Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Prosinec 2004


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

9. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 12. 2004 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Koudelová, Ullrychová, Slavík, Kučerová, Englerová, Corn, Louková

Omluveni MUDr.: Čapková

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Lešanovská

PROGRAM:

 1. SETKÁNÍ S NOVOU ŘEDITELKOU OP VZP MUDR. JANOU ŠTĚRBOVOU
 2. SETKÁNÍ SE ZÁST. ŘEDITELE ZS ÚKr MUDr. LUBOŠEM KUČEROU
 3. AKTUÁLNÍ TÉMA - ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV
 4. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 5. REVIZNÍ KOMISE
 6. ČESTNÁ RADA
 7. ŽÁDOSTI
 8. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 9. KORESPONDENCE
 10. RŮZNÉ

Ad 1) SETKÁNÍ S NOVOU ŘEDITELKOU OP VZP

Paní MUDr. Štěrbová přijala pozvání představenstva OS ČLK Děčín a zúčastnila se prosincového zasedání představenstva. Je nově ředitelkou OP VZP Litoměřice i OP VZP Děčín. Bývalý ředitel MUDr. Marek odešel do důchodu. Ústřední VZP jmenovala 14 krajských ředitelů (ÚL p. Veselský).

Představenstvo informovala o reorganizaci VZP a v diskusi odpověděla na položené otázky - např.

Postoj VZP k nově předložené koncepci ministryně zdravotnictví doc. Milady Emmerové

S koncepcí se seznamuje, není ji zatím znám oficiální postoj ústřední VZP [nám ale ano - je velmi kritický]. Je jisté, že deficit v systému není řešen. Bude nutná spoluúčast pacientů. Poukázala na některé vážné systémové chyby:

 • Hrazenou dopravou pacientů na vyš. saturujeme nedostatečnou dopravní obslužnost v některých lokalitách.
 • Lázně - bezbřehost vychází z velmi (neúměrně) širokého indikačního seznamu
 • Hotelové služby v nemocnici - není důvod pro jejich hrazení z veřejného zdravotního pojištění.

Diskuse:

 • Platební morálka pojišťovny - zpoždění 14 dnů až 1 měsíc. Deficit je 10 miliard. V lednu by to mělo být lepší. V letoším roce dluh 78 miliónů. Zpoždění plateb u PL 14 dní, u AS je delší.
 • Regulace - pokud je dle domluvených pravidel je v pořádku. VZP se v současné době chová seriózně.
  • Pojišťovna 217 - skluz plateb, ztráta pojištěnců
  • Pojišťovna 211 - šance pro VZP získat část klientely, pacienti se dotazují na změnu pojišťovny
 • Koncepce pro lůžková ZZ - prostor ke spoluúčasti - následná péče, pravidelné měsíční dary od rodiny (LDN -> péče ze zdravotního pojištění; Domovy důchodců -> klienti hradí vše ze svého)
 • Akutní lůžka - koncepci bude dělat kraj, nejsou podklady, význam odborných společností. Počet lůžek, společný lůžkový fond.

Pohled OP VZP na síť praktických lékařů a ambulantních specialistů v okrese Děčín

Orientační (směrná čísla):

 • na Děčínsku chybí: 8 PL, 2 PLDD, geriatr, klinický onkolog, dermatovenerolog (spíše pro severní část okresu).
 • předimenzována na Děčínsku odbornost revmatolog a kardiolog (jižní část), nadbytek gynekologů, lékařů odbornosti ORL a oftalmologů.

Alarmující je věková struktura odbornosti 001 a 002. PL nemá kdo vychovávat, neřeší se. Ubývají dětští pojištěnci. Měla by být provedena změna sazebníku - velké rozdíly - některé obory lukrativní, jiné méně.

Na zdejší pobočce OP VZP dojde ke změně v obsazení míst revizních lékařů.

Saturace a úroveň domácí péče - využívání agentur, bez připomínek, stav vyhovuje

Diskuse:

 • MUDr. Sellnerová - v našem okrese byl uskutečněn průzkum u PL a PLDD:
  • odchody do důchodu - muži odchody do důchodu neplánují, byl projeven všeobecný zájem o asistenty, ale není jisté, kdo ponese náklady na vzdělávání - IPVZ? ZP? Praktičtí lékaři?
  • akreditovaná pracoviště - odliv mladých lékařů, není právně ošetřeno předání praxe i se stávající smlouvou.
 • MUDr. Plhoň - v současné není v upraveno v zákoně, síť bude zregulována zřejmě úmrtím lékařů….
 •  

Připomínky k práci lékařů ze strany VZP

MUDr. Štěrbová nehodnotí a ani nechce vznášet připomínky k práci lékařů - domnívá se, že to není vhodné.

Diskuse:

 • Zveřejňování údajů o ZZ - frekvence výkonů, údaje o kvalitě - je třeba informovat veřejnost, ale musí se vybírat srovnatelné údaje.

Ad 2) SETKÁNÍ SE ZÁST. ŘEDITELE ZS ÚKr

Představenstvo pozvalo na zasedání zástupce ředitele Záchranné služby Ústeckého kraje pana MUDr. Luboše Kučeru, aby s ním prodiskutovalo aktuální témata:

1) Zajištění RZP v době, kdy je RZP s pacientem mimo okres Děčín (koronarografie atd.)

2) Zajištění APP (pracovní podmínky pro lékaře, vybavení ordinací - není PC, program).

MUDr. Kučera, přestože účast přislíbil, se na jednání nedostavil.

Ad 3) ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV

Informace předsedkyně - schůzka s ředitelem ZPMV ČR 29.11.2004. ZPMV žádá o komunikaci, nárůst péče v oborech rehabilitace o 50% a laboratoře o 20%. Ředitel ZPMV žádá o racionální indikaci těchto služeb. MUDr. Plhoň nesouhlasí. Je-li překročen dohodnutý plán, může být vyvoláno smírčí řízení.

Informace MUDr. Plhoně - ZP MV ČR - rozesláno e-mailem.

Diskuse - Představenstvo rozhodlo, že na příští jednání bude pozván Ing. Moučka - Rumburk 5. 1. 2005

Ad 4) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [pozvat ředitelku OP VZP Děčín MUDr. Štěrbovou] - splněno.
 • [pozvat MUDr. Luboše Kučeru] - splněno.
 • [rozeslat dopis primářům - pozvat na OS i s absolventy] - dopisy odeslat ještě v prosinci.

MUDr. Sucharda -

 • [provést v souvislosti s vydáním nového zákona o zaměstnanosti aktualizaci na www.clk.cz]- nenašel žádný nový údaj, který by měl být zveřejněn.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 5) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise průběžně zpracovává neuzavřené kauzy, mnohdy čekáme na reakci stěžovatelů nebo i centrální revizní komise či čestné rady. Neuzavřeny zůstávají dvě stížnosti.

Nové stížnosti

Stížnost na lékaře ze sousedního okresu byla centrální revizní komisí ČLK delegována na naše okresní sdružení (náklady budou refundovány). Materiál je prakticky kompletní, RK uzavře snad do měsíce.

Ostatní záležitosti

Do kanceláře schválen nákup skartovacího stroje, kartotéky a vestavěné skříně na archivaci materiálů - uzamykatelná část pro materiály RK. Pořízené věci budou uvedeny v inventáři.

Rozpočet - navrhuje se přesun části nevyčerpaných peněz do podhodnocených položek.

Kancelář je nutné dovybavit ještě letos, protože v příštím roce bude nižší příjem z členských příspěvků, z důvodu sjezdem schváleného vyššího odvodu do centra.

(zpět na obsah)

Ad 6) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Stále není centrální čestnou radou ČLK uzavřeno odvolání lékaře proti rozhodnutí naší čestné rady z loňského roku. Rozhodnutí ČR ČLK dosud není vydáno (odvolání postoupeno do Prahy 14. 5. 2003 - to není překlep!).

(zpět na obsah)

Ad 7) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Tomáš K r e u z i n g e r - licence pro obor psychiatrie - žádost o výjimku (praxe v oboru 63 měsíců). Atestace psychiatrie I. st. 2002.

Představenstvo jednomyslně doporučilo udělení licence.

MUDr. Vladimír K o v t u n - licence pro obor všeobecné lékařství (praxe v oboru 78,5 měsíce). Atestace všeobecné lékařství I. st. 1998.

Představenstvo jednomyslně doporučilo udělení licence. 

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Marta Rűcklová - trvalé osvobození od placení čl.příspěvku Prominutí příspěvku schváleno.

MUDr. Svatopluk Drnec - nemoc. Prominutí příspěvku schváleno.

MUDr. Drahomíra Hrnčířová - nemoc. Prominutí příspěvku schváleno.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Lenka T e t ř e v o v á - přijata za členku ČLK k datu 4.11.2004

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Anna K r á l o v á - zaměstnanec OSSZ Děčín. Prodloužení platnosti na další 2 roky. Podáno 22. 11. 2004. SCHVÁLENO

MUDr. Josef U l v r - nepracující důchodce. Prodloužení platnosti na další 2 roky. Podáno 29. 11. 2004. SCHVÁLENO

MUDr. Hugo E n g e l h a r t - nepracující důchodce. Prodloužení platnosti na další 2 roky. Podáno 30. 11. 2004. SCHVÁLENO

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Ivana R i ch t r o v á - splňuje podmínky k vydání diplomu celoživotního vzdělávání. Ověřila MUDr. Ullrychová. Diplom bude vydán.

(zpět na obsah)

Ad 8) Registrace vzdělávacích akci

NEBYLA podána žádná žádost.

(zpět na obsah)

Ad 9) Korespondence:

Veškerá došlá korespondence je členům ČLK k nahlédnutí v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva - Brno 8. 10. 2004
 • Seznam přijatých členů k datu 27. 9. a 6.10.
 • Seznam licencí - výjimky
 • Zápis z 12. zasedání RK ČLK - 12.- 13.11.2004
 • Oznámení o připravovaném setkání předsedů - Praha 17.12.2004 - Program:
  1. Návrh z. o neziskových organizacích
  2. Návrh zákona č. 48/97 Sb.
  3. Úhrady péče
  4. Seznam výkonů
  5. Různé
 • Protest MUDr. Jaroslava Henzla (17.11.2004)
 • Informace MUDr. Fouskové

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ - Bc. Lavičková:

 • stanovisko ministerstva dopravy k vydávání posudků o zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidel + vyhláška č. 277/2004 Sb. - informace pro PL a PLDD - rozesláno e-mailem
(zpět na obsah)

Ad 10) Různé

 • Náhrada času předsedkyně - vyřizování agendy, telefony - měsíčně schváleno paušálně 10 hodin = 500,- Kč
 • Schválena odměna: p. Hamerníková 5000,- Kč, p. Kalvas (účetnictví) 1000,- Kč
 • Okresní shromáždění:
  • sestavit kandidátku - představenstvo, RK i ČR - je třeba oslovit členskou základnu, kdo by měl zájem kandidovat
  • pozvánka - bude rozeslána v lednu, do 15.12.2004 rozeslat informaci o úhradě členských příspěvků na rok 2005
  • autobus + občerstvení - bude zajištěna doprava mikrobusem (15 lidí), protože autobus nebyl nikdy vytížen. Nabídka - MUDr. Englerová osloví firmu v Jiříkově
  • Oslovení farmaceutických firem - jako v minulých letech stánek
 • Inventarizace majetku OS - provede MUDr. Sucharda za RK.
 • Předsedkyně byla požádána MUDr. Štěrbovou, zda by oslovila lékaře ze severní části okresu, (e-mailem 18. 11. 2004) jaká je dostupnost zdravotnických potřeb pro pacienty - problémy s dodáváním zboží (hole, obuv, inhalátory) - osloveno 35 lékařů - odpovědělo 5 - všeobecná spokojenost, pomůcky buď z lékáren nebo u firmy RULI v Rumburku
 • Úkol uspořádat seminář PL a AS s OSSZ o PN - seminář se uskuteční až po Okresním shromáždění. (březen - duben 2005) - pozvání budou i posudkoví lékaři
 • Návrhy na odborné semináře na rok 2005 - MUDr. Ullrychová zorganizuje 4 semináře.
(zpět na obsah)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster