Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Říjen 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

9. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. 10. 2003 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Ullrychová, Slavík, Popelka, Kučerová, Flusek, Louková.

Omluveni MUDr.: Koudelová, Čapková, Englerová.

Čestná rada MUDr.: Černá, (omluvena Lazarová, Dragounová).

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [Tabulka LSPP po doplnění odeslat do Prahy] - odesláno 8.9.2003 do ČLK v Praze
 • [Zjistit cenu za pronájmy sálů] - Divadlo, městská knihovna, Střelnice: zde 1 hod 700/Kč + 90,- Kč pořadatel (malý sál 130 míst) je nabídka nejvýhodnější.

Představenstvo schválilo hlasováním konání Okresního shromáždění
v Děčíně I, v budově Střelnice
ve středu 18. 2. 2004 od 15 hodin.

MUDr. Plhoň -

 • [zrušení ISDN, zřízení programu Business 100 u Českého Telecomu] - splněno
 • [Doplněk k žádosti MUDr. P. Richtera - licenční komisi] - licence MUDr. P. Richtera schválena k datu 30.11. 2003
 • [Oslovit MUDr. Kučeru - lékaři bez licence slouží LSPP] - dle tlf. sdělení MUDr. Kučery bude OSL Děčín požádána o schválení - doplnění personálního vybavení o lékaře MUDr. Stupáka a MUDr. Bechyně
 • [Dotaz na provozovatele LSPP- jakým způsobem je zajištěna lékárenská pohotovostní výdejna léků] - dopis MUDr. Kučerovi odeslán 8. 9. 2003
  Diskuse k tématu - výdejna léků není v provozu, proto by sloužící lékař na LSPP měl být vybaven cca 25 základními typy léků bez doplatku.

Představenstvo bere na vědomí skutečnost, že výdejna léků na LSPP byla zrušena, ale zdůrazňuje nutnost reagovat na tento problém.

MUDr. Sellnerová -

 • [kontrola alergologické ordinace MUDr. Marka - souhlas s PVT bez omezení] - kontrola provedena, souhlas k PVT vydán k datu 16.9. bez omezení platnosti
 • [požádá RK ČLK o zhodnocení procesního postupu v kauze vrácené čestnou radou ČLK] - RK ČLK konstatovala, že postup ČR ČLK v tomto případě není správný, bude žádána oprava rozhodnutí. Bylo doporučeno kontaktovat předsedu ČR ČLK MUDr. Jedličku. RK OSL Děčín vyčká na doručení nového rozhodnutí ČR ČLK.
 • [Spis kauzy kde se navrhuje disciplinární řízení proti lékaři OS ČLK v jiném okrese] - předáno k řešení RK OS ČLK Česká Lípa

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o poradě předsedů OS dne 16. 9. 2003

Dne 16. 9. 2003 se konala porada předsedů OS ČLK na Homolce, kde:

 • hlavním bodem programu byla prezentace modelu reformy financování zdravotnictví, který prezentovala ministryně zdravotnictví paní MUDr Marie Součková.
  Na řadě příkladů a grafů ukázala plán ozdravění zdravotnictví, který na jedné straně počítá se zlepšením příjmové složky důsledným výběrem pojistného, jehož neplacení napříště má být trestné jako neplacení daní, dále zvýšením příspěvku za tzv. “státní pojištěnce”. Na straně výdajové pak se očekává zmenšení výdajů např. racionalizací lůžkové péče (rušení lůžek bude i na jí přímo řízených klinikách), např. má zrušit cca 930 lůžek a plošným výběrovým řízením na tzv. “souběhy”. Regulační ovlivnění chování pacienta - konsumenta dosud neregulované péče je žádoucí.
  Diskuse byla bohatá, většinou souhlasná. Přítomní předsedové většinou však nevěřili, že se reforma dotáhne do konce (po odchodu ministryně jeden přítomný pravil: "ať navalí prachy a o ostatní se už postaráme"). To byla ilustrace přístupu některých.
 • MUDr. Rath připomněl blížící se sjezd a apeloval na přítomné, aby se “poohlédli” po nových členech revizní komise, protože té původní končí mandát a byla prý stejně “v opozici”, což by se “mělo změnit”.
  Prezident vysvětlil, že do kanceláře ČLK dorazil audit o hospodaření ČLK, který zjistil “drobné nedostatky” zaviněné neznalostí, když např. fakt, že náklady na sjezd zaplatila KB, nebyl dán do příjmu a tudíž zdaněn, což prý se jinak běžně jinde nedělá. Audit byl prý nepodepsaný a tudíž jen prefabrikát, přesto byl dán do veřejnosti MUDr. Holanovou (tentokráte si odpustil Dr. R. obvyklou hrozbu trestním stíháním).
  Diskuse nebyla skoro žádná, pouze MUDr. Herman z HK- člen představenstva-  kritizoval postup RK a nekriticky obhajovat prezidenta. Faktem je, že ČLK zatajila mnoho peněz a zkrátila tak daň.

Diskuse k podané informaci - k hospodaření ČLK, vydávání časopisů, údajně neoprávněně vydané licence MUDr. Rathovi - v žádostech uvedená nepravda o praxi v oboru.

Informace o poradě o pohotovostních službách v kraji

Porada o LSPP - byla svolána 23.9. 2003 na KrÚ- zúčastnili se pediatři, praktičtí lékaři, stomatologové a předsedové ČLK. Usnesením Rady kraje je nadále financována LSPP pouze jedna v každém okrese (kromě okresu našeho, kde budou placeny LSPP dvě).
Bude na dalším jednání, zda budou LSPP zřizovat pověřené obce, bude placena přímo pojišťovnami s tím, že zřizovatel by dokryl ztrátu dle určitých pravidel. Apelováno na praktiky, ať si LSPP zorganizují sami. V diskusi si všichni stěžovali na nekolegialitu mnohých, kteří se službě vyhýbají (v novele zákona o ZZ, bude-li schválen, je umožněno aby povinnost konat pohotovostní služby mohla být dle uvážení Kraje uložena jako podmínka udělení registrace s možností uložení sankcí při nedodržování a to až zrušení licence). Povinnost organizovat pohotovostní službu bude mít kraj dle modelu, který si utvoří Kraj sám.

LSPP je přejmenována na “ambulantní pohotovostní službu” (APS) - nevýjezdová - všední den 18,00 - 21,00 hod, víkend 9,00 - 20,00 hod. Stomatologové se dohodnou separátně - 2 v kraji (Ústí n.L. a Most) - o víkendech již od října 2003.

Informace o schůzce krajské rady

Třetí schůzka krajské rady ČLK využila přítomnosti většiny předsedů OS ČLK v Ústí a konala se ad hoc.- usnesla se jménem Ústeckého kraje vzít za své všechny návrhy podané Prahou 5 na změnu SP na nastávajícím sjezdu a tím se stává Ústecký kraj jejich spolunavrhovatelem a změny budou muset být projednávány sjezdem, i kdyby je původní navrhovatel z programu stáhnul a dohodla se svolat jednání Rady kraje do Teplic.

PŘÍPRAVY NA SJEZD

Delegáti dostali domů pozvánky, nutno vyplnit, pokud bude požadováno nadstandartní ubytování a vrátit nejlépe přes naši kancelář. Byly podány návrhy na změnu SP. Podala Krajská rada Brno (viz minulý zápis) a

OS ČLK Praha 4:

 • SP č. 7 - Příspěvky na činnost - Platba členského příspěvku - absolvent - v roce, v němž se stal členem komory, platí lékař příspěvek 1,- Kč, odvod centru 0,- Kč

OS ČLK Praha 5 (ke kterým se připojil Ústecký kraj):

 • SP č. 7 - Příspěvky na činnost
  SP č. 2 - Volební řád
  SP č. 20 - Vydávání potvrzení

Je otázkou zda Představenstvo zaujme nějaký postoj k jednání MUDr. Ratha ve světle daňových úniků a nedostatků v uplatňování licenčního řádu směrem k panu prezidentovi.
Rada kraje prodiskutuje postup delegace Ústeckého kraje na sjezdu na své poradě, která se má konat v Teplicích 2.10.2003.od 17 hod. 

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Z deseti stížností evidovaných jako neuzavřené je

 • jedna stížnost, kde čekáme na nové rozhodnutí čestné rady poté, co revizní komise ČLK konstatovala, že předchozí rozhodnutí čestné rady ČLK nebylo v souladu s Disciplinárním řádem,
 • u dvou se čeká na odborný posudek vybraného specialisty,
 • u jedné byl požádán Krajský úřad Ústeckého kraje o ustavení Územní znalecké komise,
 • ve třech případech nebylo shledáno pochybení, ale rozhodnutí ještě není vypracováno a
 • zbývající tři jsou rozpracovány.

Nové stížnosti

Žádná nová stížnost nebyla přijata.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešené stížnost

Čestná rada řešila tři návrhy na zahájení disciplinárního řízení.

V jednom případě již rozhodla o udělení pokuty, ale lékař se odvolal a dosud nepadlo odvolací rozhodnutí. V dalším případě došlo k dohodě mezi oběma stranami, stížnost byla stažena a řízení ukončeno.V posledním případě je určen termín senátního jednání na konec října.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Helena Háková - licence pro obor neurologie. Atestace neurologie I.st. 1998, praxe 75 měsíců. Splňuje praxi i kvalifikační požadavky. Doporučená žádost odeslána do Olomouce k projednání Licenční komisi 11. 9. 2003.

Doporučeno ke schválení.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace

MUDr. Helena L a š t ů v k o v á - 4. 9. 2003 podána žádost o vydání souhlasu se změnou místa provozování oftalmologické ambulance, Teplická 226/55, Děčín IV. Doložena nájemní smlouva, rozhodnutí o schválení provozního řádu. Souhlas vydán k datu 15.9.2003 na základě kontroly předsedy OS ČLK, personální a věcné vybavení se nemění.

Schváleno.

1. Zdravotní Rumburk a.s.- Lužická nemocnice požádala 24. 9.2003 o změnu OZ v ordinaci PLDD Dolní Poustevna, Vilémov - OZ MUDr. Dalibor Karbula. Souhlas vydán 25.9.2003.

Schváleno.

1. Zdravotní Rumburk a.s.- Lužická nemocnice požádala 29. 9.2003 o změnu OZ pro obor TRN - MUDr. Milan Sklenář, držitel licence pro obor TRN (OS Česká Lípa).

Schváleno.

MUDr. František P l h o ň - 29.9.2003 požádáno o rozšíření registrace o další místo provozování- operační sál Lužická nemocnice Rumburk - na základě pronájmu. Doložena smlouva.

Schváleno.

Diskuse -o schválení provozního řádu musí požádat Lužická nemocnice.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Jana P á n k o v á, absolvent 2003 1.LF v Praze. Pracoviště Lužická nemocnice Rumburk interní odd. Žádost s doporučením k přijetí odeslána 25. 9. 2003 do Olomouce.

Doporučujeme.

MUDr. Barbora L u d v o v á, absolvent 2003, Jeseniova LF UK Martin, pracoviště Nemocnice Děčín odd. neurologie. Byla vyzvána k doložení absolventského diplomu. Po doložení bude žádost odeslána do Olomouce.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Kateřina H o l a j o v á - požádáno 11.9.Prodloužení platnosti - vydáno k datu 1.10.2003
Zaměstnanec KHS- územní pracoviště Děčín.

Doporučeno ke schválení.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

OP VZP Děčín - 1.10.2003 - oznámeno konání semináře na téma:

Péče o dlouhodobě nemocné, ekonomizace preskripce výrobků pro inkontinentní pacienty
Kompresivní terapie při onemocnění žilního systému

Datum konání: 2.10.2003 od 18,30, restaurace Maxim ve Varnsdorfu

Žádáno o dodatečně zařazení do systému školících akcí, tatáž akce se bude konat v Děčíně v hotelu Česká koruna, 30.10. 2003.

Představenstvo neschválilo zařazení obou akcí do systému kontinuální vzdělávání lékařů, protože bylo oznámeno v nedostatečné lhůtě (min. 5 týdnů před konáním) a zaslaný program není úplný. Chybí jména přednášejících, rovněž není uveden čas jednotlivých přednášek, okruh posluchačů.

Předseda bude informovat MUDr. Matýska o podmínkách Komory, aby mohly být v budoucnu akce garantovány a oceněny kredity.

Usnesení: Představenstvo pověřuje MUDr. Janu Ullrychovou funkcí koordinátora školících akcí v jižní a MUDr. Martinu Kučerovou za severní část okresu Děčín.

MUDr. Ullrychová bude zajišťovat kontrolu počtu získaných kreditů a certifikátů při udělování Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Zápis RK ČLK ze dne 5.- 6. 9. 2003, 25. 9. 2003
 • Dopis prezidenta ČLK - informace o úniku materiálu auditora
 • Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky - rozesláno MUDr. Holanovou, předsedkyní RK - na vědomí
 • Dopis MUDr. Ratha 22. 9. 2003 - reakce na články v časopisu Týden
 • Reakce na obvinění MUDr. Ratha ve ZN z podvodného získání primářské licence
 • Seznam vydaných licencí na vědomí

Všechny výše popsané dopisy rozeslány všem členům představenstva na vědomí

 • 17. 9. 2003 doručeno z kanceláře ČLK přístupové heslo k registru lékařů, který je na internetu
 • 22. 9. 2003 souhlas pro lůžkové ústavní zařízení (PVT) - Dětská ozdravovna Jetřichovice - Souhlas vydán ke dni 13.9.2003 - podepsán MUDr. Rath - prezident.
 • Pozvánka na 1. Ekonomickou konferenci na Žofíně na téma - “Reforma veřejných financí” - doručeno 24.9.- konalo se 25.9.
 • Pozvánka na Žofínské fórum s ministryní zdravotnictví - konalo se 29.9.2009
 • 30. 9. 2003 - Zápis z jednání představenstva ČLK 12.- 13. 9.2003
  • 30. 9. 2003 -Ekonomické materiály ČLK, Návrh změn SP č. 20 - vydávání potvrzení
 • MUDr. Vedral - člen představenstva - připomínky k zápisu

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana KrÚ

 • Pozvánka na školení odborných pracovníků ve věci provádění práva EU 11. 11. 2003 od 9,00 do 16,00 hod KÚ Ústí nad Labem Nabídnuto člence představenstva MUDr. Ullrychové.
 • svolání schůzky o LSPP - předseda se zúčastnil 23.9.2003 informace viz zpráva předsedy.

Další korespondence :

 • MEDICAL SERVIS, s. r.o. ČESKÁ KAMENICE - oznámení, že za nepřítomného MUDr. Kovtuna pracoval od jeho odchodu MUDr. Jan Spáčil (nyní v pracovní neschopnosti od 2.9.), vlastník licence ze všeobecného lékařství, člen OSL Brno venkov. Od 1.10. bude zastupovat MUDr. Zdeněk Bubla, vlastník licence pro obor všeobecné lékařství. (OSL Česká Lípa) - řešení viz níže

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Situace v Medical Servis, s.r.o. Česká Kamenice - (reakce na dopis viz výše)
  • informace o zástupu za MUDr Kovtuna nebyla včas. Dle sdělení nebyl se situací seznámen ani lékař v České Kamenici MUDr. Rűkl, který ač nebyl společností osloven, byl nucen provádět zástup.
   MUDr Plhoň prověří, zda věděla VZP o zástupu a kdo byl za zástup placen, a odešle dopis jednatelce společnosti s vyjádřením nespokojenosti s nezajištěním a neohlášením problému se zastupováním za MUDr Kovtuna (kopii na VZP Dr Lorencovi)
 • MUDr. Sellnerová připomněla otázku nedostatku PL v našem okrese, mělo by být v zájmu obcí, pojišťoven, pracovních úřadů, aby se již v současné době školili nástupci PL. Pro ilustraci - jen v našem okrese je velký počet PL v předdůchodovém věku, ale nikdo nemá zájem vychovat PL - kdo by měl nést náklady za vyškolení?
  Licenční řád ukládá 6 let povinné praxe před získáním licence. Při uvolnění obvodu PL (není zatím právně vyřešena otázka dědění a prodeje praxí) je riziko, že bude obsazen internistou, který odejde z nemocnice a narychlo se řeší udělení licence.
  Nutné systémové řešení - (regulace v EU?) Obor všeobecné lékařství nemá jako jediný lůžkovou základnu. Nemocnice z pochopitelných důvodů nemá zájem vychovávat PL. Financování by mělo jít ze dvou zdrojů. Sdružení PL se problematikou zabývá (fond vzdělávání).
  MUDr. Plhoň přednese problematiku k řešení na schůzi zdravotní Komise Rady kraje a na krajské radě ČLK (pokud vím, řeší to i předsedkyně krajské rady ČLK a současně vedoucí krajské sekce svazu praktických lékařů MUDr. Pácaltová)
 • Praktičtí lékaři - zástupce MUDr. Slavík - někteří ambulantní specialisté odmítají vystavovat PN (gynekologie, dermatovenerologie, psychiatrie), měla by být vedena agenda PN - diskuse, závěr:

Usnesení Bude uspořádána schůzka ambulantních specialistů - čtvrtek 27. 11. 2003 od 16 hodin - Hotel Česká koruna (Zimní zahrada). Tam bude problematika probrána.

 • Program na schůzku ambulantních specialistů připraví - MUDr.Plhoň (legislativa), MUDr. Sucharda (PN), MUDr. Slavík
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • informovat MUDr. Matýska o podmínkách pořádání akcí KVL,
 • informace na pojišťovně, zda byla oznámena nepřítomnost PL v České Kamenici
 • dopis jednatelce společnosti Medical Servis, s.r.o.MUDr. Čejkové

MUDr. Sucharda, MUDr. Plhoň, MUDr. Slavík:

 • zajistit program na schůzku ambulantních specialistů 27. 11. 2003

MUDr. Popelka:

 • zajistí místo na Dýmníku pro listopadové zasedání

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster