Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Září 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

6. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 9. 2004 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Koudelová, Ullrychová, Slavík, Louková.

Omluveni MUDr.: Johanidesová, Čapková, Englerová, Corn, Kučerová.

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Tošovský

Revizní komise MUDr.: Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [dotaz na představitele ČLK, zda budou iniciovat změnu zákona 95/2004 Sb. - cizinci nemusí dokládat zdravotní způsobilost ani výpis z rejstříku] - viz níže
 • [dopad zákona 121/2004 Sb. - platnost a uznávání licencí] - dle rozhovoru s MUDr. Liehnem - představenstvo ČLK již ve zmíněných zákonech iniciuje změny

MUDr. Plhoň -

 • [jednání o zapůjčení zasedací místnosti v Děčíně] -  na září je ještě zapůjčena malá zasedací místnost v budově bývalého OkÚ

MUDr. Sucharda -

 • [zvýraznění informací na www - zákon 95/2004 Sb. - trest. bezúhonnost + zdr. způsobilost] - splněno
 • [zpracuje údaje z ankety PL a uveřejní na www.clk.cz] - úkal trvá

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace o jednání se zástupci ZPMV - viz různé

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise ukončila šetření dvou stížností z letošního roku, v obou případech došla k názoru, že nebyl spáchán disciplinární přestupek a navrhla šetření ukončit rozhodnutím o nevině obviněných lékařů.

Téměř přesně po roce obdržela revizní komise výsledek šetření územní znalecké komise v případě stížnosti na údajně špatnou péči o pacienta na chirurgickém oddělení Nemocnice v Děčíně. Revizní komise nyní bude věc dále šetřit.

Rozhodnutím čestné rady České lékařské komory byla revizní komisi po zrušení již druhého (opravného) rozhodnutí vrácena kauza z roku 2001, v níž byla péče, poskytovaná zemřelému pacientovi, přešetřována revizní komisí Okresního sdružení lékařů, územní znaleckou komisí, znalci Vědecké rady ČLK - a všichni potvrdili správnost postupu lékařů. Přesto čestná rada ČLK vyjádřila svou pochybnost a vrátila věc k novému (třetímu) projednání v revizní komisi OSL Děčín.

Čestná rada ČLK také dosud nerozhodla v jedné kauze, kde byla stěžovatelem podána námitka proti rozhodnutí revizní komise o nezahajování disciplinárního řízení.

Nové stížnosti

Z letošního roku jsou otevřeny ještě dvě stížnosti, z nich v jedné je již připravená dokumentace a posudek pověřeného člena pro projednání v revizní komisi. U druhé se šetření zdrželo tím, že stěžovatelka nebyla schopna upřesnit, o kterého lékaře se jedná.

Zcela nová stížnost došla z odboru zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu ve Varnsdorfu, podle názoru revizní komise se nejedná o stížnost na pochybení lékaře při poskytování léčebné péče, ale o pochybení správního charakteru - bylo odesláno Centrálnímu registru stížností k rozhodnutí.

Došla také jedna stížnost formou e-mailu, pisatel neuvedl svou adresu a adresoval stížnosti "provozovateli pohotovostní služby", byl tedy na něj odkázán.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

V současné době není otevřeno žádné disciplinární řízení, čeká se pouze na rozhodnutí čestné rady ČLK v odvolacím řízení, když lékař, potrestaný pokutou za pochybení, se proti rozhodnutí senátu odvolal.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Bohumil Mališ - podáno 11. 8. 2004 - licence funkce vedoucího lékaře - primáře pro obor psychiatrie. Atestace psychiatrie II. st. v r. 1992, splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Odesláno do Olomouce s doporučením k udělení licence.

Žádost o potvrzení profesní bezúhonnosti

MUDr. Jitka P o l á k o v á - žádost podána 29. 6. 2004 - potvrzení vydáno v ČLK Olomouc k datu 12. 7. 2004.

MUDr. Tomáš V e s e l ý - žádost podána 29. 7. 2004. Do ČLK Olomouc odesláno 29. 7. Potvrzení vydáno v ČLK Olomouc k datu 17. 8. 2004.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Luboš Králík - podáno 4. 8. 2004 - Absolvent 2004, pracoviště odd. chirurgie Děčín

MUDr. Július Kotoč - podáno 4. 8. 2004 - Absolvent 2004, pracoviště odd. chirurgie Děčín

MUDr. Petr Mališ - podáno 4. 8. 2004 - Absolvent 2004, pracoviště psychiatrie MUDr. Mališ

MUDr. Zdeněk Mejzlík - podáno 9. 8. 2004 - Absolvent 2004, zatím bez pracovní smlouvy

MUDr. Iva Novotná - podáno 31. 8. 2004 - Absolvent 2004, pracoviště dětské odd. Děčín

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Sabina Březinová - změna pracoviště - z Děčína do OS ČLK Praha 4 - k datu 26. 7. 2004 (Thomayerova nemocnice)

MUDr. Slavka Stajančová - změna pracoviště - z Děčína do OS ČLK Bruntál - k datu 24. 8. 2004 (Nemocnice Krnov)

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Iva Přenosilová (interna Děčín) - z OS ČLK Ústí nad Labem k datu 14. 6. 2004

MUDr. Štěpánka Hambálková (ambul. urolog Rumburk) - z OS ČLK Louny k datu 22. 7. 2004

MUDr. Vladimír Kovtun (VIA Česká Kamenice) - z OS ČLK Bruntál k datu 22. 7. 2004

MUDr. Tímea Tkáčiková, provdána Matiščíková (chirurgie Rumburk) - z OS ČLK Česká Lípa k datu 12. 8. 2004

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Ladislav Ř e b í č e k - ukončil činnost v Nemocnici Děčín - nepracující důchodce. Podáno 28. 6. 2004. Vydáno k 1. 7. 2004.

SCHVÁLENO.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Hana a l b r e ch t o v á - splňuje podmínky k vydání diplomu celoživotního vzdělávání. Diplom vydán. Ověřila MUDr. Ullrychová.

MUDr. Alice L o d l o v á - splňuje podmínky k vydání diplomu celoživotního vzdělávání. Diplom bude vydán. Ověřila MUDr. Ullrychová.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/04/007
Gynekologický semínář - Gestagenní antikoncepce, urgentní inkontinence

Pořádá (koordinátor): MUDr.Török

Přednášející: MUDr. Čepický (LEVRET Praha) a MUDr. Mairich (Nemocnice Rumburk)

Program:

 • 18,00 Prezentace
 • 18,15 - 19,00 Přednáška MUDr. Čepický s diskusí: Nový pohled na gestagenní antikoncepci
 • 19,00 - 20,00 Přednáška MUDr. Mairich s diskusí: Inkontinence, nové operační postupy, doporučení
  20,00 - 20,15 Videoprojekce - nové operační postupy
 • 20,15 - 20,30 prim. Žáková - provozní poznámky
 • 20,30 - Ukončení odborné části. Volná diskuse, večeře

Datum: 16. 9. 2004 v 18,00 hod., hotel Česká Koruna, Zimní zahrada, Děčín (náměstí)

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Korespondence níže uvedená je pro členy OS ČLK v Děčíně přístupná k nahlédnutí v kanceláři OS.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva 25. - 26. 6. 2004 Pustevny
 • Seznam přijatých členů do ČLK k 14. 5., 20. 5., 26. 5., 11. 6., 25. 6. - Děčín - MUDr. Levrincová
 • Seznam vydaných licencí k datu:
  • 13. 7. (MUDr. Zamykal - pediatrie),
  • 23. 7. (MUDr. Malečková - všeob. lék),
  • 23. 8.
 • Zápis z 8. zasedání RK ČLK 25. - 26. 6. 2004 Valtice, kontakty na pověřené členy RK ČLK
 • Zápis z 9. zasedání RK ČLK 23. - 24. 7. 2004 Olomouc
 • Informace - práce ve Velké Británii
 • Komentář k zákonu č. 95/2004 Sb.
 • Pozvánka na jednání předsedů - omluvená neúčast předsedkyně, písemnou informaci podal MUDr. Králíček OSL Louny.
 • Dotaz - jaká je aktuální situace se splatností pohledávek u ZP
 • Zápis - pracovní setkání sekretářek 21. -22. 6. Karlovy Vary
 • Informace právního odd. ČLK k problematice vedení účetnictví v NZZ:

NZZ provozovaná fyzickými osobami, která účtovala i po 1. 1. 2004 v soustavě jednoduchého účetnictví a toto účetnictví (daňovou evidenci) vedou v současné době, nejsou povinna přecházet na systém účetnictví podvojného.

 • Vyhláška č. 470 z 9. 8. 2004, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů, nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře.
 • Přihláška na právní seminář - 4. 9. 2004

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Informace Bc. Severy - postup realizace podpory očkování rizikové skupiny mládeže proti invazivnímu meningokovému onemocnění typu C.

Bereme na vědomí.

Další korespondence :

Rozhodnutí o registraci:

 •  zaslány kopie rozhodnutí o již zde projednaných registracích -

  • MUDr. Popelka, MUDr. Kolařík, MUDr. Dragon - změna místa provozování.

  • MUDr. Zdeněk Havelka - Změna trvalého bydliště.

 • Registrace doručené 17. 8. 2004:

  • MUDr. Kolařík - změna trvalého bydliště,

  • VIA, s. r. o - změna OZ - MUDr. Kovtun,

  • SENIOR CZ, s. r. o. - změna statutárního orgánu.

Výsledky výběrových řízení:

 • 30. 6. 2004 na KrÚ v ÚL - zúčastnila se MUDr. Johanidesová - Interní lékařství a diabetologie (MUDr. Ácsová)

 • 1. 9. 2004 na KrÚ v ÚL - za OS ČLK se zúčastnila MUDr. Čapková:

  • Praktický lékař pro děti - Benešov (MUDr. Zamykal), za obor pozvána MUDr. Čapková Vlasta,

  • Praktický lékař pro dospělé - Chřibská (MUDr. Mašková), za obor pozván MUDr. Richter Martin,

  • Rehabilitační a fyzikální medicína - Děčín (MUDr. Šťastný), za obor pozvána prim. MUDr. Lohniská - MNÚL.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Plhoň - upozornil na prohlášení MUDr. Ratha o úplatnosti lékařů ze strany VZP. Tímto prohlášením obecně poškodil všechny lékaře.
 • MUDr. Plhoň - Upozornění na praktiky pojišťovny 211
 • Schůzka předsedkyně se zástupci pojišťovny 211 - zápis z jednání 20. 8. 2004

Diskuse: Od pojišťovny bylo neseriózní, že si sama vymínila účast dvou zástupců - Ing. Moučka a JUDr. Hradecký - MUDr. Sellnerová byla sama, přistoupila na návrh, že když ZPMV vypustí sporné body Dodatkové smlouvy, zruší se informace na stránkách www.clk.cz. Při prvním jednání nechtěla jít do příkrého sporu se ZPMV a neměla právní stanoviska ČLK.

Stránky www.clk.cz upozorňují na praktiky ZPPV, mají informativní funkci. Nemělo být přistoupeno na uveřejnění zápisu z jednání na www stránkách, resp. ne ve znění, předloženém ZPMV.

Výsledek jednání je poučením do budoucna (téma jednání vyžádat předem, určit si, kdo bude jednání přítomen). Problémy pojišťovny jistě budou pokračovat. Soudní spor, kterým bylo ze strany ZP argumentováno, dle dodatečného posouzení dvou právníků lze zcela vyloučit.

Dle informací Svazu smluvních lékařů, ten, komu je vráceno vyúčtování i s disketou by toto měl SSL oznámit (nepodepsání dodatku neruší smluvní vztah z pojišťovnou, tedy ani její povinnost proplatit poskytnutou péči!). ZZ mají právo vystavovat penalizační faktury. Dodatky ke smlouvě nebyly uzavřeny ani s některými lůžkovými zařízeními v okrese.

 • Schůzka ambulantních specialistů

se bude konat 14. 10. 2004 od 17, 00 hodin v Děčíně i - Hotel Česká koruna - Zimní zahrada.

Program:

1) Zprávy ze sjezdu ČLK (delegáti MUDr. Sellnerová, MUDr. Sucharda, MUDr. Slavík)

2) Pojišťovny (MUDr. Plhoň)

3) Nové zákony a jejich dopady v praxi (MUDr. Sucharda)

 • MUDr. Černá sdělila, že výpis z rejstříku trestů lze opatřit okamžitě na počkání na Státním zastupitelství (Pankrác) v Praze, na přepážce s poplatkem za kolek 50,- Kč.
 • Zápis červen - chybně uvedeno v bodě 6) Vzdělávání - prim. Zoubek - je lékař, ne primář
 • VIA, s. r. o. - oznámena změna ve funkci primáře - Od. 1. 6. 2004 byl jmenován MUDr. Kovtun
 • MUDr. Sellnerová prověří ordinaci MUDr. Ácsové, bude vydán souhlas s PVT bez omezení doby platnosti.
 • MUDr. Sellnerová - má informace od svých pacientů, že v Modré čajovně v Děčíně se provádí denzitometrické vyšetření za přímou úhradu. Není známo jméno lékařky, která toto provozuje bez příslušné registrace.
 • MUDr. Slavík - APS v Děčíně zatím beze změn - slouží 15 lidí, prostředí je nedůstojné. V polovině září by se měla konat schůzka PL.

Diskuse k bodům: Vedení dokumentace na APS, nesmyslný postup - nehospodárnost s penězi při "hospitalizačním" provádění invazivních vyšetření (např. koloskopie) s nucenou hospitalizací pacientů, honba za r. č. odčerpává peníze ze zdr. poj. Měl by se zvýšit tlak na odborné společnosti.

 • Představenstvo OS ČLK Děčín žádá přidělení 2 přístupových hesel do Registru lékařů pro předsedkyni OS ČLK a předsedu RK OS ČLK.
 • OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2005

- termín 2. polovina února 2005 středa - 9. 2. 2004 (v tomto týdnu probíhají v okr. Děčín jarní prázdniny, bude zřejmě nutné posunout o týden později na 16. 2. 2005)
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

Kancelář:

 • zajistit přidělení 2 přístupových hesel do Registru lékařů.

 

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster