Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
únor 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

2. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7. 2. 2007 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Slavík, Ullrychová, Kořínková, Englerová, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Johanidesová, Čapková, Louková

Čestná rada MUDr.: Černá, Milič, Lazarová, (omluveni: Dragounová, Šrámková)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová, Strachoň (omluveni: Richter)

Představenstvo je usnášení schopné – přítomno: 8 - omluveni: 3

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [rozeslat představenstvu k připomínkování text „doporučený postup" A+R již s úpravami] - odesláno všem členům představenstva 5. 2. 2007
  • Připomínky: MUDr. Lešanovská pošle doporučení Pediatrické společnosti - jaterní testy u dětí
  • Kapacitní problémy u vyšetření prováděných internistou, domluvit plánované výkony
 • [společně s MUDr. Suchardou příprava interdisciplinárních seminářů] - Koordinace semináře 12. 4. 2007 – Kolorektální karcinom" od 16 hodin (Divadlo Děčín)
  • přenášet bude: prim. chirurgie Děčín MUDr. Rejholec, PL Děčín - MUDr. Slavík, gastroenterolog MUDr. Zeman, prim. MUDr. Jaroslava Linhartováprim. Lysý. Akci bude moderovat prim. Ullrychová.
  • Dne 6. 2. 2007 v 17, 00 hodin se v ordinaci MUDr. Sellnerové uskutečnila schůzka s prim. Ullrychovou, prim. Rejholcem, MUDr. Zemanem. Byly domluveny organizační záležitosti. Komora objednala Komorní sál v Divadle. (Kč 2000,-), zajistí certifikáty a potvrzení o účasti. Domlouvají se přenášející, možnost vydání CD s přednáškami.
  • Záměr je pozvat všechny naše lékaře, pozvánku odešleme i do OS ČLK Ústí n. L., Teplice, Česká Lípa. Akce se zúčastní 2 firmy, kteří zajistí občerstvení a uhradí odměnu přenášejícím a moderátorce semináře (CD).
  • Vzhledem k četnosti pořádání akcí se schválil nákup projektoru – poptávkové řízení – MUDr. Sucharda. Až bude vybrán určitý typ s cenou – provede se elektronické hlasování (možnost propojení k notebooku + PC, výkon, slučitelnost, cena - dotazníková akce)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o aktuální posudkové problematice

 • Pracovní neschopnosti – poučení k vystavování PN bude rozesláno PL, ambulantním specialistům a do nemocnic po zapracování připomínek MUDr. Slavíčkové z ČSSZ v Děčíně.
 • Úřad práce – praktičtí lékaři + vystavování PN
  • Vyšetření vyžádané pro posudkové účely není hrazeno ze zdravotního pojištění.
 • Schůzka s ředitelem Úřadu práce v Děčíně
  • Jsou časté časové prodlevy ze strany zdrav. zařízení (za úhradu - vyšetření a vydání lékařské zprávy pro posudkové účely). Mělo by se dbát na dodržení termínu, zákon č. 435/2004 Sb ukládá termín do 15 dnů! (hrozba sankcí). Doporučuje se požádat o prodloužení doby, pokud nelze zajistit – vzájemné jednání. MUDr. Lazarová společně s MUDr. Sellnerovou domluví s MUDr. Bašusem (ÚP Děčín) schůzku – případné předání informací lékařům, kteří tyto činnosti pro ÚP vykonávají.
 • LSPP v Děčíně – 14. 2. 2007 od 15:30 schůzka na Magistrátu Města Děčína – zúčastní se MUDr. Sellnerová, MUDr. Lešanovská, MUDr. Slavík, MUDr. M. Richter. (předběžná informace - stomatologové se zatím nedohodli, není dostatek zájemců, kteří by LSPP zajišťovali ve svých
  ordinacích)
(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Konečně byla doručena všechna rozhodnutí o postoupení stížností k řešení našemu okresu a všechny čtyři stížnosti byly rozděleny mehzi členy revizní komise2 na Děčínsku a 2 ve výběžku).

Nové stížnosti

Byly přijaty 3 nové stížnosti, z nichž jedna není v kompetenci ČLK (stížnost na posudkové rozhodnutí ČLK neřeší). Další dvě byly odeslány k registraci do Prahy a budou řešeny.

Ostatní záležitosti

Hospodaření 2006 v porovnání s rozpočtem + návrh rozpočtu na r. 2007 – předáno všem k připomínkování. Rozpočet se bude předkládat na Okresním shromáždění 7. 3. 2007.

Byly předloženy zápisy z inventarizace a kontroly pokladní hotovosti a dokladů. V roce 2006 bylo pořizováno především vybavení pro kancelář.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Proběhlo senátní řízení ve věci stížnosti na špatné stanovení diagnózy - lékař byl uznán vinným a bylo mu uloženo disciplinární opatření - pokuta. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Eidi H a k i m i - podáno 17. 1. 2007. Lékař chirurgického odd. Lužické nemocnice, sloužící na RLP. Promoce 1993. Atestace chirurgie I. st. 1999. Žádá o obor urgentní medicína. Dle ZS č. 2/2004 splňuje kvalifikační podmínky i požadovanou praxi na A+R odd. Na základě e-mailového a telefonického hlasování odesláno do Olomouce s doporučením k udělení. (K žádosti se vyjádřilo 7 členů představenstva OS ČLK Děčín - ANO). Licence projednávána jako výjimka z LŘ.

Po elektronickém hlasování do Olomouce odesláno 24. 1. 2007 s doporučením k udělení.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Jana K u r e l o v á - trvání mateřské dovolené. Oznámeno 4. 1. 2007 (0,- Kč)

MUDr. Jitka S l a v í k o v á - trvání mateřské dovolené. Oznámeno 8. 1. 2007 (0,- Kč)

MUDr. Veronika K o u s a l o v á - trvání mateřské dovolené. Oznámeno 9. 1. 2007 (0,- Kč)

MUDr. Daniela H l o b i l o v á - trvání rodičovské dovolené. Oznámeno 10. 1. 2007 (0,- Kč)

MUDr. Ivana H o l l m a n n o v á – čerpá rodičovskou dovolenou. Oznámeno 11. 1. 2007 (0,- Kč)

MUDr. Lucie B u r e š o v á - trvání mateřské dovolené. Oznámeno 11. 1. 2007 (0,- Kč)

MUDr. Dana M i ch a l í k o v á - trvání rodičovské dovolené. Oznámeno 13. 1. 2007 (0,- Kč)

MUDr. Ilona K a d l e c o v á - oznámení o MD. Oznámeno 14. 1. 2007 (0,- Kč)

MUDr. Josef U l v r – žádost o úlevu čl. příspěvku nepracující důchodce –- čestné prohlášení. Podáno 4. 1. 2007. Nemá domluven žádný zástup. (370,- Kč)

MUDr. Luboš L a c i n a – žádost o úlevu čl. příspěvku – důchodce – nepravidelné zástupy. Podáno 17. 1. 2007.

SCHVÁLENA 50% úleva = 845,- Kč

MUDr. Jana M a r k o v á – žádost o úlevu čl. příspěvku – důchodce – nepravidelné zástupy. Podáno 1. 2. 2007.

SCHVÁLENA 50% úleva = 845,- Kč (již uhradila 370,- Kč – musí ještě doplatit 475,- Kč

MUDr. Alexandra V a ň k o v á – žádost o úlevu čl. příspěvku – důchodce – nepravidelné víkendové služby na interním odd.. Podáno 31. 1. 2007.

SCHVÁLENA 50% úleva = 845,- Kč

MUDr. Jaroslav M i k š – žádost o úlevu čl. příspěvku – důchodce – nepravidelné zástupy. Podáno 12. 1. 2007.

SCHVÁLENO 370,- Kč

MUDr. Hugo E n g e l h a r t – žádost o úlevu čl. příspěvku – důchodce – nepravidelné zástupy. Podáno 8. 1. 2007.

SCHVÁLENO 370,- Kč

Usnesení představenstva OS ČLK:

Lékařům, kteří v daném roce dovrší 75 letbudu ochotni zastupovat své kolegy, bude náležet snížená platba členského příspěvku určená pro daný rok, jako nepracujícím důchodcům. (Týká se jen lékařů, kteří chodí na občasné zástupy, nejsou privátními lékaři a nemají pracovně právní vztah se zaměstnavatelem s daným úvazkem.)

MUDr. M. Čermákové bude vrácen přeplatek již uhrazeného čl. příspěvku. 845,- Kč (475,- Kč)

SCHVÁLENO 370,- Kč

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Zita M i k e s k o v á – 8. 1. 2007 na OSL Vsetín – změna pracoviště

MUDr. Gabriela U h r í n o v á – 17. 1. 2007 na OSL Nový Jičín – změna pracoviště

Dne 11. 1. 2007 zemřel MUDr. Anton Olejár, praktický lékař v Krásné Lípě.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Lenka D ž m u r o v á – z OSL Ústí nad Labem. Nemocnice Děčín – interní odd.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Jana M a r k o v á – nepracující důchodce – vydáno k datu 1. 2. 2007

MUDr. Michal M a r e k - nepracující důchodce – prodloužení platnosti na další 2 roky

MUDr. Alexandra V a ň k o v á – nepracující důchodce – vydáno k datu 1. 3. 2007

SCHVÁLENO

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Eidi H a k i m i - Doložené doklady posoudila prim. MUDr. Jana Ullrychová – diplom k datu 31. 1. 2007

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-07-001 Mnohočetný myelom (registr 11699- 2007)

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Janssen Cilag (Jan Lapeš)

Program a přednášející:

 1. MUDr. Evžen Gregora – Hematologické odd. FN Královské Vinohrady v Praze:
  • Včasná diagnostika – předpoklad úspěšné léčby mnohočetného myelomu (17,00 -17,30 + diskuse)
  • Léčba mnohočetného myelomu v éře „nových" léků" (17,40 -18,10 + diskuse)
 2. prim MUDr. Jana Ullrychová – HTO Nemocnice Děčín:
  • Kazuistiky pacientů s MM (18,20 -18,50 + diskuse)
 3. Jana Slaninková - Hematologické odd. FN Královské Vinohrady v Praze:
  • Léčba preparátem Velcade z pohledu hematologické sestry (19,05 -19,20 + diskuse)

Datum a místo konání: 28. 2. 2007 od 17,00 hodin, Restaurace Švejk – Děčín V, Ústecká 146/20

Seminář je určen pro: Praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, internisty, chirurgy, ortopedy, neurology i další, kteří projeví zájem

Koordinátor: MUDr. prim. MUDr. Jana Ullrychová.

Přiděleny 2 kredity.

32-07-002 Laboratorní vyšetřovací metody (registr 11800-2007)

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s OKB Lužická nemocnice – RNDr. Marie Pechová

Koordinátor: Prof. MUDr. Richard Průša, PhD.

Datum a místo konání: 11. 4. 2007 od 17,00 hodin, ve velkém sále Domu kultury Rumburk

Program a přednášející:

 1. Ing. Otakar Klepárnik – ředitel firmy MEDESA s. r. o.: Hodnota a přínos IVD testování

 2. prim. MUDr. Jiří Masopust – odd. hematologie a krevní transfuze MN ÚL: Základy hemoterapie a imunohematologie

 3. Prof. MUDr. Richard Průša, PhD. – ÚKB a P 2. LF UK, FN Motol Praha: Biochemie, metabolismus a fyziologie pobytu pod vodou

 4. RNDr. Jana Buršíková - aplikační specialista firmy MEDESA s. r. o.: Cystatin C

 5. Ing. Vladimír Krauz, CSc. – aplikační specialista firmy DYNEX: Laboratorní diagnostika boreliózy

 6. Ing. Jiří Mates – aplikační specialista firmy MEDISTA s. r. o.: Vývoj hematologických analyzátorů v ČR

Přiděleny 3 kredity.

Nemocnice Děčín pořádá IV. Regionální konferenci sester – 22. 3. 2007 od 9 – 14: 30.. přihlášky do 28. 2. 2007. Odkaz: http://www.nemdc.cz/konference/pozvanka.htm  (Témata přenášek opět nejsou uvedena!)

Diskuse – Je velký zájem o semináře pořádané SZŠ pro sestry v terénu – Kardiopulmonální resuscitace – bylo by dobré zopakovat již proběhlý seminář. Bude tlumočit MUDr. Sellnerová

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z 36. zasedání RK ČLK ze dne 26. – 27. 1. 2007 v Olomouci
 • Licence 10. 1. 2007, 5. 2. 2007
 • Seznam přijatých členů
 • Otevřený dopis prezidenta ČLK ministrovi zdravotnictví ČR – ověřování jazykových znalostí
 • Tiskové prohlášení ČLK k rozsudku Soudního dvora ES ze dne 18. 1. 2007
 • Informace pro předsedy – materiály k neplatičům čl. příspěvků
 • Jarní porada předsedů + pasování Rytíře lékařského stavu – v pátek 30. 3. 2007 v Břevnovském klášteře v Praze 6. Porada předsedů od 15,00 do 18,00 hodin v Opatské jídelně. Od 19, 00 hodin v Tereziánském sále bude následovat pasování Rytíře. V sobotu bude zasedání představenstva ČLK
 • Podpisové archy proti kouření – je na každém jednotlivci.
  • Diskuse – Kouření před vchodem do polikliniky v Děčíně – není vhodné, aby před vchodem do ZZ byli pacienti obtěžování kuřáky. Dotaz na Mgr. Samlera, zda Městská policie dohlíží i u polikliniky (majitel objektu je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
 • KR ČLK Ústeckého kraje
  • 31. 1. 2007 - předána funkce předsedy Krajské rady ČLK – MUDr. Milan Králíček – OS ČLK Teplice

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

Kopie registrací: změna místa provozování:

MUDr. Libor Čirč – zrušení registrace na vlastní žádost

MUDr. Gabriela Rojarová – zrušení registrace na vlastní žádost

MUDr. Jindřiška Nová – změna trvalého pobytu

Oznámení o úmrtí provozovatele NZZ – MUDr. Anton Olejár

Další korespondence :

 • Nabídka - telekomunikační projekt – pro soukromé a státní subjekty v ústeckém kraji – společnosti COPROSYS Ústí spol. s. r. o. – telefonní služby + připojení k internetu
 • Pozvánka na odborný seminář – „Strukturální fondy EU – Jaké jsou možnosti jejich čerpání" - 12. 2. 2007 Městské divadlo Chomutov.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Plhoň - SAS intenzivně pracuje na smlouvách – způsob prolongace, nejvstřícnější je Česká národní
 • VZP a. s. – je pojišťovnou jen pro smluvní pojištěnce – informace by měla být dána na webové stránky
 • MUDr. Slavík – převezme-li někdo pacienty po zrušeném pracovišti PL – pojišťovna promine regresivní koeficient + další výhody
 • Medical Servis, s. r. o. – oznámení jména lékaře - nástup do ordinace po MUDr. Čejkovi – MUDr. Igor Krajčovič- nar. 2. 12. 1936 – registrován v OSL Ostrava.
 • ORGANIZACE OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ - 7. 3. 2007 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 16 hodin
  • Pozvánky pro hosty rozeslány – primátor Města Děčína - Ing. Raška, MUDr. Liehne, KÚ - Ing. Severa, ZP Metal Aliance, VoZP, ZP MV, VZP ÚP Děčín, Nemocnice Děčín - Ing. Řehák, 1. Zdravotní Rumburk - Ing. Lampa, Nemocnice Varnsdorf - MUDr. Jára. Bude vhodné pozvat ještě ředitele Krajské pobočky VZP - Ing. Jan Christopha + MUDr. Veselského.
  • omlouvá se Ing. Severa z KÚ.
  • Účast potvrdil Ing. Moučka (ZP MV ČR)- zúčastní se s vedoucím zdrav.. odd. Ing. Ramajzlem.
  • Program:
   1. Zahájení – uvítání
   2. Představení hostů – případně jejich vystoupení – pozváni: ředitelé nemocnic (Dc, Rbk, Vdf),
   3. Zástupci ZP
   4. Volba komisí
   5. Zpráva o činnosti – MUDr. Sellnerová
   6. Zpráva RK - MUDr. Sucharda
   7. Zpráva ČR – MUDr. Černá
   8. LSPP v Děčíně (host Mgr. Samler)
   9. Diskuse ke zprávám
   10. Státní sociální podpora – informace MUDr. Bašuse
   11. Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2007 místopředseda MUDr. Slavík
   12. Případná diskuse + schválení
   13. Usnesení + Závěr
  • Příprava komisí, předsednictva: (návrhy)
   • Pracovní předsednictvo: MUDr. Sellnerová, MUDr. Slavík, MUDr. Černá, MUDr. Sucharda MUDr. Ullrychová.
   • Mandátová komise: MUDr. Corn, MUDr. Englerová, MUDr. Lazarová
   • Návrhová komise: MUDr. Plhoň, MUDr. Faiferová, MUDr. Strachoň
  • Rozeslat ještě jednou pozvánky s programem a pozvanými hosty.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • společně s MUDr. Lazarovou - domluvit schůzku s posudkovým lékařem ÚP MUDr. Bašusem – předání informací pro lékaře
 • SZŠ Děčín – požádat zopakování již proběhlých seminářů pro sestry

MUDr. Lešanovská:

 • doporučení Pediatrické společnosti – jaterní testy u dětí

MUDr. Popelka

 • zajistit místo jednání 4. 4. 2007

MUDr. Sucharda:

 • výběr projektoru

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster