Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Leden 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

1. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 1. 2007 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Čapková, Slavík, Kořínková, Englerová, Louková, Popelka

Omluveni MUDr.: Johanidesová, Ullrychová, Corn

Čestná rada MUDr.: Černá, Milič, Šrámková, (omluveni: Lazarová, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Strachoň (omluveni: Lešanovská, Faiferová, Richter)

Představenstvo je usnášení schopné – přítomno: 8 - omluveni: 3

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [odeslat návrh na udělení titul Rytíř lékařského stavu do kanceláře RK ČLK v Praze] - odesláno

MUDr. Sellnerová -

 • [rozeslat představenstvu k připomínkování text „doporučený postup" A+R již s úpravami] - úkol trvá

MUDr. Plhoň -

 • [zpráva z II. ročníku konference Efektivní zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje 2006 (12. 12. 2006 Ústí nad Labem)] - MUDr. Plhoň informoval o proběhlé konferenci. Diskuse – hospitalizace maximálně 3 dny - doléčování v okresních nemocnicích, racionalizace, zachování míst, služby, Ústí n. L. - univerzitní město.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně - vyjádření k prohlášení OS ČLK Havlíčkův Brod

Proběhla e-mailová diskuse. Představenstvo OS ČLK Děčín souhlasí s prohlášením OS ČLK Havlíčkův Brod

Vyjádření k abdikacím členů představenstva ČLK MUDr. Karla Blažka + MUDr. Z. Jojka. + MUDr. T. Vodvářky

Diskuse- důvody abdikace byly v zaslaných dopisech zdůvodněny. Představenstvo vyslovilo lítost a hlavně znepokojení s odchodem 3 členů představenstva ČLK. Bereme na vědomí. MUDr. Jojko a MUDr. Blažek byli svými postoji zárukou demokracie.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Jedna stížnost uzavřena odesláním rozhodnutí o nezahajování disciplinárního řízení (obvinění z nepravdivého posudku), u dalších tří čekáme na rozhodnutí o zahájení šetření z Prahy.

Nové stížnosti

Stížnost na nedostatečně poskytnutou péči novorozenci byla přijata a odeslána k registraci do Prahy.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

V kauze stížnosti na špatné stanovení diagnózy byl revizní komisí předán spis s návrhem na zahájení DŘ. Byl jmenován senát a stanoveno datum konání senátu (středa 31. 1. 2007 od 16:00).

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Blanka Š u b r t o v á - podáno 7. 12. 2006.. Žádost o vydání licence lektor lékařské praxe pro praktické lékařství pro děti a dorost. Promoce r. 1967. Atestace pediatrie I. st. 1971. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení. (Uděleno k datu 13. 12. 2006)

MUDr. Jindřich K o u d e l a - podáno 11. 12. 2006.. Žádost o vydání licence pro výkon funkce VL a primáře pro obor gynekologie a porodnictví. Promoce r. 1985. Atestace gyn. por. II. st. 1997. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení. (Uděleno k datu 28. 12. 2006)

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Ivana M i š k o v s k á – lékařka čerpá rodičovskou dovolenou. Oznámeno 27. 12. 2006 (0,- Kč)

MUDr. Kateřina K r e u t z e r o v á /Holajová - oznámení o MD. Podáno 13. 9. 2006 (0,- Kč)

MUDr. Jana Š a f a ř í k o v á - trvání rodičovské dovolené+dlouhodobá pracovní neschopnost (0,- Kč)

MUDr. Josef Macas – žádost o úlevu čl. příspěvku – důchodce – nepravidelné zástupy. Podáno 27. 12. 2006

MUDr. Milena Čermáková – žádost o úlevu čl. příspěvku – důchodce – nepravidelné zástupy. Podáno 28. 12. 2006

Oběma uvedeným lékařům - důchodcům byla schválena 50% úleva z členského příspěvku pro zaměstnance tj. 845,- Kč.

Pracující důchodci, kteří budou mít pracovní poměr s pravidelným příjmem a s úvazkem vyšším jak 0,5 musí uhradit plnou výši členského příspěvku.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Martin P a u l e n – z OSL Kolín. Přeregistrace z důvodu změny pracoviště – od 1. 1. 2007 interní odd. Nemocnice Děčín.

Zrušení členství

MUDr. Miroslava G o n o s o v á – ukončila pracovní poměr v Nemocnici Děčín – návrat na Slovensko.

Požádáno o ukončení členství ke dni 1. 1. 2007

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Anna K r á l o v á - vydáno k datu 1. 1. 2007 – prodloužení na 2 roky

MUDr. Pavel Č e j k a - od 1. 1. 2007 nepracující důchodce. Vydáno k datu 1. 1. 2007

Schváleno.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Blanka Šubrtová - Doložené doklady posouzeny – splněno.

Diplom vydán k datu 31. 12. 2006.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádná akce nebyla ohlášena ani připravena

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Odstoupení z funkce člena představenstva ČLK – MUDr. Karla Blažka + MUDr. Z. Jojka. + MUDr. T. Vodvářky – viz Ad 1)
 • Zápis ze zasedání představenstva 15. 12. 2006
 • Zápis z 34. (mimořádného) zasedání RK ČLK ze dne 26. 11. 11. v Praze
 • Zápis z 35. zasedání RK ČLK ze dne 16. 12. 11. v Praze
 • Licence 13. 12. 2006, 3. 1. 2006 (MUDr. Natabou a MUDr. Camargo)
 • Seznam přijatých členů
 • Informace k podávaným žádostem o licenci – po 15. 3. 2007 musí být k žádosti o udělení primářské licence doložen diplom o účasti na celoživotním vzdělávání. (Do této doby postačí potvrzení OS ČLK o splnění podmínek celoživotního vzdělávání)
 • Informace – regulační srážky za povinná očkování a preventivní prohlídky v 1. pol. 2006
 • Pozvánka na 11. reprezentační ples lékařů českých – Palác Žofín -Praha 3. 3. 2007 (2 volné vstupenky)
 • Porada předsedů OS ČLK je plánována na 30. 3. 2007 v Praze + udílení titulu Rytíř
 • Sjezd delegátů ČLK 23. – 25. 11. 2007 v Brně

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Kopie registrací: změna místa provozování:
  • MUDr. Jaroslava Lešanovská – změna na adresu Čs. Legií 10, Děčín IV
  • MUDr. Petr Janák – změna na adresu Brandýská 1529, Varnsdorf + Žitavská 3000, Varnsdorf
  • MUDr. Jana Marková – registrace zrušena – převzala MUDr. Lešanovská
  • MUDr. František Pazdera – opravné rozhodnutí – doplnění místa provozování – Česká Kamenice, Náměstí 28. října 818 + Děčín III- Březová 31/145 (v původní registraci uvedeno jen jedno pracoviště)

Další korespondence :

 • Představenstvo OS ČLK Havlíčkův Brod – prohlášení ze dne 12. 12. 2006 – k událostem v Nemocnici Havlíčkův Brod
 • Představenstvo OS ČLK Praha 2 – prohlášení – podpora OS ČLK Havlíčkův Brod
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Sellnerová – informace o neuznávání specializované způsobilosti MZdr ČR (i držitelům licencí vydaných před datem platnosti zákona o vzdělávání lékařů do 17. 4. 2004) Jediná možnost – novelizace zákona č. 95/2004. (připravuje změnu současný ministr zdravotnictví?)
  • Dle zápisu představenstva ČLK z 15. 12. 2006 – ČLK trvá na tom, že osvědčení komory vydaná do 17. 4. 2004 v jakémkoli lékařském oboru zůstávají podle článku III zákona č. 121 /2004 Sb. nedotčena a lékařům, kteří tato osvědčení obdrželi, musí být přiznána specializovaná způsobilost. ČLK bude toto stanovisko prosazovat též při jednání se ZP v záležitostech smluvních vztahů.
 • MUDr. Plhoň – SAS
  • Co dělat před podpisem smluvních dodatků – e-mailová informace
  • Regulační srážky – pokud bude písemné zdůvodnění, mělo by být přihlédnuto – musí se požádat
  • Podepsání dodatku – prodloužení doby splatnosti faktur (30 kalendářních dnů)
  • Diskuse – preventivní prohlídky a očkování – pediatři – zohlednění nárůstu porodnosti, stejný problém řeší gynekologové. Schůzka praktických lékařů s ředitelkou pojišťovny Metal Aliance – na místě zde mohlo být požádáno o prominutí regulačních srážek. Schůzky se zúčastnil jen malý počet PL z jižní části okresu. Kolegové zřejmě neprojevili zájem situaci řešit. Trvá stále nevědomost s vyúčtováním
  • V médiích se objevila zpráva, že VZP zastavila vyúčtování praktikům – prověřuje chybu!
 • Předběžné zajištění okresního shromáždění - Konání 7. 3. 2007 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 16 hodin
  • Doprava nebude zajišťována autobusem – členové představenstva, RK, ČR, nabízejí volná místa ve svých autech. Autobus nebyl ani v minulém roce.
  • Občerstvení bude objednáno v menším množství proti minulému roku
  • Pronájem sálu (sál objednán)
  • Účast farmaceutických firem - schválena - opět v předsálí jednacího sálu
  • Pozváni budou: zástupci pojišťoven VZP, MV, VoZP, Meatal Aliance
 • Pořádání seminářů v roce 2007
  • Patologicko + chirurgický + gastroenterologický – interdisciplinární seminář
  • Psychosomatický - Deprese – oslovena MUDr. Holanová – seminář pro PL, neurology, internisty
  • Konání: duben – květen 2007. Předsedkyně osloví lékaře a primáře v nemocnici, MUDr. Sucharda zkontaktuje MUDr. Holanovou ohledně termínu. (+ právní seminář s novinkami v zákonech)
  • Odkup nepoužívaného monitoru v kanceláři - AOC F1770 – projevila zájem Nemocnice Varnsdorf - představenstvo schválilo prodej za cenu Kč 1 000,-.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • rozeslat představenstvu k připomínkování text „doporučený postup" A+R již s úpravami
 • společně s MUDr. Suchardou příprava interdisciplinárních seminářů – jaro 2007

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster