Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
červen 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

6. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7. 6. 2006 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Slavík, Ullrychová, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Čapková, Englerová, Louková (neomluvena: Kučerová)

Čestná rada MUDr.: Černá, (omluveni: Lazarová, Milič, Šrámková, Dragounová).

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská, Faiferová, (omluven: Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [požádat o finanční pomoc v ČLK Olomouc pro rodinu MUDr. Rűkla] - dopis odeslán (viz zápis představenstva ČLK Praha ze dne 19. 5. 2006) Doručen dopis tajemníka ČLK- představenstvo ČLK rozhodlo poukázat rodině zemřelého MUDr. Rűkla stejnou částku, kterou poskytne OS ČLK.
  • Diskuse: Rozpočet OS ČLK Děčín sociální pomoc neumožňuje. Jediná možnost zorganizovat soukromou sbírku - oslovit členy OS ČLK Děčín. Možnosti vytvoření sociálního fondu - pravidla - dobrovolné navýšení čl. příspěvku - prokonzultovat s daňovým poradcem.
  • Schváleno zveřejnění čísla účtu OS ČLK Děčín (920167399/0800) na stránkách www.clk.cz s možností zasílání jakýchkoliv částek na podporu rodiny po zemřelém kolegovi MUDr. Rűklovi pod variabilním symbolem "001".
  • Informační dopis pro členy OS ČLK Děčín - číslo účtu bude na stránkách zveřejněno 1 měsíc (cca do 15. 7. 2006). Výše, která bude vybrána, bude zaslána rodině MUDr. Rűkla a částka se oznámí představenstvu ČLK v Olomouci.
  • 7. 6. 2006 zemřel MUDr. Luboš Kučera - pohřební kytice za 500, -Kč - schváleno. Předsedkyně osloví prostřednictvím MUDr. Camarga rodinu MUDr. Kučery, zda bude mít zájem o sociální podporu, pokud ano postupovalo by se stejně.

MUDr. Sucharda -

 • [sdělení pro lékaře, kteří nám dosud nesdělili e-mailový kontakt] - (úkol trvá)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o činnosti

 • 19. 5. 2006 schůzka předsedů OS ČLK v Praze +
  • akt pasování Rytíře ČLK,
  • projednány Rámcové smlouvy
  • 2 prohlášení představenstva ČLK k aktuální situaci ve zdravotnictví
  • příprava nových webových stránek ČLK - zvlášť pro veřejnost a pro registrované uživatele
 • sdělení k Diabetologickému semináři 17. 5. 2006 - hodnocení, návrhy ke změnám (obsah přednášek a zaměření na cílové skupiny). Seminář byl hodnocen velmi kladně.
 • na podzim by se měl konat seminář o pracovních neschopnostech, legislativa + odborná část deprese

Diskuse: Vhodné by bylo rovněž uspořádání semináře - Interpretace laboratorních výsledků (diagnostika), revmatická onemocnění, geriatrie, koagulopatie se zaměřením pro praktické lékaře. Možnost využití přednášejících z jiných okresů. (MUDr. Ullrychová sdělí na příštím zasedání).

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Podnět pacienta, který měl problémy s vystavením pracovní neschopnosti u ambulantního specialisty, byl projednán se všemi zúčastněnými a vedl k naplánování semináře k problémům krátkodobé neschopnosti.

Nové stížnosti

Stížnost pacientky na lékaře, který stanovil závažnou diagnózu a zahájil léčbu - jenže opakované vyšetření na jiném pracovišti tuto diagnózu nepotvrdilo a pacientka se cítí poškozena.

Ostatní záležitosti - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA R. 2006

Všechny příspěvky za rok 2006 jsou uhrazeny. Povinný odvod do Olomouce převeden.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nemá v řešení žádný případ.

19. 5. 2006 se v Praze konal slavnostní akt předání titulu Rytíř lékařského stavu - zúčastnila se MUDr. Černá s předsedkyní OS ČLK.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Vlasta R i ch t e r o v á - podáno 18. 5. 2006 - obor vnitřní lékařství. Promoce 1993, atestace vnitřní lékařství I. st. v r. 1996, nástavbová atestace endokrinologie v r. 2002. Praxe v oboru vnitřní lékařství 97 měsíců. V současné době provozuje NZZ v oboru endokrinologie. Představenstvo doporučuje udělení licence pro obor vnitřní lékařství.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Zdeňka Š a f á ř o v á

MUDr. Zdeněk P o p e l k a

MUDr. Karel S t r a c h o ň

- ověřila prim. Ullrychová - podmínky splněny. Diplomy budou vydány k datu 31. 5. 2006

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla podána žádná žádost.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Oznámení o schválení rozpočtu OS ČLK Děčín
 • Zápis z jednání představenstva 19. - 20. 5. 2006 (MUDr. Rűkl + doména), seznam přijatých členů, delegace Tchaj-wan, licence 2. 5., 11. 4., 19. 4., 31. 5.
 • Zápis z 28. zasedání RK ČLK ze dne 19. a 20. 5. 2006
 • Reakce MUDr. Březovjákové na komentář MUDr. Rybové
 • Sdělení MUDr. Němečka - člena představenstva ČLK (web + registr)
 • Sdělení MUDr. Pětivlase - člena představenstva - - nabídka pomoci při jednání na krajských úřadech
 • Dopis prezidenta ČLK kolegům - novela zákona č. 20/1966 Sb.

Diskuse k novele - Sněmovní tisk 1045 - nepodepsáno prezidentem (novela Zákona o zdraví lidu) - důležité změny - přístup k dokumentaci, povinná mlčenlivost, zproštění mlčenlivosti. Rozbor provedl MUDr. Sucharda.

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Kopie registrací:
  • MUDr. Jarmila Staňková - zrušení registrace na vlastní žádost
  • MUDr. Lenka Podolská - nová registrace, Litoměřická 107/64, Děčín III. Praktické lékařství pro děti a dorost. Datum zahájení 1. 7. 2006. (vyhlášení výběrového řízení od 23. 5. do 4. 7.)
  • 1. Zdravotní Rumburk, a. s. Lužická poliklinika - změna v části odborný zástupce pro obor ortopedie - MUDr. Tomáš Veselý.
  • 1. Zdravotní Rumburk, a. s. Lužická nemocnice - změna v části odborný zástupce pro obor anesteziologie a resuscitace - MUDr. Vladimír Václav.
  • MUDr. Christo Dragančev - změna - rozšíření o Českou Kamenici, Nám. 28. října 818 - urologie, radiologie a zobrazovací metody
 • Diskuse ke smlouvám - prolongace, příslib prodloužení smluv, (mimo Vojenské pojišťovny)
 • Sjezd ambulantních specialistů - informace MUDr. Plhoň a MUDr. Černá
 • Připravit se na konec roku - platby od pojišťoven budou značně kráceny
 • MUDr. Július Kotoč - sekundární lékař chirurgického odd. Nemocnice Děčín - dne 18. 5. 2006 požádal o příspěvek na vzdělávání - proplacení kurzu lalokových plastik a transplantace kůže (poplatek + ubytování 950, -Kč - doložena kopie složenky uhrazené IPVZ Praha). Představenstvo nemůže žádosti vyhovět, není dostatek finančních prostředků, aby mohlo být vyhověno všem lékařům zvyšujících si kvalifikaci.
 • Informace o protestní akci lékárníků, stomatologů a lékařů v Praze 26. 5. 2006 - zajištění ordinací PL v době stávky

Diskuse - byla vyjádřena nespokojenost kolegů ze severní části okresu, nebyly zajištěny ordinace PL v době protestu (telefony předsedkyni). Nepřítomnost praktických lékařů způsobila značný nárůst pacientů v nemocnicích a na pohotovostech. Bude nutné zkontaktovat MUDr. Vodičkovou. Péče o pacienty musí být zajištěna po domluvě s jinými kolegy. Není možné zanechat bezprizorní obvod - komunikace mezi lékaři!

 • Nemocnice Děčín, p. o. - žádají o uveřejnění na www.clk.cz - informace o poskytované službě - "Akupunktura v rámci neurologické ambulance" - MUDr. Faiferová zjistí u kolegyně MUDr. Lančové, která tyto služby bude zajišťovat, zda má požadované vzdělání k výkonu akupunktury. (uveřejní MUDr. Sucharda)
 • (zpět na obsah)

  Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • oslovení rodiny MUDr. Kučery (přes MUDr. Camarga)
 • informační dopis pro členy OSL Děčín (soc. výpomoc)
 • odpověď MUDr. Kotočovi - žádost o příspěvek na vzdělávání
 • oslovení MUDr. Vodičkové - zajištění zástupů v ordinacích PL - sdělení nemocnicím /plánované protesty

MUDr. Sucharda:

 • sdělení pro lékaře, kteří nám dosud nesdělili e-mailový kontakt (úkol trvá)
 • oznámení na www.clk.cz - Akupunktura v nemocnici Děčín

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster