Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
květen 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

5. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 5. 2006 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Slavík, Ullrychová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: Čapková, Johanidesová, Englerová (Kučerová - neomluvena)

Čestná rada MUDr.: Černá, Šrámková, Dragounová (omluvena: Lazarová, Milič)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Strachoň, (omluvena Lešanovská, Richter, Faiferová)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [požádat o finanční pomoc v ČLK Olomouc pro rodinu zesnulého MUDr. Rűkla] - dopis bude odeslán v nejbližších dnech
 • [současná situace v České Kamenici - péče o diabetiky] - (informace u praktických lékařů v České Kamenici - recepty jsou vypsané lékařem z nemocnice Děčín a pacientům jsou předávány přes PL) Není známo, že by bylo vypsáno VŘ na obor diabetologie.

MUDr. Sucharda -

 • [sdělení pro lékaře, kteří nám dosud nesdělili e-mailový kontakt] - úkol trvá - text dopisu bude sestaven - příležitostně se rozešle příp. předá na seminářích...

MUDr. Corn -

 • [zajištění místa konání květnového zasedání v Rumburku (Dýmník)]- splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Nejsou.

Nové stížnosti

Dne 24. 4. 2006 bylo přijato podání - pacient informuje o nevystavení PN ambulantním specialistou - vymáháno u PL. Vyřizuje MUDr. Sucharda. Nejedná se o stížnost - žádost o pomoc.

Ošetřující lékař je dle platných právních předpisů povinen PN vystavit! Bude nutné uspořádat seminář na téma legislativa a PN, modelové situace + dokumentace. Je nutné vnést do povědomí lékařů, informovat i mladé lékaře v nemocnicích, jak je nutné postupovat - častá chybná interpretace vyhlášky.

Seminář připraví MUDr. Sucharda, bude osloven lékař z ČSSZ. (Podzim 2006). Autorovi dopisu bude odeslán dopis (MUDr. Sucharda) s poděkováním za upozornění, lékaři budou proškoleni.

Problém s PN a omluvením nepřítomnosti v práci z jiných důvodů je i u hospitalizovaných rodičů s dětmi - doprovod. Častá neznalost, bude nutné zdůraznit, kdo je zodpovědný.

Diskuse k tématu.

Ostatní záležitosti

Členské příspěvky na rok 2006

- nezaplacené čl. příspěvky k datu 21. 4. 2006:
MUDr. Karel Huml (již pracuje mimo okres) - dle jeho sdělení příkaz podán - nedostatek financí na účtu - platba tudíž neproběhla
MUDr. Kobida Marián (absolvent) - 1,- Kč + 100 Kč registrace
MUDr. Ticháčková Pavla - dohledávala platbu - nový příkaz 24. 4. 2006
MUDr. Stehlík uhradil jen 50% - do konce dubna uhradí zbytek.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nemá v řešení žádný případ.

Dne 19. 5. 2006 se v Praze bude konat slavnostní předání titulu Rytíř lékařského stavu. Pozvánky zatím nebyly doručeny.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Františka F i n k o u s o v á - prodloužení platnosti na další 2 roky. SCHVÁLENO.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Petr S t r a k a + MUDr. Ľubica S t r a k o v á - Doložené doklady posoudila prim. MUDr. Ullrychová - splněno - diplomy budou vydány k datu 30. 4. 2006.

Žádosti o vydání potvrzení o bezúhonnosti

MUDr. Tímea Matiščíková - podáno 28. 4. 2006 - bude odesláno k vydání ČLK Olomouc.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-06-005  III. seminář Lužické nemocnice

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Lužickou nemocnicí Rumburk

Přednášející program:

 1. prim. MUDr. Zdeněk Gloger + MUDr. Sergej Mezentsev - (chirurgické odd. Rumburk): Laparoskopická hernioplastica pro a proti
 2. MUDr. Josef Říha + MUDr. Eidi Hakimi - (chirurgie Rumburk): Cholecystectomie v souboru operovaných pacientů chirurgického odd. Lužické nemocnice v r. 2005, konverze, remanentní cholelithiasa, komplikace
 3. MUDr. Antonín Pečený - (chirurgické odd. Rumburk): Unguis incarnatus - není malých operací, jsou jen malí chirurgové
 4. MUDr. Vladimír Kolařík - (privátní chirurgická ambulance) - Ambulantní kasuistika
 5. MUDr. K. Henčlová - (dětské odd. Rumburk) - Bolest hlavy a epilepsie u dětí - diferenční diagnostika, léčba, kasuistiky
 • Diskuse

Koná se: 26. 4. 2006 (středa) od 18,00 hodin, Restaurace Dýmník Rumburk

Přiděleny 2 kredity.

32-06-006 Novinky v kardiopulmonální resuscitaci

Přednášející a program:

 1. MUDr. Richard Reicho (ARO Děčín): Nové přístupy ke kardiopulmonální resuscitaci
 2. MUDr. Jana Kurelová - (neurologie Děčín): Bezvědomí - diferenciální diagnostika - následná léčba

Ke každé přednášce diskuse.

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Děčín. Koordinátor MUDr. Anna Briestenská.

Koná se: 31. 5. 2006 (středa) od 15,00 hodin, Nemocnice Děčín - aula - budova C

Přiděleny 2 kredity.

32-06-007 Diagnosa a léčba Ca mammy

Přednášející a program:

 1. MUDr. Luděk Tyle - Core cut biopsie
 2. MUDr. Petr Váša - Vakuová mammotomie
 3. MUDr. Želmíra Kalixová - Chirurgická léčba karcinomu prsu

Ke každé přednášce diskuse

Akci pořádá Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s WF Hospital. Koordinátor MUDr. František Wurst.

Určeno pro gynekology a praktické lékaře.

Koná se: 6. 6. 2006 (úterý) od 16,00 hodin, Hotel Faust Děčín I

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z 26. zasedání RK ČLK ze dne 31. 3. 2006
 • Zápis z jednání představenstva 24. - 25. 3. 2006, blok VR
 • Zápis z 27. zasedání RK ČLK ze dne 21. a 22. 4. 2006 (schválen rozpočet OS ČLK Děčín)
 • Zápis z jednání představenstva 19. 4. 2006
  • Námitky MUDr. Blažka k zápisu představenstva poznámky MUDr. Rybové k diskusi o podpoře zákona o neveřejných ústavních ZZ
  • Diskuse - revokovaný zápis
 • Licence z 15. 3. 2006, 11. 4. 2006, 2. 5. 2006
 • Novela zákona o péči o zdraví lidu - (senát schválil 12. 4. 2006)
 • Na vědomí dopis prezident ČLK - poslancům PSP - podpora přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních ZZ
 • Zneužívání systému celoživotního vzdělávání
 • Věstníky - dotisk - objednávky (1 ks 100,- Kč) - objednávka 6 ks - viz různé
 • Připomínky k registru členů ČLK - návrhy na úpravu funkcí registru
 • Plánované školení administrativních pracovníků 29. - 30. 5. 2006 - Znojmo (zrušeno, bude se konat celodenní školení 22. 5. 2006 v Praze)

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Oznámení o stanovisku vyhlašovatele VŘ ze 5. 4. 2006 - MUDr. Jarmila Pavlovičová- praktické lékařství pro dospělé - doporučení uzavření smlouvy
 • Kopie registrací:
  • MUDr. Pavel Rűkl - zrušení registrace
  • MUDr. Markéta Englerová - změna - vyjmutí místa provozování ve Vilémově a Lipové

Další korespondence :

 • není

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Střední zdravotnická škola Děčín bude od podzimu 2006 pořádat semináře pro sestry! MUDr. Sellnerová domluvila se zástupkyní školy Mgr. Liškovou. OS ČLK Děčín bude propagovat na www.clk.cz
 • Dopisy odeslané zdrav. pojišťovnám se žádostí o uzavření smlouvy - pojišťovny se ozývají, žádosti evidují. Situace bude jasná zřejmě až v červnu. Je naplánovaná schůzka s ředitelem ZP Ministerstva vnitra Ing. Moučkou se zástupci PL. Redukce sítě by se měla týkat hlavně Středočeského kraje, kontrolují úvazky. Ústecký kraj již redukcí prošel
 • Věstníky ČLK- ročník 2006 - pro potřebu RK a ČR OS ČLK Děčín bude objednáno 6 ks.
 • MUDr. Bílá - VZP ÚP Děčín - fakturace za 1. pol. 2006 - (doporučení pojišťovny - omezení péče - preventivní prohlídky)
  • Diskuse: MUDr. Slavík, MUDr. Strachoň - péči na 1. pol. již má v těchto dnech vyčerpanou,
  • MUDr. Černá - cytologie - indukované péče - pokuty 30 - 80 000,- Kč v důsledku zvýšení ceny lékařské práce.
 • Ukončení nucené správy VZP - Parlamentní vyšetřovací komise - špatné hospodaření - vina politiků i pojišťovny
 • Síť neziskových nemocnic - právní forma neziskových nemocnic - diskuse - ze zákona smlouva s pojišťovnou x komerční nemocnice - péči nakupuje pojišťovna
 • Stanovení standardů - severní Čechy - levná péče - porovnání s kraji - péče se liší
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • požádat o finanční pomoc v ČLK Olomouc pro rodinu zesnulého MUDr. Rűkla

MUDr. Sucharda:

 • sdělení pro lékaře, kteří nám dosud nesdělili e-mailový kontakt

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster