Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Duben 2002

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )


4. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3. 4. 2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Čapková, Kovtun, Čermáková, Popelka, Englerová, Louková

Omluveni MUDr.: Ullrych, Hruška, Flusek

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová (omluvena Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ---
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • nesouhlas WF Hospital spol. s r. o. (odesláno)
 • podmínka DD Krásná Lípa(odesláno souhlasné stanovisko po provedené kontrole MUDr. Englerovou)
 • dopis řediteli ZZS MUDr. Kučerovi dětská LSPP (odesláno) - na dopis bylo reagováno ihned, sdělení předsedovi, že se částečně nezakládá na pravdě. K nezajištění služby došlo pouze jedenkrát a DO - sloužící lékař byl ihned informován. S PL se vede diskuse o dalším zajištění LSPP v okrese (odměňování za služby atd). Již se konala schůzka s PL v jižní části okresu, dnes v 18 hod v Rumburku jednání s lékaři ve výběžku. Do jednání je zapojen i poslanec Laštůvka. 
 • Představenstvo vyslovilo nespokojenost nad tím, že k podobným jednáním pravidelně není nyní zvána Komora, přestože se jí to týká. Jednání se zúčastní i zástupce OkÚ Ing. Milerová.
  MUDr. Flusek, který se jednání zúčastní jako PL, byl pověřen MUDr. Plhoněm, aby tlumočil nespokojenost Komory a vystoupil zde jako zástupce OS ČLK Děčín. 

 • jednat a zorganizovat schůzky s praktickými lékaři - jednáno s MUDr. Blažkovou a MUDr. Bílou. Není vůle ze strany PL v jižní části okresu založit Svaz PL v jižní části okresu. Schůzka s PL proběhne dle plánu do 1. pol. l. r.
 • jednat s okresní zdravotní radovou (jednání proběhlo 7. 3. 2002) - MUDr. Plhoň sdělil, že paní zdravotní radová již vystupuje velice vstřícně při svolávání VŘ.

MUDr. Sucharda + MUDr. Flusek -

 • vystavování PN u osob registrovaných na Úřadu práce- použitelnou "kuchařku" (výstup bude i na internetu). Úkol trvá

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Dne 18. 3. 2002 bylo doručeno Odvolání proti rozhodnutí představenstva OS ČLK Děčín ze dne 6.3.2002 o nesouhlasu s provozováním mammografie při WF Hospital s. r. o. Odvolání podal MUDr. František Wurst v Poliklinice Děčín I. 
Odvolání odeslal MUDr Wurst i RK ČLK v Praze. Ta potvrdila naše rozhodnutí.
Revizní komise OS může dle Stavovského předpisu pouze pozastavit rozhodnutí. Rozhodnutí představenstva může zrušit pouze Okresní shromáždění. Následně RK ČLK.

Řešené stížnosti

Id. č. 01-32-002 pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P., lékaři ARO

Dne 11. 3. 2002 doručeno rozhodnutí Čestné rady ČLK k námitce proti rozhodnutí Revizní komise OS ČLK v Děčíně v kauze 01/32/002 podané paní A. J. 

 1. V postupu lékařů odd. ARO v Děčíně nebylo nalezeno odborné a ani potvrzeno etické pochybení při ošetřování zemřelé nemocné a proto plénum ČR ČLK rozhodnutí o nezahájení DŘ proti lékařům ARO potvrdilo podle ustanovení § 7, odst. 6 DŘ ČLK

 2. Postup lékařek MUDr. Ch. a MUDr. P. plénum ČR ČLK hodnotilo jako odborné pochybení a proto podle ustanovení §7, odst. 6 DŘ plénum ČLK rozhodlo o zrušení rozhodnutí o nezahájení DŘ proti uvedeným lékařkám a věc vrací k novému projednání a rozhodnutí.

Věc bude znovu posouzena RK OSL Děčín na základě znaleckých posudků. (prim. Fišerová a prim. Dražka v Ústí n. L.)

Nová stížnost: Id.č. 02-32-261 pí. J. S. x MUDr. H.

Dne 15. 3. 2002 doručen dopis paní J. S. z Mikulášovic, která se obrátila na předsedu OS ČLK s prosbou o prošetření lékařského postupu léčení jejího manžela (ročník 1950), který zemřel v únoru 2002. Žádá prošetření a posouzení poskytnuté zdravotní péče na chir. odd. (MUDr. H.) a následné léčby v Liberci. Stížnost odeslána k registraci do Prahy.

Dne 11. 3. 2002 doručena z OkÚ v Děčíně k přímému vyřízení stížnost slečny J. G. z Vilémova ve věci zanedbání lékařské péče u otce p. R. G. (postoupeno z Ministerstva zdravotnictví ČR). 
MUDr. Sellnerová odpověděla na MZdr. ČR i na OkÚ v Děčíně, že stížnost slečny G. byla již na OS ČLK šetřena (Id. č. 01-32-628). Z podání, které učinila sl. G. na MZdr. ČR jasně vyplývá, že žádá ministerstvo o svolání znalecké komise, protože nesouhlasí s rozhodnutím OS ČLK v Děčíně. (odesláno 19. 3. 2002)

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 01-32-628 sl. J. G. x chirurgie Rumburk

Námitka proti rozhodnutí senátu čestné rady OS ČLK Děčín byla dle DŘ odeslána předsedovi Čestné rady ČLK. (7. 3. 2002)

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Eva Š r á m k o v á, podáno 15. 3. 2002 - licence pro obor dětská ORL. Doporučená žádost odeslána 16. 3. 2002 do Olomouce. 

Doporučeno.

MUDr. Martina K u č e r o v á, podáno 21. 3. 2002 - licence pro obor neurologie. Doložen atestační diplom neurologie I. st. (20. 10. 1998) 

Doporučeno.

MUDr. Pavel R i ch t e r, podáno 22. 3. 2002 - žádost o výjimku (neúplná délka požadované praxe) - licence pro obor všeobecné lékařství. Atestace 26. 4. 2000, nyní zaměstnán u MUDr. Ulvra - lektorský dohled. Představenstvu ČLK v Olomouci bude sděleno, že MUDr. Richter Pavel přebere obvod po svém lektorovi MUDr. Ulvrovi. (Bylo představenstvem ČLK schváleno.)

Představenstvo doporučuje udělení výjimky.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

WF HOSPITAL, spol. s r. o. - MUDr. František Wurst - 18. 3. 2002 - radiodiagnostika na poliklinice v Děčíně I. - změna odborného zástupce pracoviště, nyní místo MUDr Smolky MUDr. Luděk Tyle, radiolog na úvazek 0, 8.
Personální vybavení: Doložena pracovní smlouva MUDr. Tyleho + stávající rdg laboranti. 
Technické vybavení - oproti předchozí žádosti došlo k obměně rtg přístroje Chiroloux za nový přístroj Swissray GEN -x- 3000 a pořízen ultrazvukový přístroj K-B Panther 2002 ADI. 
Je deklarováno uvolnění jedné místnosti na mammograf.

Představenstvo souhlasí s vydáním souhlasu za předpokladu, že prostory budou fyzicky zkontrolovány pověřeným členem (MUDr. Plhoň) a budou vyhovovat. Kontrola bude provedena co nejdříve.

WF HOSPITAL, spol. s r. o. - MUDr. František Wurst - (opakované podání) - mammografické pracoviště na poliklinice v Děčíně I - odborný zástupce: MUDr. Milan Tůma - radiolog na úvazek 1,0. 
Personální vybavení: Doložena pracovní smlouva MUDr. Tůmy a kladný posudek hygienika. Čestné prohlášení, že MUDr. Tůma bude pracovat dle pracovní smlouvy na RDG odd. WF Hospital na mammologickém odd na plný úvazek a MUDr Tyle na 0,25 pracovního úvazku.
Laborantka - Zdeňka Široká - doloženo 2x potvrzení o účasti na jednodenním semináři se zaměřením na mammografii. 
Dne 3. 4. 02 přiložena "Koncepce spolupráce Nemocnice Děčín a WF Hospital s. r. o. při zajišťování mammologické péče v okrese Děčín". Zpracováno MUDr. Rejholcem a MUDr. Wurstem, schváleno ředitelem MUDr. Vytlačilem. Nejde zde ale o smlouvu! Cytologické vyšetření bude zajištěno na poliklinickém zařízení erudovaným cytologem (MUDr. Kortusová) 
Věcné vybavení: - deklarován mamograf ALPHA RT - PERFORMA na rdg snímkovně, vyvolávací automat KODAK MIN R - Mamo a k odečítání negatoskop Planilux DXHM 96x60, ultrazvuk Panther 202 ADI. Přístroje budou dodány ihned po uzavření leasingové smlouvy s firmou

Představenstvo vydá souhlas s personálním a věcným vybavením mamografického pracoviště v Děčíně I na Poliklinice s tím, že souhlas bude vydán po provedené kontrole pracoviště (MUDr. Plhoň) podmínečně do 31. 5. 2002. 
Souhlas na dobu neurčitou bude vydán za podmínky, že do 31. 5. 2002 bude mammografický přístroj funkční a provoz pracoviště bude odpovídat stanoveným podmínkám. Zejména bude nutno stabilizovat personální vybavení a prokázat erudici dalšího personálu kromě MUDr. Tůmy. (Kontrola bude provedena co nejdříve s ohledem na datum VŘ - 10. 4. 2002)

1. Zdravotní Rumburk, a. s. Lužická nemocnice o. z. - podáno 28. 3. 2002, žádají o vydání souhlasu s věcným, technickým a personálním vybavením odborné ordinace sonografie v prostorách nově vzniklého centra služeb v domě Atrium ve Varnsdorfu. 
Personální vybavení: MUDr. R. Nagy - RDG I. st., MUDr. Kotouš gyn. por. II. st., MUDr. Milatová gyn. por. II. st. MUDr. Karbula pediatrie II. st. - přiložen rozvrh předpokládané doby ordinační
Věcné vybavení: Vybaveno kancelářským vybavením, vyšetřovacím lůžkem a ultrazvukovým přístrojem EUB 415, v. č. SE 15750108 Hitachi. 
Doloženo schválení provozního řádu pro gynekologickou ordinaci v rámci ZZ Dámského klubu ve Varnsdorfu TGM 1678 (provozovatel firma Atrium s. r. o.), (není nám známo, že by takové NZZ existovalo), dále smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konzultační a poradenskou činnost.

MUDr. Plhoň telefonicky kontaktoval Ing. Krejčího, že sonografie není lékařským oborem, na který by bylo možno udělit registraci na ordinaci, ale že jde o vyšetřovací metodu jednoho z klinických oborů, u kterých je povolen např. radiodiagnostika, gynekologie, pediatrie. Mělo být upřesněno do jednání představenstva. Do jednání představenstva nebyla předložena upřesňující žádost

Představenstvo bylo seznámeno se všemi doloženými materiály:

 • Na obor sonografie nelze vydat souhlas, protože takový obor neexistuje. Tuto činnost lze vykonávat na základě funkční licence.

 • MUDr. Nagy deklarován jako radiolog (je v přípravě na II. at.), není držitelem ani licenci na obor RDG (bez tohoto dokumentu nesmí vykonávat ani rentgenologii v NZZ), nemá ani funkční licenci na abdominální sonografii (může si o ni požádat, pokud by nesplňoval časové podmínky pro udělení licence z radiologie na podkladě již držené licence z chirurgie), tuto činnost může vykonávat lékař s licencí pro radiologii. nebo s funkční licencí, má-li již licenci např. z chirurgie.

 • I další lékaři mají buď jen omezenou kvalifikaci v rámci své odbornosti pro provádění UZ sonografie - např. gynekologové jen pro oblast malé pánve u žen, pediatr jen, má-li funkční licenci.

Představenstvo se shodlo na tom, že není možné vydat požadovaný souhlas. (Zdůvodněný nesouhlas vypracuje MUDr. Plhoň)

Závěr: Žádost bude znovu posouzena tehdy, až bude společnost Lužická poliklinika o. z. zapsána v obchodním rejstříku a bude-li splňovat další výše uvedené požadavky. 
Provozní řád musí být předložen ke schválení hygienikovi poskytovatelem, ne majitelem objektu.

Bude nutné vyvolat schůzku s vedením 1. Zdravotní a. s. (na nejbližším zasedání v Rumburku), jelikož po rozdělení NZZ na další subjekty bude třeba novelizovat registraci, až bude ujasněno personální vybavení všech pracovišť.
Předběžně - pokud toto stihnou do května - bude to na zasedání v Rumburku.

Vyřazení z registru členů:

Ke dni 12. 3. 2002 vyřazena z registru na základě oznámení rodiny MUDr. Libuše Geistová - zemřela v r. 2001.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Jitka S l a v í k o v á - ke dni 14. 3. 2002 přeregistrace z OSL v Ústí nad Labem. Pracuje na interním odd. Nemocnice Děčín

MUDr. Daniela B a r t o u š k o v á - ke dni 28. 3. 2002 přeregistrace z OSL v Ústí nad Labem. Pracuje u MUDr. Mališe.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Lenka Š i m ů n k o v á - podáno 3. 4. 2002. Zaměstnána na OHESu, žádá o obnovení platnosti.

Schváleno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/02/001 Rehabilitační seminář

Pořádá: Rehabilitace MUDr. Nová

Téma: Lymfologie

Přednášející: MUDr. P. Vondráček (Rumburk), MUDr. Cvejnová (onkologie Liberec), 2 rehabilitační pracovnice předvedou ukázku

Koná se: Dne 6. 6. 2002 od 9 hodin v Rumburku na interně (jídelna) v Podhájí.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • 12. 3. 2002 byl ústředím schválen rozpočet OS ČLK Děčín

 • seznam udělených a zamítnutých licencí včetně vrácených žádostí k doplnění (11. 3. 21. 3. 2002)

 • pozvánka pro předsedu OS ČLK- dne 13. 4. 2002 - porada předsedů s představenstvem ČLK v Konferenčním sále Na Homolce + pozvánka na Pasování rytíře lékařského stavu pro rok 2001 spolu s předsedkyní Čestné rady

 • Sdělení - setkání administrativních pracovníků 25. 4. 2002 v Praze (schváleno uhrazení jedné cesty autem - jednu cestu uhradí Ústí n. L.)

 • Návrh SP o postupu při vydávání souhlasu ČLK s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ (nové formuláře) - MUDr. Plhoň a MUDr. Sucharda zaslali připomínky, které byly již projednány Revizní komisí Komory

 • Dne 2. 4. 2002 doručena objednávka na aktuální seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
  Sazebník lze objednat písemně přímo u Moraviapressu a. s., Seznam zdravotních výkonů, U Póny 3061, 690 02 Břeclav nebo faxem na č. 0627/321 417, 305 156, e-mailem: sazebnik@moraviapress. cz, telefonicky: 0800/100 314
  Dle sdělení MUDr. Englerové na OP VZP neví, že platí od 1. 4. 2002 nový Sazebník. (ke dnešnímu dni 16. 4. už to ví) 

Okresní úřad: 

Kancelář přednosty OkÚ

 • Metodický pokyn Ministerstva školství o omlouvání žáků. Zasláno jen na vědomí bez komentáře přednosty, který nechce otevírat znovu diskusi (zůstává v platnosti náš názor - nic nového, jen je třeba místo vystavení PN u žáků starších 18 let napsat zdarma potvrzení o doporučení domácího léčení.)

 • Vyhlášení VŘ na provozování AZZ v oboru PL pro dospělé pro DD v Krásné Lípě. Přihlášky do 3. 5. 2002

Referát zdravotnictví:

 • Dopis MUDr. Plhoně na RZ Ing. Milerové - písemné stanovisko na téma Doklad o návštěvě lékaře

 • Oznámení o ztrátě a zfalšování razítek (informace MUDr. Suchardy o množících se případech zfalšovaných receptů)

 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (únor 2002)

 • Rozhodnutí o změně registrace -

  • MUDr. Ludmila Jakubcová - rozšíření o další místo provozování ZS Vilémov 152

 • Pozvánka k jednání výběrové komise na psychiatrii 3. 4. 2002 - zúčastnil se MUDr. Plhoň. Dne 28. 3. 2002 MUDr. Plhoň zaslal e-mailem zprávu paní radové, že MUDr. Žižkovskému nebyl udělen souhlas s provozováním psychiatrické ambulance v okr. Děčín. Má registraci v Ústí nad Labem. Dle sdělení zdr. radové zákon 48/1997 Sb. neukládá, že musí mít registraci v daném okrese. (Budeme toto rozporovat! - zajistí MUDr F. Plhoň)

MUDr. Plhoň podal informaci z průběhu konání výběrové komise - přihlášeni 4 uchazeči: 
MUDr. P. Zahradník, MUDr. B. Mališ, SENIOR CZ s. r. o. a MUDr. Daniela Bartoušková - nemá vydanou licenci na obor psychiatrie, odstoupila.

Výsledek: 
1. místo MUDr. Zahradník
2. místo Bohumil Mališ
3. místo SENIOR CZ, s. r. o. - zastoupená MUDr. Žižkovským

 • Pozvánka k jednání výběrové komise na mammograf -10. 4. 2002 od 8: 30 hod. MUDr Plhoň se jednání zúčastní)

 • MUDr. Plhoň informoval, že pravomoci k vydávání registracích zůstávají na okresech do konce roku, pak mělo být převedeno na pověřené obce, ale zůstane asi v sídlech dosavadních okresů.

Další korespondence :

 • Vakcinační centrum, VLA JEP Hradec Králové - Informace o rozšíření studie 347414/010 (dle informace MUDr. Čermákové už tato sdělení budou zasílána jen EK v nemocnicích)

 • Nabídka Dr. Josefa Böhma pro neurology do SRN (nabídka přeposlána po e-mailu neurologům)

 • Materiál ze Sdružení praktických lékařů k pohotovostním službám - zpracováno Mgr. Uhrem (od MUDr. Vodičkové)

 • Dopis pana Antonína Jelínka - stěžuje si na odmítnutí - vydaná dokumentace MUDr. Blažkovou. Uvede na pravou míru - výpis (odpověď zajistí MUDr. Sellnerová)

 • Informace z právního odd. Komory k "potulné praxi denzitometristy MUDr. Hájka z Prahy 10". na dotaz MUDr. Suchardy:

  V konkrétním případě, kdy lékař provádí ultrazvukovou denzitometrii, je nutno zmínit vyhl. 134/1998 Sb. kde je toto vyšetření přímo uvedeno jako zdravotní výkon. O poskytování zdravotní péče se v tomto případě tedy nepochybně jedná.

  S tímto závěrem seznámil MUDr. Plhoň zdravotní radovou.
  Je třeba zjistit, zda dle prosakujících zpráv MUDr. Hájek nepokračuje v okrese v této pokoutné činnosti. Závěr Představenstva byl zaslán na Prahu 10 s upozorněním, aby sdělili, jak MUDr. Hájka v tomto smyslu potrestali. Dle sdělení sekretářky nebyl případ uzavřen. Zasedání RK se koná následují úterý. 

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Kontrola členských příspěvků na rok 2002

MUDr. Helena H á k o v á - dne 15. 3. 2002 oznámení o čerpání MD a žádost o prominutí platby. Měnila adresu, zapomněla oznámit změnu, korespondence se jí dostala se zpožděním.

Představenstvo schválilo prominutí platby, bere na vědomí oznámení o čerpání MD.

Nedohledatelní: MUDr. El Hajjar Julie

K datu 3. 4. 2002 neuhrazeny 4 členské příspěvky: 

MUDr. Kovácsová Zdeňka - zaměstnána na DO v České Lípě
MUDr. Novák Petr - 27. 3. 2002 kontaktoval kancelář, omluvil se. Byl na stáži v zahraničí, chtěl zaslat novou složenku
MUDr. Richtr Vladimír - požádal o zaslání složenky 28. 3. 2002
MUDr. Waldauf Petr - 13. 3. 2002 sděleno číslo BÚ a výše příspěvku

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • Kontrola pracoviště WF Hospital spol. s r. o. - vydání souhlasu
 • jednat a zorganizovat schůzky s praktickými lékaři
 • Nesouhlas k žádosti 1. Zdravotní Rumburk, a. s. - Lužická nemocnice o. z. - sonografie
 • Účast na VŘ mammografie 10. 4. 2002

MUDr. Sucharda + MUDr. Flusek:

 • vystavování PN - použitelnou "kuchařku" (výstup bude i na internetu) 

MUDr. Sellnerová:

 • Dopis panu Jelínkovi - předávání dokumentace

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. František Plhoň, předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster