Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
březen 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

3. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 17. 3. 2003 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Koudelová, Čapková, Slavík, Popelka, Kučerová, Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Englerová, Kovtun, Ullrych

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster:MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [zjistit pro ČR OS ČLK - zda byly materiály k volbě Rytíře zaslány (7 OS)] - telefonicky kontaktováno asi 10 okresů - dle zjištění pozvánku neobdrželo též OS Litoměřice - splněno

MUDr. Plhoň -

 • [na schůzce předsedů v Praze tlumočit požadavek na řešení otázky nákladů na nové posudky v návaznosti na podávání námitek] - nebylo řešeno, na jednání na to nebyl prostor, napíšeme písemně.

 • [sepsat dopis na odsouzení jednání prezidenta MUDr Ratha, který poškodil MUDr. Suchardu] - splněno, v ZdN uveřejněno nebylo, počkáme na Tempus reakce pana prezidenta doručena 5. 3. 2003, omlouvati se, zřejmě, nehodlá. Odpověď adresována MUDr. Šrámkové, předsedkyni RK a ČR OS ČLK a členům představenstva.

 • [na schůzce předsedů v Praze tlumočit stížnost na činnost sekretariátu ve věci neodeslání pozvánky na volbu Rytíře ČLK] - splněno

MUDr. Černá -

 • [Dopis předsedovi MUDr. Jedličkovi - nespokojenost- nepřizvání na grémium] - dle sdělení předsedkyně ČR OS ČLK dopis psát nebude. MUDr. Plhoň vyjádřil nespokojenost na jednání předsedů.

MUDr. Sucharda -

 • [Uveřejnění inzerátu PL pro děti v Dolní Poustevně] - splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o proběhlých schůzkách a jednáních:

 • 26. 2. 2003 Výběrové řízení PL pro dospělé, interní lékařství - proběhlo, MUDr. Malečková (za obor se zúčastnil MUDr. Straka)

 • 26. 2. 2003 Celotělová dvoufotonová kostní denzitometrie - MUDr. Dimitrov, zúčastnil se MUDr. Plhoň, (za obor MUDr. Louková)

 • 3. 3. 2003 - Komise pro zdravotnictví Ústeckého kraje:

  • Podklady pro tvorbu koncepce zdravotnictví v kraji

  • Připomínkování koncepce sítě lůžkových zařízení.

  • ČLK byla vyzvána k účasti na tomto procesu (Zástupce Komory bude nyní vždy ve výběrových komisí na funkční místa, kdykoliv o to ČLK požádá)

  • Odmítnutí přílišné centralizace ("Ústí centrismus") např. zásobování léky přes KÚ

  • Informace o proběhlých výběrových řízeních na místa ředitelů nemocnic Děčín, Most a Chomutov (do CV byla již ČLK k výběr. řízení přizvána)

 • Na 24. 3. svolala MUDr. Pácaltová zasedání Krajské rady ČLK v Teplicích - Bude se řešit metodika vydávání a prověřování souhlasu s MaPV pro reregistrace - nyní nově NZZ lůžkových zařízení v kraji a koncepci tvorby sítě lůžkových zařízení.

 • 15. 3. 2003 Schůzka předsedů OS ČLK v Praze -
  Bylo jednáno o procesu nové registrace nemocnic převedených na kraje.

  • Velký důraz na kontrolu hlavně personálního vybavení v nemocnicích, které budou podávat žádosti o souhlas s PaVV.

  • Nebude-li NZZ dostatečně personálně vybaveno - musí se vydat nesouhlas (do 30-ti dnů od podání).

  • Lze vydávat souhlas i na dobu určitou tam, kde je perspektiva brzkého napravení situace.

  • Úvazky primářů (zástupců), licence všech vedoucích pracovníků a zajištění odborných ambulancí. Nikde by neměl celkový úvazek přesahovat 1, 0, primář musí mít vždy alespoň 0, 8 l. m..

  • Na schůzce v Praze bylo schváleno, že posuzovat bude vždy místně příslušné OS (dle návrhu prezidenta to původně měl posuzovat sousední okres). Na důkaz projednání v radě Kraje bude kontrasignovat její předsedkyně.

 • Informace k připravované změně Zákona o komorách - 220/1991Sb.

 • Situace v RK ČLK - MUDr. Merhaut odstoupil, MUDr. Holanová vystoupila na poradě předsedů. Obě strany podaly svůj způsob vysvětlení, jde o dva odlišné právní názory.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise má v současné době otevřených 6 stížností, z nich jedna byla vrácena čestnou radou ČLK a bylo požádáno o nový odborný posudek.

Dvě stížnosti byly s návrhem na zahájení disciplinárního řízení předány čestné radě okresního sdružení ČLK.

Nové stížnosti

Revizní komise obdržela dvě nové stížnosti, jedna již byla zaregistrována a postoupena k šetření, druhá odeslána k registraci do Prahy. Obě směřují proti nemocnicím.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešené stížnosti

Čestná rada připravuje dva senáty k řešení dvou stížností, postoupených z revizní komise.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Vítězslav  V e s e l ý (zaměstnanec Nemocnice Děčín) podáno 11. 2. 2003 - obor foniatrie (Atestace ORL I. + II. st., nástavbová foniatrie v r. 2002 a potvrzení vedení nemocnice, že se foniatrií zabývá na 0,5 úvazku. Započítáno 9 let od složení I. atestace, což by mělo být dostačující.

Žádost s doporučením odeslána 13. 2. 2003 do Olomouce. (schváleno ke dni 27. 2. 2003)

MUDr. Marcela  Č e r m á k o v á (zaměstnankyně Lužické nemocnice) podáno 17. 3. 2003 - obor pediatrie (Atestace pediatrie I. st. v r. 1996 Praxe). Nesplňuje 6 let praxe, žádá o výjimku z LŘ.

Žádost bude vrácena s tím, aby bylo doplněno zdůvodnění - pak je možnost znovu žádost podat.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

N e m o c n i c e   D ě č í n - příspěvková organizace - provozování foniatrické ambulance v prostorách ORL odd. Žádost podána 11. 2. 2003.
Personální vybavení: MUDr. Vítězslav Veselý (úvazek 0, 5), přístrojové vybavení: audiometr Voyager 522, CD minivěž se slovní audio, tympanometr Danplex, zvětš. laryngoskop, kamera, monitor.
Doplněno o rozvrh ambulantních hodin a specifikaci ordinační místnosti.

Kladné vyjádření proto vydáno 3. 3. 2003

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. Jaroslav  H o l ý - žádost podána 19. 2. 2003. Po dohodě se zaměstnavatelem bude pracovat pouze do konce února. Žádá o snížení členského příspěvku na 735,- Kč (uhrazeno). V roce 2003 již nebude pracovat. Své pozdní podání žádosti zdůvodnil.

Schváleno. Nebude uplatňován vyšší výběr.

MUDr. Svatopluk  D r n e c - nepracující důchodce, nemocen - žádá prominutí (320,- Kč)

MUDr. Robert  V í t, CSc. - nepracující důchodce, nemocen - žádá prominutí (320,- Kč)

Představenstvo schválilo prominutí plné částky 320,- Kč v obou případech.

Lékařky na MD - osvobozené od příspěvků:

MUDr. Blanka  A n d r š o v á - oznámení o pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 11. 2. 2003.

Bereme na vědomí.

MUDr. Jitka  Poláková - omlouvá se za dosud neuhrazený členský příspěvek. Má na 3 měsíce zablokovaný účet v Union Bance.

Představenstvo bere na vědomí oznámení MUDr. Polákové, nebude uplatňovat sankci za pozdní platbu.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

Ke dni 28. 2. 2003 přijata MUDr. Martina Puschauerová - gyn. por. odd. Nemocnice Děčín.
Přeregistrována z OSL Pardubice. Absolventka z r. 2001- Košice.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Jana V l č k o v á - IMUNOBACAT s. r. o., prodloužení platnosti - vydáno v r. 2001. Podáno 6. 3. 2003

Schváleno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádná nová akce nebyla oznámena.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Seznam vydaných licencí na vědomí - (ke dni 26. 1. 2003 - Dr. Lazarová - lektor LP pro obor dětská neurologie, Dr. M. Waldauf - lektor LP pro obor všeobecné lékařství)

 • Na vědomí byl 13. 2. 2003 zaslán dopis ze sekretariátu prezidenta ČLK hejtmanům o roli a právech ČLK

 • 25. 2. 2003 - zaslána informace o termínu konání pracovního setkání sekretářek OS - Jihlava 28. - 29. 4. 2003

 • Korespondence týkající se problematiky RK ČLK - veškerá korespondence je přeposílána e-mailem členům představenstva, RK, ČR a delegátům sjezdu.

 • Dopis JUDr. Macha J. předsedovi OS ČLK - upozornění na možnost konfliktu ze Zákonem o ochraně osobních dat na našich www. Odpověď připravil MUDr. Sucharda, prověřováno na Úřadě pro ochranu osobních dat. (Zákon č. 101/2000) - odpověď již byla doručena, MUDr. Plhoň (ve spolupráci s MUDr. Suchardou) odepíše JUDr. Machovi. Zákon nebyl porušen.
  (Zajímavost - Na schůzce předsedů již byla kauza použita prezidentem Dr. Rathem ještě před doručením naší odpovědi. Byl ujištěn, že je vše v pořádku)

 • Pozvánka na konference ČLK Aktuální otázky zdravotnictví ČR 24. -25. 4. 2003 v Českém Krumlově. Funkcionáři ČLK mají účast hrazenu. Přihlásí se zájemci.

 • Podklady pro posuzování PaVV byly doručeny

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví

 • Oznámení o konání VŘ - foniatrie pro okres Děčín: datum konání 26. 3. 2003 od 9:30 hod., za obor přijede MUDr. Jiří Smutný - Nový Bor, za OS ČLK se zúčastní MUDr. Plhoň.

 • 14. 2. 2003 - odměňování LSPP - odpověď na dopis odeslaný 10. 1. 2003

 • 20. 2. 2003 - Informace o způsobu úhrady placených služeb - odvody branců, posudky pro nástup do zařízení soc. péče atd. Uveřejnit na www.

 • Poskytování zdravotní péče cizincům je na www - bude aktualizováno.

Další korespondence :

 • 24. 2. 2003 - Stanovisko OS RK Bruntál k situaci v RK ČLK

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • 9. 3. 2003 zemřel MUDr. Otto Švec - nedožitých 90 let. Informaci do Tempusu napíše předseda.
 • DIPLOMY KVL - nebyl zatím určen člen představenstva, který by kontroloval potvrzení a certifikáty. Platí režim: předložení potvrzení seřazených podle datumů (roky) do kanceláře. Diplom bude vydán všem, kteří splní podmínky dané Stavovským předpisem č. 16 a o vydání diplomu požádá.
 • Zajištění pediatrického obvodu v Dolní Poustevně a Vilémově - MUDr. Plhoň bude kontaktovat KÚ, pojišťovnu a ředitele Dr. Karbulu - právní stav věci ve Vilémově a D. Poustevně?
  Zjištěno: Pokud by měla provozovat ordinaci 1. zdravotní a. s. Rumburk, musela by na ni požádat o výběrové řízení s pojišťovnou po rozšíření registrace na toto pracoviště. To ale až po případném zrušení platné registrace na stejné pracoviště. To by nastalo například po vypovězení nájemní smlouvy na místnosti ordinace. Dosud trvá nájemní smlouva.
 • MUDr. Hana Balvínová požádala o vydání diplomu o vzdělávání - splňuje
 • Dotaz Nemocnice Děčín - k žádosti o personální a věcné vybavení - odpovězeno, sděleny podmínky.
 • Představenstvo schválilo proplácení GO karty v hodnotě 500,- měsíčně na provoz mobilního telefonu (kancelář p. Hamerníková). Telefon poskytl MUDr. Plhoň (SIM karta - Eurotel). Smluvní telefon na fakturu po zkušebním provozu - 2 měsíce.

Nové MOBILNÍ telefonní číslo do kanceláře je 607 246 323.

 • Vybírání poplatku za garanci školící akce 1000,- Kč - Představenstvo na návrh MUDr. Ullrychové na OS 12. 2. 2003 znovu projednalo otázku výběru poplatku za garanci školící akce. Představenstvo potvrdilo účelnost výběru poplatku, lze požádat o výjimku a poplatek může být prominut. Musíme se chovat tržně, peníze jsou účelně vynaloženy pro všechny členy. (Dopis všem primářům v nemocnicích - MUDr. Plhoň)
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • dopis JUDr. Machovi - odpověď- ochrana osobních dat
 • dopis primářům nemocnic - poplatek za garanci vzdělávacích akcí

MUDr. Sucharda:

 • umístit informace na www (branci, cizinci)

MUDr. Popelka:

 • zajistí jednací místnost v Rumburku na Dýmníku pro jednání 14. 4. 2003.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster