Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK v DĚČÍNĚ
červen 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

5. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 6. 2004 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Koudelová, Ullrychová, Slavík, Johanidesová, Englerová

Omluveni MUDr.: Corn, Čapková, Kučerová, Louková

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [zkontaktovat KÚ - nabídka ke spolupráci PVT] - - schůzka 18. 5. v ÚL - předsedkyně podala informaci ze zasedání viz Ad5) Korespondence KrÚ

MUDr. Slavík -

 • [organizace semináře o LSPP pro praktické lékaře] - vzhledem k časové tísni nebude uspořádán samostatný seminář pro PL, ale informace budou předneseny na vzdělávací akci KVL 32-04-005, která se koná dne 15. 6. 2004.

MUDr. Ullrychová -

MUDr. Černá -

 • [oslovit VR ČLK (odvolání proti rozhodnutí senátu ČR OSL)] - ...

MUDr. Sucharda -

 • [- zkontaktovat znaleckou komisi při KÚ]- věc se řeší, výsledek do 3 měsíců.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně

Informace předsedkyně jsou uvedeny v relevantních bodech zápisu.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

V celkem čtyřech otevřených stížnostech je v jedné kauze připravováno rozhodnutí RK o nezahájení disciplinárního řízení, v druhé čekáme na odborné vyjádření ke kauze, ve třetí pak čekáme na rozhodnutí soudu o způsobilosti stěžovatele k právním úkonům.

Poslední byla podána k posouzení Územní znalecké komisi, která se dosud nekonala.

V kauze, která byla po negativním rozhodnutí revizní komise (nezahajovat na základě znaleckých posudků disciplinární řízení proti obviněným lékařkám) již dvakrát na základě námitky stěžovatelky vrácena, padlo konečně již nenapadnutelné rozhodnutí čestné rady ČLK, kterým bylo rozhodnutí okresní revizní komise potvrzeno.

Nové stížnosti

zatím naštěstí nejsou.

Ostatní záležitosti

Členské příspěvky za rok 2004 byly kompletně a v plné výši vybrány.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Kauza odvolání lékaře, odsouzeného senátem čestné rady okresního sdružení k pokutě, je podle informací Vědecké rady ČLK již odborně posouzena a materiály byly předány čestné radě ČLK k rozhodnutí.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Antonín Z a m y k a l   ml. - podáno 19. 5. 2004 - licence pro obor pediatrie. Promoce v r. 1992, Atestace chirurgie I. st. 1995, pediatrie I. st. 2004, splňuje kvalifikační předpoklady, ale ne délku praxe. Žádá o licenci na dobu určitou. Pracuje pod lektorským dohledem svého otce.

Schváleno

MUDr. Jana M a l e č k o v á - podáno 1. 6. 2004 - licence pro obor všeobecné lékařství. Promoce v r. 1991, Atestace interní lék. I. st. 1994, kardiologie 1999, všeobecné lékařství I. st. 2004. 14. 12. 2002 ji byla udělena licence na dobu určitou s platností do 31. 10. 2004. Žádá o vydání licence bez omezení platnosti. 

Schváleno

Žádost o schválení lektorské smlouvy

MUDr. Antonín Zamykal ml. - školenec, MUDr. Antonín Zamykal st. - školitel. Smlouva uzavřena 19. 5. 2004.

Schváleno.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Františka F i n k o u s o v á - nepracující důchodce. Prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno.

Schváleno

MUDr. Antonín u l r i ch - nepracující důchodce Vydáno. 

Schváleno

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Jan  R e j h o l e c - splňuje podmínky k vydání diplomu celoživotního vzdělávání. Diplom bude vydán. Ověřila MUDr. Ullrychová.

Žádosti o vydání potvrzení o profesní bezúhonnosti

MUDr. Miroslav Brož - žádost podána 10. 5. 2004 - potvrzení vydáno v ČLK Olomouc k datu 11. 5. 2004.

Představenstvo bere na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/04/005 Psychiatricko-sexuologické problémy v ordinaci PL

Pořádá: OS ČLK a SPL Děčín

Program:

1) Problematika erektilní dysfunkce - současné možnosti léčby - prim. Lumír Tauš - primář sexuologického odd. Krajské nemocnice v Liberci

2) Arytmie duše aneb pacient s depresí v ordinaci praktického lékaře - prim. Miroslav Zoubek, primář sexuologického odd. Masarykovy nemocnice Ústí n. L.

3) Aktuální informace - Informace o změnách ve zdravotnických zákonech - MUDr. Ivan Sucharda

Koná se: Slavia club, Děčín, 15. 6. 2004 od 18, 00 hodin.

32/04/006 - Intervenční radiologie

Přednášející: Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., prim MUDr. Jaroslava Petráčková

Program: 

1) Využití angiologického pracoviště Nemocnice Děčín

2) Možnosti intervenční radiologie v léčbě periferních cévních onemocnění

Místo: Aula Nemocnice Děčín, 24. 6. 2004 od 16, 00 hodin.

Seminář určen pro nemocniční lékaře, praktické lékaře a ambulantní specialisty. Hodnoceno 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Korespondence níže uvedená je pro členy OS ČLK v Děčíně přístupná k nahlédnutí v kanceláři OS.

Centrum ČLK:

 • Zápis ze 7. zasedání RK ČLK 7. - 8. 5. 2004

 • Seznam vydaných licencí k datu:

  • 13. 5. 2004: Schváleno: 

  • 21. 5. 2004 (MUDr. Nagy), 

  • 25. 5. 2004 (schváleno - MUDr. Pavlovičová interna + všeobecné l., zamítnuto - MUDr. Bureš - ORL, MUDr. Kreuzingerová - dermatovenerologie), 

  • 27. 5. 2004 (MUDr. Závěrka - gyn. por., MUDr. Kolář - chirurgie).

 • Právní odd. ČLK o daňovém účetnictví - Mgr. Buriánek - vedení účetnictví v NZZ - nelze v současné době podat právně precizní a zcela uspokojivou odpověď - dosud nebyl odstraněn legislativní lapsus.

 • E-mail vedoucí kanceláře ČLK v Praze - na našich www stránkách není uvedeno správné znění mailových adres a jsou uvedeny neplatné e-maily. Představenstvo OS ČLK Děčín doporučuje neuvádět na našich stránkách e-maily vrcholných funkcionářů ČLK. Dle statistiky naše stránky navštěvuje stále se zvyšující počet zájemců o informace. Je kladně hodnocena přehlednost, která na webových stránkách ČLK chybí.

Krajský úřad:

Kancelář přednosty KrÚ

 • Návod a vzory formulářů souvisejících s poskytováním dávek sociálního zabezpečení v EU

 • Pozvánka na jednání o spolupráci - 18. 5. 2004 na KÚ v ÚL - zúčastnila se MUDr. Sellnerová

Seznámení se zápisem z pracovního jednání se zástupci České lékařské komory, České lékárnické komory a České stomatologické komory - jednání v souvislosti se změnou zákona č. 160/92 Sb., o zdravotní péči v NZZ a s vydáním zákona 95/2004 Sb.

Upozornění: Provozovatelé mají povinnost doložit KrÚ odboru zdravotnictví do 6 měsíců od dne nabytí účinnosti zákona č. 95/2004 Sb. (do 3. 10. 2004) doklad o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů). Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující PL.

Stejnou povinnost mají lékaři - zaměstnanci vůči svému zaměstnavateli.

Na stránkách www.clk.cz jsou uvedeny informace o nových zákonech. MUDr. Sucharda ještě zviditelní danou povinnost lékařů na našich www stránkách.

MUDr. Sellnerová vznese dotaz na představitele ČLK, zda bude iniciována změna zákona č. 95/2004 Sb. - cizinci nemusí dokládat zdravotní způsobilost ani výpis z rejstříku trestů. Lékaři, kteří byli již pravomocně odsouzeni, nemohou dle dikce tohoto zákona vykonávat svou profesi (budou potrestání 2x?)

Vyhlášení VŘ

Pozvánka na výběrové řízení - Dětský respirační stacionář - 26. 5. 2004 na KÚ v ÚL - zúčastnil se MUDr. Slavík - informace o proběhlém VŘ, záměr provozovatele.

Oznámení o stanovisko vyhlašovatele výběrového řízení - ze dne 26. 5. 2004 - doporučeno uzavření smlouvy mezi ZP a ZZ Sdružení pro rozvoj Dětského stacionáře Děčín, o. s.

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Bude ověřeno, zda bude Krajský úřad obesílat všechna NZZ kvůli doložení zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti (telefonicky 3. 6. 204 p. Tintěrová - vyčkají, někteří již zaslali, zřejmě budou po prázdninách posílat jenom těm, kdo nezašle).
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Postup pojišťovny 211 – nemístný nátlak na ambulantní specialisty, kteří podepsali smlouvu bez bodu 15, 16. MUDr. Plhoň a MUDr. Sellnerová podali informaci o proběhlém jednání s právníkem poj. 211.
  Výstup: Kdo podepsal bez sporných bodů (15, 16) má šanci při dalším jednání s pojišťovnou uspět. Je třeba iniciovat jednání s JUDr. Hradeckým, reagovat na výzvy.
 • Výsledek ankety pro PL: rozesláno 80 dotazníků, zatím odpovědělo 15 mužů (M) a 32 žen Ž) = 47 lékařů. o výsledku průzkumu byla informována MUDr. Nejedlá - konzultantka IPVZ pro Ústecký kraj - PL pro dospělé v Ústí n. L. Stejnou anketu provede MUDr. Nejedlá v ÚL, domluví se i s MUDr. Pácaltovou o anketě v Teplicích. Odprodej praxí není zatím právně vyřešen. Existuje program KB, která umožní půjčku na odkup vybavení ordinace.
  MUDr. Sucharda zpracuje údaje z ankety k uveřejnění na www.clk.cz
 • Informace o zákonu č. 95/2004 Sb. - o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zub. lékaře a farmaceuta.
 • Zákon č. 121/2004 - kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
 • MUDr. Sucharda - informace o návštěvnosti www stránek, statistika
 • Schváleno proplacení jedné cesty automobilem - 21. - 22. 6. 2004 - školení administrativních pracovníků v Karlových Varech. Jednu cestu zaplatí OS ČLK ÚL.
 • Zasedání o letních prázdninách se konat nebude. v případě potřeby bude využito elektronické pošty pro hlasování. Rozhodovací pravomoc náleží předsedkyni.
 • Souhlas se zapůjčováním malé zasedací místnosti v budově Městského úřadu v Děčíně i (bývalý OkÚ) v červnu skončil. Bude nutné jednat o prodloužení. (MUDr. Plhoň)
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • dotaz na představitele ČLK, zda budou iniciovat změnu zákona č. 95/2004 Sb.
 • dopad zákona 121/2004 - platnost a uznávání licencí

MUDr. Plhoň:

 • jednání o zapůjčení zasedací místnosti v Děčíně

MUDr. Sucharda:

 • zvýraznění informací na www - zákon č. 95/2004 Sb. - bezúhonnost + zdravotní způsobilost
 • zpracuje údaje z ankety PL a uveřejní na www.clk.cz

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster