Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Září 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis )  ( přehled zápisů )

8. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 9. 2003 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Koudelová, Čapková, Ullrychová, Slavík, Popelka, Englerová, Flusek, Louková.

Omluveni MUDr.: Ullrych, Kučerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [Úkol z července - Komerční banka, a. s. pobočka Děčín - ředitel p. Ács] MUDr. Plhoň a MUDr. Sucharda - Nabídka podmínek bance byla dána s tím, že bude podepsána dohoda i s podmínkami - (návrh by zpracoval MUDr. Sucharda) - úkol trvá pokud se ozve druhá strana, pan ředitel se dosud neozval
  [Zjistil stav věci na OP VZP: oční v Rumburku]
  - oční ordinace ve Varnsdorfu (Lužická poliklinika), která rozšířila počet ordinačních hodin, tak učinila s vědomím VZP
 • [počet lékařů v ozdravovně (počet lůžek 115 + 18 izolace)]
  • Ozdravovna se odvolala na naše doporučení k předsednictvu ČLK, to teď komunikuje přímo- viz zápis ČLK
  • Velikost lék. úvazku v dětské ozdravovně: 8. 7. 2003 byl představenstvu ČLK odeslán e-mail, že při stanovování kriterií na personální vybavení dětské ozdravovny došlo zřejmě k mylné interpretaci činnosti tohoto NZZ (jde o Dětskou ozdravovnu ne o Dětský léčebný ústav jako jsou např. lázně).
  • Diskuse k tématu - ozdravovny, dětské domovy - výstup: Měl by existovat normativ, který by byl nezávislý, ne pouze ČLK
 • [Kontrola ordinace MUDr. Marka ml. po realizaci] - platnost vyjádření do 30. 9. 2003. Představenstvo pověřilo k provedení fyzické kontroly ordinace MUDr. Sellnerovou.

MUDr. Sucharda -

 • [Tarif na telefon do kancelář - ISDN, EUROTEL CONTACTEL - RedBox - záložní připojení] - Bylo projednáno:
  • Zrušení zapojení ISDN (měsíční poplatek 699,- Kč, v tom hovorový kredit 200,- Kč). Představenstvo schválilo - zrušit smlouvu a přejít k analogové levnější lince, bude zřízen program Business 100 - měsíční poplatek 460,95 Kč (bude provedeno písemnou formou - žádost o převedení, se souhlasem Mgr. Freibergové, poplatek TELECOMU 169,- Kč)
  • Smluvní telefon Eurotel pro kancelář - již aktivován k datu 13. 8. 2003 - MUDr. Plhoň
  • Contactel RedBox - prioritní připojení k internetu (měsíční poplatek 169,- Kč) - zrušit, lze se připojovat i zdarma.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Samostatná informace neproběhla.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Stížnosti v evidenci

Revizní komise vede v současné době 10 stížností. Z nich

 • jedna byla již dvakrát revizní komisí rozhodnuta negativně (nezahajovat řízení), vždy na podkladě odborného vyjádření, přesto na námitku stěžovatelky byla kauza čestnou radou ČLK znovu vrácena, nyní z příkazem vypracovat návrh na disciplinární řízení před čestnou radou komory; protože revizní komise okresního sdružení v Děčíně se nedomnívá, že by byl tento postup v souladu s Disciplinárním řádem, obrátila se na revizní komisi ČLK a požádala o posouzení,
 • ve dvou rozhodla revizní komise o nezahajování disciplinárního řízení,
 • jednou byl podán návrh na zahájení disciplinárního řízení před čestnou radou OS Děčín,
 • jednou byl výsledkem předběžného šetření návrh na zahájení disciplinárního řízení s lékařem, který pracuje v okrese Děčín, ale registrován je v České Lípě, proto byla věc předána tam,
 • v pěti případech ještě není předběžné šetření uzavřeno.

Nové stížnosti

V průběhu srpna byly přijaty tři nové stížnosti, z nich

 • jedna nebyla místně příslušná a byla předána do Prahy,
 • jedna byla přijata a odeslána k registraci,
 • jedenkrát osobně podal stížnost paranoidní schizofrenik, který nebezpečně vyhrožoval přítomné sekretářce.

MUDr. Sellnerová, předsedkyně revizní komise, vyjádřila obavy nad jednáním některých stěžovatelů, navrhuje provést bezpečnostní opatření ve styku s lidmi, kteří chodí do kanceláře. Představenstvo schválilo nákup obranného spraye.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Stížnosti v jednání

Projednávány byly celkem 3 návrhy na zahájení disciplinárního řízení:

 • v jednom bylo rozhodnuto o vině lékaře a udělena pokuta za pochybení při poskytování péče; lékař se odvolal a vše bylo postoupeno čestné radě ČLK,
 • v druhém byla projednána stížnost na požívání alkoholu a ordinování pod jeho vlivem; senát čestné rady OS rozhodl o vině, ale s přihlédnutím k tomu, že lékař již absolvoval léčbu a své chyb si je vědom, nebylo uloženo žádné disciplinární opatření,
 • třetí případ byl projednán před senátem, ale jednání je přerušeno a bude pokračovat po doplnění důkazů.

Ostatní

MUDr. Černá, předsedkyně čestné rady,  doporučuje informovat členskou základnu (na Okresním shromáždění členu, nebo semináři), aby se každý ve svém zájmu seznámil s disciplinárním řádem ČLK. Představenstvo doporučuje, aby v momentě, kdy je svoláno disciplinární řízení, byl člen písemně informován o svých právech - formou dodatku - poučení.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Pavel R i c h t e r - licence pro obor všeobecné lékařství. Držitel licence na dobu určitou do 31. 1. 2004. V listopadu bude splňovat podmínky trvání délky praxe pro řádnou licenci. Do Olomouce odesláno 8. 8. 2003. Souhlasíme s tím, že k 30. 11. 2003 bude splňovat požadovaná kriteria. 

Představenstvo doporučilo odeslat dopis licenční komisi s vysvětlením, proč byla žádost odeslána již nyní.

MUDr. Štěpánka K o ř í n k o v á - licence pro obor všeobecné lékařství. Kvalifikační podmínky i délka praxe splněna.

Doporučeno k udělení.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

1. Zdravotní Rumburk, o.z. Lužická nemocnice - rozšíření oborů registrace provozování LSPP pro děti a dorost v areálu dětského odd. Lužické nemocnice v Rumburku. 

Souhlas vydán k datu 5. 8. 2003. Představenstvo souhlasí

MUDr. Roman R a i s - 1. 9. 2003 podána žádost o vydání souhlasu s provozováním interní ambulance, Teplická 1850, Děčín IV. Doložena nájemní smlouva, rozhodnutí o schválení provozního řádu. Zahájení provozu je plánováno od 1. 3. 2004. Přístrojové a technické vybavení bude pořízeno po úspěšném uzavření VŘ. 

Po fyzické kontrole ordinace, bude-li ordinace vybavena dle kriterií pro interní ambulanci, bude vydán souhlas bez omezení doby platnosti.

Představenstvo schválilo vydání souhlasu k PVT s omezenou dobou platnosti - do 28. 2. 2004.


Dětský domov Rumburk, příspěvková organizace, statutární zástupce Bc. Petr Anděl - ředitel. Podáno 3. 9. 2003, doložena kopie smlouvy o poskytování služeb v DD - pediatrická péče MUDr. Andrej Popov, kopie zřizovací listiny, schválený provozní řád. 

V Dětském domově je 60 lůžek - poskytování zdravotní, výchovné a ošetřovatelské péče pro děti ve věku od 1- 3 let 

Představenstvo hlasováním schválilo (1 se zdržel hlasování) vydání souhlasu - Personální vybavení je dostatečně zajištěno smluvním lékařem.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

Žádosti o přijetí za člena ČLK:

MUDr. Miroslava G o n o s o v á, absolvent 2003 LF UPJŠ Košice - pracoviště Nemocnice Děčín - interní odd. Žádost s doporučením k přijetí odeslána 1. 9. 2003 do Olomouce.

MUDr. Slavka S t a j a n č o v á, absolvent 2003 LF UPJŠ Košice - pracoviště Nemocnice Děčín - ARO. Žádost s doporučením k přijetí odeslána 1. 9. 2003 do Olomouce.

MUDr. Jana A l b e r t o v á, absolvent 2003 I. LF UK Praha - pracoviště Nemocnice Děčín - odd. neurologie. Podáno 3. 9. 2003

MUDr. Jana H r u b o v č á k o v á, absolvent 2003 LF UPJŠ Košice - (doloženo potvrzení o ukončení studia), pracoviště Nemocnice Děčín- interní odd. Podáno 3. 9. 2003.

MUDr. Sabina B ř e z i n o v á, absolvent 2003 3. LF UK Praha - (doloženo potvrzení o ukončení studia), pracoviště Nemocnice Děčín - gyn. por. odd. Podáno 3. 9. 2003.

Představenstvo doporučilo ke schválení všechny žádosti o přijetí za členy ČLK.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Iva M a t u š á k o v á - dne 31. 7. 2003 přeregistrace na OSL Uherské Hradiště.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Veronika H a b e r l o v á - ke dni 7. 7. 2003 převedeno členství z OSL Mělník z důvodu změny pracoviště (nyní gynekologie Nemocnice Děčín).

MUDr. Tomáš K r e u z i n g e r - ke dni 29. 7. 2003 převedeno členství z OSL Ústí nad Labem (nynější pracoviště psychiatrická ambulance MUDr. P. Zahradníka v Děčíně IV, Thomayerova ul.)

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Jaroslav H o l ý - požádáno 25. 8. 2003 o prodloužení platnosti - vydáno k datu 1. 9. 2003

MUDr. Dagmar K r e j č o v á - požádáno 3. 9. 2003 o prodloužení platnosti - nepracující důchodce.

Představenstvo schválilo vydání oprávnění.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32-03-006 Léčba srdečního selhání

Pořadatel: interní odd. Lužické nemocnice v Rumburku

Přednášející: MUDr. Věra Stojová, Nemocnice Česká Lípa

Koordinátor: prim. MUDr. Alexandra Vaňková, interní odd.

Datum a místo konání: 11. 9. 2003, Restaurace Dýmník v Rumburku 18, 30 hod.

32-03-007 Vertebrogenní algický syndrom z pohledu neurologa

Pořadatel: interním odd. Lužické nemocnice v Rumburku

Přednášející: MUDr. Petr Klepiš, NsP Chomutov

Koordinátor: prim. MUDr. Alexandra Vaňková

Datum a místo konání: 17. 9. 2003, Restaurace Dýmník v Rumburku 18, 30 hod.

Představenstvo schválilo přidělení 2 kreditů na obě akce, i když nebyla dodržena stanovená lhůta o nahlašování akcí.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Přihláška na právní seminář - 6. 9. 2003 v Lednici
 • Schůzka předsedů OSL s ministryní zdravotnictví (16. 9. 2003 od 12: 40 hod. - Kongresový sál Nemocnice Na Homolce - MUDr. Součková hodlá prezentovat svůj návrh na reformu sítě, financování a regulativa (spoluúčast). Zúčastnit se mohou i členové představenstva.
 • Dne 15. 7. 2003 vyžádán seznam delegátů OSL Děčín s požadavkem uvést počet volitelů jednotlivých delegátů Odpověděl MUDr. Plhoň, který ujistil sekretariát Komory o řádnosti volby, což jsme doložili bezprostředně po ní zasláním volebních protokolů na ústředí do Prahy. Požadovaný údaj o počtu hlasů, kterými byli jednotliví delegáti zvoleni, považujeme za neúčelný. Postup byl telefonicky konzultován s předsedkyní RK ČLK jako správný.
 • Seznam vydaných licencí na vědomí ke dni: 26. 6. 2003, 11. 7. 2003, 20. 7. 2003
  • MUDr. Richter Martin - obor všeobecné lékařství ke dni 21. 6. 2003
  • MUDr. Blanka Turčanová - VL kardiologie ke dni 21. 7. 2003
  • MUDr. Kamila Žatečková - obor patologie ke dni 20. 7. 2003
 • Zápis z představenstva ze dne 20 - 21. 6. 2003
  • Příloha - posouzení právního odd. ČLK - lékař jaké odbornosti je oprávněn pracovat v ambulantní akutní péči (diskuse viz různé LSPP)
  • Neuznávání odborné lékařské praxe lékařům se SR pro účely vydání licence
  • Seznam přijatých členů do ČLK k 21. 6. 2003
  • Prohlášení ČLK ke stávce lékařů
  • Návrh změn SP č. 12 - funkční licence - rozšíření o diagnostickou metodu:
   • F 018 rigidní a intervenční bronchoskopie
   • F 019 pneumologická cytodiagnostika
  • Speciální podmínky pro vydání licence školitel v oboru TRN
 • Zápis z představenstva ze dne 25. 7. - 26. 7. 2003
  • Blok revizní komise (současně byl zaslán předsedkyní RK originální zápis RK, není třeba z něj dělat neautorizovanou formu "bloku", když jde přečíst zápis přímo. (viz níže)
  • Návrh na změnu stavovského předpisu ČLK č. 2 - volebního řádu
   • a) (KR Jihomoravského kraje) - další pokus o zrušení blokace opakované volby na 2 funkční období je podloženo neumělou právní konstrukcí,
   • b) další návrh na změnu volebního řádu podává Představenstvo a to na prodloužení funkčního období stávajících funkcionářů, proti veškerým zvyklostem chtějí změnu uplatnit okamžitě. Jde o další prodloužení funkčního období o další rok - na 5 let.
  • Nová dohadovací řízení o cenách zdravotní péče pro I. pol. 2004
  • Seznam licencí k 7. 8. 2003
   • 15. 7. 2003 schválena licence VL MUDr. Košařová
  • Seznam licencí k 28. 8. 2003
  • Tabulka zajištění LSPP v okrese - zasláno z kanceláře p. prezidenta k doplnění
   • kde je LSPP provozována, 
   • v jakém hodinovém rozsahu, 
   • kdo ji slouží (PL, nemocniční lékař), 
   • za kolik Kč/hod.

   Termín do 15. 9. 2003. Tabulka bude odeslána - vypracuje kancelář ve spolupráci s MUDr. Slavíkem.

 • RK ČLK
  • Zápis ze 43. zasedání RK ČLK - dne 11. -12. 7. 2003
  • Zápis ze 44. zasedání RK ČLK - dne 8. - 9. 8. 2003
  • Rozhodnutí RK ČLK o pozastavení výkonu usnesení představenstva ČLK ze dne 20 a 21. 6. 2003 - závazné odborné stanovisko představenstva ČLK (lékařská praxe vykonávaná mimo území ČR)
  • Rozhodnutí RK ČLK o pozastavení výkonu usnesení představenstva ČLK ze dne 14. 12. 2002 (stanovení podmínek uznání lékařské praxe, absolvované v rozporu se zákonem bez členství lékaře v ČLK).

Krajský úřad Ústeckého kraje:

 • na vědomí kopie rozhodnutí k registraci
  • změna příjmení MUDr. Vejlová prov. Albrechtová
  • rozšíření registrace NZZ SOUINTERZZ o gynekol. ambulanci
  • zrušení registrace MUDr. Josef Ulvr
  • změna nájemního vztahu - MUDr. Kreuterová (vlastní prostory)
  • 1. Zdravotní Rumburk - Lužická nemocnice dětská LSPP
  • změna odborného zástupce VIA Česká Kamenice- obor RDG MUDr. Petráčková
  • zrušení registrace MUDr. A: Zdeňková
 • Pozvánka na výběrové řízení:
  • PL pro děti a dorost - území okresu Děčín (D. Poustevna, Vilémov, D. Podluží) (přihlášen účastník 1. Zdravotní Rumburk, a. s.)
  • Gynekologie a porodnictví - území okresu Děčín (přihlášen účastník Souinterzz spol. s. r. o.) VŘ se konalo 27. 8. 2003 v Ústí n. L. Za OS ČLK se zúčastnil MUDr. Slavík, za obor gynekologie MUDr. Šťastná.

Diskuse: VŘ se zúčastnil zástupce 1. Zdravotní se zpožděním, zástupce Souinterzz se nezúčastnil vůbec - nesolidnost, nehospodárnost s časem lidí, kteří si museli zajistit chod ordinací. Oba subjekty mají již smlouvy uzavřené - VŘ se údajně nemělo vůbec konat.
Dr. Plhoň: VŘ se konat musí, není rozhodující uzavřená smlouva, jednalo se o obory, které tyto společnosti neprovozovaly (pediatrická ambulance, gynekologická ambulance).

 • Změna zákona o návykových látkách - přípravky Rohypnol a Subutex se budou vydávat pouze na recepty s modrým pruhem. Zákon č. 223/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách nabyl účinnosti 30. 8. 2003

Další korespondence :

 • 19. 8. 2003 Sdělení MUDr. Vedrala - člena představenstva ČLK - text zápisu (červenec) jako obvykle nebyl ověřen, tato praxe se "nevžila", ověřovatelé zápisu nejsou voleni
 • 20. 8. 2003 Sdělení MUDr. Vedrala - člena představenstva ČLK - vysvětlení k neoprávněně vyplacené náhradě za cestovné.
 • 1. 9. 2003 odeslán dopis revizní komisi ČLK ve věci stavovského předpisu č. 12 - funkční licence:

Současné znění SP č. 12 v souvislosti se změnou statutu většiny českých nemocnic na NZZ připravilo o smlouvy s pojišťovnou řadu lékařů, kteří nevlastní licence na specializované výkony, protože ji dříve nepotřebovali. Dotaz na RK: zda SP 12 v současném znění není diskriminační.

Představenstvem schváleno.

 • Dotaz na provozovatele LSPP - Jakým způsobem je zajištěna lékárenská pohotovostní výdejna léků (MUDr. Plhoň)
  Informace: Výdejna léků od 1. 9. 2003 není v Děčíně v provozu. Ve Šluknovském výběžku již není dávno. Lékárna v Hypernově v Děčíně je do 19,00.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Bylo doporučeno využít doménu www. clk.cz k prezentaci názorů ještě před sjezdem ČLK.
  Diskuse - funkční období v EU?
 • LSPP - lékaři OHES sloužící LSPP (MUDr. Bechyně, MUDr. Stupák) nemají licenci - mají smluvní vztah s RZS Děčín - tato jména však nejsou uvedena v seznamu sloužících, který byl schválen ČLK

MUDr. Plhoň osloví MUDr. Kučeru, že sloužit mohou pouze ti lékaři, kteří byli uvedeni v žádosti o PVT a schváleni představenstvem OS ČLK s podpisem předsedkyně KR.

 • Telefonický dotaz MUDr. Dany. Kučerové - padělání razítka na receptu - ze sousedního okresu oznámeno, že přijali recept s jejím razítkem na Solutan. Podala na Policii ČR trestní oznámení na neznámého pachatele. Nechala si zhotovit nové razítko, skutečnost oznámila pojišťovnám. 
  Bylo ji sděleno, že Krajský úřad ÚL tuto informaci lékárnám nepředává.
 • Konání Okresního shromáždění - (volební) bude se konat ve středu v 2. půlce února 2004 v Děčíně.
  Zjistit cenu pronájmu - Divadlo, Městská knihovna - velký sál (kancelář)
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • zrušení ISDN, zřízení programu Business 100 u Českého Telecomu. 
 • Doplněk k žádosti MUDr. P. Richtera - licenční komisi
 • Oslovit MUDr. Kučeru - lékaři bez licence slouží LSPP
 • Dotaz na provozovatele LSPP- jakým způsobem je zajištěna lékárenská pohotovostní výdejna léků

MUDr. Sellnerová:

 • kontrola alergologické ordinace MUDr. Marka - souhlas s PVT bez omezení
 • požádá RK ČLK o zhodnocení procesního postupu v kauze Jiráňová - zda postup odpovídá Stavovským předpisům
 • spis kauzy 03-32-175 předá k řešení RK OS ČLK Česká Lípa.

Kancelář:

 • Tabulka LSPP po doplnění odeslat do Prahy
 • Zjistit cenu za pronájmy sálů - Divadlo, Městská knihovna- konání OS

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis(zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster