Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ZÁŘÍ 2001


8. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5.9.2001 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Čapková, Kovtun, Popelka, Hruška, Englerová, Flusek.

Omluveni MUDr.: Čermáková, Herrmannová, Louková.

Čestná rada MUDr.: Lazarová, Dragounová, (omluven: Mikš)

Revizní komise MUDr.: Šebek (omluvena Sellnerová)

Delegátka sjezdu: MUDr, Šrámková

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. MATERIÁLY ČLK K TRANSFORMACI ZDRAVOTNICTVÍ A LSPP
 9. NÁVRHY NA ZMĚNU STAVOVSKÝCH PŘEDPISŮ
 10. RŮZNÉ
 11. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda

 • odkaz na vzdělávací akce na Intranetu Nemocnice Děčín - splněno.

MUDr. Plhoň

 • nabídl schůzku zdravotní radové na podnět přednosty okresního úřadu - bude se konat v nejbližších dnech. Zdravotní radové bude nabídnuta spolupráce
 • informace prim. Pánkovi - dětská LSPP- odesláno 16. 7.2001
 • sdělení řediteli Lužické nemocnice - úprava informovaného souhlasu - odesláno 16. 7.2001
 • nemocnice - služby neatestovaných lékařů (právní rozbor ČLK- viz korespondence) odesláno 25.7.2001
 • MUDr. Jiří V y t l a č i l - žádost o oprávnění k předpisu léčiv - podáno 9. 7.2001. Dle sdělení sekretářky ředitele, ředitel nebude vstupovat do ČLK, proto stahuje žádost o vydání oprávnění k předpisu léčiv. Představenstvo doporučuje upozornit p. ředitele MUDr. Vytlačila, že pokud se věnuje medicínské odbornosti v oboru pracovní lékařství a vykonává funkci ústavního hygienika je členství v ČLK povinné.
 • OP VZP vrátit stížnost pana Poustky, která není směrována na lékaře, ale týká se kolise se smlouvou daného lékaře s VZP. OS ČLK není příslušná k jejímu šetření - odesláno 16. 7.2001
 • Dopis MUDr. Rathovi - reakce na pořad v ČT "Klouby na prodej? " - odesláno 16. 7.2001. MUDr Rath reagoval telefonickým rozhovorem s předsedou OS ČLK, představenstvo bere sdělení MUDr. Ratha na vědomí.
 • "Potulná praxe" MUDr. Hájka (osteodenzitometrie) - dne 25. 7.2001 odeslána stížnost na OSL Prahy 10, dopis byl zaslán i přednostovi OkÚ Ing. Benediktovi. (dle telefonického dotazu bude řešit zdravotní radová po konsultační schůzce s předsedou OS ČLK, která je nabídnuta) Předseda RK ČLK oznámil, že stížnost na MUDr. Hájka byla přijata a předána k dalšímu řešení na OS ČLK v Praze 10.

Představenstvo konstatuje, že úkoly byly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 012/00 pí. H. L. x Nemocnice Děčín /odd. neurologie + patologie/

Žádné nové informace k tomuto případu nebyly z Vědecké rady doručeny. (Vědecké radě odesláno 6. 3.2001) Policii ČR bylo na základě jejich výzvy sděleno, že stížnost není dosud uzavřena, protože není znám závěr znalce z Vědecké rady. (Policii odesláno 12. 7.2001)

Id. č. 01/32/002 PÍ. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P., lékař JIP nebo ARO

Podáno 6. 2. 2001. MUDr. Šebek předal návrh na odložení věci, předsedkyně RK MUDr. Sellnerová postoupila kardiologovi k vyjádření. MUDr. Vondráček přislíbil vyjádření do konce července, je na dovolené, zatím posudek nezaslal).

RC-01-32-357 ev. č.2001/32/004. MVDr. M.

Po obdržení vyjádření z ORL Děčín a PL pro dospělé byla stížnost předána k předběžnému šetření pověřené člence RK OS ČLK MUDr. Lešanovské (21. 8.2001) MUDr. Šebek sdělil, že na schůzce RK, která se bude konat 20. 9.2001 navrhne zkontaktování psychiatra k odbornému posouzení dopisu - stížnosti.

RC-01-32-521 ev. č.2001/32/005 p. D. x MUDr. M.

Stížnost se týká léčení manželky. Podavatel se domnívá, že nebyly provedeny, případně správně vyhodnoceny všechny dostupné vyšetřovací metody ke stanovení správné diagnózy a následně i proto nebylo poskytnuto potřebné léčení. Stížnost se tedy týká i částečně lékařů na CT pracovišti v Ústí nad Labem. Stížnost byla předána k posouzení odborníkovi z oboru neurologie. (MUDr V. Jára)

RC-01-32-534 ev. č.2001/32/006 pí. J. + pí. J. x MUDr. P.

Ve stížnosti je uvedeno, že lékař opakovaně projevoval v ordinačních hodinách /ve dnech 5. a 7. 6.2001/ známky požití alkoholu. Matky dětí se obávají, aby nebyla zanedbána péče o jejich děti. 
Stížnost zaslána k předběžnému šetření pověřenému členu RK OS ČLK MUDr. Šebkovi (21. 8.2001) MUDr. Šebek sdělil představenstvu, že bude nutné MUDr. P. předvolat a upozornit jej na nebezpečí odejmutí licence. Bude předvolán revizní komisí. Představenstvo vítá tento postup. 

RC-01-31-534 ev. č.2001/32/007

Dne 11. 7.2001 doručen dopis předsedy RK ČLK MUDr. Merhauta, že stížnost id. č. 01/31/335C, která byla přijata OS ČLK Česká Lípa, byla částečně delegována na OS ČLK Děčín, neboť se část stížnosti týká lékaře, který sám je členem tamější revizní komise. Dne 22. 8.2001 doručena dokumentace. Po prostudování spisu předá předsedkyně k předběžnému šetření pověřenému členovi MUDr. Matiáškovi. (RK v České Lípě byla oslovena, aby ještě doplnila dokumentaci)

NOVÁ STÍŽNOST:

Dne 28. 8.2001 doručena na adresu předsedy OS ČLK Děčín stížnost paní J. G. z Vilémova. Žádá přešetření, zda nedošlo k zanedbání péče nebo ke stanovení chybné diagnózy u jejího otce r. 1945 - zemřel 21. 7.2001 na 4. interní klinice v Praze, kam byl 4. 7.2001 převezen z Lužické nemocnice v Rumburku. Stížnost byla zaslána 29. 8.2001 do centrálního registru ČLK v Praze. Zatím nebylo přiděleno číslo.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 01/32/021 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice

Námitka p. L. zaslána ČR ČLK v Praze (12. 7.2001). Kompletní spis kauzy po nabytí právní moci odeslán do centrálního registru v Praze (26. 7.2001) MUDr. Bohumil Tureček - člen Čestné rady ČLK si vyžádal zaslání kompletních chorobopisů pana J. L. z interního a chirurgického odd. v Rumburku. (chorobopisy zaslány ředitelem Lužické nemocnice).
Dne 15. 9. 2001 rozhodla čestná rada ČLK o zrušení rozhodnutí ČR OSL Děčín a novém projednání před senátem ČR ČLK.

Rytíř českého lékařského stavu

Dne 10. 9.2001 v 17,00 hod v sídle ČLK je svoláno grémium volby rytíře Českého lékařského stavu. Nominováni: MUDr. Karel Macháček a MUDr. Jiří Dolanský. Představenstvo schválilo cestu autem pro předsedu čestné rady MUDr. Jaroslava Mikše, který se volby zúčastní. 

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Jiří Z e m a n - licence o obor interní lékařství. Podáno 19. 7.2001. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. Do Olomouce odesláno 19. 7.2001. (schváleno 30. 7.2001)

MUDr. Radojčo D i m i t r o v - licence pro výkon funkce lektora lékařské praxe pro obor všeobecné lékařství, interní lékařství a revmatologie. Podáno 23. 7.2001. Do Olomouce odesláno 24. 7.2001 (schváleno 28. 7.2001) 

MUDr. Hana S p á č i l o v á - licence pro obor gynekologie a porodnictví. Podáno 22. 8.2001. Doložen atestační diplom gyn. por. II. st. Doporučeno k udělení. Do OL odesláno 23. 8.2001

MUDr. Marian J i r á s k o - licence pro obor RDG, lektor lékařské praxe a VL pro obor RDG. Doložen at. diplom RDG II. st. Doporučeno k udělení. Do OL odesláno 30. 8.2001

Představenstvo souhlasí s doporučením k udělení licencí všem výše uvedeným. 

Žádost o přijetí za člena ČLK

MUDr. Petr W a l d a u f - přijat do Lužické nemocnice na odd. ARO. Podáno 23. 7.2001. Za člena přijat 28. 7.2001 rozhodnutím představenstva ČLK

Představenstvo souhlasí.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Radojčo D i m i t r o v - provozování celotělové kostní denzitometrie na RTG přístroji LUNAR DPX - MD. Kladné vyjádření bylo vydáno dne 15. 1. 2001 s uvedením platnosti do 28. 2. 2001 - nyní žádá o nové vyjádření. Doloženo vyjádření prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc. - předsedy Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu a kopie kupní smlouvy na kostní denzitometr LUNAR DPX-MD. Zároveň byla oznámena změna personálního vybavení NZZ Weberova Děčín VI - na plný úvazek je od 1.7.2001 zaměstnána MUDr. Volrábová Danuše. Dle vyjádření MUDr. Čapkové denzitometr byl již instalován. Kladné vyjádření bylo vydáno 27. 8.2001

Představenstvo souhlasí a doporučuje, aby bylo zveřejněno na www. clk. cz, podmínky vyšetření, cena, ordinační doba. (MUDr. Plhoň osloví MUDr. Dimitrova) 

MAMOLOGICKÉ CENTRUM Ústeckého kraje s. r. o - Jednatel MUDr. Dimitrov- adresa: Weberova 7, Děčín VI. 
Personální vybavení:
1 lékař radiolog s atestací II. st. a mamologickou erudicí (MUDr. Jirásko) 
1 lékař s erudicí odpovídajíc vedení mammologické poradny (nekonkretizován)
2 rentgenoví laboranti 
(konkrétní jména měla být sdělena do 5. 9. 2001, ale nestalo se tak)

Přístrojové vybavení: rtg. mamograf + UZ - odpovídajíc normám pro výše uvedené pracoviště a vládnímu usnesení o mamografickém screeningu s účinností od 1. 1. 2002. Podáno 23. 7.2001

Představenstvo nemůže zatím vydat vyjádření, protože není konkretizováno a doloženo personální vybavení /konkrétní jména s doložením odpovídajícího vzdělání/. MUDr. Dimitrov bude předsedou upozorněn, že až bude vše doloženo, bude se moci představenstvo vyjádřit k provozování: mamografického screeningu, senologické péče - diagnostiky, RTG mamografie, UZ mamografie, následné péči, spolupráce s psychologem. 
Je doporučeno, aby zde byl zaměstnán chirurg s II. atestací a se znalostí mamologické poradny, event. i gynekolog. (pokud doloží žadatel vše řádně, bude odesláno z důvodu urgentnosti na straně žadatele ke korespondenčnímu hlasování)

MUDr. Taťána Lazarová - změna místa provozování NZZ ordinace dětské neurologie ve Varnsdorfu. Přemístění ordinace z Penzionu u sportovní haly v Západní ulici 2984 do prostor v poliklinice Varnsdorf - Poštovní ul. 2060. (Pronájem u MUDr. Plhoně). Vyjádření vydáno 19. 7.2001.
MUDr. Flusek představenstvu sdělil, že ordinace splňuje požadavky na dětskou neurologickou ambulanci. Prostory byly prověřeny.

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření

1. Zdravotní Rumburk, a. s Lužická nemocnice - zřízení neurologické ambulance v prostorách interního odd. nemocnice v Rumburku. -
Personální vybavení:
lékař MUDr. Martina Kučerová, (lektor MUDr. Marta Macková-držitelka licence vedoucí lékař) + zdravotní sestra. Podáno 10. 8. 2001. MUDr. Šrámková doporučuje vydání vyjádření. Prostory byly jí prověřeny. 

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření. 

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Tomáš S ch a y n a - žádá o převedení členství do Ústí nad Labem. Přeregistrace provedena ke dni 3. 9.2001

Představenstvo bere na vědomí. 

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Jarmila Pavlovičová - podáno 19. 7.2001. Oprávnění bylo vydáno před 2 lety. Skončila jeho platnost, žádá o obnovení. Oprávnění bylo vydáno dne 19. 7.2001.

MUDr. Danuše Volrábová - podáno 30. 7.2001. Oprávnění bylo vydáno před 2 lety. Skončila jeho platnost, žádá o obnovení. Oprávnění bylo vydáno dne 1. 8.2001.

MUDr. Petr Košek - podáno 21. 8.2001. Nepracující důchodce. Vydáno 21. 8.2001

Představenstvo souhlasí s vydáním oprávnění. 

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

01/32/011 Seminář pro praktické lékaře (revmatická onemocnění a končetinové varixy)

Pořadatel: OS ČLK Děčín ve spolupráci s MUDr. Vodičkovou - SPL ČR Děčín

Termín a místo konání: Dne 17. 10. 2001 v Rumburku - restaurace Dymník, 18. 30hod.

Program:

Nejčastější revmatická onemocnění v ordinaci praktického lékaře - Doc. MUDr. Marie V a l e š o v á, CSc.

Moderní způsoby léčby křečových žil a jejich komplikací - MUDr. Jiří B a r t o š

Antirevmatika a venotonika - Ing. Jana Zahradníková

Představenstvo souhlasí s udělením 2 kreditů a vydáním certifikátů.

32/01/012 Společný seminář chirurgie, neurologie, ORL - Kardiovaskulární problematika

Pořadatel: OS ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Děčín

Termín a místo konání: Dne 26.9. 2001 od 14,00 hodin v jídelně Nemocnice Děčín

Program:

Periferní cévní chirurgie - MUDr. Pazdera Václav

Chirurgická léčba v případě selhání rekonstrukční chirurgie -MUDr. Kolář Radek

ORL s programem kardiovaskulárním - MUDr. Šafaříková Jana (MUDr. Bureš Radoslav)

Neurologie - kardiovaskulární systém a mozek  - MUDr. Eva Faiferová

Představenstvo souhlasí s udělením 2 kreditů a vydáním certifikátů.

32/01/013 Klinicko patologický seminář

Pořadatel OS ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Děčín (patologicko-anatomické oddělení).

Termín a místo konání: 7.10. 2001. od 14 hodin v jídelně Nemocnice Děčín

Budou vybrány některé závažné případy z několika oddělení a k nim budou přizváni příslušní lékaři - prim. MUDr. Marie Slunečková

Představenstvo souhlasí s udělením 2 kreditů a vydáním certifikátů.

32/01/014  Interní seminář

Pořadatel OS ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Děčín (interní oddělení).

Termín a místo konání: 29.11. 2001. od 14 hodin v jídelně Nemocnice Děčín

Novinky v diabetologii - MUDr. Daniela Kallmünzerová

Diabetická noha - MUDr. Dana Ácsová

Metabolický syndrom -MUDr. Jan Štefl

Představenstvo souhlasí s udělením 2 kreditů a vydáním certifikátů.

01/32/015 Dětská kožní onemocnění

Pořadatel OS ČLK Děčín ve spolupráci s Nemocnicí Děčín (dětské oddělení).

Termín a místo konání: 3.10.2001 od 18 hodin - hotel Faust, Děčín

Diferenciální dg kožních onemocnění dětského věku (2 části) - prim. MUDr. Čapková, FNM Praha
Výživové novinky a dermatologika - A. Melničáková

Představenstvo dosud neprojednalo.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 16. 7.2001 doručena z OkÚ přes MZdr ČR stížnost pana Jana Topinky týkající se hrazení plen pro matku stěžovatele, která byla hospitalizována v Nemocnici v Děčíně.

 • MUDr. Sellnerová dne 19. 7.2001 odpověděla na RZ OkÚ, že stížnost se netýká lékařského pochybení člena OS ČLK, ale jedná se o interní záležitost Nemocnice Děčín a jejího zřizovatele.

 • Kopie registrací:

  • MUDr. Hós - další místo provozování - Benešov

  • MUDr. Miloslava Kučerová - - změna nájemní smlouvy

  • MUDr. Ivana Richtrová - nová registrace

 • Zaslání požadavku na sdělení počtu ošetřených cizinců v r. 2000 a 2001 a informace o smlouvě mezi ČR a Rakouskem - byla zaslána odpověď MUDr. Plhoně na referát zdravotnictví v tom smyslu, že žádost o sdělení informace je zmatečná, protože vyžaduje sdělení počtu hospitalizovaných od ambulantních lékařů. Pokud by přesto požadavek zněl na sdělení počtu v ambulancích, pak toto lze maximálně jen velmi hrubě odhadnout. Nikdo si totiž nedělá zvláštní kartotéku.

 • Oznámení zcizení opiátových receptů

 • Oznámení o ztrátě a zneužití razítek a receptů

 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv - červenec, srpen 2001

 • Přerušení provozu záchytné stanice v Bílině

 • Krajský Úřad referát zdravotnictví (vyřizuje Bc. Severa, krajský zdravotní rada)

  • Dne 20. 8.2001 - Krajský úřad Ústeckého kraje -žádá o statistické údaje - počet lékařů vykonávajících lékařskou praxi, rozdělených podle jednotlivých odborností v našem okrese. Zjištění početního obsazení jednotlivých odborností v okrese, bez ohledu na to, zda lékař vykonává svoji praxi v rámci nestátního či státního zdravotnického zařízení. (předseda telefonicky ujasnil požadavek a poradil jak formulovat dotaz, aby vznikly použitelné informace. Přislíbil spolupráci)

Centrum ČLK:

 • Právní odd. ČLK- vyjádření pro představenstvo ČLK(bylo uveřejněno v minulém zápisu) - s jakou kvalifikací může lékař vykonávat samostatně pohotovostní služby (zejména ústavní pohotovostní služby) 

 • Zápis ze zasedání představenstva ze dne 22. a 23. 6.2001 + 27. a 28. 7.2001

 • Zápis bloku RK ČLK 27. a 28. 7.

 • Katalog doporučených cen dohodnutých služeb hrazených přímo nemocným v rámci ambulantní péče - připomínky může zaslat každý za sebe

 • Přehled termínů vyřizování příchozích stížností pověřených členů revizní komice ČLK

 • Návod jak postupovat při vymáhání nezaplacených příspěvků ČLK (a pokut udělených pro neplacení příspěvků v disciplinárních řízeních)

 • Licence ke dni 9. 7.2001 a 17. 7.2001, 3. 8.2001, 10. 8.2001, 20. 8.2001, 24. 8.2001

 • Vymezení soukromého prostoru zaměstnance na pracovišti - právní rozbor (předat LOKu a Odborové organizaci zaměstnanců ve zdravotnictví v nemocnici Děčín)

 • Předpisy pro povinné kontroly sterilizačních přístrojů - právní názor zjišťuje určité odlišnosti proti požadavkům OHS například v četnosti sterilizačních testů (bude umístěno na našich www stránkách)

 • Dotaz z ČLK v Praze- o kolik Věstníků má naše OS ČLK zájem (do kanceláře byly doručeny 4 kusy - 1 předseda ČR, 1 předseda RK, 1 předseda OS, 1 kancelář). Představenstvo doporučuje objednat 2 ks. (kancelář)

 • Nový program registr členů - téma se bude projednávat na zasedání představenstva Komory

 • Nabídka z Komory v Praze - licence na provozování programu Office2000 (WORD, EXCEL), . Představenstvo souhlasí se zakoupení programu Office2000 z centrální kanceláře v Praze za zvýhodněnou cenu

 • Dne 5. 9.2001 doručen dopis MUDr. Knaiflové - předsedkyně Sdružení privátních očních lékařů

Představenstvo bere korespondenci na vědomí a některá oznámení a názory zveřejní na našich internetových stránkách.

Další korespondence:

 • Oznámení MUDr. Lucie Burešové, že od 1. 9.2001 nastupuje po MD na DO Nemocnice Děčín. Při placení členského příspěvku ji byla dána úleva- na rok 2001 uhradila 500,- Kč. MUDr. Burešová žádá dovýpočet zbytku čl. příspěvku na rok 2001.

Představenstvo nebude doměřovat doplatek členského příspěvku pro zaměstnance, která činí pro rok 2001 Kč 1250,-.
MUDr. Burešové byla prominuta částku ve výši 750,-Kč.

 • Vyhlášení výběrového řízení:

  • pro provozování AZZ v oboru alergologie a klinické imunologie a interního lékařství pro severní část okresu (za OS ČLK se zúčastní ve výběrové komisi buď MUDr Plhoň nebo MUDr Čermáková - svolána na 24. 9.2001)

  • pro poskytování domácí péče HOME-CARE
    

 • Doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. - Vakcinační centrum - klinické hodnocení 347414/010 - aktualizace informací - žádají vyjádření Etické komise.
  Dle doporučení představenstva ČLK - k etičnosti lékových studií se může vyjadřovat pouze etická komise ministerstva či nemocnice, nikoliv ČLK.

Představenstvo rozhodlo, aby Doc. MUDr. Romanu Prymulovi, CSc. bylo sděleno stanovisko představenstva ČLK, o posuzování lékových studií z etického hlediska. Proto se ani OS ČLK Děčín již nebude vyjadřovat k této problematice. Žadateli bude odpovězeno, aby se obrátil na etickou komisi příslušné nemocnice.

 • Lékařské informační centrum - nabídka - nové vydání Katalogu lékařů a ZZ ČR s platností pro období 2001/2002 (WWW: http://www.help-lic.cz ) Připravují novou emisi CD na začátek příštího roku. Mají zájem o placenou inzerci na našich www stránkách.

Představenstvo schválilo cenu, kterou za inzerci budeme požadovat: 500, -Kč za měsíc za umístění inzerátu na stránkách www.clk.cz s tím, že bude zdarma poskytnut 1 ks CD ROM - prohlížecí verze v ceně 499, -Kč.

(zpět na obsah)

Ad 8) Materiály k transformaci zdravotnictví a LSPP

STANOVISKO K NÁVRHU "TRANSFORMACE ZDRAVOTNICTVÍ" DLE ČLK

STANOVISKO K NÁVRHU "ORGANIZACE POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB"

V diskusi vyslovilo Představenstvo OS ČLK Děčín takřka jednoznačný názor, že navrhovaný způsob řešení přednemocniční lékařské péče je v současné době v našich podmínkách nerealizovatelný, vítáme ale otevření této otázky. Komora by měla materiál předat k připomínkám lékařů v praxi a tyto služby sloužící a více spolupracovat s politiky při tvorbě nových zákonných norem.

Představenstvo OS ČLK Děčín tyto materiály prostudovalo. MUDr. Ullrych byl pověřen zkompletovat zaslané připomínky či návrhy od členů představenstva /názory praktických lékařů z praxe. Na příštím zasedání bude zkompletovaný a ucelený návrh přednesen a zašle se kompletně za OS.

Ad 9) Návrhy na změny stavovských předpisů

 • Návrh změny Licenčního řádu podávaný MUDr Rathem - (příloha k zápisu z jednání představenstva ČLK) Představenstvo považuje tento návrh za účelný.

 • Návrh představenstva OS ČLK Děčín na změnu Organizačního řádu ČLK
  navrhujeme: 

  • V § 4, za odstavec 5 zařadit odstavec 6:
   " Lékař vykonávající funkci statutárního zástupce zdravotnického zařízení, odborného zástupce nestátního zdravotnického zařízení a vedoucího lékaře nebo primáře je povinen zaregistrovat se u toho OS ČLK, v jehož působnosti funkci vykonává."

  • Dosavadní odstavec 6 přečíslovat na 7.

  Zdůvodnění:

  Bylo by velmi obtížné řešit různé stížnosti, žádosti a připomínky u ředitele či primáře odd., který by byl členem jiného OS ČLK, než v místě, kde ředitelskou či primářskou funkci vykonává.

  Představenstvo s návrhem na změnu OŘ souhlasí.

  (Naši delegáti budou tuto změnu podporovat a pokusíme se zajistit podporu této změny i v regionu, zveřejníme na www jako samostatný dokument.)

Ad 10) Různé

Snahy nemocnic rozšiřovat služby svých ambulancí nutno regulovat.

Nutno dbát na to, aby u všech nově zřízených ambulancí byly v pořádku registrace jejich zřizovatelů na tyto ambulance.

V tomto bodě bylo připomenuto, že v nemocnici v Rumburku funguje nová gynekologická ambulance ve dvoře nemocnice a představenstvu není známo, že by bylo požádáno o stanovisko k materiálnímu vybavení této ambulance. Stejně tak je nutno novelizovat registraci i v případě změn na místech primářů v Lužické nemocnici. Ředitel Lužické nemocnice bude na tuto záležitost upozorněn.

Stanovení odměny pro lékaře, kteří vypracovali znalecké posudky ke stížnostem

Bude uzavřena dohoda o provedení práce - MUDr. Rejholec, MUDr. Vondráček, MUDr. Jára

Představenstvo souhlasí, aby bylo za každý zmíněný odborné posudek vyplaceno 942,-Kč (netto 800,- Kč) 

Nově obsazené funkce v Lužické nemocnici Rumburk

MUDr. Vanda Kalinová a MUDr. Miloš Kadlec - členové OS ČLK Česká Lípa, od 1. 9. 2001 budou zaměstnání na chirurgickém odd. v Rumburku. MUDr. Kadlec pověřen funkcí primáře a MUDr. Kalinová zástupce. Žádali o povolení setrvat v členství v OS ČLK Česká Lípa. (dne 25. 7.2001 odpověď MUDr. Plhoně odeslána v tom smyslu, že bereme na vědomí, protože současné Stavovské předpisy to umožňují, předpokládáme ale, že alespoň primář by měl být členem OS ČLK Děčín z mnoha praktických důvodů. Budeme žádat o novelu Stavovského předpisu.) 

Představenstvo bere sdělení obou kolegů na vědomí.

Problematika čerpání dovolených v privátní sféře

Dne 6. 8.2001 doručena na vědomí kopie dopisu ředitele děčínské nemocnice MUDr Vytlačila adresovaná OkÚ RZ - problematika čerpání dovolených v privátní sféře, kdy nastávají případy, že v okrese Děčín není k dispozici nějaký specialista a občasně pak ve zvýšené míře vyhledávají ambulance nemocnic. Vedení nemocnice je toho názoru, že by privátní lékaři měli v rámci péče o své pacienty své dovolené a dlouhodobé nepřítomnosti koordinovat a vzájemně se zastupovat (kopie dopisu byla zaslána kromě OS ČLK i ředitelovi Okresní VZP) .

Dne 20. 8.2001 odpověď MUDr. Plhoně: 

O problematice budu informovat představenstvo OS ČLK Děčín na jeho schůzi dne 5. 9. 2001. V současné době neexistuje právní podklad proto, aby ambulantní specialisté byli přinuceni své absence nějak koordinovat, případně se vzájemně zastupovat. Tato povinnost je jen u lékařů, kteří pracují v režimu kapitace pro pojišťovny a to u těch oborů, kteří své pacienty u těchto pojišťoven registrují. Povinnost vzájemně se zastupovat u těchto lékařů vyplývá z jejich smluv se zdravotní pojišťovnou. 

Osobně se domnívám, že u některých oborů problematika vzájemného zastupování je významná a to zejména v severní části okresu, kde síť ambulantních specialistů je méně hustá. Též se přikláním k názoru, že by se otázky vzájemného zastupování lékařů řešit měly, ale za dosavadního stavu legislativy, jen apelováním na to, aby se každý sám postaral o zástup v době své delší nepřítomnosti, pokud je to možné. Řešení této problematiky by mělo být úspěšné tím spíše, neboť většina ambulantních lékařů a vedení České lékařské komory se domnívá, že nemocniční ambulance by neměly řešit rutinní ambulantní specializovanou odbornou činnost

Představenstvo souhlasí s názorem předsedy vysloveným v citovaném dopisu. Po sjezdu bude svolána další schůzka odborných lékařů, kde tato problematika bude jedním z důležitých bodů programu této schůzky. 

Výběrová řízení v NZZ

Předseda OS ČLK MUDr. Plhoň zaslal dopis prezidentovi ČLK k problematice obsazování míst vedoucích pracovníků v NZZ bez výběrových řízení.

Představenstvo bylo seznámeno s dopisem MUDr. Plhoně, který byl odeslán prezidentovi ČLK. Dopis se týká neumožnění vlivu na obsazování míst primářů a ředitelů nemocnic v nestátních zdravotnických zařízeních.

V diskusi byly názory, že právo uplatňovat vliv na personální obsazení má Komora ze zákona č. 160/92 Sb. - vyjádřením k personálním vybavení NZZ. Nám nejde jen o schválení již jmenovaného uchazeče, ale o účast při jeho výběru. V této souvislosti představenstvo rozhodlo o zaslání dopisu - upozornění 1. Zdravotní Rumburk a. s. (Viz výše).

Připojení naší kanceláře na internet

Představenstvo zvážilo otázku kvalitního připojení k internetu a schválilo připojení na internet přes ISDN u IOLu. Otázku internetové adresy (ponechání domény CLK) zjistí MUDr. Sucharda. Bude jednat s Xionem a s Ondřejem Novotným.

Představenstvo schválilo odměnu pro p. Hamerníkovou.

Okresní shromáždění pro rok 2002

Představenstvo hlasováním rozhodlo o konání Okresního shromáždění OS ČLK Děčín 2002.

Místo konání: Restaurace Dýmník v Rumburku

Termín konání: v lednu 2001 ve středu 16. 1. 2002 nebo 23. 1. 2002 od 15,00 hodin. 
Datum bude upřesněno na základě jednání MUDr. Popelky s majitelem restaurace cena pronájmu sálu). MUDr. Popelka pomůže s organizací.

Využívání (návštevnost) našich WWW stránek

MUDr. Sucharda informoval představenstvo o programu "Na Druhou", který formou služby Na vrcholu zpracovává statistické údaje - sledování návštěvnosti stránek (za měsíc srpen přes 700 návštěvníků). Uživatel má možnost každý den získat informaci o tom, kdo navštívil jeho stránku, odkud byl atd. Navrhl představenstvu, že by bylo dobré těchto služeb využívat. Cena tohoto programu je 525, -Kč s daní. Představenstvo souhlasí se zakoupením programu. (MUDr. Sucharda)

(zpět na obsah)

Ad 11) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • upozornění ředitele Nemocnice Děčín na členství v Komoře

 • výzva k doplnění žádosti MAMOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Dimitrova

 •  informace ke zveřejnění na www - osteodenzitometrie- zkontaktovat MUDr. Dimitrova

 • dopis MUDr. Burešové - prominutí doplatku čl. příspěvku

 • dopis Doc. MUDr. Prymulovi, CSc. - odmítnutí etického posouzení lékové studie

 • dopis 1. Zdravotní Rumburk a. s. - nové personální vybavení

MUDr. Popelka:

 • zajistit v Rumburku v Restauraci Dymník konání Okresního shromáždění

MUDr. Sucharda:

 • objednávka programu "Na Druhou" a jednání o problematice připojení naší kanceláře k lepšímu provozovateli internetových služeb.

Kancelář:

 • upozornění na nedostatky v údajích k požadavkům o zaregistrování školících akcí

 • předání informace odborům - vymezení soukromého prostoru zaměstnance na pracovišti

 • objednávka věstníků + Office2000 v ČLK Praha

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster