Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Únor 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

2. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 10. 2. 2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Čapková, Kovtun, Popelka, Englerová

Omluveni MUDr.: Louková, Flusek

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster:MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [rozeslat k připomínkování návrh rozpočtu na rok 2003] - rozesláno s lednovým zápisem

MUDr. Plhoň -

 • [účast ve výběrové komisi na primáře gynekologie Děčín (6. 1. )] - splněno

Všichni členové představenstva, předsedkyně RK a ČR  -

 • [stanovisko k návrhu rozpočtu] - nebyla vznesena žádná připomínka, představenstvo doporučuje ke schválení na OS

MUDr. Louková -

 • [VŘ v Ústí n. L. 29. 1. - provozování ambulance - chirurgie v Benešově n. Pl. MUDr. Zamykal ml. ] - účastnila se.

MUDr. Sucharda -

 • [Uveřejnění zápisu ze schůzky PL 9. 1. 2002 na naší internetové prezentaci www. clk. cz] - uveřejněno, včetně fotografií - vyslovena pochvala MUDr. Plhoň

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o Krajské radě ČLK dne 29. 1. 2003:

 • Jednání 29. 1. 2003 (17 hod.) v Ústí n. L. - zúčastnil se MUDr. Plhoň

 • Předání funkce předsedajícího Krajské rady ČLK- nyní MUDr. Pácaltová

 • Návrh na zastoupení ČLK Územní znalecké komisi. Byl navržen MUDr. I. Sucharda. Za náhradníky pak MUDr. Lukeš a MUDr. Liehne

 • Účast při výběrových řízeních - KR vydala prohlášení o nezastupitelnosti účasti zástupce ČLK na konkurzech vyhlašovaných krajem, včetně manažerských míst ve vedení nemocnic; nehodlá zpochybňovat již proběhlá výběrová řízení (Most, Děčín), i když by pravděpodobně mohla docílit i anulaci těchto. Na nejbližší výběrové řízení (nemocnice Chomutov) již by ale měla být Krajem pozvána (stanovisko právníků). Dopis zaslala hejtmanovi MUDr. Pácaltová. Problém byl oznámen i na ústředí Komory se žádostí o vypracování právního názoru na věc. Je ale fakt, že když jsme se snažili problematiku řešit v okrese pro konkurzy v Rumburku (také NZZ), bylo nám v podstatě JUDr. Machem na Okresním shromáždění 2002 sděleno, že to není náš problém. Obdobně pak i na schůzi předsedů na jaře 2002 v Praze. Teď se to obrátilo proti komoře prakticky u všech českých nemocnic. MUDr. Rath zaslal dopis všem hejtmanům, ve kterém se domáhá účasti ČLK na výběrových řízeních)

 • Informace o disciplinárním řízení a stupňujících se nákladech na to. Na schůzce předsedů v Praze v březnu bude vznesena námitka na stupňující se náklady disciplinárního řízení vypracováváním stále nových znaleckých posudků, ač původní - vypracovaný dosud nikdo nezpochybnil. Doporučení o vypracování znaleckého posudku znovu, dle našeho názoru není závazné. Kdo nový posudek doporučil, ať ho také zaplatí. - náklady na posudky v návaznosti na podávání námitek.

SITUACE V RK ČLK

 • Představenstvo bylo v průběhu měsíce informováno o dění v RK ČLK (E-mailem).
 • Veškeré aktivity MUDr. Ratha (+ představenstva ČLK) proti RK jsou směřovány proti MUDr. Holanové a MUDr. Suchardovi. Korespondence je rozesílána na OS, která nemají ucelené informace, dochází tak k jednostranně poskytovaným informacím. Právní oddělení vypracovalo na zadání prezidenta právní názor o nemožnosti odvolání předsedy RK, a proto zpochybňuje jeho obměnu, která po tajném hlasování v RK proběhla.
 • Právní oddělení dle Stavovských předpisů ale nemůže být vykladačem jejich plnění, to přísluší jedině revizní komisi nebo soudu, když se RK na soud obrátí.
 • Představenstvo OS jednoznačně podporuje kroky členů RK ČLK které byly směrovány k osvětlení nejen finanční situace v ČLK, ale i kreditu revizní komise jako kontrolního orgánu ČLK.
 • Představenstvo OS pověřuje MUDr. Plhoně k sepsání dopisu na podporu MUDr. Suchardy, člena OS ČLK Děčín, který byl neprávem a bez souvislosti s vlastní kausou hrubým způsobem napaden a očerněn v dopise MUDr. Ratha, rozeslaným na všechna OS ČLK jen za tím účelem, aby byly zpochybněny kroky, které revizní komise učinila. Dopis bude odeslán k uveřejnění do Zdravotnických novin, Tempusu, bude vyvěšeno na našich www.
 • [Pozn.: Okresní shromáždění, které následovalo dva dny po zasedání Představenstva (12. 2. 2003) na návrh MUDr. Novotného jednomyslně pověřilo představenstvo, aby jménem všech lékařů okresu tlumočilo Prezidentovi ČLK hluboké rozhořčení nad jeho jednáním, které, ač bylo oprávněně na sjezdu kritizováno, pokračuje a tentokráte se dotklo jednoho z nejpracovitějších a nejnezištnějších lékařů MUDr. Suchardy jen proto, že chtěl plnit povinnosti, které jako člen RK plnit musí a že si "dovolil" kandidovat proti MUDr. Rathovi při volbě prezidenta ČLK na listopadovém sjezdu ČLK v Brně].

Okresní shromáždění 2003

Termín jednání: 12. 2. 2002 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 15 hodin.

UPŘESNĚNÍ NÁVRHU PROGRAMU (bližší viz zápis z Okresního shromáždění 12. 2. 2002)

Předběžné zajištění okresního shromáždění:

 • Zpráva předsedy OS - přednese MUDr. Plhoň

 • Zpráva předsedy ČR OS - přednese MUDr. Černá

 • Zpráva předsedy RK OS - přednese MUDr. Sellnerová

 • Zpráva o hospodaření - přednese MUDr. Čapková

 • Občerstvení objednáno (KUBO Děčín)

 • Doprava zajištěna (ČSAD Varnsdorf)

 • Farmaceutické firmy osloveny (5 písemně potvrdily účast)

 • Plakáty na obvyklá místa - připomenutí členům -provedeno

 • Poděkování za pozvání a omluvu své neúčasti zaslali:

  • Bc. Severa RZ KÚ Ústí n. L.

  • Krajský radní pro zdravotnictví pan Jan Szántó (Koliduje se zasedáním Rady kraje)

  • Paní ministryně MUDr. Součková (omlouvá se, že se nemůže zúčastnit - zasedá vláda. Budeme-li pořádat podobnou akci, ráda se zúčastní.)

  • Ředitel ZP MV ČR Ing. Měkota

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise uzavřela dvě stížnosti konstatováním neviny lékaře, v třetím případě byl lékař potrestán jiným orgánem.

Čtyři další stížnosti dosud jsou v šetření a ve dvou dalších případech bude podán návrh na zahájení disciplinárního řízení před čestnou radou okresního sdružení.

Nové stížnosti

Revizní komise přijala novou stížnost, která je vedena proti lékaři, který údajně odmítá vydat výpisy z dokumentace pacientů, kteří přešli k jinému lékaři.

Jedna stížnost, dříve již uzavřená konstatováním neviny lékaře, byla vrácena k novému šetření čestnou radou ČLK na popud stěžovatelky.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Nemá v současné době v řešení žádnou kauzu.

Rytíř českého lékařského stavu

Předsedkyně ČR OS ČLK byla informována, že proběhla v Praze volba Rytíře - viz zápis ČLK 24. a 25. 1. 2003. Zvolen byl Doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc. Z dokumentů není jasné, zda to byla volba za rok 2002 nebo 2003.

Volba proběhla bez účasti předsedkyně ČR ČLK Děčín - nebyla zaslána pozvánka ani informace o navrženém kandidátovi na "Rytíře". Čestná rada OS Děčín s tím vyslovila nespokojenost. Ve spolupráci s kanceláří zjistí náhodně u cca 7 okresů, zda byli o svolání grémia informováni. MUDr. Černá odešle dopis předsedovi se stížností ČR ČLK, že nebyla kontaktována, ač dle SP 14 měla být pozvána.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Miroslav W a l d a u f, podáno 15. 1. 2003 - licence lektor LP pro obor všeobecné lékařství. Atestace všeobecné lékařství I. st. v r. 1992, chirurgie 1975.

Žádost s doporučením odeslána do Olomouce - schváleno.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

Přijaté žádosti k dnešnímu dni:

MUDr. Tomáš V e s e l ý - žádost o možnost úpravy výše čl. příspěvku pro rok 2003, z 2010 Kč na 1470, -Kč. (souběh). Privátní ordinace 2 hod. týdně v České Kamenici, zaměstnanec Lužické nemocnice, chirurgické odd. Podáno 27. 1. 2003. (Dopis MUDr. Plhoň).

Představenstvo neshledalo důvody pro snížení čl. příspěvku - platba 2010,- Kč (souběh)

Pracující důchodci

MUDr. Josef M a c a s - důchodce - nepravidelný zástup. Podáno 14. 1. 2003.

MUDr. Dagmar K r e j č o v á - důchodce - nepravidelný zástup Podáno 27. 1. 2003.

MUDr. Milena Č e r m á k o v á - důchodce - nepravidelný zástup Podáno 27. 1. 2003.

Představenstvo schválilo 50% úlevu čl. příspěvku - (zaměstnanec) povinnost uhradit 735,- Kč.

Lékařky na mateřské dovolené

MUDr. Markéta Ž á č k o v á - žádá o prominutí - čerpá MD. Slouží však 2 služby měsíčně v nemocnici

Představenstvo schválilo 50% úlevu čl. příspěvku - (zaměstnanec) povinnost uhradit 735,- Kč.

MUDr. Eva K l a b a n o v á - pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 21. 1. 2003

MUDr. Ivana M i š k o v s k á - pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 23. 1. 2003

MUDr. Daniela H l o b i l o v á - pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 24. 1. 2003

MUDr. Helena H á k o v á - pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 30. 1. 2003

MUDr. Jana K u l h a v á - pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 3. 2. 2003

MUDr. Jana Š a f a ř í k o v á - rizikové těhotenství, PN, pak nástup na MD. Oznámeno 10. 2. 2003

Nepracující důchodci:

MUDr. Františka F i n k o u s o v á - v roce 2003 nebude pracovat jako lékařka. Podáno 16. 1. 2003

MUDr. Alena Z d e ň k o v á - podepsané čestné prohlášení, že v roce 2003 nebude pracovat. Podáno 23. 1. 2003.

MUDr. Josef S m a ž i n k a - podepsané čestné prohlášení, že v roce 2003 nebude pracovat. Podáno 29. 1. 2003.

Představenstvo vzalo na vědomí - nepracující důchodce uhradí 320,- Kč.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Alena Z d e ň k o v á - nepracující důchodce. Požádáno 5. 2. 2003

Schváleno.

Žádost o vystavení potvrzení o profesní bezúhonnosti:

MUDr. Miroslav B r o ž - podáno 31. 1. 2003. Odesláno 3. 2. 2003 do Olomouce.

Představenstvo bere na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/03/001 GIT v ordinaci praktického lékaře

Pořádá: MUDr. Jiří Zeman, gastroenterolog v Děčíně

Přednášející: MUDr. Komárková (Plzeň), MUDr. Zeman (Děčín)

Program:

 • Choroby proximální části GIT - diagnostika a základní péče v ordinaci praktického lékaře

 • pH-metrie

 • Sekundární prevence kolorektálního karcinomu se zaměřením na screeningové vyšetření bezpříznakové populace testem na okultní krvácení do stolice v ordinaci praktického lékaře

 • Diskuse

Datum: 19. 2. 2003 v 17,00, Děčín III, restaurace Slavia - Veslařský klub

Přiděleny 2 kredity.

32/03/002 Metabolický syndrom

Pořádá: interní odd. Lužické nemocnice v Rumburku

Přednášející: MUDr. Zdeněk H a m o u z, praktický lékař, internista Chomutov

Program:

 • Inzulinorezistence

 • Hyperlipoproteinémie

 • Hypertenze

 • Obezita

 • Diskuse

Koná se: 19. 3. 2003, Restaurace Dýmník v Rumburku, 18:30. (Změna termínu!)

Přiděleny 2 kredity.

32/03/003 Závrativé stavy

Pořádající: prim MUDr. Eva Faiferová, pověřená vedením neurologického odd. Nemocnice Děčín

Přednášející: Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek - FN Motol, Mgr. Josef Dovolil

Program:

 • Minimální kognitivní deficit

Datum a místo konání: 5. 3. 2003, jídelna - budova interny Nemocnice Děčín

Začátek: 14,00 hod. - předpokládaná délka semináře minimálně 2 hodiny

Přiděleny 2 kredity.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Zápis představenstva 24. a 25. 1. 2003 (z obsahu):
  • Seznam přijatých členů
  • Plánované akce zahraničního odd. v roce 2003
  • Vyjádření k otázce, zda RK ČLK může odvolat z funkce svého předsedu
  • Návrh MUDr. Vedrala - nezávislá kontrola hospodaření
  • Rozdělení přebytků OSL
  • Akce ČLK v roce 2003
  • Návrh úhrad specializované ambul. péče pro 2. pol. 2003 (varianta 1. + 2. )
  • Společný návrh sdružení poskytovatelů ambul. specializované péče
  • Pomoc ČLK lékařům postiženým povodněmi
  • Seznam vydaných licencí na vědomí - (ke dni 4. 1. 2003 - Dr. Blatná - VL pro obor TRN, 3. 2. 2003 MUDr. Veselý V. obor dětská ORL)
 • Korespondence týkající se problematiky RK ČLK (podrobněji výše i s naším stanoviskem)
  • Dne 27. 1. 2003 doručen dopis adresovaný členům představenstva, členům RK ČLK a na vědomí všem OS ČLK.
  • Odpověď předsedkyně revizní komise MUDr. M. Holanové - seznámení s obsahem Korespondence MUDr. Holanové
  • Prohlášení RK ČLK
  • Dopis MUDr. Ratha z 10. 1.

KRAJSKÁ RADA ČLK ÚSTECKÉHO KRAJE

Pozvánka na schůzi 29. 1. 2003 (17 hod. ) v Ústí n. L. - zúčastnil se MUDr. Plhoň - závěry viz výše - bod č. 1

KRAJSKÝ ÚŘAD Ústecký kraj:

 • Pozvánka - J. Szántó - na jednání k problematice LSPP -24. 1. (13 hod. ) v Ústí n. L. - zúčastnil se MUDr. Plhoň

 • Pozvánka na výběrové řízení- chirurgie (Dr, Zamykal ml. ) - 29. 1. (13 hod. ) v Ústí n. L. - za OS ČLK se zúčastnila MUDr. Louková, za obor MUDr. Říha

Další korespondence :

 • Stanovisko Krajské rady ČLK Jihomoravského kraje ČLK - zajištění LSPP zasláno na vědomí 14. 1. 2003

 • Žádost o jmenování člena konkurzní komise - primář gyn. por. odd. v Děčíně 6. 2. 2003 se zúčastní MUDr. Plhoň

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Schváleno

 • Žádost o zapůjčování zasedací místnosti v bývalé budově OkÚ v Děčíně- do června 2003 je zajištěno bezplatné zapůjčování malé zasedací místnosti v budově bývalého OkÚ v Děčíně I.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

MUDr. Sucharda:

 • Uveřejnění inzerátu PL pro děti ve Vilémově.

MUDr. Černá:

 • Dopis předsedovi MUDr. Jedličkovi - nespokojenost- nepřizvání na grémium.

Kancelář:

 • Zjistit pro ČR OS ČLK - zda byly materiály k volbě Rytíře zaslány (7 OS)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster