Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ČERVENEC 2001


7. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 11.7.2001 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Kovtun, Čermáková, Popelka, Englerová, Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Čapková, Hruška

Čestná rada MUDr.: Mikš, Vítová, Lazarová (omluveni: Dragounová, Tošovský)

Revizní komise MUDr.: Lešanovská (omluvena Sellnerová)

Webmaster: MUDr. Sucharda; Delegátka sjezdu: MUDr. Šrámková

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda

 • Dopis výpočetnímu středisku /Nemocnice Děčín/ - umístění odkazu na KVL (vzdělávání) (trvá do příštího jednání)
 • Dotaz na právním odd. ČLK v Praze - nabízení, prodej homeopatik a jiných preparátů v průběhu ošetření pacienta v ordinaci lékaře:
  • Oficiální odpověď zatím nebyla doručena. Je však evidentní, že je toto neetické. (střet zájmů) a dále nepřípustné podle zákona o léčivech.
  • Tento skutek je však třeba MUDr M. nejprve dokázat. Proto MUDr. Šrámková - pokud zajistí důkazní materiál ve věci údajného prodeje léků přímo v ordinaci MUDr M., sama sepíše stížnost. Ta by byla pak řešena obvyklou cestou.
  • Představenstvu bylo citováno upozornění, které již bylo v této věci MUDr. M. odesláno v roce 1999. MUDr. Sucharda přislíbil právní pomoc při případném disciplinárním řízení.
 • "Potulná praxe" MUDr. Hájka (osteodenzitometrie):
  • byla zjišťována jeho registrace a licence - dotaz odeslán 12.06.2001 práv. odd.
  • Dle informace. bude odpověď komorových právníků zaslána po zkonzultování s JUDr.Machem.
  • Již nyní je nepochybné a to i z formulací v dopise, který "otec české mobilní denzitometrie" zaslal předsedovi OS ČLK, že o potulnou praxi, kdy tento lékař pracuje na pracovištích, pro které nemá registraci, nepochybně jde.
  • Po obdržení stanoviska právníků ČLK bude sepsána kvalifikovaně stížnost na MUDr. Hájka a zaslána na místně příslušné OS ČLK v Praze 10, kde je registrován.
  • Jelikož nejde jen o porušení Stavovského předpisu č. 10, ale o protizákonné jednání, bude o výsledku šetření informován i přednosta okresního úřadu.

MUDr. Flusek:

 • preventivní prohlídky zaměstnanců OkÚ (ZŠ, MŠ) - podklady zpracoval MUDr. Flusek. Dopis přednostovi OkÚ odeslán 29.6.2001.

MUDr. Ullrych:

 • Dopis přednostovi OkÚ na téma omezení provozu dětské LSPP byl odeslán 8.6.2001 a výsledkem byla následná schůzka svolaná MUDr. Matýskem na 21.6.2001, kdy se konala na OkÚ schůzka všech zúčastěných stran.
 • Informovaný souhlas pacientek Lužické nemocnice - dopis přednostovi o názoru představenstva na jeho obavy a dopis řediteli Lužické nemocnice o doporučení "změkčit" některé formulace  - odeslán 7.6.2001.
  • Dne 18.6.2001 byl doručen následný dopis ředitele Lužické nemocnice s prosbou o návrh textu formuláře "informovaného souhlasu " s korekcí necitlivých míst, kterou hodlají akceptovat
  • Představenstvo vzalo dopis na vědomí s tím, že podporuje iniciativu vedení Lužické nemocnice informovat pacienty o plánované léčbě, ale důvěřuje vedení nemocnice, že je schopno dokument v požadovaném smyslu upravit samo. Představenstvo nechce mentorovat a proto ani nebude i vzhledem k jiným úkolům, které každý jeho člen má, podobný dopis sestavovat. (MUDr. Plhoň odpoví)
 • kontaktovat MUDr. Dimitrova - proč MZd a VZP nesouhlasí s denzitometrií? (telefonicky sděleno, že mu důvod nebyl sdělen)

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Nejpodstatnější událostí byla jednání o problematice dětské LSPP v Děčíně

Dne 21.6. 2001 se konala na Okresním úřadě schůzka k problematice dětských pohotovostních služeb, kterou z našeho popudu svolal okresní zdravotní rada MUDr. Matýsek. Za OS ČLK byl přizván předseda MUDr. Plhoň.

Průběh a výsledky jednání:

Účastníci:

 • za terénní dětské lékaře, kteří návrh na restrikci terénní dětské LSPP iniciovali, se zúčastnili MUDr. Herrmannová J, MUDr. Krátký,
 • za pohotovostní služby ředitel MUDr. Kučera,
 • za nemocnici MUDr. Pánek, MUDr. Briestenská a ředitel MUDr. Vytlačil.,
 • za OkÚ MUDr. Matýsek a ing. Šlosarová.
 • Byl pozván i předseda OS ČLK MUDr. Plhoň.

Po počátečních naprosto odlišných stanoviscích na způsob řešení došlo k určitému sblížení názorů. Výsledkem byl jakýsi kompromis s doporučením pověřit užší komisi ve složení MUDr. Krátký, MUDr. Pánek, MUDr. Kučera, která by měla připravit návrh na řešení, který by byl přijatelný pro všechny zúčastněné. Přednosta okresního úřadu již dříve deklaroval, že se doporučením pravděpodobně bude řídit.

Jednoznačně byl všemi tam zúčastněnými akceptován názor, že paralelně fungující dětská pohotovostní služba v terénu a v nemocnici je neobvyklá, nevytížená a neracionální.

Proto byl všeobecně akceptován návrh na zkrácení pohotovostní dětské služby do 22 hodin, ale problém byl v tom, kdo zrušenou službu v době její nečinnosti nahradí. Byli vyzváni terénní lékaři, aby se zapojovali do služeb v nemocnici, která pak bude také vstřícnější v řešení této problematiky na její pediatrické ambulanci. Na podkladě těchto názorů by se mělo řešení navrhnout.

Dne 10.7.2001 byl doručen dopis prim. MUDr. Pánka týkající se této schůzky. Podává v něm informaci o průběhu jednání a přikládá i sdělení o průběhu schůzky následné, která se konala v nominovaném složení užší komise 4.7. 2001 i s návrhem řešení, které tato komise předkládá.

Návrh řešení LSPP pro děti a dorost v Děčíně
(posuďte prosím jeho reálnost a napiště nám)

 1. LSPP bude fungovat denně do 22 hodin (včetně sobot a nedělí).
 2. Od 22 hodin převezme též funkci LSPP pro děti a dorost dětské oddělení Nemocnice Děčín.
 3. Nejméně v 1/2 dnů v měsíci obsadí službu lékaře ÚPS na dětském oddělení v Nemocnici Děčín od 22 hodin ten lékař, který sloužil do 22 hodin LSPP (lékař dětského oddělení, sloužící ÚPS do 22 hodin, po vystřídání opustí pracoviště).

Představenstvo bylo seznámeno s celým zněním dopisu MUDr. Pánka, který m.j. žádá, aby byl přítomen na schůzi představenstva v případě, že se bude problematika dětské LSPP projednávat.

Představenstvo se rozhodlo vzít dopis MUDr. Pánka i podanou zprávu ze schůzky na vědomí. I když jsou určité pochyby o nefunkčnosti navrhovaného řešení, není představenstvo kompetentní k tomu, aby samo navrhovalo nebo schvalovalo určité řešení. Naší povinností je jen dohlédnout, aby služba byla validně zajištěna.

Zatím není o čem jednat, počkáme až na návrh řešení, které bude komisí po dohodě s aktéry dětských pohotovostních služeb navrženo k realizaci, pak se k tématu případně můžeme vrátit. V současné době nenastal tedy důvod, aby prim. MUDr. Pánek byl zván na jednání představenstva. Tento důvod může nastat, bude-li problematika zde znovu projednávána. (dopis MUDr. Pánkovi napíše MUDr. Plhoň)

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Zprávu o šetřených stížnostech podala MUDr. Lešanovská:

Ev. č. 00/32/012 pí. H. L. x Nemocnice Děčín /odd. neurologie + patologie/

Spis se stížností byl 6.3.2001 zaslán Vědecké radě ČLK s položenými otázkami. Dne 21.5.2001 doručena ze sekretariátu VR informace, že po prostudování spisu bylo vyžádáno posouzení případu odborníky z oboru: všeobecné lékařství, neurologie, patologie, chirurgie. Po obdržení znaleckých posudků, budou tyto neprodleně zaslány RK. Žádné nové informace k tomuto případu nebyly doručeny. Dne 10.7.2001 doručena žádost z Policie ČR o podání zprávy o výsledku šetření ve věci trestního oznámení p.Luštinové. Bude zaslána odpověď, že stížnost byla předána k posouzení Vědecké radě Komory. Dle názoru MUDr. Suchardy i jiných je třeba Policii zpravit o výsledku šetření, až bude dokončeno, zatím jen zprávu, že se čeká na znalecký posudek Vědecké rady.

Ev. č. 01/32/012 pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P., lékař JIP nebo ARO

Podáno 6.2.2001. Podezření z nedostatečné péče, resp. chybně stanovené diagnózy v ambulantní složce (vč. TRN), nevhodné chování a komunikace s příbuznými v nemocnici. Stížnost i s dokumentací převzal k vyřízení MUDr. Šebek (19.4.2001) Dne 7.6.2001 odeslána informace paní J.

MUDr. Šebek předal návrh na odložení věci, předsedkyně RK MUDr. Sellnerová postoupila kardiologovi k vyjádření. MUDr. Vondráček přislíbil vyjádření do konce července.

Ev. č. 01/32/197A,B,C pí. J. Š. x lékaři chirurgického odd. Děčín

Podáno 26.2.2001. Revizní komise na základě prošetření stížnosti pověřeným členem MUDr. Matiáškem rozhodla o nezahajování disciplinárního řízení z důvodu neviny lékařů ve všech třech případech: MUDr. Z., lékaři chir. amb. Nemocnice Děčín a MUDr. O. Rozhodnutí rozesláno 14.5.2001. Informace podavatelce paní Šamanové odeslána 5.6.2001. Spis stížnosti odeslán centrálnímu registru v Praze.

Dle informace MUDr. Suchardy byla p. Šamanovou podána námitka Čestné radě ČLK proti rozhodnutí RK OS ČLK Děčín.

Ev. č. 01/31/357 p. MVDr. P. M. x MUDr. Fr. P.

Nesrozumitelný dopis. Kopie odeslána na ústředí RK ČLK do Prahy. Dne 17.5.2001 doručen dopis pověřeného člena RK ČLK MUDr. Suchardy - Návrh na odmítnutí výše uvedené stížnosti z důvodu nesrozumitelnosti.

Návrh byl předložen na zasedání RK ČLK k rozhodnutí. RK ČLK nepodpořila návrh MUDr. Suchardy. RK vyhověla podání MVDr. M. a nařídila RK OS ČLK zahájit předběžné šetření. Po urgenci MUDr. Suchardy u sekretáře Revizní komise Komory bude do kanceláře zasláno písemné sdělení předsedy RK ČLK ve věci.

Nové stížnosti:

Ev. č. 01/32/521 p. A.Z x MUDr. H.M.

Dne 9.7.2001 podal do kanceláře p. A. D. stížnost na MUDr. H. M. Stížnost se týká léčení jeho manželky. Podavatel se domnívá, že nebyly provedeny, případně správně vyhodnoceny všechny dostupné vyšetřovací metody ke stanovení správné diagnózy a následně i proto nebylo poskytnuto potřebné léčení. Stížnost se tedy týká i částečně lékařů na CT pracovišti v Ústí nad Labem. (Na jednání byla kompletní stížnost (34 listů) předána k posouzení MUDr. Suchardovi).

Ev. č. 01/32/??? pí. J. + J. x MUDr. P.

Dne 11.7.2001 doručena do kanceláře stížnost pí. J. a pí. J. z V. na MUDr. P. Ve stížnosti je uvedeno, že opakovaně projevoval v ordinačních hodinách (ve dnech 5.a 7.6.2001) známky požití alkoholu. Matky dětí se obávají, aby nebyla zanedbána péče o jejich děti.

Delegace stížnosti ev. č. 01/31/335C z České Lípy

Dne 11.7.2001 doručen dopis předsedy RK ČLK MUDr. Merhauta, že stížnost č.j.: 01/31/335C, která byla přijata OS ČLK Česká Lípa, bude delegována na RK OS ČLK Děčín, neboť se týká lékaře, který sám je členem tamější revizní komise.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 01/32/001 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice

Podáno 16.1.2001. Na návrh RK OSL bylo zahájeno DŘ. Senát se konal 19.6.2001 v Děčíně. Revizní komise oznámila podavateli p. L., že je v jeho věci je svolán senát čestné rady (odesláno 7.6.2001.)
Rozhodnutí senátu ČR OS ČLK:

 • MUDr. A. V. - důtka (doručeno 28.6.2001)

 • MUDr. J. M. - důtka.

Rozhodnutí včetně informace p. L. rozesláno 27.6.2001 - zatím nenabylo právní moci.
Dne 9.7.2001 byla do kanceláře doručena Námitka pana L. k rozhodnutí ČR OS ČLK Děčín. Žádají písemnou nebo přímou omluvu s finančním odškodněním ve výši Kč 50 000,-.
Dle DŘ bude námitka zaslána Čestné radě Komory a panu L. toto sdělí i předseda ČR OS ČLK Děčín MUDr. Mikš. Představenstvo s tímto postupem souhlasí.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Martina J e n í k o v á - převezme ordinaci po MUDr. Školníkovi ve Varnsdorfu - ul. Lesní 3123 a v Krásné Lípě.- ul. Masarykova 18. MUDr. Louková, ordinace prověřila s vydáním vyjádření souhlasí. (personální vybavení - lékař MUDr. M. Jeníková, ženská sestra Zuzana Stiborová). Věcné vybavení: standartní + 1 kolposkop Zeiss III., 1 kolposkop KLP 21, Chirotom 1x.

Schváleno.

MUDr. František P l h o ň - změna místa provozování NZZ ordinace ORL ve Varnsdorfu. Přemístění ordinace z Penzionu u sportovní haly v Západní ulici 2984 v souvislosti s ukončením nájmu MUDr. Tošovského v této budově (MUDr. Plhoň byl u MUDr. Tošovského v podnájmu) do prostor v poliklinice Varnsdorf - Poštovní ul.2060 /3. Ordinace bude vybavena stávajícím zařízením z původní ordinace, personální vybavení: sestra Boháčová, (zaměstnaná kmenově u ZZS Děčín - na smlouvu - mzda je refundována), od 1.8.2001 bude u MUDr. Plhoně zaměstnána MUDr. V. Pokorná - školenec v přípravě na II.atestaci z ORL s I. atestací pod lektorským dohledem. (Ve stejné ordinaci bude 1 x týdně i dětská neurologie - MUDr. T. Lazarová - v podnájmu. )
MUDr. Flusek pověřen ke kontrole prostor.

Schváleno

MUDr. Darina B e z á k o v á . Změna místa provozování gynekologické ambulance. Registrace vydána na prostory v poliklinice v Děčíně. Buduje ordinaci v Boleticích. /personální vybavení - lékař MUDr. Bezáková, zdrav. sestra Alena Hájková, vybavení standartní/. Ordinace byla prověřena MUDr. Čermákovou. Doloženo rozhodnutí stavebního úřadu a souhlasné stanovisko okresního hygienika s návrhem kolaudace stavby. Ordinaci prověřila MUDr. Čermáková s kladným výsledkem.

Představenstvo s vydáním kladného vyjádření souhlasí

MUDr. Ivana R i ch t r o v á - nová ordinace - ambulance interní, alergologie a klinické imunologie v prostorách lékárny U Jelena, tř. 9. května 10, Rumburk. Ordinaci prověřil MUDr. Popelka (personální vybavení - lékař MUDr. I. Richtrová, zdr. sestra Jindřiška Straussová). Věcné vybavení: Spirometr a Ekg.

Schváleno

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Jaroslav M i k š - podáno 18.6.2001. Oprávnění bylo vydáno před 2 lety. Končí jeho platnost, žádá o obnovení. Oprávnění bylo vydáno dne 18.6.2001.

Schváleno

MUDr. Jana V l č k o v á - podáno 28.6.2001. Pracoviště . IMUNOBACT s.r.o. Oprávnění bylo vydáno dne 29.6.2001.

Schváleno

MUDr. Jiří V y t l a č i l - podáno 9.7.0. Ředitel Nemocnice Děčín. V žádosti uvedeno, že se i nadále věnuje medicínské odbornosti v oboru pracovní lékařství a vykonává funkci ústavního hygienika a epidemiologa nemocnice v rámci svého hlavního úvazku. Panu řediteli bylo telefonicky sděleno, že není registrován v ČLK a byla mu předána přihláška ke vstupu do ČLK.

Po přijetí za člena ČLK bude Oprávnění k předpisu léčiv vydáno.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyly zaregistrovány žádné nové vzdělávací akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Informace MZdr. ČR - Smlouva mezi ČR a SR o poskytování a úhradě zdravotní péče

 • Sdělení z OkÚ Opava - opakovaně pacient Radek Kopecký vyžadující aplikaci Dolsinu /již zveřejněno na www stránkách (na vědomí)

 • Pozvánka na schůzku k řešení dětské pohotovostní služby - zúčastnil se MUDr. Plhoň

 • Rozhodnutí o registraci:

  • MUDr. Englerová - změna příjmení

  • MUDr. Kovářová - změna t.p.

  • MUDr. Chvátalova - změna t.p.

 • Nově zavedená pravidelná očkování v dětské populaci (zahájeno od 1.7.2001) -Vzato na vědomí

Centrum ČLK:

 • Zápis bloku RK ze dne 23.6.2001

 • Licence ke dni 22.6.2001 a 28.6.2001

 • Právní odd. ČLK- zodpovězený náš dotaz týkající se kvalifikovaného zajištění pohotovostních služeb v ambulancích lůžkových odd., který byl adresován MUDr. Ivanovi Staňkovi- členovi představenstva ČLK dne 7.5.2001:
  Úplné znění dopisu Mgr. Buriánka:

Kvalifikační požadavky, které musí splňovat samostatně pracující lékař, stanoví Licenční řád ČLK a jeho výkladové Závazné stanovisko č. 1/2000 ČLK:
 • "Lékař, který nesplňuje kvalifikační požadavky stanovené Licenčním řádem ČLK pro výkon samostatné lékařské praxe (dále jen "školenec"), může vykonávat lékařskou praxi pouze tehdy, má-li ustanoveného lektora v lékařské praxi (dále jen "lektor")." (čl.1 ZS);
 • " Ve státních zdravotnických zařízeních funkci lektora vykonávají vedoucí lékaři a primáři, kteří mohou lektorským dohledem pověřit jiného lékaře, který splňuje podmínky pro vydání licence "Lektor v lékařské praxi". Musí být vždy jednoznačně určeno, kdo z lékařů odpovídá za dohled nad přípravou školence k výkonu samostatné lékařské praxe." (čl. 3 ZS);
 • "Lektor rozhoduje o tom, v jakém rozsahu je školenec oprávněn vzhledem ke svým zkušenostem, schopnostem a délce své dosavadní praxe provádět lékařské výkony samostatně. Lektor odpovídá za to, že školenec je plně způsobilý provádět samostatně lékařskou praxi v rozsahu, v jakém o tom lektor rozhodl." (čl. 4 odst. 3 ZS).
 • "V době nedostupnosti lektora musí mít školenec určeného kontrolujícího lékaře, který splňuje podmínky pro výkon samostatné lékařské praxe a dle § 1 odst. 3 Licenčního řádu je dostupný k poradám a konzultacím." (čl. 5 odst. 2 ZS).

Zejména ve státních ZZ, které nepodléhají přímému dohledu ČLK, se samozřejmě může stát, že tato pravidla nebudou dodržována. V takovém případě je vhodné na porušování odborného závazného stanoviska upozornit vedení nemocnice a jejího zřizovatele (obvykle Okresní úřad). V případě, že takto nápravy nebude dosaženo, je možné na situaci upozornit zdravotní pojišťovny. Podle konkrétních okolností nelze vyloučit ani možnost disciplinárního řízení proti odpovědnému primáři odd. či proti odpovědnému členovi vedení nemocnice (např. náměstek pro léčebně preventivní péči).

V případě odborného pochybení, kterého by se dopustil nedostatečně kvalifikovaný lékař při výkonu pohotovosti, by samozřejmě okolnost, že nebyl zajištěn odborný dohled, měla vliv na posouzení míry odpovědnosti ZZ (občansko právní řízení - náhrada újmy) i odpovědnosti příslušných vedoucích pracovníků (trestně právní řízení).

Nemocnice budou upozorněny na výše sdělené stanovisko právníků - služby neatestovaných lékařů. Budou ocitovány pasáže z ustanovení. (MUDr. Plhoň)

Další korespondence :

Všeobecná zdravotní pojišťovna - OP Děčín:

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na kmenového revizního lékaře v odbornosti všeobecné lékařství (bylo zveřejněno v denním tisku 10. 6. 01) - termín jednání výběrové komise 12.7.2001 - do komise jmenován MUDr. Plhoň (MUDr. Matýsek se vrací do VZP)

 • Dne 9.7.2001 doručen dopis ředitele OP VZP MUDr. Marka, že postupuje stížnost p. M. Poustky, týkající se jednání MUDr. M. Pan Poustka se obrátil na ředitel OP VZP MUDr. Marka s žádostí o radu jak má postupovat, když MUDr. M. požaduje za vypsání návrhu na lázeňskou péči přímou platbu. Okresní pojišťovna sama konstatuje, že je to v rozporu se smluvními vztahy. Představenstvo rozhodlo, že dopis bude vrácen zpět na OP VZP, protože nejde o profesní pochybení ani o porušení Stavovských předpisů, ale o kolizi se smlouvou MUDr. M. s VZP. Toto musí posoudit a řešit pojišťovna sama ( VZP sdělí MUDr. Plhoň)

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Představenstvu byl předložen písemný záznam z odvysílaného pořadu na ČT 1 ze dne 3.7.2001 na relaci Klekánice pod názvem "Klouby na prodej?"

  • Představenstvo se domnívá, že by měl být MUDr. Rath informován, že odvysílaný text s uvedením jeho citace je krajně nevhodný, předat mu písemný záznam s návrhem, zda se nechce ohradit proti konstrukci pořadu (MUDr. Plhoň)

 • Doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. - nová informace o očkovací látce použité ve studii POET a informace o modifikaci protokolu studie, informace o akutní alergické reakci, která se vyskytla u subjektu ve studii POET.

 • Dne 14.6.2001 zasláno jmenování ředitele Lužické nemocnice pana MUDr. Dalibora Karbuly, který převzal funkci za pana Ing. Otu Krejčího 2.5.2001

 • Dne 16.6.2001 doručen na vědomí všem OS ČLK dopis adresovaný MUDr. Rathovi z OS Prahy 10 - dle nich jsou vysoké odvody z členských příspěvků centru ( ekonomické problémy OS Prahy 10), žádají vyvolání diskuse na toto téma na sjezdu. Představenstvo OS ČLK Děčín se neztotožňuje s názory Prahy 10, zvláště s přihlédnutím k neschopnosti tohoto OS zajistit platbu členských příspěvků od všech členů OS.

 • Zvážit možnost a posoudit výhodnost připojení na internet přes ISDN - MUDr. Sucharda posoudí výhody připojení a hlavně otázku, zda bychom si mohli ponechat doménu "clk.cz", a cca za 3 měsíce bude konzultovat s MUDr. Plhoněm, který tuto službu již pro sebe objednal, informovat představenstvo

 • Dne 2.7.2001 doučeny informace z výrobního družstva nevidomých SPEKTRA - nabídka kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Možnost zařazení stránek www.spektravox.cz  na naše stránky pro informaci očním lékařům a zdravotně postiženým. Představenstvo souhlasí s uveřejněním odkazu na našich www stránkách (MUDr. Sucharda)

 • Dne 4.7.2001 odfaxována zpráva prim. MUDr. Hany Duchkové, DrSc. - není uveden adresát. Fax zaslán z OS ČLK Ústí nad Labem. Jedná se o lékařskou zprávu s uvedením jména pacientky a diagnózou, bydliště Děčín. V poznámce uvedeno sdělení:
  Obsahem sdělení je nastavení takových regulačních mechanizmů Pojišťovnami, které, dle MUDr. Duchkové vede k tomu, že dermatologové si vybírají dovolenou nekoordinovaně a nezajišťují tak kontinuálně ambulantní dermatovenerologickou službu. Poznala to, když neměl dle ní v Děčíně, kdo napsat poukaz na paruku a to u pacienty která byla propouštěna z nemocničního ošetření.
  Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

 • Sdělení MUDr. Matýska, že dnem 30.6.2001 končí ve výkonu funkce zdravotního rady OkÚ Děčín, zároveň jím bylo vysloveno poděkování za dlouholetou spolupráci.

 • Dne 10.7.2001 bylo přednostovi OkÚ zasláno sdělení, že OS ČLK nebylo vyrozuměno o jmenování do funkce nové zdravotní radové. Dnes byla zaslána odpověď:
  ".............Ing. Květoslava Milerová je vedoucí referátu zdravotnictví Od 1.7. je jmenována do funkce Dříve pracovala na referátu - okresním živnostenském úřadu jako zástupce vedoucího
  ..............Očekávám ještě užší spolupráci referátu s OS ČLK zejména v obecných medicínských otázkách okresního zdravotnictví. Budu velmi rád, pokud se budeme moci sejít se zástupci OS ČLK a projednat některé společné záležitosti."

  MUDr. Plhoň nabídne schůzku, ke které přednosta OkÚ vyzývá.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • informace prim. Pánkovi - dětská LSPP
 • sdělení řediteli Lužické nemocnice - úprava informovaného souhlasu
 • nemocnice - služby neatestovaných lékařů
 • OP VZP vrátit dopis - stížnost pana Poustky
 • Dopis MUDr. Rathovi - Klouby na prodej?
 • ... a další úkoly vyplývající z textu zápisu 

MUDr. Sucharda:

 • komunikace s výpočetním střediskem Nemocnice Děčín - odkazy KVL
 • uveřejnění odkazu výrobního družstva nevidomých - SPEKTRA: www.spektravox.cz

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster