Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Leden 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

1. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 13. 1. 2003 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Kovtun, Popelka, Englerová, Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Čapková, Čermáková, Hruška

Čestná rada MUDr.: omluvena MUDr. Černá, pro nemoc MUDr. Dragounová

Revizní komise MUDr.: Šebek (omluvena MUDr. Sellnerová)

Delegátka sjezdu MUDr. Šrámková

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [oslovit MUDr. Pavlovičovou, zda bude trvat na odeslání nedoporučené žádosti do OL] - žádost byla stažena

MUDr. Plhoň -

 • [Zorganizovat schůzku praktických lékařů] - konala se ve čtvrtek 9. 1. 2003 v Městské knihovně v Děčíně
  Zúčastnili se:
  MUDr. Uhrová - vedení PRL, Mgr. Uher - právník SPL, MUDr. Pácaltová - předsedkyně OS ČLK v Teplicích - rotující předsedkyně krajské rady za Ústecký kraj pro rok 2003, předsedkyně krajského sdružení PL - Ústecký kraj, MUDr. Vodičková - předsedkyně SPL pro okres Děčín, MUDr. Plhoň a MUDr. Sucharda.
  Schůzky se zúčastnilo 34 lékařů (pozváno 61). JIH: 23, SEVER: 11
  Zápis ze schůzky je zveřejněn na našich www.
  Výstup - Dopis adresovaný KÚ Ústeckého kraje za SPL (MUDr. Uhrová, Mgr. Uher) - problémy LSPP v okr. Děčín
  Zvolen zástupce za PL v jižní části okresu - MUDr. Jiří Slavík - bude spolupracovat s MUDr. Vodičkovou a vedením SPL v kraji a ČR.
  Diskuse k proběhlé schůzce - MUDr. Englerová, MUDr. Plhoň
  K problematice LSPP v okrese - proběhne schůzka v Rumburku - z KÚ pozván MUDr. Plhoň

Představenstvo OS ČLK Děčín klade důraz na nutnost profesionality dispečinku - záleží na vyhodnocení telefonátů. Veškeré telefonáty by měly jít přes dispečink. Pohotovost je nevýjezdová, problém výjezdu musí řešit rychlá. (školení posádek RZP)

Neinformovanost veřejnosti i sloužících lékařů o stavu LSPP po 1. 1. 2003 vyvrcholila koncem prosince, když lékaři společně se zástupci obcí si dohodli podobu služeb LSPP od 1. 1. (MUDr. Englerová)

 • [aktualizace článku LSPP do místního tisku] - odesláno do Děčínského deníku ke zveřejnění (13. 1. 2003), další článek následoval "Zdravotnictví věc veřejná"

MUDr. Sucharda + MUDr. Louková -

 • [informace - chorobopis pacientky A. J.] - předáno. Dodatečně vyžádány ke shlédnutí rtg lebky a speciálních projekcí - na dnešním zasedání (MUDr. Louková) předáno. Pravděpodobně k pochybení nedošlo.

Všichni členové představenstva -

 • [hledat vhodné kandidáty na zvolení do představenstva za abdikující členy] - za severní část by bylo vhodné zvolit lékaře z 1. Zdravotní Rumburk a. s. jako největší nemocnice v severní části okresu,

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o nadcházejícím okresním shromáždění lékařů

Konání 12. 2. 2002 (středa) v Děčíně I na Střelnici od 15 hodin.

Pozvánky rozeslány 8. 1. 2003 všem zaregistrovaným členům OSL Děčín

Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti
3) Zpráva RK
4) Zpráva ČR
5) Doplňovací volba člena představenstva (jih + sever) a delegáta sjezdu za jižní část okresu
6) Zpráva o hospodaření OS ČLK a návrh rozpočtu na rok 2003
7) Vyhlášení výsledků voleb
8) Diskuse
9) Závěr

Pozváni budou: Představitelé ČLK, místohejtman pro zdravotnictví Ústeckého kraje p. Szantó, pan Bc. Severa, zástupci zdravotních pojišťoven.

Do centra ČLK oznámeno místo a datum konání e-mailem 6. 1. 2003 (záleží na nich zda a koho na naše jednání delegují). Jmenovitě pak pozván člen představenstva za Ústecký kraj MUDr. Josef Liehne z Ústí nad Labem.

Organizace dopravy ze severu - objednán autobus
Zastávky autobusu:

1. Varnsdorf - POLIKLINIKA 13:30 hod.
2. Rumburk - GYMNÁZIUM 13:50 hod.
3. Krásná Lípa - NÁMĚSTÍ 14:10 hod.
4. Č. Kamenice - NÁMĚSTÍ 14:30 hod.

Předběžné zajištění průběhu okresního shromáždění:

 1. Zpráva předsedy OS - přednese MUDr. Plhoň
 2. Zpráva předsedy ČR OS - přednese MUDr. Černá
 3. Zpráva předsedy RK OS - přednese MUDr. Sellnerová
 4. Zpráva o hospodaření - místopředseda MUDr. Ullrych (bude-li přítomen)

Příprava komisí, předsednictva: (návrh):

 1. Pracovní předsednictvo: Dr. Plhoň, Dr. Ullrych, Dr. Černá, Dr. Sellnerová + zástupce z centrální ČLK
 2. Mandátová komise: MUDr. Čapková + další budou navrženi ze sálu
 3. Návrhová komise: MUDr. Sucharda + další budou navrženi ze sálu
 4. Volební komise: MUDr. Šrámková + další budou navrženi ze sálu

KRAJSKÝ ÚŘAD - KOMUNIKACE

K 1. 1. 2003 byly zrušeny okresní úřady (ne okresy!). Je třeba navázat komunikaci s Krajským úřadem. Týká se to dosud běžných záležitostí - registrace, zpětná vazba, korespondence, vyhlašování výběrového řízení, informovanost OS ČLK, kdo je pověřen spoluprací s okresem Děčín, účast na konkurzních řízeních, výběrových řízeních.

MUDr. Plhoň bude konzultovat s MUDr. Lukešem, předsedou krajské koordinační rady ČLK, příp. s MUDr. Liehnem na jednání předsedů okresů v Ústí n. L. dne 29. 1. 2003, dále s Bc. Severou, pí Hamerníková technické záležitosti s pracovnicemi RZ KÚ.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise má v šetření 6 stížností, z toho dvě vrácené čestnou radou ČLK k novému šetření a rozhodnutí. V obou těchto případech bylo rozhodnutí RK podpořeno odbornými posudky.

Nové stížnosti

Tři nové stížnosti byly postoupeny z centrálního registru - stížnost na chování lékaře k pacientovi, stížnost na délku pracovní neschopnosti a stížnost na ordinování pod vlivem alkoholu.

Diskuse

Avizováno, že jeden z vrácených případů byl na základě námitky podavatelky stížnosti ČR ČLK vrácen k novému projednání s doporučením nechat vypracovat nový posudek. Revizní komise se k tomuto vyjádří až po obdržení písemného rozhodnutí.

V diskusi byl vysloven nesouhlas s tím, jak ČR vlastně zpochybňuje znalecké posudky tím, že žádá vypracování nových. Měla by to tedy také platit. Nemusíme takové doporučení akceptovat, velice by zatížilo náš rozpočet, kdybychom ke každému znaleckému posudku museli platit další a další. Měli by zdůvodnit, proč zpochybňují znalecké posudky. Doporučení ČR není pro nás závazné (pouze, pokud vyjadřuje právní názor).

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Nemá v současné době v řešení žádnou kauzu

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Olga B l a t n á, podáno 18. 12. 2002 - licence VL, primáře pro obor TRN. (Atestace interní lékařství I. st. v r. 1984, nástavbová atestace TRN v r. 1991, všeobecné lékařství v r. 1994). Doporučená žádost odeslána do Olomouce 19. 12. 2002.

Představenstvo doporučuje k udělení.

MUDr. Vítězslav V e s e l ý, podáno 9. 1. 2003 - licence pro obor dětská ORL. (Atestace ORL I. st. v r. 1993, II. st. 1997, nástavbová atestace foniatrie v r. 2002). Čeká se na potvrzení zaměstnavatele jako příloha žádosti pro potvrzení praxe pro licenční komisi ČLK. Po obdržení bude odesláno do Olomouce.

Představenstvo doporučuje k udělení.

MUDr. Taťána L a z a r o v á, podáno 13. 1. 2003 - licence lektor LP pro obor dětská neurologie (Atestace pediatrie I. st. v r. 1974, dětská neurologie v r. 1981).

Představenstvo doporučuje k udělení.

Žádost o schválení lektorské smlouvy

MUDr. Jan B e ch y n ě - školenec, MUDr. Jaromíra B e d n a ř í k o v á - školitel. Smlouva uzavřena 11. 11. 2002. (MUDr. Bechyně je MUDr. Bednaříkovou zaměstnáván ve funkci PRL pro Dům pečovatelské služby v Bynově).

Představenstvo schválilo.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

Žádné žádosti nebyly podány.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á - žádost o snížení - z důvodu svízelné finanční situace. Pracuje na částečný úvazek (0, 3) a zároveň absolvuje povinné rekvalifikační stáže a školení k atestaci I. st. všeobecného lékařství, které si sama hradí. Má 3 děti (3 a 4 roky) - což ji limituje přivydělat si službami nebo pohotovostí. Podáno 3. 1. 2003

Představenstvo schválilo 50% úlevu čl. příspěvku (zaměstnanec) - povinnost uhradit 735, -Kč.

MUDr. Jaroslav M i k š - podáno důchodce - nepravidelný zástup. Podáno 7. 1. 2003.

Představenstvo schválilo 50% úlevu čl. příspěvku - (zaměstnanec) povinnost uhradit 735, -Kč.

MUDr. Hugo E n g e l h a r t - důchodce - nepravidelný zástup Podáno 13. 1. 2003.

Představenstvo schválilo 50% úlevu čl. příspěvku - (zaměstnanec) povinnost uhradit 735, -Kč.

Mateřská dovolená - oznámení o čerpání

MUDr. Iva M a t u š á k o v á - pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 9. 1. 2003

MUDr. Ilona Nyklová prov. K a d l e c o v á - pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 12. 1. 2003

MUDr. Dita Š e d i v á - pokračování MD v roce 2003. Oznámeno 13. 1. 2003.

Žádosti o přijetí za člena ČLK:

V měsíci prosinci nebyl přijat žádný člen.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

Žádná přeregistrace se neuskutečnila. V diskusi připomenuto velké množství lékařů v Rumburku, kteří jsou registrováni v České Lípě. Mělo by se jim členství znovu nabídnout.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Hugo E n g e l h a r t - důchodce, žádost o prodloužení platnosti. Podáno 19. 12. - vydáno 19. 12. 2002

MUDr. Josef U l v r - (důchodce od 1. 1. 2003) Žádost podána 30. 12. 2002. Vydáno dne 30. 12. 2002. Platnost od 1. 1. 2003.

MUDr. Hana H l a d í k o v á - zaměstnanec Ministerstva práce a soc. věcí - detaš. pracoviště Ústí n. L. Podáno 10. 1., vydáno 10. 1. 2003.

Představenstvo schválilo.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/03/001 Sekundární prevence kolorektálního karcinomu

se zaměřením na screeningové vyšetření bezpříznakové populace testem na okultní krvácení do stolice v ordinaci praktického lékaře.

Přednášející: MUDr. Jiří Zeman, gastroenterologická ambulance, Děčín

Okruh posluchačů: Praktičtí lékaři (pozváni z celého okresu Děčín)

Datum a místo konání: 19. 2. 2003, restaurant Slavia-veslařský klub, Děčín III

Začátek: 17, 00 -hod. - předpokládaná délka semináře minimálně 2 hodiny

Kontakt na přednášejícího: MUDr. Jiří Zeman, gastroenterologická ambulance, 28. října 110/11, 405 01 Děčín I,
tel.: 412 511 580, mobil: 776 570 732, email: jirizeman@hotmail. com

Podáno 7. 1. 2003

Představenstvo hlasováním schválilo zařazení akce do akcí garantovaných komorou s přidělením 2 kreditů.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Seznam vydaných licencí na vědomí - (ke dni 2. 12. - Dr. Straka - lektor LP všeob. l. 5. 12. schváleno- MUDr. Vodičková LLP všeob. l., ke dni 11. 12. MUDr. Poláková, MUDr. Rojarová, MUDr. Skalová-Dimitrovová -a ke dni 13. 12- Dr. Stríbrský obor dětská ORL a Dr. Malečková. 14. 12. na dobu určitou - všeob. l. do 31. 10. 2004)
 • Zápis představenstva 14. 12. 2002
 • Zápis bloku RK 14. 12. 2002
 • Oznámení o konání porady předsedů okresů - Praha Homolka - 15. 3. 2003 od 14 hod.
  Témata:
  1) Finanční situace zdrav. zařízení, platby od zdravotních pojišťoven
  2) Informace o aktuálním stavu projednávání zákona o vzdělávání lékařů a nelékařů
  3) Informace o dalších zákonech předkládaných Ministerstvem zdravotnictví
  4) Situace ve zdravotnictví jednotlivých krajů
  5) Různé
  Návrhy na doplnění programu vítány.
  Představenstvo ukládá předsedovi, který se avizované schůzky v březnu zúčastní, aby byla prezentována otázka - náklady na posudky, které se hradí z rozpočtu OSL v návaznosti na podávání námitek stěžovatelů.
 • Večer dne 15. 3. 2003 navazuje od 19: 00 hod se koná na Žofíně Ples České lékařské komory, každé OS ČLK dostane 2 vstupenky zdarma - jsou k mání. Předseda se tohoto plesu nezúčastní.

Okresní úřad - naposledy:

Kancelář přednosty OkÚ

Vyhlášení VŘ

Vyhlášení VŘ na provozování ambulantního ZZ v oboru praktický lékař pro dospělé pro území města Rumburk a okolí.

Přihlášky do 31. 12. 2002 do Děčína do 3. 2. 2003 na KÚ v Ústí n. L. (MUDr. Malečková)

Referát zdravotnictví

 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (listopad 2002)
 • vydané registrace - na vědomí
  • MUDr. Jana Malečková - nová registrace
  • IMUNOBACT s. r. o. - změna adresy
  • SENIOR CZ, srov. o. - změna adresy sídla a rozšíření
  • WF Hospital, spol. s r. o. - změna odborného zástupce
  • Lenka Lankašová - zrušení registrace
  • MUDr. Vladimír Kolařík - změna t. p.
  • MUDr. Martina Hósová - změna místa provozování
  • MUDr. Martina Jeníková - zrušení místa ordinace na adrese Masarykova 18, Krásná Lípa
  • MUDr. Karel Krátký - rozšíření registrace
  • MUDr. Pavel Richter - nová registrace

Další korespondence :

 • MUDr. Jiří Hruška - Oznámil svoji abdikaci na člena představenstva OS ČLK Děčín.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Účast OS ČLK na konkurzech (Ředitel nemocnice Děčín, generální ředitel 1. Zdravotní a. s. Rumburk. )??
  Předseda bude komunikovat se zástupcem KÚ RZ Bc. Severou a předsedou KR ČLK - do měsíce by se mělo konat VŘ na funkci ředitele Nemocnice Děčín - za OS ČLK Děčín pověřena k účasti ve výběrové komisi MUDr. Liana Louková
 • Výběrová řízení - MUDr. Zamykal, MUD. Malečková - dosud nejsou známá pravidla, bude nutné domluvit s předsedou Krajské rady ČLK, aby byla zaručena jednotnost - domluvit předem možnost účasti jednotlivých členů komise (VŘ se budou konat v Ústí n. L.)
 • Organizace LSPP v okrese - MUDr. Kučera, ředitel ZZS okresu Děčín, byl předsedou požádán o zprávu - tu telefonicky přislíbil - zpráva dodána nebyla.
  V tisku po upozornění předsedy byla vydána mylná informace o zajištění LSPP v okrese, podepsaná MUDr. Kučerou. Stížnost MUDr. Lodlové na LSPP přeposlána k vyjádření na Krajský úřad s našim komentářem.
 • Několi lékařů pravděpodobně nenakládají s léky (Rohypnol, Solutan, preparáty obsahující Codein) způsobem, který by nebyl v rozporu s lékařskou etikou. MUDr. Plhoň požádal VZP, aby provedlo šetření v tomto směru
 • Diplomy KVL - Představenstvo OS ČLK schválilo, aby velikost diplomu celoživotního vzdělávání byla pro nás ve formátu A4, kde by nebyl problém zhotovit ho na běžných barevných tiskárnách.O vydání Diplomu dosud požádali: Dr. Vodičková, Dr. Šrámková Dr. Šebek, Dr. Vališová, Dr. Waldauf.
  Diplomy budou vydány na základě splněných předpokladů po předložení certifikátů či potvrzení akreditovaných pracovišť s přidělenými kredity. Certifikáty a potvrzení musí být předloženy ke kontrole chronologicky seřazené, rozdělené do jednotlivých let.
 • MUDr. Sucharda - podal informaci, že někteří lékaři, hlavně chirurgové, nevystavují PN - DISKUSE: Někteří PRL si to ani nepřejí, záleží na osobním přístupu. Pokud ale PRL nebude chtít v některých případech PN vystavit, je to povinností lékaře odborného.
 • Návrh na zvýšení mzdy pracovníkům kanceláře OSL Děčín:
  • Pan Kalvas 110,- Kč za hodinu (dohoda o pracovní činnosti)
  • pí. Hamerníková - 10 000,- Kč na plný úvazek, úměrně k úvazku 0,8 = 8000,- Kč.

Schváleno

Do návrhu rozpočtu již bude zvýšení platu promítnuto.

 • Představenstvo + předseda RK a ČR se na příštím jednání (10. 2. 2003) vyjádří k návrhu rozpočtu na rok 2003, který bude předložen Okresnímu shromáždění ke schválení - stanovisko a doporučení
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • Komunikace s Krajskou radu + Krajským úřadem - VŘ, účast v komisích
 • (v březnu) na schůzce předsedů v Praze - náklady na posudky v návaznosti na podávání námitek

MUDr. Sucharda:

 • Uveřejnění zápisu ze schůzky PL 9. 1. 2003

MUDr. Louková:

 • Pověřena případnou účastí ve výběrovém řízení na ředitele Nemocnice Děčín

Kancelář:

 • všem členům představenstva, předsedkyni RK a ČR bude předložen k připomínkování návrh rozpočtu na rok 2003

Všichni členové představenstva a revizní komise:

 • stanovisko k návrhu rozpočtu

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. František Plhoň, předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster