Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ČERVEN 2001


6. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6. 6. 2001 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Ullrych, Herrmannová, Čapková, Kovtun, Čermáková, Popelka, Hruška, Englerová, Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Plhoň

Čestná rada MUDr.: Mikš, Vítová, Lazarová, Dragounová (omluven Tošovský)

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Plhoň:

 • jednání se správci počítačové sítě v nemocnicích s požadavkem na zveřejňování odkazů na akce vzdělávání lékařů na intranetech v nemocnicích - dopis ředitelům nemocnic, kteří jsou jim nadřízeni odeslán 7. 5. 2001 (Odpověď 29. 5. 2001 z Děčína). MUDr. Sucharda zajistí odpověď výpočetnímu středisku v Nemocnici Děčín
 • odeslat dopis MUDr. Staňkovi - zajištění služeb neatestovanými lékaři (odesláno 7. 5. 2001) další informace viz zápis představenstva ČLK Zahrádky 11. 5. 2001
 • dopis na ředitelství nemocnice Děčín - doba konání školících akcí garantovaných Komorou (odesláno 17. 5. 2001). Prim. Šťastný sdělil MUDr. Ullrychovi, že tyto akce jsou pořádány tradičně v dopoledních hodinách, protože to vyhovuje přihlášeným posluchačům.
 • požadavek Lékárnické komory - zpráva MUDr. Matýskovi (odesláno 21. 5. 2001) - odpověď Ing. Šlosarové, že pokud nesouhlasíme s centrálním opatřením MZdr ČR, máme se obrátit na MUDr. Březovského, ředitele odboru zdravotní péče. Odpověď 28. 5. 2001, bereme na vědomí, ale přípis jsme nedostali z MZdr ČR a není pro Komoru závazný (odesláno na vědomí i MUDr. Rathovi)
 • potulná praxe lékaře provádějící vyšetření osteodenzitometrem, využívající ordinace některých kolegů - dopis zdravotnímu radovi odeslán 10. 5. 2001. Další informace viz RŮZNÉ

MUDr. Sellnerová:

 • předat návrh RK - stížnost pana L. čestné radě - předáno 14. 5. 2001

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Předseda okresního sdružení MUDr. Plhoň je na dovolené - omluven

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 00/32/012 paní H. L. x Nemocnice Děčín (odd. neurologie + patologie)

Spis se stížností byl 6. 3. 2001 zaslán Vědecké radě s položenými otázkami. Dne 21. 5. 2001 doručena ze sekretariátu VR informace, že po prostudování spisu bylo vyžádáno posouzení případu odborníky z oboru: všeobecné lékařství, neurologie, patologie, chirurgie. Po obdržení znaleckých posudků, budou tyto neprodleně zaslány RK.

Ev. č. 01-32-002 paní A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P., lékař JIP nebo ARO

Podáno 6. 2. 2001. Podezření z nedostatečné péče, resp. chybně stanovené diagnózy v ambulantní složce (vč. TRN), nevhodné chování a komunikace s příbuznými v nemocnici. Stížnost i s dokumentací převzal k vyřízení MUDr. Šebek (19. 4. 01) MUDr. Sellnerová zaurguje dodání návrhu pověřeného člena RK.

Ev. č. 01-32-197A, B, C paní J. Š

Podáno 26. 2. 2001 Dopis paní J. Š. - "Stížnost na celou lékařskou proceduru týkající se ruptury šlachy a následně na proceduru s tím spojenou." Šetření je rozděleno do 3 částí:
1) RC/01/32/197 A: proti MUDr. A. Z.
2) RC/01/32/197 B: proti lékařům chirurgického odd. Nemocnice Děčín
3) RC/01/32/197 C: proti MUDr. I. O.

Revizní komise na základě prošetření stížnosti pověřeným členem MUDr. Matiáškem rozhodla o nezahajování disciplinárního řízení z důvodu neviny lékaře ve všech třech případech: MUDr. Zamykal, lékaři chir. odd. Nemocnice Děčín a MUDr. Ondečková. Rozhodnutí rozesláno 14. 5. 2001. Informace podavatelce paní Šamanové odeslána 5. 6. 2001. Spis stížnosti odeslán centrálnímu registru v Praze.

Ev. č. 01-32-357 p. MVDr. P. M. x ORL odd. nemocnice Děčín

Podáno na MZdr., cestou OkÚ doručeno 20. 4. 2001 do kanceláře v Děčíně. Kopie odeslána na ústředí RK ČLK do Prahy. Dne 17. 5. 2001 doručen dopis pověřeného člena RK ČLK MUDr. Suchardy - návrh na odmítnutí výše uvedené stížnosti z důvodu nesrozumitelnosti. Návrh byl předložen na nejbližším zasedání RK ČLK k rozhodnutí. RK ČLK nepodpořila návrh MUDr. Suchardy. Stížnost bude šetřena standartním postupem.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 01-32-001 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice

Podáno 16. 1. 2001. Návrh na zahájení DŘ. Senát svolán na 19. 6. 2001 do Děčína. Oznámení o svolání a složení senátu rozesláno dne 23. 5. 2001. Revizní komise oznámí podavateli p. L., že je v jeho věci svolán senát čestné rady.

Schůzky předsedů RK a ČR, která byla plánována na 25. 5. 2001 v Praze od 12, 00 hod. se měla zúčastnit MUDr. Sellnerová, ale ze zdravotních důvodů se nemohla schůzky zúčastnit, MUDr. Mikš svou nepřítomnost omluvil. MUDr. Sucharda sdělil pro případné zájemce, že školení se koná i v červnu v Olomouci.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Dagmar K a s a l o v á - podáno 14. 5. 2001 - pracoviště epidemiologická laboratoř OHES Děčín. Oprávnění bylo vydáno před 2 lety. Končí jeho platnost, žádá o obnovení. Podepsané oprávnění MUDr. Plhoněm bylo vydáno dne 14. 5. 2001.

Představenstvo souhlasí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádné nové akce nebyly nahlášeny.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Vyhlášení výběrového řízení - obor psychiatrie pro území Šluknovského výběžku - výběrové řízení se konat nebude, protože se nikdo nepřihlásil. Zajištění lékařské péče v okrese - síť ZZ - to je úkol OkÚ RZ (do budoucna kraje) a pojišťovny. Záleží na vytvoření podmínek. V současné době je zveřejněn inzerát na volné místo psychiatra a dermatovenerologa ve Varnsdorfu (podalo snad Město Varnsdorf)

 • Rozhodnutí o registraci:

  • MUDr. Radka Jančová - změna - doplnění o knihovnu, archiv a studovnu s počítačem na adrese trvalého pobytu

  • MUDr. Soňa Lüftschitzová - změna - adresa trvalého pobytu

  • MUDr. Zdenka Dimitrovová - změna- adresa trvalého pobytu

  Představenstvo bere na vědomí.

 • Dne 29. 5. 2001 doručeno prostřednictvím RZ OkÚ upozornění náměstka pro zdravotní péči MUDr. Ant. Maliny, ohledně postupu tzv. vybrané zdravotnické techniky (uveřejněno na internetových stránkách MZdr. ČR)

 • Dne 4. 6. 2001 zaslal MUDr. Matýsek sdělení, že OkÚ obdržel zamítavé stanovisko komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky - umístění celotělového dvoufotonového kostního denzitometru. RZ OkÚ zastavuje další pokračování výběrového řízení - odůvodněno negativním stanoviskem komise a odstoupením žadatele. (Dle telefonické domluvy Dr. Ullrycha s Dr. Dimitrovem není sděleno písemné rozhodnutí komise, důvod takového rozhodnutí nemusí být zdůvodněn a není proti němu odvolání. Důsledkem tohoto rozhodnutí je pouze neuzavření smlouvy s VZP. Nicméně Dr. Dimitrov má smlouvy s některými zaměstnaneckými pojišťovnami a předpokládá, že do poloviny července zahájí provoz denzitometru).

Centrum ČLK:

 • Seznam schválených a neschválených licencí ke dni 5. 4. 2001, 24. 5. 2001 a k 5. 6. 2001

 • Přijatí lékaři ke dni 21. 4. 2001 - doručeno 4. 5. 2001 + lékaři přijatí 12. 5. 2001- doručeno 22. 5. 2001 (MUDr. Koršinskij - Rumburk)

 • Katalog dohodnutých služeb hrazených přímo nemocnými v rámci ambulantní péče- nejedná se o výkony hrazené pojišťovnami. doručeno 4. 5. 2001.

 • Transformace zdravotnictví (pracovní verze duben 2001) 3. pracovní verze představenstva ČLK - doručeno 4. 5. 2001

 • Zápis představenstva ze dne 20. - 21. 4. 2001 v Čejkovicích - doručeno 7. 5. 2001

 • Zápis představenstva - Zahrádky 11. - 12. 5. 2001 - doručeno 25. 5. 2001
  MUDr. Plhoň se společně s MUDr. Mikšem zúčastnili tohoto jednání. (MUDr. Plhoň apeloval spolu s předsedkyní OSL ČL na urychlené řešení systému rekvalifikací internistů na PRL. Dle MUDr. Ratha bychom měli apelovat i na sdružení praktiků, které tomu brání (- viz článek ve Zdravotnických novinách č. 22).

 • MUDr. Staněk referoval o dopise od nás, pojednávajícím o sporné kvalifikaci některých samostatně sloužících lékařů v českých nemocnicích. Komora k tomu zaujme stanovisko. Jde o systémový problém.

 • Schůzka představenstva a předsedů OS ČLK - dne 1. 6. 2001 v Praze (zúčastnil se MUDr. Plhoň)

 • Zápis bloku RK ČLK ze dne 11. a 12. 5. 2001 - doručeno 19. 5. 2001

 • Katalog dohodnutých služeb hrazených přímo nemocným v rámci ambulantní péče - nejnovější verze doručena 22. 5. 2001
  MUDr. Plhoň sám za sebe připomínku technického rázu zaslal, protože vstupní pohlídky nehradí budoucí zaměstnavatel, ale uchazeč o zaměstnání (může mu býti refundováno). Jde o věcnou chybu.

 • Dne 5. 6. 01 doručena informace z ČLK ohledně ubytování delegátů na listopadovém sjezdu ČLK. Požadavek na ubytování v samostatném pokoji s finanční spoluúčastí OS ČLK (delegáta)

Další korespondence :

 • Dne 30. 5. 2001 byla doručena smlouva o výkonu lektorského dohledu: MUDr. Věra Pokorná (školenec v přípravě na II. atestaci) - MUDr. František Plhoň (odborný lektor v lékařské praxi)

Představenstvo souhlasí s vydáním rozhodnutí o schválení lektorského dohledu.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Dne 5. 6. 01 přednosta OkÚ zaslal informaci o návrhu omezit v Děčíně dětskou LSPP v nočních hodinách všedních dnů. Služba by se ukončovala ve 22 hodin. Péče by měla být nahrazena dětským odd. Nemocnice Děčín.

Diskuse k tématu:

6 lékařů Nemocnice Děčín nemůže zajišťovat pohotovosti za cca 15 lékařů z terénu. Jedná se o přesouvání části zodpovědnosti na nemocniční lékaře, kteří také musí ráno do služby. Vyskytl se i názor na zajištění pohotovosti po 22. hod pohotovostí pro dospělé, či formou příslužeb.

Představenstvo doporučuje vyvolat jednání zainteresovaných stran, aby byla dána možnost všem se k dané problematice vyjádřit (ředitel nemocnice nebo primář odd., zástupce PL pro děti, MUDr. Kučera, zástupce OkÚ). Ze zákona je OkÚ povinen zajistit péči!

Představenstvo navrhuje 2 varianty: - využít v době od 22, 00 do 07, 00 pohotovosti dospělých a RZP, případně možnosti, že po skončení dětské pohotovosti by sloužící lékař konal "příslužbu na telefonu". MUDr. Ullrych napíše dopis v tomto smyslu přednostovi OkÚ.

Dne 4. 6. 2001 přednosta OkÚ Ing. Benedikt zaslal formulář, který budou zaměstnanci OkÚ předkládat svým PL (periodické prohlídky). Přednosta žádá představenstvo, aby věc projednalo a seznámilo s ní všechny praktické lékaře, aby nedocházelo k různostem při aplikaci.

Diskuse k tématu:

Seznámit praktické lékaře s tímto formulářem nelze. Toto musí zajistit zaměstnavatel (OkÚ) sám. Pokud dotyčný pracovník již prohlídku absolvoval v posledních dvou letech, pojišťovna tento výkon neproplatí a musí být uhrazeno zaměstnancem.

MUDr. Flusek ve spolupráci s MUDr. Englerovou posoudí dle Seznamu výkonů, zda kód závodní preventivní péče - prohlídka - registrovaného pacienta obsahuje i vydání potvrzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, které OkÚ požaduje. Po prostudování problematiky Dr. Fluskem a Dr. Englerovou odepíše místopředseda přednostovi OkÚ (termín do týdne)


Dne 30. 5. 2001 přednosta OkÚ Ing. Benedikt zaslal kopii dokumentu, který pacientky Lužické nemocnice mají podepisovat před některými zákroky popř. diagnostickými vyšetřeními. Přednosta žádá o podání návrhu na další postup (MUDr. Plhoň odeslal Ing. Benediktovi odpověď - svůj osobní názor).

Diskuze k tématu:

Představenstvo dokument posoudilo a domnívá se, že poučení pacienta před invazivními výkony o charakteru a případných rizicích takového zákroku je velmi žádoucí. Takové poučení podepsané pacientem by mělo být doplněno dalším osobním vysvětlením případných nejasností ošetřujícím lékařem. Podpis takového informovaného souhlasu v žádném případě nemůže vyloučit odpovědnost lékaře za případný postup non lege artis nebo medicínské chyby.

Většina přítomných členů představenstva (6) je toho názoru, že zavedení takového dokumentu je správné, ale bylo by vhodné zvolit přátelštější formulaci pro pacienta - laika. V tomto smyslu bude odeslán dopis přednostovi OkÚ. Dopisem bude informován i ředitel Lužické nemocnice. (MUDr. Ullrych).


Dne 25. 5. 2001 doručen dopis prim. MUDr. Vaňkové - upřesnění informací z jednání se zástupci OS ČLK Děčín a 1. Zdravotní Rumburk. Žádá písemnou omluvu adresovanou na ni i pro své nadřízené pro nepodložené nařčení, které poškodilo pověst interního oddělení.

Diskuze k tématu:

MUDr. Plhoň již odpověděl MUDr. Vaňkové, že věc byla vyřešena na místě konání schůzky 14. 3. 2001, kde se zástupci OS ČLK za nevhodný, krátkodobě zveřejněný text omluvili. Žádné jiné údaje či nařčení nebyly nikde zveřejněny. Toto je uvedeno i v zápisu o jednání členů představenstva OS ČLK s vedeném Lužické nemocnice.

Představenstvo OS ČLK nehodlá v této věci v současné době činit další kroky.
O dopise prim. MUDr. Vaňkové bylo Dr. Plhoněm informováno i vedení 1. Zdravotní Rumburk, a. s. a požádáno o sdělení stanoviska v této věci. (zatím bez odpovědi)
Představenstvo souhlasí s dopisy MUDr. Plhoně.


Dle sdělení MUDr. Šrámkové telefonicky předsedovi - jeden z pediatrů v Rumburku vnucuje svým pacientům v rámci vyšetřování dětí ve své ordinaci různé homeopatické i jiné preparáty za platbu v hotovosti. Firmu na prodej těchto preparátů má prý registrovanou jeho žena, která s ním v ordinaci pracuje jako sestra. V listopadu 1999 byl již upozorněn na nevhodnost a postižitelnost takového postupu, ale po přechodné době opět v daleko intenzivnější formě opět takto "podniká".

Představenstvo doporučuje MUDr. Šrámkové, aby písemně podala podnět s alespoň 1 prokazatelným případem do příštího jednání. Po té by bylo vhodné právním způsobem toto řešit. Případně pozvat na jednání do Rumburku i kolegu pediatra.

Dne 15. 5. 2001 doručen na vědomí dopis z OkÚ adresovaný MUDr. Hájkovi, vyzývající k vyjádření se k provozování osteodenzitometrie. V týdnu 21. 5. - 25. 5. 2001 prováděla nějaká sestra osteodenzitometrii bez registrace v jedné místnosti v budově Zdravotního centra U divadla. V pondělí přístroj uvedl do provozu MUDr. Hájek. Snaha o kontaktování vyzněla naprázdno, pouze byla předsedovi doručena vizitka MUDr. P. Hájka s tím, že se pan doktor bude kontaktovat sám. Odpověď MUDr. Hájka doručena 31. 5. 2001. Představenstvo bylo seznámeno s korespondencí MUDr. Hájka provozujícího osteodenzitometrii na území děčínského okresu.

Představenstvo doporučuje zjistit, jak zní jeho vydaná registrace (MUDr. Sucharda - právní odd, MUDr. Louková přes kolegy ortopedy). Po zjištění všech potřebných informací (tel. rozhovor s MUDr. Plhoněm) bude znovu projednáno.

Představenstvo považuje za jedinou možnou variantu postup dle platných předpisů, tj. vybrat ordinaci, kam budou pacienti tohoto okresu (sever i jih) odesíláni, pro kterou musí být vydána platná registrace a schválení věcného a personálního vybavení pro provozování této činnosti.

S tímto případem souvisí i sdělení z OkÚ RZ, že bylo zamítnuto umístění a provozování celotělového kostního denzitometru MUDr. Dimitrovovi.

V těchto dnech pojišťovny rozesílají tiskopisy nových smluv (jde o pojišťovnu 201 VoZP a 211 ZPMV). Chtějí doložit opět všechny přílohy, které tam již dávno u všech mají uložené.
Na doporučení představenstva bude učiněn tel. dotaz na zmíněných pojišťovnách, zda jsou již jednou doložené kopie nutné znovu zasílat.

Dotaz u zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (pí. Novohradská) - není třeba znovu zasílat všechny přílohy, platí stávající. Pouze u těch, kde došlo ke změnám a tyto nebyly dosud oznámeny, mají tuto povinnost!

Dle sdělení paní Doubravové - VoZP- požadují POUZE VÝKONY. Dopisy jsou rozesílány i novým lékařům, proto je takto uvedeno. Po podpisu smlouvy je tato vrácena případně i s lístečkem, kde je sděleno, co je třeba doložit.


MUDr. Sucharda oznámil, že byla provedena změna v nastavení e-adres, protože byla do naší schránky přijímána některá pošta, která měla chybné, rsp. neexistující adresy, s koncovkou "clk.cz". Jednalo se převážně o korespondenci určenou centrální ČLK. Pošta byla přeposílána ihned do centra nebo bylo odesílateli oznámeno, že uvedl chybnou adresu. Ve spolupráci s XIONEM byly nastaveny na příjem pošty tyto adresy:

kancelar.dc<i>[zavináč]</i>clk.cz
info[zavináč]clk.cz
plhon[zavináč]clk.cz
webmaster[zavináč]clk.cz

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Ullrych:

 • Dopis přednostovi OkÚ

  • rušení dětské pohotovosti

  • preventivní prohlídky zaměstnanců OkÚ (ZŠ, MŠ)

  • informovaný souhlas pacientek Lužické nemocnice - dopis přednostovi a dopis řediteli Lužické nemocnice

 • tel. rozhovor s MUDr. Šrámkovou - důkazní materiál ve věci kolegy pediatra

 • kontaktovat MUDr. Dimitrova- proč nesouhlas? 

MUDr. Sucharda:

 • Dopis výpočetnímu středisku /Nemocnice Děčín/ - odkazy KVL

 • Dotaz na právním odd. ČLK v Praze - nabízení, prodej homeopatik a jiných preparátů

 • registrace a licence MUDr. Hájka (ostedenzitometrie)

 • konzultovat s právníky "rámcové smlouvy" rozesílané pojišťovnami k podpisu

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster