Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
září 2006


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

7. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6. 9. 2006 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Kořínková, Englerová, Louková, Corn.

Omluveni MUDr.: Slavík, Ullrychová, Popelka.

Čestná rada MUDr.: Lazarová (omluveni: Černá, Milič, Šrámková, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Strachoň (omluveni: Lešanovská, Faiferová, Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [oslovení rodiny MUDr. Kučery (přes MUDr. Camarga)] - příspěvek nepožadován
 • [informační dopis pro členy OSL Děčín (soc. výpomoc)] - – viz zpráva předsedkyně (dopis odeslán e-mailem 12. 6. 2006)
 • [odpověď MUDr. Kotočovi – žádost o příspěvek na vzdělávání] – odesláno 26. 6. 2006
 • [oslovení MUDr. Vodičkové – zajištění zástupů v ordinacích PL – sdělení nemocnicím (plánované protesty)] – bude provedeno v nejbližších dnech (úkol trvá)

MUDr. Sucharda -

 • [výzva pro lékaře, kteří nám dosud nesdělili e-mailový kontakt] - (úkol trvá)
 • [oznámení na www.clk.cz - Akupunktura v nemocnici Děčín] - vyvěšeno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně

 • Abdikace na funkci členky představenstva – 14. 6. 2006 doručen dopis MUDr. Martiny Kučerové - oznámení o ukončení činnosti v OS ČLK Děčín a zároveň žádost o přeregistraci na OSL Česká Lípa.  Podle volebního protokolu je zvoleným náhradníkem za člena představenstva pro severní část okresu MUDr. Štěpánka Kořínková. Funkci členky představenstva přijala, je přítomna dnešnímu jednání.
 • Informace ke sbírce - Sociální výpomoc rodině MUDr. Rűkla – dobrovolné sbírky se celkem zúčastnilo 27 lékařů (přispěl i lékař z OSL Louny MUDr. Jiří Urbánek) Celková částka 37 700,- Kč byla odeslána 11. 8. na účet paní Rűklové. Stejnou částku zašle i ČLK Olomouc.
  • Odpověď z právního odd. ČLK + daňového poradce z 24. 8. 2006 (nekrácený text):

OS ČLK Děčín je jenom distributorem daru. Dar je osvobozen od daně darovací podle § 19 odst. 3 písm. a) zákona o dani darovací. Přiznání k dani darovací se nemusí podávat podle § 21odst. 5 pís. b. Dárci bohužel nesplňují podmínky k odpočtu daru dle daně z příjmu viz ustanovení § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu:

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých

 • obcím, krajům, organizačním složkám státu, (30b), právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, (14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, (15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a
 • politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále
 • fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále
 • fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů (113), na zdravotnické prostředky (114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise (115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,

pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že vdova nesplňuje zákonné podmínky pro odečtení ze strany dárce od daně z příjmů. Proto si nemohou dárci (lékaři) tento dar odečíst od základu daně z příjmů.

 • Představenstvo bere informaci na vědomí, předsedkyně napíše poděkování všem dárcům, kde bude potvrzena darovaná částka.
(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

V šetření stížnosti na stanovení diagnózy a léčení onemocnění, které se údajně nepotvrdilo, požádala revizní komise o vypracování odborného posudku.

Nové stížnosti

Stížnost, kterou revizní komise obdržela z pražské kanceláře, směřuje proti lékaři, který vydal odborný posudek o zdravotním stavu dítěte v dysfunkční rodině. Jeden z partnerů jej napadl jako nepravdivý a zkreslený. Stížnost je v šetření pověřeného člena revizní komise.

V další stížnosti je pacient nespokojen s tím, že místo požadovaného výpisu z dokumentace obdržel po přechodu k jinému ošetřujícímu lékaři jen bezcennou starou část své dokumentace. Pověřený člen revizní komise ověří po zaregistrování stížnosti v centrálním registru okolnosti.

Poslední stížnost se týká chování lékaře k pacientovi, údajně urážející způsob komunikace bude šetřen pověřeným členem po zaregistrování stížnosti.

Ostatní záležitosti

Čekáme na v pořadí již třetí rozhodování čestné rady České lékařské komory o stížnosti, která byla již 3x posouzena a rozhodnuta revizními komisemi okresních sdružení (z toho dvakrát u nás a jedenkrát v jiném okrese) ve prospěch obviněné lékařky. Stěžovatelka však vždy reagovala námitkou, kterou musí řešit čestná rada komory. Teoreticky se může řešení této stížnosti táhnout do nekonečna, což svědčí o nedokonalosti našeho Disciplinárního řádu.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nemá v řešení žádný případ.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Silvie R a n g l o v á - obor neurologie - podáno 5. 9. 2006. Lékařka Nemocnice Děčín – neurologické odd. Promoce 2001. Atestace neurologie I. st. 2001. Splňuje kvalifikační podmínky i délku praxe. (5 let).

Představenstvo doporučuje udělení licence pro obor neurologie.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Ladislav Ř e b í č e k - prodloužení platnosti na další 2 roky (od 1. 7. 2006)

MUDr. Jitka M é s z á r o s o v á - vydáno na 2 roky k datu 1. 7. 2006

MUDr. Jarmila S t a ň k o v á - vydáno na 2 roky k datu 1. 8. 2006

Schváleno.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Julie W e r n e r o v á – zaměstnána na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Bývalá členka OS ČLK Děčín, své členství ukončila 17. 6. 1997. Nepracovala v léčebné a preventivní péči. Atestace vnitřní lékařství I. s. t. 1984 a posudkové lékařství 1995.

Doporučená žádost odeslána do Olomouce. Přijata ke dni 15. 8. 2006.

MUDr. Jana Š k o d o v á – absolventka 2006–pracuje na interním odd. Lužické nemocnice v Rumburku

MUDr. Eva V a n ě č k o v á – absolventka 2006 – pracuje na interním odd. Nemocnice Děčín

Doporučené žádosti odeslány do Olomouce.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Martina K u č e r o v á – z důvodu změny pracoviště převedeno členství dne 14. 6. 2006 na OSL Česká Lípa.

Žádosti o vydání potvrzení o bezúhonnosti

MUDr. Petr Mališ – podáno 29. 6. 2006 – v Olomouci vydáno k datu 11. 7. 2006.

MUDr. Tímea Matiščíková – podáno 9. 8. 2006 – v Olomouci vydáno k datu 16. 8. 2006.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/06/008 Téma: Kůže (reg. 9187-2006)

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s UCB s. r. o.

Program a přednášející:

 1. MUDr. Podolská Lenka – Ekzém a děti
 2. MUDr. Urbanský Eduard – Urtiky a vaskulitidy
 3. MUDr. Kreuzingerová Kateřina – Novinky v dermatovenerologii

Seminář je určen pro: pro lékaře odbornosti dermatovenerologie, praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, alergology

Místo a termín konání: Děčín - Zimní stadion – restaurace V. I. P., dne 11. 10. 2006 (středa) od 16,30 hodin

Koordinátor: MUDr. Alena Sellnerová

Přiděleny 3 kredity.

Připravuje se

Seminář pro oftalmology na den 19. 10. 2006: Novinky v léčbě glaukomu.

Přednášet bude prim. MUDr. Liehneová, MUDr. Závorková z ÚL a MUDr. Bartoš z ÚLZ Praha.

Bude určen i pro lékaře z okresů ÚL, TP, ČL.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva 24. 6. 2006, 27 + 28. 7. 2006.
 • Zdůvodnění vydávání potvrzení o specializované způsobilosti pro obor praktické lékařství – MUDr. Kubíček MZdr.
 • Blok VR ČLK ze dne 19. 5. 2006 a 24. 6. 2006
 • Licence 14. 6. 2006, 26. 6. 2006, 10. 7. 2006, 31. 7. 2006, 17. 8. 2006, 23. 8. 2006,
 • Zápis ze 29. zasedání RK ČLK ze dne 16. 6. - 17. 6. 2006 v Olomouci
 • Zápis z 30. zasedání RK ČLK ze dne 28. 7. - 29. 7. 2006 v Praze
 • Zápis z 31. zasedání RK ČLK ze dne 1. – 2. 9. 2006 ve Valticích
 • Přijatí členové od 23. 6. do 25. 7.. 2006
 • Dopis prezidenta ČLK – nové smlouvy pro PL a AS (varování, informace o prolongaci smluvních vztahů)
 • Problematika rámcových smluv
 • Výzva k uzavření smlouvy pro PL a AS – vzorové smlouvy + žádost o uzavření (+ plné moci)
 • Informace tajemníka ČLK – licence budou opět předávány prostřednictvím kanceláří OS ČLK + informace k technické podpoře na e-mailovém servru ČLK a provozu registru.
 • Plánované školení v Ostravě k novému registru – říjen 2006

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Vyhlášení VŘ

pro obor ...- přihlášky do nn. nn. 2004, (žadatel ...)

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o úmrtí provozovatele NZZ – MUDr. Luboš Kučera
 • Pozvánka na výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost – MUDr. Lenka Podolská. MUDr. Taťána Lazarová byla pověřena k účasti na VŘ dne 12. 7. 2006.
  • KÚ vydal stanovisko pro VZP, VoZP, ZPMV, OZP, ČNZP a ZP Metal-Aliance – doporučení uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdr. péče.

Další korespondence :

 • Dopis od dr. Med. Frauke Höhn – nabídka na převzetí všeobecné praxe v Chemnitz (uveřejněno na www)
 • MUDr. Pácaltová -Vyrozumění o výsledku výběrového procesu žádosti o finanční podporu - z tohoto projektu je možné přispívat na kurzy, literaturu apod. SPL neměl dostatek základního kapitálu na složení základní částky pro projekt, který by umožnil i financování školitelů a platů školenců. Zájemci mohou MUDr. Pácaltovou kontaktovat na: hpacaltovazavináčseznam.cz (informace zveřejní MUDr. Sucharda na www)
 • Vyjádření MUDr. Vedrala – k „Veřejné tiskové omluvě". 5. 9. 2006 zasláno na e-mail členům představenstva, RK, ČR OS ČLK Děčín.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Pozvánka na odbornou konferenci „Lékař a právo" – 7. 9. 06 Lékařský dům Praha. Pořádá Česká lékařská společnost J. E. Purkyně.
 • Informace – MUDr. Jojko + SAS – Mudr. Plhoň podal informaci, že je problém v příloze č. 2. Rámcová smlouva deklaruje smlouvu na dobu neurčitou, příloha č. 2 – novelizováno – může obsahovat diskriminující podmínky. Vyjednává se, co může být obsahem ordinačních hodin. VZP nehodnotí dávky ani chybová hlášení – platí zálohově (vyhl. 101 z dubna 2006).
 • Dopis MUDr. Suchardy – doména www.clk.cz - odesláno prezidentovi ČLK (více viz článek)
 • Průzkum k pořádání seminářů pro sestry v ambulancích ale i nemocniční, jež bude organizovat a pořádat SZŠ Děčín – dle reakcí vyhovuje nejvíce út + čt (17, 00 h) První seminář se bude konat 26. 9. 2006 (pouze pro sestry privátních ordinací) - Novinky v oblasti kardiopulmonální resuscitace.
  Pořádá SZŠ Děčín.
 • Nutná oprava kopírovacího stroje v kanceláři - objednán válec (Minolta EP1030).
 • Nemocnice Děčín zaslala zpracovaný standardní pracovní postup léčebné péče - vyšetření před anestezií, který se musí provádět u pacientů, kteří mají pánovaný terapeutický nebo diagnostický výkon v celkové anestezii. Toto předoperační vyšetření se provádí v rozsahu metodického doporučení České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. (E-mailem bylo rozesláno, ambulantním specialistům, PLDD a PL pro dospělé.)
  • Diskuse k postupu – chybí některá důležitá vyšetření (jaterní), postup není podepsán, každá nemocnice vyžaduje něco jiného. Nemocnice může informovat, ale nemá pravomoc nařizovat - jako vnitřní standard může zavazovat jen zaměstnance.
  • Postup může být vzat na vědomí, ale budeme se řídit obecnými předpisy.
  • Závěr: Předsedkyně zkontaktuje primáře odd. A+R nemocnice Děčín.
 • Diskuse k trestnímu stíhání MUDr. Klimovičové a její funkce ve Vědecké radě ČLK.
 • Žádost o součinnost při tvorbě a naplnění obsahu měsíčníku ČLK – společnost EV public relations – od čísla 9/2006 se stává dodavatelem redakční části časopisu Tempus Medikorum. (Inzertní, grafickou, výrobní a distribuční část zastřešuje brněnské Studio 24 hodin).
 • Příspěvek zaslal MUDr. Plhoň - Situace v kraji ohledně platnosti smluv privátních lékařů s pojišťovnami.
 • OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2007 – návrh termínu: 7. 3. 2007 nebo 14. 3. 2007 (v okr. Děčín jsou jarní prázdniny 19. 2. - 25. 2. 2007)
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • poděkování lékařům, kteří se zúčastnili sbírky
 • oslovení MUDr. Vodičkové – zajištění zástupů v ordinacích PL – sdělení nemocnicím (plánované protesty)
 • kontaktovat MUDr. Bareše primáře odd. A+R – problematika "doporučeného postupu"

MUDr. Sucharda:

 • výzva pro lékaře, kteří nám dosud nesdělili e-mailový kontakt
 • oznámení na www.clk.cz - Informace MUDr. Pácaltové - Projekt pro vzdělávání praktických lékařů

MUDr. Corn:

 • zajištění místa konání na říjnové zasedání
  • Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

   Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová, předsedkyně OS ČLK Děčín

   Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

   ( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster