Hlavní stránka OS LLK

Z+PIS Z JEDN+N=
PŘEDSTAVENSTVA
OS LLK V D|L=N|
Leden 2005


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

1. jednání představenstva
OS LLK Děčín,

které se konalo dne 5. 1. 2005 v Děčín

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Koudelová, Ullrychová, Slavík, Kučerová, Englerová, Corn, Louková.

Omluveni MUDr.: Johanidesová, Lapková.

Lestná rada MUDr.: Lerná, Lazarová, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Sucharda (omluvena Lešanovská)

PROGRAM:

 1. JEDN+N= SE Z+STUPCEM ZP MV
 2. OKRESN= SHROM+ŽD|N=
 3. KONTROLA -KOL- Z MINUL-HO Z+PISU
 4. REVIZN= KOMISE
 5. LESTN+ RADA
 6. Ž+DOSTI
 7. REGISTRACE VZD|L+VAC=CH AKC=
 8. KORESPONDENCE
 9. R-ZN-
 10. -KOLY DO DALŠ=HO JEDN+N=

Ad 1) Jednání se zástupcem krajské pobočky ZP MV

Jednání se zúčastnil osobně ředitel Ing. Milan Moučka, jako hosté se zúčastnili i ředitelé nemocnic: Děčín - Ing. Miloslav Řehák, Rumburk - MUDr. Dalibor Karbula, Varnsdorf - MUDr. Václav Jára.

Informace Ing. Moučky - postoj pojišťovny k uplatňování regulací dle § 17.

Diskuse - MUDr. Plhoň, MUDr. Karbula, MUDr. Jára:

Ze strany pojišťovny není dodržována dohoda, ZZ není poskytnuto vyúčtování, jednání pojišťovny je neseriózní, není to jednání partnerů, ale diktát. Pojišťovna hradí podivné nadstandardy - např. příspěvek klientům teplické cestovní kanceláře na rekreační pobyty.

Ing. Moučka - nadstandardy nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění - hrazeno z úroků, pokut a penále, zájezdy - slevy pojištěncům ZPMV (cestovní kancelář Teplice), nepřispívá pojišťovna, ale jde z nákladů cestovní kanceláře.

Dotaz - Nemocnice Varnsdorf - na jedné smlouvě uzavřeno pro tři obory (gynekologie, chirurgie, ortopedie), přičemž gynekologie není regulována. Není technicky zvládnutá komunikace - pojišťovna není připravena zaslat všem partnerům vyúčtování. Dle sdělení p. ředitele byl vydán pokyn informatikům, pracuje se na tom.

Dotaz - podle jakého zdravotně pojistného plánu pojišťovna chce regulovat, nebyly schváleny. – Zdravotně pojistný plán nebyl schválen - hospodaří se dle provizoria - má právní platnost - schváleno ministerstvem financí.

Nárůst péče u komplementu (laboratoře, rehabilitace, RTG) - mělo by být posouzeno revizním lékařem, zda je oprávněně vykázáno, na kolik se péče zvýšila. Lékaři i komora jsou ochotni spolupracovat při kontrole indukované péče. Bylo by dobré vytvořit skupina lékařů, která bude sledovat, zda nedochází k nárůstu laboratorních vyšetření bez jejich vědomí - porovnávání žádanek. Ing. Moučka uvítal spolupráci i náměty.

Pokles pojištěnců v Mostě, v našem regionu nedošlu k úbytku.

Dr. Plhoň: Mělo by být vydáno prohlášení ze strany pojišťovny, na co má jejich pojištěnce nárok ( rovnost jednání.

Nelze uplatňovat, že pokud má lékař vyčerpanou péči na r. č. , pošle pojištěnce ke konkurenci k dalšímu léčení.

Ad 2) Příprava okresního shromáždění

Konání 16. 2. 2005 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 16 hodin.

Program:

 1. Zahájení, volba komisí (mandátové, volební, návrhové)

  1. Pracovní předsednictvo: MUDr. Sellnerová + další členové představenstva

  2. Mandátová: (návrh): MUDr. Slavík, MUDr. Lerná + další z pléna

  3. Volební: (návrh): MUDr. Sucharda, MUDr. Šrámková, MUDr. Englerová

  4. Návrhová: (návrh): MUDr. Ullrychová, MUDr. Plhoň

 2. Představení nových členů OS LLK Děčín - primáři představí své nové kolegy

 3. Zpráva o činnosti - přednese MUDr. Sellnerová

  1. návrh transformace RK a LR na krajskou strukturu - předloženo na XVI. Sjezdu LLK 9. 10. 2004 v Brně

  2. vyjádření, zda souhlasí s navrhovaným krajským uspořádáním a vyjádření k možné organizační struktuře a průběhu realizace transformace - sdělit do 31. 3. 2005 představenstvu LLK

 4. Vystoupení hostů

 5. Volby (volba představenstva, RK, LR, delegátů - a náhradníků do zvolených funkcí)

 6. Zpráva RK

 7. Zpráva LR

 8. Diskuse ke zprávám

 9. Zpráva o hospodaření OS LLK a návrh rozpočtu na rok 2005 a případná diskuse k tomu + schválení

 10. Vyhlášení výsledků voleb

 11. Závěr

Předběžné zajištění okresního shromáždění:

 • Zpráva předsedy OS - zprávu o činnosti přednese MUDr. Sellnerová

 • Zpráva předsedy LR OS - přednese MUDr. Lerná

 • Zpráva předsedy RK OS - přednese MUDr. Sucharda

 • Zpráva o hospodaření - místopředseda MUDr. Plhoň

Stávající členové představenstva budou znovu kandidovat, MUDr. Koudelová se rozmyslí, MUDr. Sucharda osloví členy RK OSL a MUDr. Lerná členy LR OSL. MUDr. Plhoň osloví MUDr. Popelku. Zájem projevil MUDr. Kovtun, MUDr. Holiš. Další návrhy: MUDr. Šedivý, MUDr. Bureš, MUDr. Voděrková.

MUDr. Sellnerová osloví prim Rejholce, prim. Hondla, MUDr. Šťastnou MUDr. Podolského - zda budou chtít kandidovat.

 • Volby budou jako v minulých letech navrženy mandátově.

 • Doprava zajištěna mikrobusem (15 lidí).

 • MUDr. Koudelová provede průzkum, zda by byl zájem o dopravu i z Leské Kamenice

Ad 3) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [Na jednání pozvat ředitele ZP MV a ředitele nemocnic] - splněno.
 • [rozeslat dopis primářům - pozvat na OS i s absolventy ] - splněno.

-koly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 4) Revizní komise

Řešené stížnosti

Ukončeny jsou dvě stížnosti, jedna z Děčína a jedna delegovaná z -stí nad Labem, rozhodnutí odeslána.

Předseda rovněž uzavřel tři spisy, které nebyly vedeny jako stížnosti. Zbývá ukončit dvě kauzy, na rozhodnutí v další čekáme z Prahy (je navrženo odmítnutí pro promlčení).

Nové stížnosti

Stížnost předána Magistrátem hl. m. Prahy, směřuje proti péči poskytované klientce -SP. Bude šetřeno RK.

Ostatní záležitosti

Byla provedena kontrola hotovosti v pokladně i peněžního deníku - vše souhlasí. Inventarizace majetku OS rovněž bez závad, provedl předseda RK OSL koncem prosince 2004. Stanovený pokladní limit 1000,- Kč je nízký, mělo by dojít ke zvýšení s ohledem na výběr členských příspěvků.

Představenstvo schválilo pokladní limit 5000,- Kč.

Ve spolupráci s účetním bylo zhodnoceno hospodaření OS LLK v roce 2004, do příští schůze bude definitivně uzavřeno účetnictví a předložen představenstvu přehled o hospodaření OS LLK za rok 2004 i návrh rozpočtu na rok 2005.

(zpět na obsah)

Ad 4) Lestná rada

Řešená disciplinární řízení

Odvolání proti rozhodnutí LR OS LLK, které bylo postoupeno 14. 5. 2003 (!), dosud nebylo v čestné radě LLK projednáno. Předsedkyně LR OS se obrátí na předsedu LR LLK s dotazem (mezitím došlo sdělení o stanovení data odvolacího řízení na 9. 4. 2005).

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Soth  K o n g k h a m - licence pro obor anesteziologie a resuscitace. Promoce v r. 1991, atestace I. st. A+R v r. 2001. Doporučeno k udělení.

MUDr. Zuzana Š v i h n o s o v á - licence pro obor radiodiagnostika. Promoce v r. 1990, atestace v r. 1994. Doporučeno k udělení.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Jindřich P i c k a - od 1. 1. 2005 - nepracující důchodce (340,- Kč)

MUDr. Danuše L e r má k o v á - od 1. 1. 2005 - nepracující důchodce (340,- Kč)

MUDr. Josef M a c a s - žádost o snížení příspěvku - důchodce částečně pracující - Schválena úleva čl. př. pro zaměstnance 50% - k úhradě 770,- Kč

MUDr. Jaroslav M i k š - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - nepravidelné zástupy. Schválena úleva čl. př. pro zaměstnance 50% - k úhradě 770,- Kč

MUDr. Hugo E n g e l h a r t - žádost o úlevu čl. příspěvku - důchodce - příležitostné zástupy. Schválena úleva čl. př. pro zaměstnance 50% - k úhradě 770,- Kč

MUDr. Josef U l v r - zaslal čestné prohlášení, že v roce 2004 nepracoval. Bude mu odeslán dopis, zda bude pracovat v r. 2005, pokud ano, v jakém rozsahu.

MUDr. Ivana M i š k o v s k á - žádá o úlevu v placení čl. př. v r. 2005 - čerpání rodičovské dovolené - - Schválena úleva čl. př. pro zaměstnance 50% - k úhradě 770,- Kč

Žádosti o přijetí za člena LLK

MUDr. Barbora L e d v i n o v á - přijata za členku LLK k datu 15. 12. 2004. Nepracuje v LR

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Jiří H r u š k a - přeregistrace na OSL Leská Lípa - k datu 7. 12. 2004

MUDr. Mario Alexander F o r e r o - přeregistrace na OSL Liberec - k datu 22. 12.

MUDr. Ismat Al Masri - k datu 3. 1. 2005 žádá o ukončení členství. Nebude pracovat v LR.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Antonín Z a m y k a l   st. - podáno 27. 12. 2004 - nepracující důchodce. Schváleno - vydáno k datu 1. 1. 2005

Žádosti o vydání osvědčení o profesní bezúhonnosti

MUDr. Barbora Ledvinová - odesláno 21. 12. 2004 do Olomouce. Bezúhonnost udělena k 5. 1. 2005.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/05/001 Radiologický seminář- využití magnetické resonance

Datum: 8. 2. 2005 od 14, 30 hodin

Místo konání: - Nemocnice Děčín - přednášková místnost /Aula/, budova C, 3. patro

Přednášející: prim. MUDr. Milouš Derner - Masarykova nemocnice -stí nad Labem

Téma přednášky: Nové trendy v MR diagnostice.

Přednášející: MUDr. Zoran Vikalo - Nemocnice Děčín

Téma přednášky: Výhody a úskalí MR a CT páteře.

Okruh posluchačů: pro lékaře nemocniční, ambulantní specialisty a praktické lékaře

Kontaktní osoba: MUDr. Zoran Vikalo - RTG odd. Nemocnice Děčín 412 705 111

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS LLK k dispozici v kanceláři OS LLK v Děčíně.

Centrum LLK:

 • Zápis z jednání představenstva - Praha 17. 11. 2004
  • Seznam přijatých členů
  • Seznam licencí - výjimky
  • Zápis ze 13. zasedání RK LLK - 3. 12. 2004
  • Závazné odborné stanovisko č. 4/2004 - "Léčba akutní fáze mozkového infarktu"

   Diskuse - není nikde jasná oponentura - MUDr. Kučerová zpracuje odborné stanovisko, které se odešle představenstvu LLK
    

 • Výzva právního odd. LLK k zaslání seznamu delegátů, kteří se zúčastnili XV. sjezdu v roce 2003 s uvedením data zvolení - odesláno.
 • MUDr. Marcela Lerná se zúčastnila dne 17. 12. 2004 schůzky předsedů. Zpráva rozeslána e-mailem.

Další korespondence :

 • MUDr. Lacina požádal o zrušení registrace své ordinace, dosud Kr- nevyhlásil VŘ. Došlo ke snížení počtu PL v Benešově n. Pl. MUDr. Sellnerová osloví Kr- -steckého kraje - představenstvo doporučuje, aby bylo vyhlášeno VŘ. (nabytí právní moci o zrušení registrace 28. 8. 2004).

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Data předpokládaných zasedání představenstva v r. 2005
   
  Leden 5. 1. 2005 Rumburk
  -nor 2. 2. 2005 Děčín
  Březen 2. 3. 2005 Děčín
  Duben 6. 4. 2005 Rumburk
  Květen 4. 5. 2005 Děčín
  Lerven 1. 6. 2005 Děčín
  Lervenec/Srpen ?? ??
  Září 7. 9. 2005 Rumburk
  Říjen 5. 10. 2005 Děčín
  Listopad 2. 11. 2005 Děčín
  Prosinec 7. 12. 2005 Rumburk

 

 • Představenstvo souhlasí s vyřazením z inventáře v kanceláři: 2 ks knihovna + kopírovací stroj Toshiba. Firma Copypro vystavila šrotovací protokol ke kopírovacímu stroji - nerentabilní oprava, firma převzala na náhradní díly a k ekologickému znehodnocení. Knihovny budou odkoupeny za 50,- Kč (MUDr. Sucharda).
 • Návrh rozpočtu – rozbor proveden s panem Kalvasem: v tomto roce bude nižší výnos z členských příspěvků, protože byl schválen vyšší odvod do centra. Náhrada času 50,- Kč/hod., která je dosud vyplácena, je velice nízká částka, bude vhodné ji zvýšit na 100,- Kč. Požádat o dotaci LLK Olomouc (pí. Hamerníková - zjistit u srovnatelných OS, kolik si vyplácí NL, kolik hodin bylo loni proplaceno). Na schůzce KR LLK se zabývat i touto otázkou.
 • Oslovit primáře, kteří pracují na území okresu, ale nejsou našimi členy – upozornit na vhodnost členství (prim. MUDr. Žáková, prim. MUDr. Pospíšil).
 • Pohotovosti 2005 – informace MUDr. Slavíka – Špatná spolupráce s MUDr. Kučerou, nekomunikuje s terénem, smlouvy rozesílány až 27. 12., někdo ji obdržel až 2.1.2005. Lékaři nemohou do služby nastoupit bez platné smlouvy. S MUDr. Kučerou bude nutné jednat ultimativně, starosta města by měl dostat informaci o zajištění pohotovostních služeb pro občany.
zpět na obsah)

Ad 9) -koly do dalšího jednání

MUDr. Sellnerová:

 • oslovení prim Rejholce, prim. Hondla, MUDr. Šťastné MUDr. Podolského - s výzvou ke kandidatuře.
 • Dopis MUDr. Ulvr – zda bude v r. 2005 pracovat
 • Dopis Kr- - zrušení jednoho obvodu PL pro dospělé v Benešově – vyhlášení VŘ
 • Oslovení primářů, kteří nejsou členy OS LLK Děčín.

MUDr. Plhoň:

 • oslovení MUDr. Popelky - s výzvou ke kandidatuře

MUDr. Koudelová:

 • provede průzkum, zda by byl zájem o dopravu na OS i z Leské Kamenice.

MUDr. Kučerová:

 • zpracuje odborné stanovisko k závaznému stanovisku č. 4/2004,

MUDr. Sucharda:

 • návrh rozpočtu na OS

MUDr. Lerná:

 • dopis předsedovi LR – dva roky trvající odvolání.

Kancelář:

 • průzkum - kolik se vyplácí v okolních srovnatelných okresech za NL (kolik hod bylo vyplaceno v min. roce).

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS LLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS LLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster