Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
červenec 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

7. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. 7. 2003 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Koudelová, Slavík, Popelka, Kučerová, Englerová, Louková, Flusek.
Omluveni MUDr.: Ullrych, Čapková, Ullrychová
Čestná rada MUDr.: Tošovský (omluvena: Černá, Lazarová, Dragounová)
Revizní komise MUDr.: omluveni všichni členové - předána písemná zpráva k přečtení od MUDr. Sellnerové
Delegátka sjezdu MUDr. Šrámková
Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCEM KOMERČNÍ BANKY DĚČÍN
 4. REVIZNÍ KOMISE
 5. ČESTNÁ RADA
 6. ŽÁDOSTI
 7. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 8. KORESPONDENCE
 9. RŮZNÉ
 10. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • [zjistit dodatečné informace k posuzovaným souhlasům pro PaVV lůžkových zařízení v okrese] -
  • jaký má být úvazek náměstka (odborného zástupce) pro LPP v nemocnici?

   Odpověď: Závazné odborné stanovisko ČLK:

   Úvazek u odborného zástupce NZZ, případně náměstka LPP, by se měl odvíjet od velikosti ZZ, minimálně však v rozsahu 0,2 úvazku.

    

  • Velikost lékařského úvazku v dětské ozdravovně?

   Představenstvo hlasováním určilo v červnu 2003 velikost úvazku v dětské ozdravovně takto:

   Normativy pro úvazek lékaře u NZZ dětská ozdravovna: 2 lékaři na 100 pacientů.

Závěry z diskuse:
- o velikosti úvazku náměstka pro LSPP bude Nemocnice Děčín informována,
- o názoru představenstva ČLK o počtu lékařů v ozdravovně v Jetřichovicích, kde by podle normativu představenstva ČLK mělo být zaměstnáno 2,5 lékaře (počet lůžek 115 + 18 lůžek izolace) byly vyjádřeny pochybnosti. Předseda zkonzultuje problém s MUDr. Markem, ředitelem OP VZP, který řadu let v ozdravovně pracoval na 0,5 úvazku. Dle normativu představenstva ČLK vydaný souhlas na pediatrickou ambulanci v ozdravovně (OZ MUDr. Podolský) bude zrušen a bude vydán pouze podmíněný souhlas s personálním vybavením na dobu určitou s odůvodněním, že nejsou splněny normativy, stanovené Představenstvem ČLK (2 lékaři na 100 pacientů).
Ozdravovna se bude moci proti vydanému nesouhlasu odvolat k představenstvu ČLK. Pochybujeme o správnosti vydaného rozhodnutí o normativech - nekorespondují s náplní práce v ozdravovně. Vždy byly nižší.

MUDr. Popelka -

 • [zajistit prostory pro 7. jednání představenstva] - splněno.
MUDr. Ullrych -
 • [požádá MUDr. Ratha o poskytnutí kopie smlouvy ČLK a KB] - splněno.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Představenstvo vyslechlo informace předsedy o těchto bodech:

Abdikace člena představenstva OS ČLK Děčín MUDr. Vladimíra Kovtuna

Dne 13. 6. 2003 doručeno písemné oznámení MUDr. Kovtuna o abdikaci na funkci člena představenstva OS ČLK Děčín z důvodu změny zaměstnání mimo území okresu Děčín. Byla oslovena MUDr. Jana Ullrychová, která dle zápisu o průběhu doplňovacích voleb ze dne 12. 2. 2003 byla zvolena náhradníkem.

Dle telefonické informace MUDr. Ullrychové funkci členky představenstva OS ČLK Děčín přijímá. Jednání v Rumburku dne 2. 7. 2003 se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.

INSOLVENTNOST VZP a provoz LSPP v kraji

Dle našeho názoru jedině možný postup řešení je tento:

 1. Zlepšit výběr pojistného (sankce od státu)
 2. Dokončit racionalizaci sítě z hlediska její rovnoměrnosti a potřebnosti
 3. Zavedení regulativů - pořádek v pohotovostních službách, otázka souběhů
 4. Racionální rozdělení prostředků na jednotlivé segmenty - stejná měřítka na všechny.

Výsledkem špatného řízení pohotovosti je insolventnost kraje a návrh na zrušení LSPP od 1. 10. 2003.

Diskuse o problémech zdravotnických služeb (LSPP)

MUDr. Englerová:

 • obhajuje provoz LSPP ve velkém Šenově a jeho nákladnost tím, že si to platí obce,
 • nárůst počtu návštěv vysoko nad krajský průměr zdůvodňuje sezónností,
 • nesouhlasí s názorem, že v rámci LSPP jsou prováděny řádné návštěvy PRL

MUDr. Plhoň:

 • zpracovaná statistika za Ústecký kraj - okres Děčín čerpá nejvyšší částku za LSPP
 • odčerpávání financí,  které by mohly být využity jinde,
 • výjezdy k teplotám jsou nehospodárné.
 • Navíc je v okrese porušována zásada, že LSPP je striktně nevýjezdní (výjimkách rozhoduje sloužící lékař)

MUDr. Sucharda:

 • Aby systém fungoval, musí být funkční dispečink - není zodpovědnost na sloužícím lékaři, ale dispečerovi

MUDr. Slavík:

 • v uzavřené smlouvě s KÚ, které byly do 30. 6. 2003, je uvedeno - nevýjezdní.
 • Na severu to měli podepsat také.

MUDr. Flusek:

 • pokud nebude výzva z dispečinku, nevyjede,
 • problém je i v počtu lékařů na severu, kteří jsou ochotni pohotovost sloužit.

MUDr. Louková - závěr:

Veřejnost má nedostatečné informace - jednoznačně LSPP nevýjezdní!

(zpět na obsah)

Ad 3) Jednání se zástupcem Komerční Banky a.s. Děčín

Za KOMERČNÍ BANKA, a. s., pobočka Děčín, se zúčastnil p. Robert Ács - ředitel pobočky, bylo pokračováno v jednání o možnostech spolupráce.

Smlouva mezi ČLK a KB - žádali jsme informace z centrální ČLK - smlouva poskytnuta nebyla - je tajná. Dle sdělení kanceláře ČLK uzavřená smlouva KB - ČLK se týká prezentací KB na konkrétních akcích, které pořádá centrum ČLK. Ve smlouvě není upravena spolupráce na úrovni OS ČLK, ta je plně v kompetenci představenstva OS ČLK a místních zástupců KB a. s.

KB a.s., pobočka Děčín - obdobně ani jim nebyla jim kopie smlouvy z ústředí KB poskytnutá v celém znění, pouze
výtažek.

Nabídka OS ČLK Děčín

 • cca 4x do roka prezentace na akcích, které budou pořádány OS ČLK Děčín (schůzka praktiků, ambulantních specialistů),
 • prezentace KB na Okresním shromáždění lékařů,
 • za úhradu poštovného rozeslání materiálů KB společně s informacemi pro členy OS ČLK Děčín
 • zveřejnění nabídky KB na stránkách www.clk.cz včetně kontaktů na jednotlivá pracoviště a osoby
 • účast na akcích pořádaných OS ČLK Děčín, kde bude více než 15 členů

Nabídka KB Děčín

 • uhradit připojení k internetu (formou poplatku za inzerci na www stránkách),
 • případně financování některých aktivit OS ČLK
  • sponzorování okresního shromáždění - nájem sálu + občerstvení na Okresním shromáždění

Bylo dohodnuto, že uskuteční se schůzka (ředitel KB Děčín - p. Ács, předseda OSL MUDr. Plhoň a MUDr. Sucharda), kde bude spolupráce konkretizována, bude podepsána dohoda i s podmínkami (návrh zpracuje MUDr. Sucharda). Představenstvo dostane smlouvu k ratifikaci.

Představenstvem schváleno.

Ad 4) Revizní komise

Stížnosti v řešení

Bylo diskutováno celkem o 9 stížnostech, z nichž ovšem tři již byly v Děčíně uzavřeny.

V jedné z nich již byl závěr děčínské revizní komise dvakrát zrušen čestnou radou komory, přesto, že byl vždy podložen odborným posudkem. Tentokrát bylo revizní komisi nařízeno předsedou čestné rady podat návrh na zahájení disciplinárního řízení před senátem čestné rady komory.

Čestná rada ČLK nesouhlasí s odbornými posudky vypracovanými Vědeckou radou ČLK, které "neřeší výše uvedený problém úrovně diferenciálně diagnostických znalostí požadovaných od atestací erudovaného lékaře". ČR ČLK využila svého práva rozhodnout v dalším postupu disciplinárního řízení a dokončit pečlivě tuto kauzu jejím projednáním v senátu ČR ČLK. Představenstvo OS doporučuje RK OS ČLK, aby oznámila VR ČLK, že vypracovaný posudek nebyl kvalitní, nebyl proto ČR ČLK akceptován. OS ČLK bude požadovat vrácení 5 220,- Kč za již námi uhrazený nekvalitní posudek.

V dalším případě bylo vydáno rozhodnutí revizní komise OS, které napadla stěžovatelka námitkou. Tu bude řešit čestná rada komory.

Poslední z uzavřených případů byl rozhodován RK OS již podruhé (jedenkrát vráceno čestnou radou ČLK), vždy na základě odborného posudku. Rozhodnutí je v právní moci, ale může být ještě napadeno ČR ČLK.

Dalších šest stížností je v různém stádiu rozpracování, u jedné je již připravován návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Nové stížnosti

Byla přijata jedna nová stížnost na péči poskytovanou stěžovateli při hospitalizaci v nemocnici.

Představenstvo vzalo zprávu revizní komise na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 5) Čestná rada

Stížnosti

Připravuje se dvojí senátní jednání - jedno v případě lékaře, kterému bylo prokázáno ordinování pod vlivem alkoholu, druhé u lékaře, který odmítal poskytnout novému lékaři, kterého si pacienti vybrali, výpis z dosavadní dokumentace.

Do Prahy bylo předáno odvolání lékaře, který byl uznán vinným v případě péče o pacientku s mozkovou příhodou.

Představenstvo vzalo zprávu čestné rady na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Kamila Ž a t e č k o v á - licence pro obor patologická anatomie. K 30. 6. 2003 splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Představenstvo doporučuje udělení licence.

MUDr. Marie K o š a ř o v á - licence pro výkon funkce VL - primáře pro obor gynekologie a porodnictví. Atestace II. st. gyn. por. v r. 1987. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe.

Představenstvo doporučuje udělení licence.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Michal Marek ml. - změna místa provozování ordinace alergologie a klinické imunologie a praktického pediatra - přesun z ul. Čsl. legií 10 Děčín IV do ul. Thomayerova 116/8, Děčín IV. Doložena nájemní smlouva a posudek hygienika. Podáno 27. 6. 2003. Vybaveno bude po kolaudaci ordinace.

Představenstvo souhlasí za podmínky, že souhlas bude mít omezenou dobu platnosti do 30. 9. 2003 - do této doby musí být ordinace vybavena.

Po splnění podmínky - po fyzické kontrole ordinace bude vydán souhlas bez omezení doby platnosti. Ordinaci zkontroluje MUDr. Plhoň nebo MUDr. Sellnerová.

MUDr. Petr Zahradník - změna místa provozování, rozšíření personálního vybavení ordinace ambulantní psychiatrie - přesun z ul K. Čapka 1 Děčín I do ul. Thomayerova 116/8, Děčín IV. OZ MUDr. Petr Zahradník, (licence VL psychiatrie), + lékař MUDr. Tomáš Kreuzinger (at. I. st. psychiatrie). Doložena nájemní smlouva a posudek hygienika a schválený provozní řád. a lektorská smlouva (viz výše) Podáno 30. 6. 2003.

Představenstvo souhlasí.

VIA s. r. o., Česká Kamenice, statutární zástupce Ing. Valentin Jakubík, žádost o změnu OZ pro obor radiodiagnostika - MUDr. Jaroslava Petráčková, lékař MUDr. Zoran Vikalo (úvazek 0, 2), doložen hygienický posudek, provozní řád, pracovní smlouvy. Podáno 24. 6. 2003

Představenstvo souhlasí.

SOUINTERZZ spol. s r. o. statutární zástupce Alena Cvejnová, žádost o provozování gynekologické ordinace ve vlastním objektu Weberova 7, Děčín VI, OZ MUDr. Košařová Marie, lékař MUDr. Tőrők. Podáno 2. 7. 2003.

Představenstvo souhlasí.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Vladimír K o v t u n - ke dni 30. 6. 2003 převedeno členství na OSL Bruntál z důvodu změny pracoviště.

Představenstvo bere na vědomí.

MUDr. Mykola Korshynskij - dne 16. 7. 2003 zaslána žádost OSL Beroun o přeregistraci - člen OSL Děčín v roce 2003 neuhradil členský příspěvek - zařazen mezi nedohledatelné. Nereagoval na výzvy - nebylo možné doručit poštu.

OSL Beroun odpovězeno, že členství bude převedeno po splnění jeho závazku vůči OSL - uhrazení členského příspěvku pro rok 2003. Dne 26. 6. 2003 čl. příspěvek uhrazen ve výši 1470,- Kč.

Představenstvo souhlasí s přeregistrací MUDr. Korshynského, nebude uplatňovat žádné sankce za pozdní úhradu příspěvku

Žádost o schválení lektorské smlouvy:

MUDr. Tomáš K r e u z i n g e r - školenec, MUDr. Petr Z a h r a d n í k - školitel. Smlouva uzavřena 1. 7. 2003. MUDr. Kreuzinger je zaměstnancem MUDr. P. Zahradníka, oba jsou členy OS ČLK Ústí n. L., MUDr. Kreuzinger žádá přeregistraci do Děčína.

Představenstvem schváleno.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Milena V e b e r o v á - pracoviště IMIUNOBACT s. r. o., prodloužení platnosti. Vydáno k datu 30. 6. 2003

MUDr. Danuše V o l r á b o v á - prodloužení platnosti, Vydáno k datu 30. 6. 2003

Představenstvo schválilo vydání oprávnění oběma lékařkám.

(zpět na obsah)

Ad 7) Registrace vzdělávacích akci

Žádná akce nebyla oznámena

(zpět na obsah)

Ad 8) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Informace MUDr. Slavíka - účast v komisi VR ČLK 12. 6. 2003 v Praze - přezkoušení MUDr. M. Richtera - žádal o udělení výjimky - uspěl.

 • Seznam vydaných licencí na vědomí:

  • licence ke dni 17. 5. 2003:

   • MUDr. Ullrych - VL obor nefrologie,

   • MUDr. Marcela Čermáková - pediatrie - schválena licence na dobu určitou platnost do 31. 12. 2004.

  • licence ke dni 4. 6. 2003:

   • MUDr. Turčanová VL kardiologie - vráceno k doplnění - obratem zasláno, pracuje v úvazku 1,0 od r. 1996

 • Informace prezidenta ČLK - na základě jednání se zástupci Krajských rad a zástupců KÚ ČR o PVT posuzování ZZ dne 10. 6. byla dohodnuta povinnost pro kanceláře ČLK:

  • Neúplné žádosti vracet bezodkladně žadatelům

 • RK ČLK:

  • Zápis ze 42. zasedání RK ČLK - dne 6. -7. 6. 2003

  • Dopis MUDr. Suchardy adresovaný všem RK a ČR OS ČLK - opakující se formální chyby při disciplinárních řízeních

Krajský úřad:

Odbor zdravotnictví:

 • na vědomí kopie rozhodnutí k registraci:
  • změna trvalého pobytu MUDr. Hlaváček
  • registrace NZZ Zdravotnická záchranná služba Děčín
  • registrace NZZ Nemocnice Děčín, příspěvková organizace
  • změna statutárního zástupce Nemocnice Děčín z MUDr. Briestenské na Ing. Řeháka
 • Nový návrh smlouvy pro LSPP na 2. pololetí 2003
 • Dne 2. 7. 2003 žádost KÚ (Adam Souček) o vydání vyjádření, zda je MUDr. Jana Malečková schopna vykonávat službu LSPP:

MUDr. Malečková má plnou kvalifikaci pro službu LSPP i pro RZP

(zpět na obsah)

Ad 9) Různé

 • Z březnového zápisu 2003 Představenstvo schválilo proplácení GO karty v hodnotě 500, - měsíčně na provoz
  mobilního telefonu (kancelář p. Hamerníková -  telef. číslo 607 246 323). Za 2 měsíce provozu tuto dobu byly zakoupeny GO karty:
  •  27. 3. 2003 Kč 484,-

  • 2. 5. 2003 Kč 489,- a

  • 17. 6. 2003 se souhlasem předsedy za Kč 482,-

  O případné změně na smluvní telefon bude představenstvo jednat po prázdninách na nejbližším zasedání (září).

 • Informace k tiskopisům DIPLOMŮ KVL Představenstvo hlasováním rozhodlo, že požadovaným kriteriím nejvíce vyhovují diplomy ve formátu A4 z "GAMA TISKU". Datum narození by mělo být uvedeno, kvůli identifikaci, bez odbornosti.
 • 26. 6. 2003 byla provedeno bezdrátové on-line připojení k internetu TES Wireless s. r. o. (TES MEDIA) - jednorázový instalační poplatek 3000,- Kč uhrazen, měsíční platba 990,- Kč.

Souhlas představenstva

Nutno rozhodnout:

- co s dosud provozovanou linka ISDN a. s. Telecom v kanceláři (poplatek měsíčně 699,- Kč) a
- co s připojením k Internetu přes Contactel (měsíčně 169,- Kč, záložní spojení).

Bude rozhodnuto na zářijovém zasedání, MUDr. Sucharda zjistí nejvhodnější tarif.

 • Dne 30. 6. 2003 doplacen členský příspěvek MUDr. Jaroslava Holého - celkem uhrazeno 2010,- Kč - ved. lékař, primář. (17. 3. byla schválena úleva 735,- Kč, nechtěl celoročně již pracovat), doplatek 1 275,- Kč uhradila spol.VIA
 • MUDr. Sucharda tlumočil nespokojenost MUDr. Jakubcové, že od 1. 8. 2003 má být Lužickou nemocnicí zaměstnán oftalmolog z Děčína MUDr. Šafařík v Rumburku a ve Varnsdorfu. Jedná se o nárůst úvazku očního lékaře o 0,5 LM v ordinaci, kde má povolenou a nasmlouvanou činnost Lužická poliklinika - MUDr Bačová, přitom MUDr. Jakubcové nebylo VZP schváleno přijetí dalšího lékaře z důvodu naplnění sítě.
(zpět na obsah)

Ad 10) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • Zjistit stav věci na OP VZP: oční v Rumburku + počet lékařů v ozdravovně
 • Kontrola ordinace MUDr. Marka ml. po realizaci
 • Příště znovu projednat:
  • Zapojení ISDN nebo klasické pevné linky
  • Smluvní paušál Eurotel nebo GO
  • Contactel Red Box - připojení k internetu

MUDr. Sucharda:

 • Zpracování návrhu smlouvy s KB Děčín
 • Tarif na telefon do kancelář - ISDN, EUROTEL, CONTACTEL - Red Box - záložní připojení

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis(zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster