Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
říjen 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis )  ( přehled zápisů )

7. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6. 10. 2004 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Koudelová, Čapková, Ullrychová, Englerová, Corn, Louková.

Omluveni MUDr.: Slavík, Kučerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Tošovský (omluvena Lazarová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda (omluvena Lešanovská)

PROGRAM:

 1. JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. Děčín
 2. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s. Děčín

Paní ředitelka (Ing. Marta Táborská) představila finanční produkty a služby určené pro lékaře. Byly předány tištěné materiály s nabídkou České spořitelny a byla představena "mobilní" poradkyně pro svobodná povolání (pí. Pavlína Lukešová).

MUDr. Sellnerová pozvala zástupce České spořitelny na schůzku ambulantních specialistů, kde by mohla být jejich nabídka rovněž přednesena (schůzka ambulantních specialistů 14.10.2004 v Děčíně I - Hotel Česká koruna od 17,00 hodin).

Prezentace České spořitelny rozeslána členům představenstva, kteří mají e-mail.

Ad 2) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [zajistit přidělení 2 přístupových hesel do RL] - splněno - přístup pro MUDr. Sellnerovou a MUDr. Suchardu

MUDr. Sucharda -

 • [zpracuje údaje z ankety PL a uveřejní na www.clk.cz]- úkol dosud trvá
(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Nedošlo k žádnému posunu, revizní komise se sešla 30. 9. 2004 k poradě, ale nové stížnosti dosud nebyly pražským Registrem zaevidovány.

Stížnost na postup plicního odd. byla vyřešena smírem (omluvou).

Nové stížnosti

Nebyly přijaty.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Očekává se pouze výsledek odvolání v jedné kauze, jinak čestná rada nic neřešila.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Pavla T i ch á č k o v á - podáno 20.9.2004 - Absolventka z r. 1994, pracoviště Lužická nemocnice Rumburk (ARO). Žádost odeslána s doporučením do Olomouce.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Kateřina Langrová - změna pracoviště z Děčína do OS ČLK Most - k datu 21.9.2004.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Luboš L a c i n a - ukončil činnost PL pro dospělé v Benešově n. Pl. - nepracující důchodce. Podáno 30.9.2004. Vydáno k 1.10.2004.

SCHVÁLENO

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/04/008 Nejčastější diagnostické a terapeutické problémy při péči o pacienty s onemocněním ledvin

Přednášející: MUDr. Martin Ullrych - internista, nefrolog, Nemocnice Děčín

Program: Odborný seminář bude obsahovat přednášku s diskusí - délka minimálně 2 hodiny

Okruh posluchačů: Určeno pro internisty a praktické lékaře

Místo: Restaurace Slavie, Děčín III, 20. 10. 2004 od 18,00 hodin

Koordinátor: MUDr. Martin Ullrych

Přiděleny 2 kredity

32/04/009 Rhinomanometrie pro odbornost ORL

Přednášející: prim. MUDr. Jarmila Fišerová - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Program: Rhinomanometrie a její využití v klinické praxi

 • diagnostika a terapie

 • využití v klinické praxi

 • funkční měření

Okruh posluchačů: lékaři odbornosti ORL z Děčína a okolí

Místo konání: Restaurace Nebíčko, Děčín IV, 2. 11. 2004 od 17,00 hodin

Koordinátor: MUDr. František Plhoň

Přiděleny 2 kredity

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Korespondence níže uvedená je pro členy OS ČLK v Děčíně přístupná k nahlédnutí v kanceláři OS.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze zasedání představenstva 13.- 14.8.2004, a 24. - 25.9.2004
 • Návrh novely SP č. 11- Licenční řád
 • Seznam přijatých členů do ČLK od 2. 7. do 24. 9. 2004,
 • Seznam vydaných licencí k datu: 6. 9.2004, 17. 9.2004 (MUDr. B. Mališ - VL psychiatrie), 29. 9. 2004
 • Zápis z 10. zasedání RK ČLK 3. - 5. 9. 2004 Olomouc
 • Zápis z 11. zasedání RK ČLK 1. - 2. 10.2004 Olomouc
 • Dne 27.9.2004 doručena kopie rozhodnutí představenstva ČLK o neudělení výjimky z licenčního řádu ČLK
  • MUDr. Radoslavu Burešovi a 
  • MUDr. Kateřině Kreuzingerové. (Projednáno 15.5.2004)

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Rozhodnutí o registraci - doručeno 8.9.2004
  • MUDr. Luboš Lacina - zrušení k 30.9.2004 (na vlastní žádost)
  • MUDr. Antonín Zamykal (ml.) - rozšíření o PL pro děti a dorost
 • Oznámení o stanovisku vyhlašovatele výběrového řízení - doporučeno uzavření smlouvy
  • Praktický lékař pro děti - Benešov (MUDr. Zamykal ml.)
  • Praktický lékař pro dospělé (MUDr. Mašková)
  • Rehabilitační a fyzikální medicína (MUDr. Šťastný)
 • Ambulantní pohotovostní péče v Ústeckém kraji (APP) - realizace zabezpečení APP v příštím roce
 • Návrh na společné jednání mezi městy a obcemi, provozovateli APP, ZZ, zástupci ČLK, Sdružením PL a PLDD - předpokládaný termín jednání 20.- 25. 10. 2004.

Ad 8) Různé

 • Dopis řediteli ZP MV (211) - odesláno 13.9.2004. Informace MUDr. Sellnerové o tel. hovoru s Ing. Moučkou - vracení neproplacených faktur a rozesílání smluv s dodatky považuje ředitel pojišťovny za komunikační chybu pojišťovny. Nabízí svou účast na jednání představenstva. Dal k dispozici číslo svého mobilního telefonu.

Diskuse - trvalá nespokojenost s morálkou pojišťovny, informace o jednání Nemocnice Varnsdorf - nepodepsání dodatku, nabídka na fixní paušál - pro nemocnici nepřípustné.

Poučeni právníkem - platí základní smlouva (ošetřování pojištěnců + řádné proplácení faktur - termín 20 dnů). Jedná se o obchodní smlouvu - není-li uvedena cena, platí cena obvyklá - nebude-li vyřešeno, rozhodne soud (obvyklá cena = dohadovací řízení nebo platby ostatních pojišťoven).

Mocným prostředkem je medializace. Výpověď je normálně 6 měsíců před 1. lednem! Vypovědět se dá i ve lhůtě 3 měsíců, pokud pojišťovna neproplácí faktury bez řádného zdůvodnění. Nastala doba vystavování penalizačních faktur.

 • DISKUSE ke sjezdu ČLK - shoda:
  • nepodporovat zvyšování členských příspěvků, je nutné hledat vnitřní rezervy
  • prezident by měl být volen na 2 funkční období, totéž se týká předsedy OS ČLK, předsedy RK a ČR - nepodporovat návrh představenstva ČLK - zrušení blokace počtu volebních období pro všechny funkcionáře
  • etické provinění MUDr. Holanové - (viz zápis představenstva 24. - 25. 9. 2004) - bylo již posuzováno EK na minulém sjezdu!
 • Schůzka ambulantních specialistů se bude konat 14. 10. 2004 od 17,00 hodin v Děčíně I - Hotel Česká koruna - Zimní zahrada.
  Program:
  1) Zprávy ze sjezdu ČLK (delegáti MUDr. Sellnerová, MUDr. Sucharda, MUDr. Slavík)
  2) Pojišťovny - na co mají a na co nemají právo, jak přistupovat k cenovým dohodám (MUDr. Plhoň)
  3) Nové zákony a jejich dopady v lékařské praxi, novely zákonů, které se nás bezprostředně dotýkají (MUDr. Sucharda)
  4) KANDIDÁTKA NA VOLBY (Okresní shromáždění bude volební! 16.2.2005)
 • MUDr. Slavík - V polovině září se měla konat schůzka PL - informace - schůzka se bude konat 20.10.2004 (seminář v Děčíně )
 • Představenstvo bylo informováno, že MUDr. Hruška - primář ARO Lužické nemocnice ukončil pracovní poměr, nyní pracuje v České Lípě. MUDr. Václav byl pověřen vedením odd. A+R.
 • OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2005 - termín 16. 2. 2005 od 16,00 hod - sál objednán na - připravit se na volby!
 • Schůzka Krajské rady ČLK proběhla 23.9.2004 v Děčíně, společně s delegáty sjezdu - seznámení s obsahem zápisu, rozesláno e-mailem
 • Návrh na založení webových stránek KR ČLK Ústeckého kraje - MUDr. Sucharda informoval, že na www.clk.cz je již rubrika KR vedena. Jsou tu zveřejňovány zápisy z jednání od r. 2001.Výhodnost je začlenění do našich stránek, které mají narůstající návštěvnost. Při zavedení nových stránek Krajské rady Ústeckého kraje - musela by se zaregistrovat doména, hradit poplatky i za webhosting + náklady za práci webmastera.
  Korespondenčně byli osloveni předsedové Ústeckého kraje - OS Louny - názor na zřízení redakční rady. MUDr. Sucharda e-mailem zašle záměr.
 • Podněty na sjezd ČLK - Krajská rada Zlínského kraje
 • Prohlášení výboru Sdružení zaměstnanců ČLK - pro delegáty sjezdu
 • Prim. MUDr. Kostolný - informace pro PL pacienti odesílaní k operaci šedého zákalu na oční odd. Nemocnice Děčín - NEMUSÍ před výkonem vysazovat Warfarin
 • Účetnictví OS ČLK - pan Kalvas by rád vykonával nadále činnost účetního, ale na základě svého živnostenského listu, za 1500,- Kč. Tato částka je shodná s výdělkem i s odvody. (Pracuje zatím na základě dohody o pracovní činnosti). Až bude aktuální (zřízení živnostenského listu), bude projednáno a schváleno ke konkrétnímu datu. SOUHLAS.
 • Dokumentace pacientů - diskuse - sdělování přiměřených informací o příčině úmrtí pozůstalým
 • Dopady zákona 95/2004 - bezúhonnost
 • MUDr. Marek odešel do důchodu, OP VZP Děčín již nebude mít ředitele, spadá pod oblastní ředitelství OP VZP Litoměřice
 • MUDr. Sucharda - Farmakoterapeutické informace uveřejnily informace o dopadu zákona o regulaci reklamy - platnost zákona 2,5 roku. Léčiva a pomůcky, které nelze volně koupit a jsou na předpis, nesmí být inzerovány - reklama zaměřená na širokou veřejnost (např. antikoncepce). Letáky a plakáty na tato léčiva by neměla být v čekárnách a na chodbách ZZ, jinak se vystavují postihům.
 • MUDr. Koudelová - pozvánka na VÝSTAVU VÝTVARNÍKŮ ČESKOKAMENICKA (bývalá spořitelna - náměstí Česká Kamenice - st, čt, pá, so, ne: 14 - 18 hodin), vystavuje tam i MUDr. Zdeňka Vlastníková (PL pro dospělé), která pracovala v Lybii jako lékařka. V této době malovala tajně ve své ordinaci portréty svých pacientů.
 • MUDr. Ullrychová - informace o semináři v Nemocnici Děčín - 7.10.2004 (14:30) - náhlé příhody břišní. Zjistit, zda by nebylo možné pořádat semináře i pro privátní lékaře - s dobou konání po 15. h.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Ullrychová:

 • semináře v nemocnici - prověří možnosti vhodnějších termínů

MUDr. Sucharda:

 • zpracuje údaje z ankety PL a uveřejní na www.clk.cz

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis )  ( zpět na obsah )

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster