Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ŘÍJEN 2001


9. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3.10.2001 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Čermáková, Popelka, Englerová, Flusek

Omluveni MUDr.: Čapková, Hruška, Kovtun, Louková

Čestná rada MUDr.: Mikš

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. Jednání s okresní zdravotní radovou
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň -

 • schůzka se zdravotní radovou na podnět přednosty okresního úřadu - splněno
 • upozornění ředitele Nemocnice Děčín na členství v Komoře - ústně splněno, představenstvo doporučuje napsat řediteli dopis. - MUDr. Plhoň
 • výzva k doplnění žádosti MAMOLOGICKÉHO CENTRA MUDr. Dimitrova (provedeno).
 • informace ke zveřejnění na www - osteodenzitometrie - zkontaktovat MUDr. Dimitrova: MUDr. Dimitrov poskytl materiály, až to bude vhodné - bude zveřejněno. Musí být vyřešena jeho registrace.
 • dopis MUDr. Burešové - prominutí doplatku čl. příspěvku - (odesláno 6.9.2001)
 • dopis Doc. MUDr. Prymulovi,CSc. - odmítnutí etického posouzení lékové studie (odesláno 10.9.2001)
 • dopis 1. Zdravotní Rumburk a.s. - nové personální vybavení (odesláno 10.9.01) 

pí. Hamerníková -

 • upozornění na nedostatky v údajích k požadavkům o zaregistrování školících akcí - doplněno - akce splňují požadovaná kritéria.
 • předání informace odborům - vymezení soukromého prostoru zaměstnance na pracovišti (odesláno 10.9.2001)
 • objednávka věstníku + Office v ČLK Praha (objednáno 6.9.2001)
 • Lékařské informační centrum - nabídka - nové vydání Katalogu lékařů a ZZ ČR s platností pro období 2001/2002 (WWW: www.help-lic.cz). Připravují novou emisi CD na začátek příštího roku. Mají zájem o placenou inzerci na našich www stránkách. 
  Představenstvo schválilo cenu, kterou za inzerci budeme požadovat (Informace o ceně za umístění inzerátu bude firmě poskytnuta v době, až bude zaručeno další používání domény clk.cz. i u nového providera (IOL))
 • Otázku připojení kanceláře na internet -schválilo připojení na internet přes ISDN u IOLu. Bude jednat s Ondřejem Novotným. Připojení bude přes IOL, již bylo započato jednání s firmou LEKIS, která smluvně toto připojení pro TELECOM zajišťuje.

MUDr. Sucharda -

 • objednávka programu "Na Druhou" a jednání o problematice připojení naší kanceláře k lepšímu provozovateli internetových služeb. (bude objednáno v kanceláři po vyřešení otázky s doménou) 
 • Otázku internetové adresy (doména CLK) zjistí MUDr. Sucharda- zajistit souhlas od p. Novotného na přemístění domény

MUDr. Ullrych -

 • STANOVISKO K "TRANSFORMACI ZDRAVOTNICTVÍ" DLE ČLK - bod přemístěn do bodu "Různé".

MUDr. Popelka

 • zajistit v Rumburku v Restauraci Dýmník konání Okresního shromáždění - zajištěno

Místo konání: Restaurace Dýmník v Rumburku od 15, 00 hodin ve středu 23.1. 2002

Objednání autobusu z Děčína zajistí kancelář.

Zastávky autobusu:

Poliklinika v Děčíně I (U Plovárny):  13.30
Nemocnice Děčín: 13.45
Česká Kamenice
 (náměstí, směr od Děčína) 
14.15

(zpět na obsah)

Ad 2) Schůzka s vedoucí referátu zdravotnictví Okresního úřadu

Na zasedání představenstva byla pozvána zdravotní radová Ing. Květoslava Milerová z referátu zdravotnictví OkÚ Děčín.

 • Byl projednán způsob komunikace, spolupráce, připomenuty práva, která Komora ze zákona má.

 • Byl diskutován výsledek jednání a způsob vyřešení dětské LSPP v Děčíně. Představiteli představenstva OS ČLK bylo zdůrazněno, že nebyly o výsledcích jednání vůbec informováni.

Výsledkem jednání je, že dětská LSPP je do 22,00 zabezpečena jako dosud - po 22,00 hodině je přesunuta na DO Nemocnice Děčín.

MUDr. Kučera - ředitel záchranné služby okr. Děčín - bude vyzván, aby se dostavil na příští jednání představenstva (7.11.2001). Byla vyjádřena nelibost nad chybou v komunikaci.Otázku finančního ohodnocení lékařů sloužících na DO v nemocnici (kterým v důsledku těchto změn přibyly další povinnosti) nemůže řešit Komora. Tyto otázky musí být směřovány na primáře a ředitele nemocnice. Na příštím jednání, kam bude MUDr. Kučera pozván, mohou být položeny otázky ohledně financování LSPP. 

Představenstvo OS ČLK se domnívá, že úspory vzniklé zrušením ambulantní dětské LSPP by měly být převedeny nemocnici a použity na příplatek lékařům sloužícím na DO. Toto by mělo být součástí dohody. Členové představenstva se domnívají, že řešení problému dětské LSPP je příkladem, kdy je Komora skutečně OkÚ opomíjena. Systém pohotovostí je dost závažný problém, který neměl být řešen bez spoluúčasti Komory. Nebyly respektovány výstupy z první schůzky pediatrů, MUDr. Kučera (potažmo OkÚ) nesdělil všem účastníkům výstupy z navazujícího jednání (pokud jaké bylo). (Dle ústní informace Dr. Briestenské nebyla dokonce ani Nemocnice o tomto výsledku oficiálně informována. (pozvánka MUDr. Kučerovi MUDr. Plhoň)

 • MUDr Hájek Osteocentrum - představenstvo nesouhlasí se způsobem vyřízení podnětu - provozování nelegální činnosti v okrese. Byla slyšena jen jedna strana. OkÚ nepřizval na jednání zástupce Komory, proto došlo k tomu, že MUDr. Hájek snadno obelstil zástupce OkÚ. Změnil způsob vyjadřování a svou nelegální činnost vydává za výkon lektorské práce - zaškolování obsluhy denzitometru .Představenstvo vyčká, jakým způsobem bude vyřešena stížnost podaná v okrese, kde je MUDr. Hájek registrován.

 • Ing. Milerová sdělila představenstvu, že je v Děčíně lékař, který provozuje denzitometrii, aniž by měl vystavenou registraci. Vyjádření Komory má, chybí mu provozní řád. OkÚ již započal kroky a v této věci jedná. Představenstvu nebyla tato situace známa a doporučilo Ing. Milerové, aby i v tomto případě (pakliže tento lékař podniká bez schválené registrace a tudíž nelegálně) postupovala dle platných předpisů a daného lékaře sankcionovala.

 • Opiáty - Ing. Milerová informovala představenstvo, že byla provedena běžná kontrola opiátů v NZZ a bylo náhodně zjištěno, že jedna PL nevede evidenci opiátů, nelze zjistit komu je v minulosti aplikovala. Bude vyřešeno pokutou ze strany OkÚ. Je nutné, aby lékaři byli upozorněni na povinnosti týkající se opiátů. Představenstvo bude informovat své členy na internetu i na Okresním shromáždění, mohlo by být považováno i za trestný čin.

 • Ing. Milerová sdělila, že zdravotní a sociální komise Ústeckého kraje velice kladně hodnotila zdravotnictví v okrese Děčín. Proběhla úspěšná prezentace, ředitelů dvou nemocnic, dvou soc. ústavů, byli přítomni zástupci OkÚ a zástupce Komory, ředitel okresní VZP. Bylo zdůrazněno, že výběrová řízení v našem okrese již realizována byla, Rumbursko je ideální pro komunitní nemocnici a komunitní péči. Byla zdůrazněna úloha děčínské nemocnice směrem na druhou stranu od Ústí

Na závěr byla přislíbena spolupráce (Komora, referát zdravotnictví) a vyjasněna otázka podávaných stížností na kolegy a procesní postup dle Disciplinárního řádu. Bude-li ze strany OkÚ zájem, může být k řešení nastalých problémů jmenována odborná komise (poradní sbor) se zástupci komory. 
Za půl roku by bylo vhodné se znovu sejít a zhodnotit situaci. Předseda poděkoval za poskytování zasedací místnosti od OkÚ k pravidelným zasedáním představenstva OS ČLK Děčín.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 012/00 pí. H. L. x Nemocnice Děčín /odd. neurologie + patologie/

Žádné nové informace k tomuto případu nebyly z Vědecké rady doručeny. (Z Vědecké rady posudky zpracovány, pouze se čeká na doručení posledního znaleckého posudku z oboru patologie. Mělo být doručeno do 14 dnů.) Dle sdělení MUDr. Suchardy nebyl dosud posudek patologa do Prahy dodán!

Id. č. 01/32/002 Pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P., lékař JIP nebo ARO

Podáno 6. 2. 2001. MUDr. Šebek předal návrh na odložení věci, předsedkyně RK MUDr. Sellnerová postoupila kardiologovi k vyjádření. MUDr. Vondráček přislíbil vyjádření do konce července, je na dovolené, zatím posudek nezaslal). Revizní komise případ projednávala 20.9.2001 v Děčíně. Byl vyžádán snímek hrudníku, o popis snímku požádána prim.MUDr. Petráčková. Revizní komise svolala schůzku na 10.10.2001 do Děčína, kde bude případ znovu projednán.

Id. č. 01-32-357 ev. č.2001/32/004. MVDr. M.

Po obdržení vyjádření z ORL Děčín a PL pro dospělé byla stížnost předána k předběžnému šetření pověřené člence RK OS ČLK MUDr. Lešanovské (21. 8.2001) - navrhne zkontaktování psychiatra k odbornému posouzení dopisu - stížnosti.

Id. č.01-32-521 ev. č.2001/32/005 p. D. x MUDr. M.

Stížnost se týká léčení manželky. Podavatel se domnívá, že nebyly provedeny, případně správně vyhodnoceny všechny dostupné vyšetřovací metody ke stanovení správné diagnózy a následně i proto nebylo poskytnuto potřebné léčení. Stížnost se tedy týká i částečně lékařů na CT pracovišti v Ústí nad Labem. Stížnost byla předána k posouzení odborníkovi z oboru neurologie. (MUDr V. Jára).Posudek vypracován 20.9.01. Zřejmě nebude navrženo disciplinární řízení.

Id. č. 01-32-534 ev. č.2001/32/006 pí. J. + pí. J. x MUDr. P.

Ve stížnosti je uvedeno, že lékař opakovaně projevoval v ordinačních hodinách /ve dnech 5. a 7. 6.2001/ známky požití alkoholu. Matky dětí se obávají, aby nebyla zanedbána péče o jejich děti. 
Stížnost zaslána k předběžnému šetření pověřenému členu RK OS ČLK MUDr. Šebkovi (21. 8.2001) MUDr. Šebek sdělil představenstvu, že bude nutné MUDr. P. předvolat a upozornit jej na nebezpečí odejmutí licence. 
RK OS ČLK Děčín rozhodla o nezahajování disciplinárního řízení, protože dospěla k názoru, že vinu obviněného lékaře není možno prokázat. Disciplinární řád neumožňuje Revizní komisi právo kontrolovat, zda je lékař pod vlivem alkoholu. V případě, že je lékař uznám opakovaně disciplinárně vinným, může být odebrána licence. V současné době nelze nijak řešit.

Id č. 01-31-534C ev. č.2001/32/007

Dne 11. 7.2001 doručen dopis předsedy RK ČLK MUDr. Merhauta, že stížnost id. č. 01/31/335C, která byla přijata OS ČLK Česká Lípa, byla částečně delegována na OS ČLK Děčín, neboť se část stížnosti týká lékaře, který sám je členem tamější revizní komise. Dne 22. 8.2001 doručena dokumentace. Po prostudování spisu předá předsedkyně k předběžnému šetření pověřenému členovi MUDr. Matiáškovi. (RK v České Lípě byla oslovena, aby ještě doplnila dokumentaci).
Revizní komise OS ČLK Děčín vydala 3.10.2001 Rozhodnutí o nezahajování DŘ, protože dospěla k závěru, že obvinění lékaři chirurgického odd. Nemocnice v České Lípě jsou nevinní.

Id. č. 01-32-628 ev.č. 01/32/008 pí J. G. x chirurgické odd. Lužické nemocnice Rumburk

Dne 28.8.2001 doručena na adresu předsedy OS ČLK Děčín stížnost paní J. G. Žádá přešetření, zda nedošlo k zanedbání péče nebo ke stanovení chybné diagnózy u jejího otce r. 1945 - zemřel v Praze, kam byl převezen z Lužické nemocnice v Rumburku.
Stížnost je v řešení.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id. č. 01-32-197 pí. Š. x lékaři chirurgického oddělení nemocnice v Děčíně

Námitka paní Šamanové proti rozhodnutí OS ČLK Děčín ze dne 5.6.2001 o nezahájení disciplinárního řízení proti MUDr. Z., lékařům chir. odd. Nemocnice Děčín a MUDr. O. byla projednána čestnou radou ČLK. Dne 19.9.2001 zasláno rozhodnutí pléna ČR ČLK- potvrdilo rozhodnutí RK OS ČLK v Děčíně - rozhodnutí pléna ČR ČLK je v ČLK konečné.

Id. č. 01/32/021 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice

Námitka p. L. zaslána ČR ČLK v Praze (12. 7.2001). Dne 15. 9. 2001 rozhodla čestná rada ČLK o zrušení rozhodnutí ČR OSL Děčín a novém projednání před senátem ČR ČLK.
Předsedekyně RK OSL požádá o pozvání na jednání senátu.

Rytíř českého lékařského stavu

Dne 10. 9.2001 v 17,00 hod v sídle ČLK se předseda čestné rady MUDr. Jaroslava Mikš zúčastnil grémia volby rytíře Českého lékařského stavu. Nominováni: MUDr. Karel Macháček a MUDr. Jiří Dolanský. 

Rytířem českého lékařského stavu byl zvolen MUDr. Karel Macháček.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o přijetí do ČLK:

MUDr. Silvie R a n g l o v á - absolvent z roku 2001, zaměstnána na neurologickém odd.

Představenstvo doporučuje

Představenstvo doporučuje vyzvat písemně lékařky pracující na DO v Nemocnici Děčín, aby podaly přihlášku do Komory, protože je tímto porušován zákon. Jedná se o MUDr. Dobiášovou a Kovacsovou (dopis MUDr. Ullrych)

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MAMOLOGICKÉ CENTRUM Ústeckého kraje s.r.o.

Jednatel MUDr. Dimitrov- adresa: Weberova 7, Děčín VI. 
Personální vybavení: 

 • 1 lékař radiolog s atestací II. st., s CT a mamologickou erudicí (MUDr.Jirásko)

 • 1 lékař s erudicí odpovídající vedení mamologické poradny (MUDr. Vítová - činnost je podmíněna souhlasem ředitele nemocnice, žádá představenstvo o pomoc v tomto jednání)

 • 2 rentgenoví laboranti 

Přístrojové vybavení:

 • rtg mamograf Sophie Planmed + UZ - odpovídajíc normám pro výše uvedené pracoviště a vládnímu usnesení o mamografickém screeningu s účinností od 1.1.2002. Podáno 23.7.2001.

Představenstvo v současné době vydá vyjádření s platností na dobu určitou tj. do 1.1. 2002. Vyjádření na dobu neurčitou bude vystaveno za podmínky, ze budou do 1.1.2002 předloženy představenstvu pracovní smlouvy všech zaměstnanců a bude provedena fyzická kontrola přístrojového vybavení.

Otázkou podpory jednání u ředitele Nemocnice Děčín a působení MUDr. Vítové v tomto zařízení se nebude Komora zabývat. Není v kompetenci Komory toto řešit. Je věcí ředitele, zda svému zaměstanci umožní činnost v NZZ. 

1.Zdravotní Rumburk, a.s., Lužická nemocnice

(podáno 26.9.2001) Změna v personálním vybavení:

 • primář dětského odd. MUDr. Dalibor Karbula

 • primář chirurgického odd. MUDr. Miloš Kadlec

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření.

MUDr. Ivana R i ch t r o v á - změna místa provozování. Nová adresa: ul. Komenského 1173, Rumburk. Ordinace byla prověřena MUDr. Popelkou.

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Jana P e š o u t o v á - požádala dne 21.9.2001 o přeregistraci na OSL v Mostě. Přeregistrace provedena ke dni 24.9.2001

MUDr. Kateřina K r č m á ř o v á - požádala 2.10.2001 o přeregistraci na OSL v Ústí n. L. Přeregistrace provedena ke dni 2.10.2001

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Miloš K a d l e c - požádal o převedení členství z OSL Česká Lípa do OSL Děčín. Přeregistrace provedena ke dni 12.9.2001

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Jaroslav Holý - podáno 26.9.2001. Oprávnění bylo vydáno před 2 lety. Skončila jeho platnost, žádá o obnovení. Oprávnění bylo vydáno dne 26.9.2001.

Představenstvo souhlasí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/01/016 Internistický seminář

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s interním odd.Lužické nemocnice v Rumburku (koordinátor prim. MUDr. A. Vaňková)

Místo a datum konání: Dne 13.11. 2001 od 18,30 hodin, Restaurace Dýmník v Rumburku

Přednášející: prim. MUDr. Josef Dražka - MN Ústí n. L., MUDr. Milada Tomčíková -Servier

Program:

 1. Organopertektivní účinky ACE-I inhibitorů

 2. Progres - výsledky studie v sekundární prevenci cévní mozkové příhody

 3. Prestarium - přehled klinických vlastností léku

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Registrace- změna:

  • MUDr. Plhoň - změna místa provozování - nově: poliklinika Varnsdorf (místo Sp.hala)

  • MUDr. Lazarová - změna místa provozování - nově: poliklinika Varnsdorf (dtto)

  • MUDr. Bezáková - změna místa provozování - Boletice (místo DC polikl.)

Představenstvo bere vydané registrace na vědomí

 • Vyhlášení výběrového řízení pro provozování AZZ - v oboru alergologie a klinické imunologie a interního lék. pro severní část okresu (Výběrové řízení se konalo 24.9.01, za OS ČLK se zúčastnil ve výběrové komisi MUDr. Plhoň).

 • Informace správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ve věci úhrady zdravotní péče.

 • Oznámení o ztrátě a zfalšování razítek a receptů

 • Okresní úřad - kancelář přednosty

  • Dne 26.9.01 doručen dopis přednosty OkÚ - sdělení k případu MUDr. Hájka:

Na základe Vašeho podnětu z 25.7.2001 ve věci nelegální zdravotnické činnosti na území okresu Děčín prováděné MUDr. Petrem Hájkem jsme provedli šetření a sdělujeme Vám následující.
Dne 18.9.01 proběhlo na Okresním úřadu Děčín, referát zdravotnictví jednání ve výše uvedené věci a bylo zjištěno, že pan MUDr. Petr Hájek provádí přednáškové akce zdejším lékařů ve věci provádění denzitometrie a současně provádí zaškolování obsluhy na denzitometrických přístrojích. V rámci tohoto školení bylo nutno provést i kontrolní měření, aby následně mohla být prováděna školení ve vyhodnocování naměřených hodnot.
V rámci tohoto jednání byl pan MUDr. Petr Hájek upozorněn, že v případě provádění přednáškové činnosti, zaškolování pracovníků obsluhy a vyhodnocování naměřených hodnot denzitometrickými přístroji nemá Okresní úřad Děčín, referát zdravotnictví žádné výhrady k jeho činnosti na území okresu Děčín.
V případě, že se ale bude jednat o vykonávání lékařské praxe s výše uvedeným přístrojem na území okresu Děčín, je nutná registrace, která bude vydána na základě doložených dokladů v souladu se zákonem č. 160/92 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění, OkÚ Děčín, RZ.

Projednáváno se zdravotní radovou viz bod 1)

 • Krajský Úřad referát zdravotnictví - pozvánka pro předsedu OSL na 1. výjezdní zasedání zdravotního a sociálního výboru Ústeckého kraje, které se konal 1.10.2001 v Nemocnici v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Dne 25.9.2001 doručen návrh zákona o ZZ - předkládaný ministrem Fišerem a návrh zákona o podmínkách výkonu povolání - předkládaný skupinou poslanců v čele s MUDr. Cabrnochem. Zákon řeší otázku jmenování primářů do funkce výběrovým řízením. Týká se však pouze státních příspěvkových organizací. Je-li výběrové řízení, pak je naše účast v něm povinná, Soukromníkům se výběrové řízení neukládá, tudíž Komora nemá právo zasáhnout. Jde o to, aby i u NZZ bylo nařízeno tímto zákonem ve stejném režimu vyhlásit výběrové řízení. Nejde o to, aby stát dosazoval primáře, jak byla snaha to interpretovat, ale jen o to, aby NZZ bylo povinno tato místa obsazovat výběrovým řízením a ne jen jmenováním nebo v jiném režimu, který by si NZZ zvolilo samo. Otázka VŘ byla korespondována s Dr. Rathem, který nemá ujasněnou představu a jak píše, zajímá ho názor našeho představenstva.

Představenstvo na základě diskuse je toho názoru, že zákon by měl platit pro všechny stejně. /státní a nestátní ZZ/

Usnesení: Představenstvo OS ČLK Děčín se domnívá, že ZZ nad 50 zaměstnanců by měla být povinna provádět výběrová řízení jako u státních ZZ. (MUDr. Rathovi sdělí MUDr. Ullrych)

 • Zápis ze zasedání představenstva ze 14.-15.9.2001 v Olomouci

  • Stav dohadování o cenách na I. pololetí 2002, dopis ing. Musílkové protestující proti nedohodnutým regulacím spolupodepsaný všemi hlavními vyjednavateli až dosud antagonistickými.(bude projednáno na příštím jednání - MUDr. Plhoň)

  • Návrhy změn stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenčního řádu

  • Novela Stavovského předpisu č. 14 ČLK Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu

  • Závazné stanovisko ČLK - Nepřímá ordinace

  • Zápis bloku RK ČLK ze dne 15.9.2001

  • Licence schválené ke dni 5.9.(MUDr. Spáčilová), ke dni 12.9.(MUDr. Jirásko) a k 20.9.

Další korespondence :

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

STANOVISKO K "TRANSFORMACI ZDRAVOTNICTVÍ" DLE ČLK 

MUDr. Ullrych zkompletoval zaslané připomínky od MUDr. Fluska (rozesláno všem s posledním zápisem). V diskusi byl částečně upraven text 1. pracovní verze:

Připomínky Představenstva OS ČLK Děčín k "Návrhu transformace LSPP"

 • Představenstvo OS ČLK Děčín přivítalo skutečnost, ze se otevírá otázka pohotovostí, které dle našeho názoru nepochybně transformaci vyžadují, neboť jejich současná podoba vede k jejich malé efektivitě a zneužívání pohotovostí ze strany pacientů.

 • K návrhu transformace vypracované Představenstvem ČLK však máme následující poznámky:

  • Zcela zásadním krokem, bez kterého se transformace LSPP neobejde, je filtr, který omezí počty pacientů ošetřených v době pohotovosti. Bez tohoto filtru bude každá jiná změna pouhou kosmetickou úpravou, která současný - jistě nevyhovující - stav spíše jen zhorší. Dle našeho názoru může být tímto účinným filtrem za současného stavu pouze a jedině finanční poplatek, který bude v takové výši, jež odradí pacienty od návštěvy pohotovosti z důvodu předpisu chronické medikace, léčby banálních onemocnění - jako jsou rýmy subfebrilie apod.

  • Telefonické konzultace jsou možné již za současného stavu. Nicméně jsou využívány málo nebo vůbec ne. Důvodem je jednak to, že pacient vyžadující ošetření LSPP vyžaduje často současně i předpis léku (což po telefonu samozřejmě nelze), částečně i obava lékařů, kteří při případném následném zhoršení zdravotního stavu telefonujícího pacienta mohou být obviněni z odpovědnosti za toto zhoršení. (Toto se snaží řešit Závazné stanovisko ČLK - Nepřímá ordinace , které bylo příloho zápisu představenstva ČLK září/2001)

  • Bez jiných opatření (filtru - viz výše) nepokládáme v žádném případě za možné, aby služby LSPP byly v menších a středních městech nahrazeny vyšetřeními na jednotlivých oborových ambulancích. To by vedlo k jejich zahlcení a zhoršení péče o pacienty se závažnými, někdy i  život ohrožujícími onemocněními.

  • Organizační opatření při transformaci LSPP musí být doplněny i legislativním rámcem, který tyto změny umožní (změny toku financí při přesunu pohotovostní do nemocnic, apod.)

Bude zasláno do Prahy. (MUDr. Ullrych)

 • MUDr. Hana Melšová oznámila do kanceláře ztrátu 3 bloků receptů

 • Dopis paní Vozábalové ze Znojma - doručeno 18.9.2001. Dopis adresován na OS ČLK Děčín, další dopis adresován na: Vědecká rada ČLK - předseda představenstva ČLK MUDr. Plhoň - Děčín.V dopise uvádí, ze je silně věřící, že si plně uvědomuje zodpovědnost za zdraví svého dítěte a jen ona má právo rozhodovat o léčbě i prevenci svých dětí. Prosí o případnou pomoc a podporu - právo nedávat souhlas k očkování svého nezletilého dítěte.

  Představenstvo se seznámilo s obsahem dopisu p. Vozábalové, není však v kompetenci Komory toto řešit. Způsob a možnosti očkování v ČR upravuje Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Vyhláška MZdr.č. 439/2000Sb, o očkování proti infekčním chorobám. Paní Vozábalové bude napsán dopis, že chápeme její obavy, ale ČLK není organizací, která by o tomto rozhodovala. Bude ji doporučeno, ať se obrátí na poslance. Dopis, který byl adresován Vědecké radě ČLK chybně na naši adresu bude přeposlán do Prahy.

 • Dne 30.9.01 doručen dopis - podnět MUDr. Fluska na postup MUDr. Svobody při zajišťování služeb LSPP a žádost o stanovení závazných pravidel pro výměny služeb.
  Představenstvo bylo podrobně MUDr. Fluskem informováno o situaci, která nastala při zajišťování služby LSPP.
  Představenstvo doporučilo, aby byl problém řešen na příštím zasedání, kam bude pozván i MUDr. Kučera. Jedná se stále o stejný problém - vnést pořádek do vyměňování služeb. Současný systém je takový, že nezaručuje, že bude fungovat. MUDr. Kučera by měl stanovit pevná pravidla, kdo bude vypsán na službu, a kdo bude zodpovědný za případné výměny služeb. MUDr. Flusek připraví do příštího jednání témata k jednání s MUDr. Kučerou

 • MUDr. Popelka upozornil představenstvo, že v Rumburských novinách byl uveřejněn článek o podivných praktikách nejmenovaného praktického lékaře v Rumburku, který nehorázným způsobem prodává léky při pohotovostech. Text článku zajistí kancelář. 
  MUDr. Sucharda zpracuje odpověď k uveřejnění do uvedených novin.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • upozornění ředitele Nemocnice Děčín na členství v Komoře - dopisem
 • pozvat MUDr. Kučeru na příští jednání
 • podat vysvětlení k bodu 2 ze zápisu ze zasedání představenstva ze 14.-15.9.2001 v Olomouci (Představenstvo neporozumělo pozn. MUDr. Plhoně: "Stav dohadování o cenách na I. pololetí 2002, dopis ing. Musílkové protestující proti nedohodnutým regulacím spolupodepsaný všemi hlavními vyjednavateli až dosud antagonistickými").

Kancelář:

 • úkol z minulého zápisu - bude provedeno po vyřešení otázky s doménou
 • připojení kanceláře na internet - je v jednání.

MUDr. Popelka:

 • předjedná zajištění občerstvení na OS v lednu (chlebíčky, minerálka, káva)

MUDr. Sucharda:

 • objednávka programu "Na Druhou" a jednání o problematice připojení naší kanceláře k lepšímu provozovateli internetových služeb. (bude objednáno v kanceláři po vyřešení otázky s doménou)

 • Otázku internetové adresy (ponechání domény CLK ) zjistí MUDr. Sucharda. Bude jednat s Ondřejem Novotným.

 • Článek do Rumburských novin

MUDr. Ullrych:

 • výzva k podání přihlášky do ČLK - lékařky na DO Nemocnice Děčín

 • dopis MUDr. Rathovi - názor představenstva OSL Děčín- povinnost vyhlašovat VŘ 

 • zaslat po úpravách do Prahy STANOVISKO K "TRANSFORMACI ZDRAVOTNICTVÍ" DLE ČLK

MUDr. Flusek:

 •  témata do jednání s MUDr. Kučerou 

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster