faiferová, Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Popelka + MUDr. Corn -

 • [zajistí místo příštího zasedání (prosinec 2007)  - splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o sjezdu ČLK

MUDr. Sellnerová, MUDr. Plhoň a MUDr. Corn se zúčastnili XXI. Sjezdu delegátů ČLK v Brně (23.-25.11.2007).Usnesení ze sjezdu je zveřejněno na stránkách www.lkcr.cz. MUDr. Sellnerová s MUDr. Cornem informovali o průběhu sjezdu včetně vystoupení hostů + zástupců zahraničních komor.

Sjezd proběhl v porovnání s minulými sjezdy velice klidně. Viceprezident nebyl opět zvolen. Kandidoval MUDr. Herman, MUDr. Nečas, MUDr. Wichrerek. Vystoupení ministra zdravotnictví působilo velice dobře, naopak MUDr. Kochan - předkladatel zákona na úpravu zákona o komorách u delegátů propadl.

Společnost "Moje ambulance"

MUDr. Slavík poskytl informaci o společnosti „Moje ambulance“. Projekt této společnosti byl představen na KÚ v ÚL. Na přelomu tohoto roku se chystají otevřít první cluster v Ústí n.L. – Severní terasa. V průběhu roku 2008 další v oblasti Děčína, Teplic a buď Most či Chomutov. Předpokládají vždy max. 2 ambulance na jeden cluster, tzn. 4 lékaři + několik sester. Zatím nemáme oficiální informace, že byla vydána registrace na provozování tohoto NZZ.

Ambulantní pohotovostní služba v okrese

28. 11. 2007 se konala na KÚ v ÚL schůzka se zástupci PL o APP (ambulantní pohotovostní péči) pro příští rok. Zprávu z jednání poskytl MUDr. Slavík. Jednání byli přítomni MUDr. Slavík, zástupci kraje, za město Mgr. Samler, ředitel nemocnice Ing. Řehák. Pohotovosti zatím fungují ve všech bývalých okresech kraje, zřizují je obdobně jako v Děčíně - města či obce. Někde uvažují o zrušení služby ve všední dny. Stanovisko kraje je takové, že pokud někde pohotovost nebude, tak nebude, žádný zákon tím není porušen. Kraj vyčlenil pro příští rok pro děčínské pohotovosti (dospělou i dětskou) dotaci ve výši 1 170 000,- Kč. Jak bude pohotovost fungovat – ordinační hodiny, prostory, odměny lékařům a sestrám apod. - nechávají na naší dohodě (město - lékaři - nemocnice). Město i nemocnice respektují naše finanční požadavky na odměnu za výkon služby. V nejkratší době provedou ekonomické vyhodnocení, případný nedostatek financí se pokusí vyrovnat příspěvkem od okolních měst a obcí v naší spádové oblasti. Ještě bude schůzka do Vánoc, připraví se podklady pro smlouvy tak, aby APP byla pro příští rok zajištěna - pokud možno ve stávajícím rozsahu.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Nadále je v šetření řada stížností. Ve 4 případech již probíhá předběžné šetření, v dalších dvou jsme odeslali žádost na státní zastupitelství o sdělení, zda skutečně byla stěžovateli podána trestní oznámení, resp. zda probíhá šetření orgánů činných v  trestním řízení. to by znamenalo, že řízení v komoře je nutno zastavit a vyčkat rozhodnutí státních orgánů.

V jednom případě jsme požádali o doplnění informací k  nesrozumitelné stížnosti, dosud jsme nedostali odpověď.

Nové stížnosti

Stížnost na odmítnutí vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti je ve fázi upřesňování informací. V dalším případě se jedná o náhlé úmrtí pacienta, věc posuzuje Policie.

Ostatní záležitosti

MUDr. Sucharda podal informaci o účasti na Kongresu medicínského práva – 29.11.- 30. 2007 v Praze. Uhrazený účastnický poplatek bude MUDr. Suchardovi proplacen.

Odborný program kongresu: Ochrana osobnosti a náhrada škody na zdraví, Trestně právní odpovědnost zdravotnických pracovníků, Zdravotnická dokumentace, zdravotnický pracovník a  pacient. Přednášely špičky na právní problematiku ve zdravotnictví - předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze, předseda Nejvyššího soudu ČR, soudce Ústavného soudu ČR, z ČLK JUDr. Jan Mach. Mix světových přístupů - z USA přichází souzení o náhrady škody o  velmi vysoké částky. Bude potřeba co nejdříve na tato témata uspořádat seminář pro naše členy. Je důležité mít uzavřenou pojistku na náhradu škody, ale i na ochranu osobnosti, která toto kryje. Toto pojištění splňuje pojištění Kooperativa ( je uveřejněno na stránkách ČLK - odkazy: www.lkcr.cz).

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Čestná rada neřeší v současnosti žádný případ jen (z dálky) sleduje čtyři případy řešení podaných námitek proti rozhodnutí naší revizní komise. V jednom případě již bylo rozhodnutí revizní komise OS ČLK potvrzeno, další dosud nebyly projednány.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Jindřich K o u d e l a – změna pracoviště. Přeregistrován k datu 26.11.2007 na OSL Liberec.

MUDr. Richard V a n k o – uhradil členský příspěvek (22.11.2007 Kč 1690,-) a byl přeregistrován na OSL Praha 2 - telefonicky požádal o přeregistraci.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Kamil S v o b o d a - přeregistrován z OSL Kutná Hora, pracuje v Lužické nemocnici - gyn. por. oddělení.

MUDr. Jan B ě l i č - přeregistrován z OSL Praha 5, pracuje v Lužické nemocnici - ARO.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Petr K o š e k – prodloužení platnosti na další 2 roky.

SCHVÁLENO

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/07/007 Možnosti laboratorní diagnostiky v ambulantní péči v oborech

Žádost podala firma BOSS-org Ústí n.L. – o  kreditní ohodnocení akce.

Akce se měla konat 28.11.2007 na zámku v Děčíně od 17:00 hodin (firma BOSS rozeslala pozvánky, že se koná 21.11. Prim. Ullrychovou byla firma upozorněna na doplnění programu s doporučením změnit datum konání. Zaslán dopis s výzvou aby byly pozvánky upraveny, že se nejedná o garantovanou akci OS ČLK Děčín. Firma konání semináře zrušila.

32/07/008 Škodlivost léků v těhotenství (registr 14101-2007)

Pořádá: OS ČLK a fa. Astellas Pharma

Přednášející: MUDr. Josef Kofer - Odd. lidské genetiky MNUL

Program:

 • Skupiny léků podle stupně teratogenity
 • Lékové indikace k UPT
 • Diskuse

Datum: 19. 12. 2007 v 17,00, v restauraci "Švejk" v  Děčíně.

Seminář je určen pro: Gynekology, praktické lékaře, internisty i další, kteří projeví zájem.

Přiděleny 2 kredity.

32/07/009 Lékařský seminář lužické nemocnice v Rumburku (registr 14111-2007)

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín.

Koordinátor: MUDr. Petra Lacková

Program:

 • MUDr. Simona Lovásová + MUDr. Aleš Kotouš – gyn. por. odd. Lužické nemocnice: „Karcinom děložního čípku“
 • MUDr. Blanka Andršová – NRL ambulance Lužické nemocnice Rumburk: „Ictus – různé úhly pohledu“
 • MUDr. Jana Mrázová – interní odd. Lužické nemocnice: „Co se může skrývat za bolestmi zad – kazuistika“

Datum: čtvrtek 6.12. 2007 od  17:30 hodin, DK Střelnice - Rumburk

Seminář je určen pro: Gynekology, internisty, neurology , praktické lékaře i další, kteří projeví zájem.

Přiděleny 3 kredity.

Připravuje se

Připravuje se seminář na 23.1.2008 – asi 3 hodiny přednášek (asi v Divadle) - Interní nemoci v těhotenství - Více kratších asi 15 minutových sdělení.

Představenstvo souhlasí, aby byl dán prostor firmám, které se budou chtít na seminářích prezentovat.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK – Praha 10.11.2007
 • Zápis ze 43. zasedání RK ČLK 9. + 10. 11.2007 v Olomouci
 • Ustanovení Rady pro vzdělávání ČLK – návrh na členy Rady pro vzdělávání
 • Žádost o jednání o pracovní době lékařů – adresováno ministru zdravotnictví
 • Metodický pokyn pro ZZ - regulační poplatky, informace pro členy ČLK od JUDr. Macha,
 • Regulační poplatky – Ing. Kotěšovec.
 • Návrhy vyhlášek z MZd ČR – předepisování léků – připomínky do pátku 7.12. (posláno e-mailem)
 • Pozvánka na Vánoční koncert 14.12.2007 v Praze

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Nová registrace: MEDICA CHRASTAVA, s.r.o. – ambulantní, diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče – obor praktické lékařství pro dospělé.
  • Odborný zástupce: MUDr. Libor Maryško.
  • Místo provozování: Poštovní 1254, Varnsdorf
 • Zrušení registrace: Nemocnice Děčín, p.o.
 • Pozvánka na výběrové řízení: 5.12.2007 od 13:30 hod.
  • Otorinolaryngologie – MUDr. Věra Pokorná (nástup po MUDr. Plhoňovi)
   • Pracoviště Teplická 72, Děčín IV, + Poštovní 2060, Varnsdorf
   • K účasti pověřen za obor MUDr. Ivan Stríbrský a za OS ČLK MUDr. Plhoň

Další korespondence :

 • nedošla

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Z Magistrátu Děčín jsme byli osloveni k ověření seznamu lékařů, kteří budou uvedeni v pandemickém plánu ORP Děčín. Jedná se o PL pro děti a dorost + PL pro dospělé ve spádové oblasti Děčín.
 • MUDr. Sucharda zaslal informaci o změně metodiky vyplňování dokladů pro ZP – e-mailem přeposláno členům
 • Členské příspěvky zůstávají stejné jako v minulém roce
  • Soukromý lékař 2 320,- Kč
  • Vedoucí lékař – primář 2320,- Kč
  • Lékař zaměstnanec 1690,- Kč
  • Absolvent 1. rok 0,- Kč (jediná změna - dříve platili 1,-Kč)
  • Absolvent 2. rok 750,- Kč
  • Nepracující důchodce 370,- Kč
  • Nedohledatelný lékař 0,- Kč
  • Mateřská dovolená 0,- Kč (musí být oznámeno)
  • Pozdní vstup 10000,-Kč
 • Informaci k hrazení čl. příspěvků + informace o konání Okresního shromáždění (12.3.2007) bude rozeslána členům ještě před koncem roku.
 • Notebook + multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka) bude od firmy HP - servis v Děčíně zajištěn bude zakoupeno prostřednictvím p. Jindry, který zajistí i instalaci.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

nejsou

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster