Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
BŘEZEN 2001

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )


3. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6.3.2002 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Čapková, Kovtun, Čermáková, Popelka, Hruška, Englerová, Flusek, Louková

Omluveni MUDr.: Černá, Sellnerová

Čestná rada MUDr.: Dragounová

Revizní komise MUDr.: Šebek

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • ve spolupráci s MUDr. Suchardou zkompletuje nález právního odd. k vystavování omluvenek žákům - vše bude odesláno přednostovi OKÚ - (dopis odeslán 7.2.2002).
  • Odpověď p. přednosty z 8.2.2002 - domnívá se, že uveřejnění článku v DD bylo nadbytečné, ředitelé škol byli informováni.
  • MUDr. Plhoň - odpověď 11.2.2002 -nutnost informovat i veřejnost o celé, nejen školské problematice. Jde o relikt z dob, kdy byla pracovní povinnost.
 • Schůzka s přednostou okresního úřadu - předseda volil písemnou formu schůzka bude iniciována v případě potřeby. Dopis odeslán 8.2.2002
 • Následovala diskuse předsedy s ved. ref. zdravotnictví 7.3.2002 Problematika bude otevřena v souvislosti s reformou veřejné správy.
 • dopis řediteli OP VZP Děčín - nedostatečná informace o regulačních údajích na I.pololetí - viz bod 2
 • dopis MUDr. Martě Rűcklové - nabídka představenstva - členství v ČLK bez povinnosti platit členské příspěvky, informace o možnosti získání souhlasu s předpisem léků.(odesláno 7.2.2002)
  • Dne 18.2.2002 potvrdila příjem dopisu, vyjádřila poděkování a vděčnost za pochopení jejích potíží, a souhlasí s dalším členstvím v ČLK a využívá nabídky - možnost získání oprávnění k předpisu léčiv.
 • Účast na koordinační poradě předsedů OS ČLK Ústeckého kraje 19.2.2002 (viz samostatný bod)
 • Účast na schůzce předsedů OS v Praze 22.2.2002 (viz samostatný bod)

MUDr. Ullrych -

 • Odeslal 5.3.02 dopis odd. ORL Nemocnice Děčín, kde vytknul nevhodnou reklamu s možným poškozením jiných lékařů - kolise s SP 10

MUDr. Sucharda -

 • urgence dotazu pro představenstvo ČLK stran vymezení poradenství versus ordinace (opětovný dotaz podán 17.10.2001, urgence 14.1.2002 - bez odpovědi) - viz zápis představenstva ČLK z 2.3.2002 (právní odd. vypracuje rozbor pro představenstvo)
 • znalecké posudky - kdo má nárok na originál (právní odd. potvrdilo ústně, že ve spisu má být originál posudku, nyní je to v gesci MUDr. Juřiny).
 • dotaz na VR ČLK - normy pro mammologické pracoviště - úkol trvá

MUDr. Flusek -

 • vystavování PN pro uchazeče o zaměstnání evidovaných na ÚP - zajistí vyhlášku či předpis o vystavování PN těmto uchazečům (splněno). K dané problematice diskuse.

Závěr: Použitelnou "kuchařku" zpracuje MUDr. Flusek a MUDr. Sucharda (výstup bude i na internetu). Materiál bude použit na plánované schůzce praktiků (seminář), která by se měla konat do května t.r. odděleně JIH a SEVER. (Pro severní část na Dýmníku)
Informace bude dána i nemocnicím a zdravotní radové, aby se toto dodržovalo i na Úřadech práce.

 • byla podána zpráva o fyzické kontrole oční ambulance 1. Zdravotní Rumburk ve Varnsdorfu

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Cenové dodatky smluv s VZP

Dopis řediteli OP VZP Děčín byl zaslán - nedostatečná informace o regulačních údajích v úhradě zdravotní péče pro ambulantní specialisty na I. pololetí 2002. Chybí i údaj o vlastních průměrech ZZ ve srovnávacím období 2001, jak stanoví příloha 15 k Vyhlášce
Odpověď MUDr. Marka - OP VZP Děčín: odpověď vyhýbavá, údaje budou sděleny až bude VZP známa metodika.

Na schůzce předsedů 22.2. v Praze bylo jednoznačně deklarováno, že rozhodující je vyhláška Ministerstva zdravotnictví jako vyšší právní norma. Pojišťovnám jde zřejmě o mlžení, což u některých kolegů, kteří vůbec nevědí, co podepsali, může být pro pojišťovnu úspěšné.

Schůzka předsedů OS ČLK Ústeckého kraje 19. 2. 2002 - zápis z jednání

Předsednictví koordinační porady převzal MUDr. Lukeš (předseda OS ČLK v Mostě) na další 1 rok. Je deklarována podpora koncepce zdravotnictví v kraji, která vychází z podpory současných okresních nemocnic jako základních pilířů zdravotnické sítě a zachování dostupnosti zdrav. služeb v kraji. Bylo vysloveno ocenění aktivity výboru pro zdravotnictví a soc. věcí Ústeckého kraje. Proběhla diskuse o odpovědnosti operatéra při provádění operace na podkladě vypsaného operačního programu jiným lékařem (např. hradecký případ odnětí zdravé ledviny)
Příští schůzka bude cca v září 2002 v Ústí nad Labem.

Porada předsedů OS ČLK celostátní 22.2.2002 v Praze

Byla řešena: problematika

 1. Katalogů výkonů nehrazených pojišťovnami

 2. Od 1.4. platí nový sazebník výkonů

 3. Odebírání licencí Komorou není dle současné legislativy možné. Ve velmi závažných případech lze řešit vyloučením z ČLK

 4. LSPP - problematika předán přehled úhrad v jednotlivých okresech s doporučením, aby se jednání o LSPP předsedové zúčastnili

 5. Mzdy - úhrady - regulace

 6. Problematika vydávání "Personálního a věcného vybavení" bude řešena samostatným stavovským předpisem

 7. Vedení databáze členů.

Připomínky k novým registracím, resp. změnám registrací vydaných RZ OKÚ

Byly nám zaslány na vědomí kopie registrací vydaných RZ OkÚ, obsahující údaje, týkající se změny resp. nových ordinací, které nebyly odsouhlaseny představenstvem OS ČLK v rámci souhlasu s materiálním a personálním vybavením pracovišť. Jde o

 • ordinaci MUDr. Strachoně v Rumburku,

 • nám neznámý nový subjekt "Lužická poliklinika o.z." s odborným zástupcem pro oftalmologii MUDr. Dragounovou. (Byl námi ale udělen souhlas s MaPV oční ordinace Lužické nemocnice o.z. detašované do Varnsdorfu s lékařkou MUDr. Bačovou - registrace byla vydána s jinými údaji).

Předseda v dopise na RZ OkÚ vyjádřil ostrý protest a žádost o okamžitou nápravu, jinak by vydané registrace bylo nutno považovat za neplatné. Zdravotní radová požádala předsedu o schůzku 7.3.2002.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Id. č. 01-32-750 (ev.č.011) manželé S. ca. MUDr. J.

Dne 30.10.2001 byla zaslána stížnost na PL. Zpracovával MUDr. Šebek - nebylo zjištěno pochybení. Dne 7. 2. 2002 proběhla schůzka členů RK. Návrh MUDr. Šebka přijat.
Disciplinární řízení nebylo zahájeno, protože obviněný lékař nebyl shledán viným. Rozhodnutí revizní komise a informace podavateli stížnosti odesláno 5.3.2002.

Jiné záležitosti

MUDr. Šebek informoval představenstvo ke kauze popisované v článku Rumburských novin - prodej léků při LSPP. Kontaktoval paní, která je ochotna dosvědčit, že lékař na pohotovosti ji prodal lék. MUDr. Šebek sdělil, že se to bude těžko dokazovat. Po hlasování se představenstvo rozhodlo dále se případem nezabývat.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 01-32-628 (ev.č. 008) paní J.G. ca. chirurgické odd. LN Rumburk

Dne 28.8.2001 došla stížnost paní J. G. Dne 16.1.2002 RK předala ČR návrh na zahájení DŘ proti MUDr. K. P.
Senát se konal 20.2.2002 .Lékaři byl udělen finanční postih.
Dne 5.3.2002 doručena námitka paní G. - požaduje "prostřednictvím smírčího řízení finanční odškodnění od MUDr. K. P. V případě, že nebude možné se dohodnout mimosoudní cestou o náhradě škody, podá na něj trestní oznámení."
Námitka bude dle DŘ předána předsedovi Čestné rady ČLK. V oznámení o přijetí a postoupení námitky bude uvedeno, že ČLK neřeší problematiku odškodnění ani trestní odpovědnost.

Představenstvo bere zprávu revizní komise a čestné rady na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

WF HOSPITAL, spol. s r.o. - MUDr. František Wurst - podáno 26.2.2002 (datum pošt. razítka) - mammografické pracoviště na poliklinice Děčín

 • odborným zástupcem pracoviště deklarován MUDr. Milan Tůma, radiolog,

 • personální vybavení: MUDr. Tůma a MUDr. Tyle Luděk + stávající rdg. laboranti,

 • technické vybavení - deklarován mammograf ALPHA RT-performa na rdg. snímkovně, vyvolávací automat KODAK MIN R - Mammo a k odečítání negatoskop Planilux DXHM 96x60. Přístroje budou dodány ihned po uzavření leasingové smlouvy s firmou

Dne 4.3. byl MUDr. Wurstovi odeslán dopis s výzvou k doplnění žádosti. Jde o upřesnění rozsahu úvazků MUDr. Tůmy a MUDr. Tyleho při hodnocení mammografických vyšetření, sdělení jména a kvalifikace konkrétního laboranta, který bude mammograf obsluhovat a hlavně, souhlas hygienika s umístěním přístroje a s podmínkami jeho provozování ve ZZ. (Do jednání představenstva odpověď nedošla a dotazem na RZ OkÚ zjištěno, že ani tam nebylo dodáno stanovisko hygienika)

Představenstvo se proto na základě hlasování rozhodlo vyjádřit nesouhlas s personálním a věcným vybavením mammografického pracoviště WF HOSPITAL s.r.o. v poliklinice Děčín I, protože do doby projednávání žádosti nebyly předloženy veškeré potřebné doklady, zejména souhlas hygienika a rozsah úvazků lékařů, kteří budou nálezy hodnotit.

Po dodání chybějících údajů bude možno podat novou žádost o vydání vyjádření dle zákona č. 160/92 Sb.

Dopis WF Hospital, spol. s r.o. napíše MUDr. Plhoň.

Domov důchodců Krásná Lípa - podáno 4.3.2002 - ordinace praktického lékaře pro dospělé v Domově důchodců

 • Odborný zástupce a současně lékař MUDr. Hana Havelková, licence všeobecné lékařství

 • sestra Hana Koblihová

 • Přiložen schválený návrh provozního řádu.

Vlastní ordinace není, je jen kancelář. Veškerá vyšetření obyvatel DD se provádějí buď na pokojích obyvatel nebo na příslušných, k tomu vybavených sesternách.

Představenstvo souhlasí za podmínky, že bude vyčleněna jedna místnost jako ordinace, kde bude možné uchovávat dokumentaci pacientů. MUDr. Englerová byla pověřena k fyzické kontrole dané ordinace.

Dne 12. března byla ordinace prověřena a MUDr. Englerová vydala kladný posudek.

MUDr. Karel S t r a ch o ň - podáno 6.3.2002. Změna místa provozování ordinace PL pro děti a dorost v Rumburku

 • Nová adresa: U jiskry 115/3, Rumburk, sestra Vladimíra Luštincová. Uvedeno, že není žádné zvláštní přístrojové vybavení. Diskuse - měl by mít křísící přístroj i léky, souhlas hygienika.

Do 14 dnů navštíví ordinaci MUDr. Danuše Čermáková, která byla představenstvem pověřena fyzicky ordinaci zkontrolovat.

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření za podmínky, že bude kladný posudek hygienika i posudek MUDr. Čermákové.

Dne 13.3. sděleno, že MUDr. Čermáková nemůže kontrolu ordinace provést, proto předseda souhlasil s tím, aby ordinaci zkontrolovala MUDr. Šrámková

1. Zdravotní Rumburk, a.s., 2. odštěpný závod Lužická poliklinika - podáno 6.3.2002 - oční ambulance ul. Lesní, Varnsdorf - žádost o změnu.

 • "Odborný garant" MUDr. Jitka Dragounová,

 • lékař MUDr. Romana Bačová.+ sestra.

Stanovisko představenstva: Kladný souhlas pro ordinaci v Lesní ul. s OZ MUDr. Bačovou byl již vydán a je platný - je třeba vydat registraci dle toho. Byl vydán žadateli "Lužická nemocnice" na minulém zasedání.

Nový souhlas pro Lužickou polikliniku o.z. vydán zatím být nemůže, neb nám není znám subjekt "Lužická poliklinika o.z.", k němuž jsme nevydávali žádné stanovisko. Až bude zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu, bude třeba změnit registraci po novém souhlasu s věcným personálním vybavením jak Lužické nemocnice (po oddělení ambulantních provozů), tak nového subjektu Lužické polikliniky, kde na obor oftalmologie bude třeba deklarovat odborného zástupce (odborný garant se již nepoužívá), kde může být schválena MUDr. Dragounová.

Tuto problematiku sdělil předseda v dodatečném jednání i okresní zdravotní radové 7.3. 2002 a telefonicky předsedovi představenstva 1.zdravotní a.s. Rumburk MUDr. Kubrovi.)

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Rudolf S t u p á k - obnovení platnosti Oprávnění - vydáno k 1.3.2002.

MUDr. Marta R ű c k l o v á - nepracující důchodkyně - vydáno k 18.2.2002.

Schváleno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Stále žádné registrované akce!

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • nový formulář - žádost o vydání licence

 • udělená licence ke dni 4.2.2002 (MUDr. Sellnerová), ke dni 18.2.2002 (MUDr. Richter - vráceno k doplnění - rekvalifikace z internisty na praktika - zájemce se obrátí na IPVZ s žádostí o rozdílovou atestaci a po zapsání k atestaci se znovu obrátí na ČLK, která je oprávněna vydat licenci na dobu určitou)

 • Stanovisko právního odd. k problematice ÚPS a zřizování center ve zdravotnictví

 • Zápis z jednání představenstva 2.a 3.2.2002

  • Zápis bloku revizní komise

  • Přijatí členové do ČLK

  • Návrh SP o postupu při vydávání souhlasu ČLK s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ (nové formuláře) Členové představenstva OS ČLK vyjádří do kanceláře své připomínky k tomuto návrhu předpisu

  • Vyhláška 458/2001 Sb. MZdr.- výše úhrad zdravotní péče pro 1. pol. 2002

 • Dne 4.3.2002 doručena žádost prezidenta ČLK MUDr. Ratha, aby bylo zajištěno co možná nejvíce plných mocí od ambulantních specialistů k cenovým jednáním.

 • Dne 4.3.2002 doručena pozvánka z ČR ČLK pro předsedy čestných rad na udělení titulu Rytíře českého lékařského stavu. Pasování se bude konat dne 13.4.2002 v 17,00 hod v prostorách Míčovny Pražského hradu. (MUDr. Černá účast potvrdila)

Okresní úřad:

Kancelář přednosty OkÚ

 • Vyhlášení VŘ na provozování AZZ v oboru psychiatrie pro území okresu Děčín - přihlášky do 20.3.2002

 • Vyhlášení VŘ na provozování AZZ - provozování mammografického přístroje v oboru radiodiagnostika pro území okresu Děčín - přihlášky do 25.3.2002

(jednání výběrové komise na mammografii bude 27.3. 2002 a na psychiatrii 3. 4. 2002 v 9 hodin na RZ OkÚ- zúčastní se MUDr. Plhoň)

Referát zdravotnictví

 • Oznámení o ztrátě a zfalšování razítek

 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (leden 2002)

  • Rychlá výstraha -č. 1-2002 Calcium biotika, inj. 10x10mg/1g - závadné ampule

 • Rozhodnutí o změně registrace:

  • MUDr. Karel Strachoň - změna místa provozování - z původní SZŠ Rumburk, Sukova 870
   nahrazena U Jiskry 115/3 Rumburk (viz žádost o vydání vyjádření)

  • Neurologie s.r.o.- zrušení dvou míst provozování:- Lesní 16 a Jiráskova 4, Rumburk

 • Rozhodnutí o registraci:

  • 1. Zdravotní Rumburk, a.s., o.z. Lužická poliklinika - obor oftalmologie, OZ MUDr. Jitka Dragounová (viz žádost o vydání vyjádření)

 • Pozvánka na 6. parlamentní zdravotnický seminář- "Čím je chronická bolest v ČR" (5.3.2002)

 • Upozornění č. 7/2001- dokladování absence uchazečů o zaměstnání ze zdravotních či jiných důvodů - z Úřadu práce v Děčíně

Další korespondence :

 • Glaxo-SmithKline - Informace o výskytu závažných nežádoucích příhod - kód studie 347414/010 z 8.2.2002 - žádná nová příhoda nebyla hlášena

 • Informace 1. Zdravotní Rumburk. a.s. - rozhodnutím valné hromady dne 4.12.01 byl zřízen odštěpný závod

  • s označením 1. Zdravotní Rumburk, a.s. Lužická poliklinika, odštěpný závod se sídlem Rumburk, Jiráskova 1387/4,

  • s předmětem podnikání - poskytování zdravotní a sociální péče

  • s vedoucím - ředitelem o.z. - byl jmenován MUDr. Josef Kořínek (viz též výše problematika nových registrací a souhlasu s PaVV) 

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Představenstvo bylo informováno MUDr. Čermákovou o dvou případech, kdy se nedostavila do služby LSPP pro děti MUDr. Skácelová proto, že dosud neměla podepsanou smlouvu o zajištění dětské LSPP v Děčíně. Dle informace MUDr. Čermákové byli v těchto případech dětští pacienti bez předchozího projednání do doby zajištění náhradní lékařky na LSPP odesíláni na dětské oddělení v nemocnici.
  O tomto rozhodnutí MUDr. Kučery, ředitele Záchranné služby Děčín, informoval v nemocnici sestru až řidič sanitky. Takový zástup při existenci LSPP není možný, protože lékař zajišťující lůžkové a kojenecké odd. nesmí opustit oddělení za účelem provedení návštěvy u nemocného v terénu! Pokud je LSPP zřízena, musí být zajištěna, nemůže být řešeno na úkor nemocničního odd.
  Hlasováním bylo rozhodnuto, že řediteli ZZS MUDr. Kučerovi bude odeslán dopis - výhrada nad zajištěním dětské LSPP v Děčíně.

 • Představenstvo rozhodlo, že napříště budou jednání v Rumburku pořádána na Dýmníku (velká spokojenost s atmosférou a prostředím). MUDr. Popelka zajistí.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • nesouhlas pro WF Hospital spol. s r.o.
 • podmínka pro DD Krásná Lípa
 • dopis řediteli ZZS MUDr. Kučerovi (dětská LSPP)
 • jednat a zorganizovat schůzky s praktickými lékaři
 • jednat s okresní zdravotní radovou

MUDr. Sucharda:

 • dotaz na VR ČLK - normy pro mammologické pracoviště
 • (s MUDr. Fluskem) - vystavování PN - použitelnou "kuchařku" (výstup bude i na internetu).

MUDr. Englerová:

 •  fyzická kontrola ordinace PL pro dospělé v DD v Krásné Lípě

MUDr. Čermáková:

 • fyzická kontrola ordinace MUDr. Strachoně

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster