Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Květen 2002


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

5. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2.5.2002 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Koudelová, Čapková, Čermáková, Popelka, Englerová, Louková

Omluveni MUDr.: MUDr. Ullrych, Kovtun, Hruška, Flusek

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Rűkl

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • Kontrola pracoviště WF Hospital spol. s r.o. - vydán souhlas - 5.4.2002
 • jednat a zorganizovat schůzky s praktickými lékaři - úkol do konce června. Témata se nabízejí: Výchova dorostu, stabilizace sítě personální i materiální. problémy běžné praxe. Možno případně přizvat MUDr. Uhrovou, poreferovat by měla MUDr. Englerová o praktickém provádění lektorské činnosti.
 • Nesouhlas k žádosti 1. Zdravotní Rumburk, a.s.- Lužická nemocnice o.z. - sonografie - odesláno s průvodním dopisem 10.4.2002. V dopise se uvádí, že bude třeba uvést na pravou míru provádění činností na podkladě licencí, které v Lužické nemocnici někteří lékaři dosud nemají a to do 31. 5. 2002. Za tím účelem bude svolána schůzka s vedením 1. Zdravotní a.s. v rámci červnové schůze představenstva v Rumburku.
 • Účast na VŘ mamografie 10.4.2002

MUDr. Sellnerová -

 • Dopis panu Jelínkovi - předávání dokumentace - odesláno 24.4.2002.

MUDr. Sucharda + MUDr. Flusek -

 • úkol z 03/2002 - Dokument o pracovních neschopnostech zpracován a po posouzení bude zveřejněn na www.

Úkoly splněny, poslední trvá.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Schůzka předsedů OS v Praze

Předseda informoval přítomné o proběhlé schůzce předsedů 13.4.2002 v Praze.

Hlavním tématem byla úhrada za zdravotní péči:

 • bonifikace ze léky

 • srovnání mezi odbornostmi

 • Nový program - registr lékařů

Pasování rytíře lékařského stavu 2001

Předseda se zúčastnil na slavnostním předání titulu Rytíř lékařského stavu společně s MUDr. Černou. Připomínka MUDr. Černé - Byla znechucena oblečením a chováním novinářů. Vlajka komerční banky hned vedle vlajky ČLK byl nevkus.

Krizový plán ČLK v souvislosti s návrhem poslance Bendy
na zrušení povinného členství v ČLK a omezení pravomocí ČLK

Představenstvo bylo seznámeno s textem návrhu MUDr. Ratha, s prohlášením Rady Sdružení smluvních lékařů ČR (MUDr. Tautermann) a se stanoviskem Sdružení praktických lékařů (MUDr. Šmatlák a MUDr. Uhrová) a se Stanoviskem Krajské rady k aktuální situaci :

Stanovisko Krajské rady ČLK ústeckého kraje k aktuální situaci

 1. Návrh ODS na zrušení povinného členství považujeme za špatný a nepromyšlený, podporujeme jednoznačně povinné členství.

 2. Reakci prezidenta ČLK považujeme za nediplomatickou uzavírající možnost dalšího jednání s ODS.

 3. Zásadně trváme na zachování apolitičnosti ČLK.

 4. Zásadně odmítáme použití finančních prostředků ČLK na jakoukoliv politickou kampaň.

 5. Posílání stížností V. Klausovi považujeme za dětinské.

 6. Cestu z ohrožení vidíme pouze v jednáních, lobbingu a vysvětlování našich postojů.

Představenstvo OS ČLK Děčín na svém jednání dne 2.5. 2002 projednalo vzniklou situaci, seznámilo se se stanoviskem Krajské rady ČLK Ústeckého kraje (viz výše a jednohlasně schválilo níže uvedené stanovisko.

Usnesení předsednictva OS lékařů ČLK v Děčíně

 1. Představenstvo OS ČLK Děčín souhlasí s prohlášením krajské rady Ústeckého kraje, které formuloval MUDr. Liehne, člen představenstva ČLK za souhlasu předsedů všech OS ČLK v kraji.

 2. V případě, že by z jakékoliv příčiny mělo dojít k podstatným změnám funkce, struktury nebo ekonomických pravidel ve fungování České lékařské Komory, trváme na svolání mimořádného sjezdu, který bude specifikovat změny struktury funkce Komory nebo ekonomiky. K tomu je oprávněn jedině sjezd, ne prezident.

Toto stanovisko bude zasláno Představenstvu Komory a na vědomí MUDr. Liehnemu a OS ČLK Prahy 10 (která nám po konání naší schůze dodatečně zaslala svoje stanovisko s návrhem na svolání mimořádného sjezdu za účelem odvolání prezidenta MUDr Ratha).

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Id.č. 01-32-002 sl. A. J. x MUDr. Ch. a MUDr. P.

Stížnost podána 6.2.2001. RK OS ČLK vydala dne 21.10.2001 rozhodnutí o nezahajování DŘ z důvodu neviny. Sl. J. podala 1.11.2001 námitku proti rozhodnutí RK OS ČLK Děčín, která byla ČR ČLK přijata.

Postup lékařek MUDr. Ch. a MUDr. P. plénum ČR ČLK hodnotilo jako odborné pochybení a proto podle ustanovení § 7, odst.6 DŘ ČLK rozhodlo o zrušení rozhodnutí o nezahájení DŘ proti uvedeným lékařkám a věc vrací k novému projednání a rozhodnutí.

Věc bude znovu posouzena RK OSL Děčín na základě znaleckých posudků (prim. Fišerová a prim. Dražka v Ústí n. L.). Opět byla vyžádána kompletní zdravotní dokumentace a bylo požádáno o vypracování posudků.

Id.č. 02-32-211 pí. J.S. x chirurgické odd. nemocnice Rumburk

Dne 15.3.2002 doručen dopis paní J.S., která se obrátila na předsedu OS ČLK s prosbou o prošetření lékařského postupu léčení jejího manžela (ročník 1950), který zemřel v únoru 2002. Žádá prošetření a posouzení poskytnuté zdravotní péče na chirurgickém oddělení nemocnice v Rumburku a následné léčby v Liberci.

Dne 25.4.2002 jsme obdrželi rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK MUDr. Suchardy - stížnost byla odmítnuta, protože řízení je nepřípustné - promlčeno.

Paní S. podala dne 2.5.2002 námitku proti rozhodnutí RK ČLK. Předáno do Prahy.

Kontrola členských příspěvků na rok 2002 (k datu 26. 4. 2002)

MUDr. Novák Petr - dle sdělení již uhrazeno. Čekáme na výpis z banky
MUDr. Waldauf Petr - pokud nebude do 10 dnů uhrazeno, předává se revizní komisi k vymáhání členského příspěvku (dopis s doručenkou).

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 01-32-628 sl. J. G. x MUDr. K.

Senát se konal 20.2.2002. Lékaři byl udělen finanční postih.

Dne 5.3.2002 doručena námitka sl. G. - požaduje prostřednictvím smírčího řízení finanční odškodnění od MUDr. K. Námitka byla dle DŘ předána předsedovi Čestné rady ČLK. V oznámení o přijetí a postoupení námitky bylo uvedeno, že ČLK neřeší problematiku odškodnění ani trestní odpovědnost.

Dne 26.4.2002 doručeno rozhodnutí pléna ČR ČLK. Na základě námitky stěžovatelky Jitky Gajdošové, dle § 14 odst. 1 písm. c) ruší rozhodnutí senátu ČR OS ČLK v Děčíně ze dne 20.2.2002 a rozhodlo o zahájení DŘ před čestnou radou ČLK. Žádost o poskytnutí originální dokumentace.

Předsedkyně ČR OS MUDr. Černá sdělila, že zaslané rozhodnutí ČR ČLK je nedostatečně odůvodněné. Rozhodnutí ČR ČLK bylo vydáno před prošetřením Čestnou radou ČLK dané věci.

Představenstvo bere zprávu ČR na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Anna B r i e s t e n s k á - podáno 8.4.2002 - licence pro obor vedoucí lékař - primář pro obor chirurgie. Atestace chirurgie II. st., praxe v oboru vyhovuje.

Doporučená žádost odeslána 10.4.2002 do Olomouce

MUDr. Dana K u č e r o v á - podáno 2.5.2002 - licence pro výkon samostatné lékařské praxe na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství. Promoce v r. 1994. Atestace z interny 1997. Délka praxe v oboru interní lékařství 6 let.

Diskuse k podané žádosti. Akutní situace - nezajištění obvodu po náhle zemřelé MUDr. Štindlové. Nabídka praktickým lékařům na obsazení volného pracoviště PL v Děčíně zatím bez odezvy. Zatím je domluven zástup a financování s VZP pro MUDr. Bílou a MUDr. Kreuterovou po dobu dvou měsíců - jako nepravidelná péče.

Předseda OS ČLK Děčín odešle dopis OP VZP Děčín, OkÚ Děčín RZ a Sdružení PL s požadavkem na deklaraci akutního nedostatku PL v našem regionu, nutnosti vyhlásit VŘ, zveřejnění volného místa PL. Tyto dokumenty budou přiloženy k žádosti o licenci na dobu určitou pro MUDr Kučerovou, dále inzerát na volné místo a vyhlášení výběrového řízení na smlouvy s pojišťovnami dle zákona č. 48/97 Sb. (jde o dvě různé věci) musí zajistit RZ OkÚ.

Představenstvo doporučilo jednohlasně výjimku na vydání licence na dobu určitou pro obor všeobecné lékařství dle Licenčního řádu § 7 a) odst. 2.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

Mamologické centrum Ústeckého kraje - jednatel MUDr. R. Dimitrov. Podáno 24.4.2002. Jde o novelizaci registrace s vymezením všech činností právnické osoby na jedné registraci. Společnost bude poskytovat péči pacientům spočívající v diagnostice onemocnění prsu v celé šíři s následnou péčí zajištěnou dle spádu v Nemocnici v Děčíně a onkologickém odd. dle spádu v Ústí nad Labem a kompletní UZ dg. abdominálních orgánů, cévního systému a kloubního aparátu. Kvalita péče je zaručena dosaženou kvalifikací ved. pracovníka prim. Jiráska.

Odborný zástupce: MUDr. Jirásko Marian
Personální vybavení: MUDr. Jirásko - ved. centra, p. H. Šindelková- ved. RTG laborantka

Sonografie je součástí RDG. Představenstvo proto schválilo vydání Souhlasu s PaMV v tomto znění:

Obor radiodiagnostika - a) provádění mamografie, b) sonografické vyšetřovací metody.

V rámci kvalifikace oboru radiodiagnostika II. st a kvalifikace MUDr Jirásko (licence primáře v daném oboru) Splňuje kvalifikační předpoklady i technické vybavení.

SCHVÁLENO.

WF Hospital spol. s r.o. - jednatel MUDr. Wurst. Podáno 2.5.2002. Žádost o prodloužení vyjádření k personálnímu a věcnému vybavení mamografického pracoviště na dobu neurčitou.

Přiloženo rozhodnutí SÚJB s povolením k nakládání se zdrojem ionizujícího záření pro mamografický přístroj, který je na pracovišti nainstalován a předávací protokol. Dnes ve 14 hod. slavnostní otevření.

SCHVÁLENO.

Žádost o schválení lektorské smlouvy:

MUDr. Štěpánka Kořínková - školenec, MUDr. Markéta Englerová - školitel. Smlouva uzavřena 18.4.2002

MUDr. Danuše Volrábová - školenec, MUDr. Radojčo Dimitrov - školitel. Smlouva uzavřena 30.4.2002

MUDr. Dana Kučerová - školenec, MUDr. Tomáš Milič - školitel. Smlouva uzavřena 29.4.2002

Všechny lektorské smlouvy SCHVÁLENY.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Pavel R u b e š - podáno 10.4.2002. Zaměstnán v zahraničí. Vydáno 10.4.2002.

MUDr. Karel B r i ch z i n - podáno 26.4.2002 - obnovení platnosti - nepracující důchodce. Vydáno 29.4.2002

Představenstvem SCHVÁLENO.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/02/001 - Lymfologie

Pořadatel: OS ČLK Děčín ve spolupráci s MUDr. Novou rehabilitačním pracovištěm v Rumburku

Termín a místo konání akce: Lužická nemocnice - Podhájí (jídelna) 6. 6. 2002 (začátek v 9,00 hod předpokládaná doba konání - minimálně 4 hodiny

Téma: Rehabilitační okresní seminář na téma Lymfologie

Přednášející: MUDr. P. Vondráček - (internista, kardiolog Rumburk) 60 minut,
MUDr. Cvejnová - (onkologie Liberec)
- praktická ukázka manuálních technik při léčbě (2 rehabilitační pracovnice (Rumburk, Liberec)

Představenstvo schválilo přidělení 4 kreditů.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • seznam udělených a zamítnutých licencí včetně vrácených žádostí k doplnění (2.4. a 15.4. 2002) [MUDr. M. Kučerová - obor neurologie uděleno 6.4.2002]

 • seznam přijatých lékařů ke dni 15.3.2002

 • zápis ze zasedání představenstva 16.3.2002

 • zápis bloku RK z 16.3.2002

 • pozvánka na konferenci pořádanou ČLK s názvem Aktuální otázky zdravotnictví ČR, která se koná 6.-7.5.2002 v Českém Krumlově

 • pozvánka na instruktážní seminář pro předsedy ČR a RK OS ČLK, který se bude konat v Praze 16.5.2002 od 14 hod. (Účast potvrdila MUDr. Černá i MUDr. Sellnerová)

 • Pasování rytíře se 13.4.2002 zúčastnil MUDr. Plhoň (+ schůzka předsedů) a MUDr. Černá

 • Dne 10.4.2002 sdělena doplňující informace k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Sazebník lze objednat výhradně u Moraviapressu a.s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav nebo faxem na č. 0627/321 417, 305 156, e-mailem: sazebnik@moraviapress.cz , telefonicky: 0800/100 314. Cena pro členy ČLK je 100,- Kč (ostatní 200,- Kč) dobírkou.

 • Dne 29.4.2002 doručena zpráva pro všechny předsedy OS - Návrh krizového plánu jak stabilizovat ČLK (mimořádné představenstvo ČLK 2.5.2002 (viz bod 3)

Okresní úřad:

Kancelář přednosty OkÚ:

 • Stanovisko - pořadí uchazečů na VŘ psychiatrie konaném 3.4.2002:

  • 1. místo MUDr. P. Zahradník

  • 2. MUDr. M. Mališ

  • 3. SENIOR CZ,s.r.o.

 • Stanovisko - pořadí uchazečů VŘ mammografie konaném dne 10.4.2002 - provozování mammografického přístroje v oboru radiodiagnostika konaném 10.4.2002:

  • 1. místo WF Hospital, spol. s r.o. jednatel MUDr. Wurst (jediný uchazeč)

Referát zdravotnictví:

 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv (březen 2002)

 • Upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv, že výrobce ALFAMEDIC v.o.s. z legislativních důvodů přerušil používání zdravotnického prostředku "Vyhřívaná podložka pacienta typ RD 95" při poskytování zdravotní péče

 • Oznámení o ztrátě a zfalšování razítek a receptů

 • Zápis o průběhu a výsledku VŘ ze dne 10.4.2002 - provozování mamografického přístroje. (1. místo WF Hospital, spol. s r.o.)

 • Žádost o písemné sdělení v jaké fázi je šetření stížnosti paní L. - odpověď MUDr. Plhoň, že na okrese je stížnost vyřešena. Dva lékaři byli potrestáni a protože byla vznesena paní L. námitka proti rozhodnutí RK OS ČLK, byla věc postoupena k odvolacímu orgánu do Prahy. Nyní je v řešení v Praze.

 • Rozhodnutí o registraci:

  • MUDr. Petr Zahradník - obor psychiatrie

  • WF Hospital spol. s.r.o. - změna OZ radiologie rozšíření o provozování mammografie

  • MUDr. Josef Smažinka - zrušení registrace ke dni 8.7.2002

  Bereme na vědomí

Další korespondence :

 • Dopis ředitele OSSZ Ing. Řezáče - žádá o pomoc předsedu OS ČLK - zamezení nepravostí některých PL při vystavování PN. (Odpovězeno, že jde o obecně platné zákony či vyhlášky, které musí být dodržovány a jejich případnou vynutitelnost musí zajistit RZ OkÚ či Finanční úřad podle druhu stížnosti. Komora není lékařům po této stránce nikterak nadřízena a nebude moci jinak problém řešit - leda že by šlo o stížnost podanou.k ČLK.)

RK OS ČLK Děčín souhlasí s názorem MUDr. Plhoně. Představenstvo souhlasí v plném znění s odpovědí MUDr. Plhoně. ČLK se nebude touto věcí zabývat. Na červen bude zorganizován instruktážní seminář pro PL a ředitel OSSZ bude pozván, aby mohl před PL vystoupit s problematikou PN.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • K datu 24.4.2002 vyřazena z registru MUDr. Vladimíra Š t i n d l o v á - náhle zemřela.

Pohřbu se zúčastnila MUDr. Čapková s MUDr. Blažkovou, MUDr. Sellnerová připravila nekrolog pro místní tisk - bylo zveřejněno (Děčínský deník, Naše město, Princip)

 • MUDr. Josef Smažinka oznámil ukončení své činnosti jako praktický lékař k 8.7.2002. Nabízí k pronájmu vybavení a ordinaci v ul. Sofijská v Děčíně na Letné. Pacienti prý budou převedeni k MUDr. Dragančevové.

MUDr. Plhoň a MUDr. Černá jsou pověřeni představenstvem předat květiny a věcný dar MUDr. Smažinkovi jako poděkování za dlouholeté vykonávání lékařského praxe (8.7.2002 narozeniny - ročník 1920)

 • MVDr. P. M. podal trestní oznámení na lékaře a sestry ORL oddělení v Děčíně pod vedením MUDr. Plhoně za "pokus o jeho fyzickou likvidaci organizovaným zločinem" (námět stejný jako byl ve stížnosti řešené v ČLK) Na podkladě posudku psychiatra a vzhledem k opakované kverulaci tohoto občana - zjevně psychiatricky nemocného pacienta bylo rozhodnuto iniciovat zbavení způsobilosti k právním úkonům p. MVDr. M. - představenstvo doporučuje oslovit PL (MUDr. Sobotková).

 • Na RZ OkÚ v Děčíně byla zaslána kopie právního názoru včetně názoru MZdr. ČR - výběrového řízení na ZZ dle zákona 48/1997 Sb. se nemohou zúčastnit subjekty, které nemají platnou registraci v daném okrese.

 • Informace o článcích, které vyšly v Principu (Zdravotníci nejsou rodina) a odpověď MUDr. Plhoně. ČLK garantuje péči. Jmenovaný subjekt WF Hospital má všechny náležitosti dle zákona.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • Jednat a zorganizovat schůzky s praktickými lékaři (nutno shromáždit témata - viz výše, též možno přizvat ředitele OSSZ)
 • Dopis OP VZP, OkÚ RZ, Svazu PL - nedostatek PL, vyhlášení VŘ, uvolnění místa PL
 • Oslovení MUDr. Sobotkové - ošetřující lékařka MVDr.M. (návrh na zbavení právní způsobilosti)
 • Zajistit setkání s vedením 1.Zdravotní a.s. Rumburk na příštím zasedání Představenstva

MUDr. Flusek a MUDr. Sucharda:

 •  vystavování PN - použitelnou "kuchařku" (výstup bude i na internetu)

MUDr. Černá::

 •  dopis RK - rozhodnutí ČR ČLK (MUDr. K.)- nedostatečně odůvodněné

Revizní komise:

 • nebude-li uhrazen členský příspěvek MUDr. P. Waldaufa, zahájí řízení o vymáhání příspěvku

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. František Plhoň, předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster