Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
duben 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

3. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 4. 4. 2007 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Čapková, Slavík, Kořínková, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Johanidesová, Ullrychová, Englerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Dragounová, (omluveni: Milič, Lazarová, Šrámková)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Strachoň (omluveni: Lešanovská, Faiferová, Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Popelka -

 • [zajistit místo jednání 4. 4. 2007] - zajištěno

MUDr. Sellnerová -

 • společně s MUDr. Lazarovou [domluvit schůzku s posudkovým lékařem ÚP MUDr. Bašusem - předání informací pro lékaře] - materiál "Lékařská posudková služba v ČR a její reorganizace- Úřady práce jako nová složka LPS - zaslala MUDr. Julie Wernerová - bude umístěno na www
 • [SZŠ Děčín - požádat zopakování již proběhlých seminářů pro sestry]

MUDr. Sucharda -

 • [výběr projektoru] - projektor zakoupen přes pana Jindru za cenu 22 193,50 Kč (EPSON) - provedeno elektronické hlasování

MUDr. Lešanovská -

 • [doporučení Pediatrické společnosti - jaterní testy u dětí]-

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o novém stavovském předpisu č. 16 - Vzdělávání lékařů

 • Stavovský předpis č. 16 - vzdělávání - nové podmínky při zaregistrování akce v centrálním registru a poplatky s tím spojené
 • Diskuse ke SP č. 16 - informace a názory předsedů OSL prezentované na schůzce předsedů. Určený výběr poplatků za zaregistrování akce s účastí dalšího subjektu bude značnou překážkou při pořádání akcí. Změnu SP může provést jen sjezd delegátů (podzim 2007)
 • Schůzka předsedů OS ČLK 30. 3. 2007 + Slavnostní pasování rytíře lékařského stavu v Praze v Břevnovském klášteře
 • Změny v zákonech - 20/1966- není ještě schváleno, Vyhláška o  zdravotnické dokumentaci již platí.

Situace v Lužické nemocnici v Rumburk

Zúčastnil se osobně p. ředitel Ing. Pavel Lampa. Dne 3. 4. 2007 byla lékařům doručena informace MUDr. T. Veselého - náměstek pro LP - uzavření porodnického odd. Lužické nemocnice ke dni 30. 4. 2007 z  důvodu personální nouze.

Ing. Lampa sdělil aktuální situaci v Lužické nemocnici:

 • Na gynekologii se vystřídalo 10 lékařů.

 • Poslední primář odešel ještě ve zkušební době.

 • Někteří lékaři však museli odejít sami, aby se předešlo případným žalobám (chyby v v léčbě).

 • Aby oddělení začalo fungovat, museli by přijmout min. 3 lékaře s odborností gynekologie.

Členové představenstva, revizní komise i čestné rady pokládali otázky na chod a budoucnost Lužické nemocnice, zabezpečení poskytované péče, důsledky uzavření lůžkového odd. gyn. por. odd.

Shoda - velký problém k získání lékařů na odd. gyn. por. - při jednání s případnými adepty na primářské místo - je odmítáno - zříkání se odpovědnosti za vedení lůžkového odd.. Velice uškodila medializace problému. Prosba - nevyjadřovat se v médiích k této situaci. Mediální tlak se bude zhoršovat. Ze strany veřejnosti dochází k dohadům, od kdy má být uzavřeno. Pokud se nepodaří sehnat lékaře na gyn. por. oddělení, bude uzavřeno. Poskytována bude pouze ambulantní péče.

 • Do konce dubna je omezena velká operativa na gynekologii. Vedení nemocnice by přivítalo osobní kontakty na případné lékaře - zájemce o  práci v Lužické nemocnici. Inzerce ani personální agentury nebyly dosud úspěšné.

 • Informace o odvolání vrchní sestry a následné hromadné výpovědi lékařů interního odd. Část lékařů z interního odd. vzala podané výpovědi zpět, s  dalšími se jedná. Podařilo se zklidnit situaci, snaží se o doplnění týmu i na interním odd. (rozhovory - ústupky). Hodlají posílit odbornosti.

 • Probíhají jednání s VZP, KÚ, Záchrannou službou, provozovateli sanitek., řediteli nemocnic Děčín, Česká Lípa, setkání se zástupci města Rumburk. Připravuje se setkání se zástupci místních samospráv v regionu. Zapojení privátních gynekologů není možné. Řada z nich je více jak 12 let ve svých soukromých ambulancích - za tu dobu došlo ke značným změnám- používání nových materiálů apod.) Služba bez přítomnosti dalšího sloužícího lékaře je riziko.

 • Příčinou neúspěšného hledání nového primáře může být i chyba bývalého managementu v případě kauzy vadného přístroje a poškození pacientek.

 • Jaký bude dopad na ekonomiku nemocnice - oddělení novorozenců bude také zrušeno. Bude se hledat nové řešení - provozování ambulancí - přechod na výkonový systém. Odsouvá se sestěhování ředitelství do objektu nemocnice. Musí se zajistit poskytování alespoň základní péče lůžkového odd. Dají se očekávat i výroky "nepřátelů nemocnice", skryté nebezpečí na existenci celé nemocnice (snaha o zachování alespoň dvouprimariátové nemocnice).

 • Již nyní se snaží ředitelství při podání stížnosti jednat vždy osobně - komunikovat se stěžovatelem osobně za přítomnosti vedoucího pracovníka. Je zde otázka i ochrany zaměstnanců - klíčové personalistické chyby. Udržení semiambulantní péče. Bude svolána schůzka s terénními gynekology + PL, ZS - jak bude zajištěno - posílení ZS.

 • Algoritmus péče - směrnice informací - předem domluvit - přítomen bude MUDr. Kadlec. Ředitel Ing. Lampa podal výpověď - odchází k 1. 7. 2007 z pozice ředitele i předsedy představenstva a. s. Tuto funkci plánoval dělat pouze 1 rok, protáhlo se. Koho Město Rumburk jmenuje do představenstva bude jejich rozhodnutí.

 • Pozitivní atmosféra je na odd. chirurgie - je v osobnosti primáře odd.

 • V rámci Euroregionu trvá stávající stav. Ošetření s Nemocnici Sebnitz je možné, ale za přímou úhradu.

 • Mladí kolegové již nejsou ochotni časově ani finančně se obětovat.

Představenstvo poděkovalo Ing. Lampovi za podané informace.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Stížností v poslední době přibylo, zejména jde o stížnosti na chování lékaře (které se velmi špatně vyšetřují a dokazují) a také stížnosti na posudková rozhodnutí, která ČLK nepatří a neřeší je.

Revizní komise má v šetření 8 stížností, z nich jen v jednom případě jde o  pravděpodobné odborné pochybení.

Další stížnost na odborné problémy již komise uzavřela, ale stěžovatelé podali námitku a věc se bude postupovat čestné radě komory.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

MUDr. Černá - Účast na slavnostním aktu pasování rytíře lékařského stavu - prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. - 30. 3. 2007 v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

Osobní pocit předsedkyně ČR: Lékaři vyznamenaní ve volbách z minulých let se zdály být při samotném aktu většími osobnostmi.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Dita Ullrychová - podáno 14. 2. 2007. Lékařka očního odd. Nemocnice Děčín. Promoce 1993. Atestace oftalmologie I. st. 1996. Žádá o oborovou licenci. V Olomouci schváleno ke dni 3. 3. 2007.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Iva M a ch á č k o v á - oznámení o MD (0,- Kč)

MUDr. Andrea Z e l e n á - oznámení o MD (0,- Kč)

MUDr. Eva K u b a s o v á - z důvodu přechodné finanční tísně žádá o odložení platby nebo splátkový kalendář. (návrh: teď 1/3 = 563,- Kč, do konce června 1/3=563,- Kč a do konce září zbytek = 564,- Kč - celkem 1690,- Kč Proběhlo hlasování - pro splátky hlasovalo 6 členů představenstva.

SCHVÁLENO

Nedohledatelní - El Hajjar Julia, MUDr. Richard Vanko (SR?), MUDr. Marián Kobida (SR?)

Dosud neuhradilo členský příspěvek 9 členů. 7 členů přislíbilo připsání určené částky na účet OS ČLK Děčín v nejbližších dnech.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

Z registru členů vyřazen MUDr. Antonín Zamykal st. - zemřel 10. 3. 2007. Pohřbu se za OS ČLK zúčastnila MUDr. Čapková.

Do redakce Tempus Medicorum odeslána k uveřejnění vzpomínka, kterou sepsala MUDr. Čapková.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Antonín Z a m y k a l - nepracující důchodce - prodloužení platnosti na další 2 roky - zemřel 10. 3. 2007

MUDr. Josef U l v r - nepracující důchodce - prodloužení platnosti na další 2 roky

MUDr. Ota K r e j č í - nepracující důchodce - prodloužení na další 2 roky

MUDr. Jaroslav M i k š - nepracující důchodce - prodloužení na další 2 roky

MUDr. Miroslav D u f e k - nepracující důchodce - vydáno k datu 1. 4. 2007

MUDr. Jan Prokop Š k o d a - prodloužení na další 2 roky.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Připomenutí - koná se:

Seminář 11. 4. 2007 - Laboratorní metody (OKB Rumburk) od 17,00 hodin v Domě kultury Rumburk - číslo akce: 11800/2007-32/07/002

Seminář 12. 4. 2007 v Městském divadle Děčín (od 16,00 hod.) - Kolorektální karcinom - číslo akce: 12175/2007-32/07/003.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva ČLK 19. 1. 2007
 • Zápis z jednání představenstva ČLK ze dne 2. 3. 2007
 • Licence ke dni 3. 4. 2007
 • Blok VR ze dne 19. 1. 2007 + blok VR ze dne 2. 3. 2007
 • Zápis z 37. zasedání RK ČLK
 • Zápis z 38. zasedání RK ČLK z 31. 3. 2007- schválen rozpočet OS ČLK Děčín
 • Seznam přijatých členů
 • Poptávkové řízení na smluvního partnera pro vydávání časopisu ČLK
 • Podklady pro oddělení vzdělávání v souvislosti se změnou SP č. 16
 • Licence 23. 1., 22. 2., 14. 3. (MUDr. Eidi Hakimi)
 • Program vzdělávací konference ČLK 27. - 28. 4. 2007 - Milovy (Představenstvo ČLK doporučuje, aby každé OS ČLK bylo zastoupeno alespoň jednou pověřenou osobou)

KORESPONDENCE OS ČLK

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Kopie registrací - změna:
  • MUDr. Jaroslav Holý - změna místa provozování -Teplická 138, Jílové + Nádražní 370, Libouchec
  • MUDr. Miloslav Dufek- zrušení registrace na vlastní žádost
  • MUDr. Gabriela Rezková - nová registrace PL Masarykova 992, Krásná Lípa
 • Pozvánka na výběrové řízení:
  • Gynekologie a porodnictví
   • MUDr. Julius Török - Weberova 7, Děčín VI
   • MUDr. Martin Šedivý - Masná 5, Děčín I
    K účasti pověřena MUDr. M Černá - VŘ se konalo 7. 3. 2007.
  • Praktické lékařství pro dospělé
   • MUDr. Gabriela Rezková,
    K účasti pověřen MUDr. M. Richter - VŘ se koná dnes 4. 4. 2007.

Další korespondence :

 • Stanovisko představenstva OS ČLK Praha 4 k tiskovým prohlášením prezidenta ČLK k rozsudku Soudního dvora Evropských společenství ze dne 18. 1. 2007
 • Nesouhlas s novelou SP 16 - Představenstvo OS ČLK Ostrava
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Závěry z Okresního shromáždění - bylo viditelné výrazné názorové rozdělení privátních lékařů a zaměstnanců. V případě informací pozvaných hostů bude třeba program sestavit tak, aby byly nejdříve prezentována informace orgánů - potom teprve vystoupení hostů.
 • Vyhláška o zdravotní dokumentaci - platnost od 1. 4. 2007 - platné znění zveřejněno na našich www stránkách - www.clk.cz (skartační řád - zveřejněny budou ještě podstatné informace ze zákona) - kopírování dokumentace
 • Korespondence s redaktorkou týdeníku Princip p. Panenkovou - upozornění na lékaře, který měl údajně pochybit při léčbě. Oficiální stížnost ke konkrétnímu případu nebyla podána. Paní redaktorka byla informována o postupu při podání stížnosti.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Lešanovská:

 • doporučení Pediatrické společnosti - jaterní testy u dětí

MUDr. Sucharda:

 • materiál "Lékařská posudková služba v ČR a její reorganizace- Úřady práce jako nová složka LPS - zaslala MUDr. Julie Wernerová - bude umístěno na www

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster