Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
KVĚTEN 2001


5. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 2. května 2001 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň,Ullrych,Herrmannová,Popelka,Hruška,Englerová,Flusek

Omluveni MUDr.: Čapková, Kovtun, Čermáková, Louková, Sellnerová

Čestná rada MUDr.: 

Revizní komise MUDr.:

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 • upozorní vedení ČLK na nutnost poopravit znění formuláře lektorské smlouvy vzoru č.1, který vypracoval MUDr. Plhoň uveřejnění děkovného dopisu p. Chaloupkové na www
 • uveřejnění tabulky odměn za LSPP v různých okresech
 • odpověď na dopis p. Böhma- (splněny všechny body- dle sdělení MUDr. Suchardy)

Revizní komise  -

 • zašle opětovnou žádost řediteli Nemocnice DC - případ pí. J., pitevní protokol p. B.
  • s kopií názoru právníka Komory k dané problematice a 
  • s kopií dopisu Okresního úřadu k dané problematice i kopii rozboru, který provedl MUDr. Sucharda + 
  • dopis na ústředí ČLK ve věci upozornění na možnost nedodržení lhůty potřebné k vyšetření stížnosti bez našeho zavinění. (splněno 10.4.2001) 

  Dne 30.4.2001 odpověď MUDr. Merhauta:

  "Disciplinární orgány ČLK jsou oprávněny a povinny podle z. 220/91 Sb. šetřit stížnosti na možná odborná a etická pochybení svých členů. K zabezpečení této zákonné povinnosti jsou povinny příslušné osoby předložit oprávněným orgánům ČLK zdravotnickou dokumentaci, aby nebyla mařena zákonem stanovená povinnost šetření.."

  Jinak k naší kause- materiály byly nemocnicí pro revizní komisi již dodány.

MUDr. Plhoň -

 • jednání se správci počítačové sítě v nemocnicích - (odkaz Komory - KVL) (napsán dopis 4.5.2001)
 • dopis ředitelům nemocnic o zajištění služeb neatestovanými lékaři a v případě nedohody jednání s vedením děčínské nemocnice o poskytování zdravotní dokumentace k stížnostem, případně požádá o řešení prezidenta Komory.

Na zasedání bylo doporučeno odeslat dopis MUDr. Staňkovi jako námět pro pracovní skupinu při ČLK (splněno, dopis napsán 4.5. - jde o obecný problém- měl by být řešen Komorou nějakou vyhláškou)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

V období od minulého zasedání nebylo vedeno žádné nové jednání, běžné věci jsou uvedeny zejména v oddílu korespondence.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

STÍŽNOSTI

Ev. č. 00/32/012 pí. H. L. x Nemocnice Děčín (odd. neurologie + patologie)

Spis se stížností 6.3.2001 zaslán Vědecké radě s položenými otázkami. Zatím bez odpovědi. (tel. na VR 4.4.2001 - v následujících dnech bude MUDr. Klimovičovou rozhodnuto komu bude předáno k následnému zpracování). Představenstvo doporučuje zaslat sdělení RK ČLK o nezaviněném zdržení šetřené stížnosti na OS ČLK.(odesláno 3.5.2001).

Ev. č. 01/32/001 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice

Podáno 16.1.2001. Schůzka RK se konala 19.4.2001- RK - návrh na zahájení DŘ - MUDr. Sellnerová předá návrh ČR.

Ev. č. 01/32/002 pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P., lékař JIP nebo ARO

Podáno 6.2.2001. Podezření z nedostatečné péče, resp. chybně stanovené diagnózy v ambulantní složce (vč. TRN), nevhodné chování a komunikace s příbuznými v nemocnici. Stížnost i s dokumentací převzal k vyřízení MUDr. Šebek (19.4..2001)

Ev. č. RC-01-32-197A,B,C

Podáno 26.2.2001 Dopis paní J. Š. - "Stížnost na celou lékařskou proceduru týkající se ruptury šlachy a následně na proceduru s tím spojenou." Šetření je rozděleno do 3 částí :
1) RC/01/32/197 A : proti MUDr. A. Z.
2) RC/01/32/197 B : proti lékařům chir. odd. Nemocnice Děčín
3) RC/01/32/197 C : proti MUDr. I. O.
Stížnost i s dokumentací převzal k vyřízení MUDr. Matiášek (19.4..2001).

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2001:

Členské příspěvky na rok 2001 byly řádně uhrazeny všemi členy okresního sdružení!

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 011/00 p. Z. U. x MUDr. J. S.

Čestná rada rozhodla o odložení věci.. MUDr. Lazarová pověřena předsedou MUDr. Mikšem k podepsání rozhodnutí o odložení věci a k zajištění následného rozeslání. Rozesláno 5.4.01

MUDr. Mikš vznesl dotaz na MUDr. Suchardu, zda se uplatňuje výběr paušálního poplatku za svolání senátu (800,-Kč) 

Dle nového Disciplinárního řádu - veškeré náklady vzniklé řízením jsou hrazeny z rozpočtu okresního sdružení, u něhož je lékař, proti kterému je disciplinární řízení vedeno členem. Náklady vzniklé účastníkům řízení si hradí účastníci sami.

Další dotaz na podjatost dle § 2 odst.6 DŘ a povinná mlčenlivost právníka při zastupování - tyto dotazy a připomínky budou vzneseny na schůzce předsedů RK a ČR, která je plánována na 25.5.2001 v Praze od 12,00 hod. (Zúčastní se MUDr. Sellnerová a MUDr. Mikš) Pozvánky dle sdělení MUDr. Suchardy budou ještě doručeny.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Štěpán H ó s - poskytování léčebné péče v rozsahu FBLR v ordinaci MUDr. Pavla Váchy - Benešov n. Ploučnicí, Cihelní 602.

Představenstvo souhlasí s vydáním kladného vyjádření na základě sdělení MUDr. Čapkové, která danou ordinací prověří. Vyjádření vydáno 3. 5. 2001.

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

MUDr. Mykola H o l o d - člen našeho sdružení požádal z důvodu změny pracoviště o přeregistraci do OS ČLK Ostrava. Výpis ze seznamu členů odeslán do Ostravy dne 24.4.01

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Dana Kocourková - Přeregistrace z OSL Česká Lípa na OSL Děčín - z důvodu změny pracoviště žádá o přeregistraci- pracuje na DO Lužická nemocnice v Rumburku. Představenstvo souhlasí.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/01/009 Problematika závrativých stavů

Pořadatel: OS ČLK Děčín ve spolupráci s rehabilitačním odd. nemocnice v Děčíně -prim. Šťastný

Přednášející: MUDr. Veselý - ORL odd. 
MUDr. Kozlová - neurologie 
MUDr. Šťastný - rehabilitace 
p. Černá a p. Mannová - praktická ukázka manuálních technik při léčbě 
funkčních poruch CC přechodu 

Termín a místo konání akce: ředitelství Nemocnice Děčín 23.5. 2001 (začátek v 9,00 hod předpokládané ukončení ve 13,00 hod)

32/01/010  Seminář Svazu praktických lékařů

Pořadatel: OS ČLK Děčín ve spolupráci s MUDr. Vodičkovou - SPL ČR Děčín

Program:
1) úvod MUDr.Vodičková 10min
2) MUDr.K.Kulovaný: Erektilní dysfunkce (30min)
3) MUDr.M.Hondl: Užití ACI v terapii hypertenze (30min)
4) MUDr.K.Kubát: Prevence a léčba ICHS Ca blokátory (30min)
5) MUDr.I.Kudrnáč: Problematika Alzheimerovy demence (30min)
6) Diskuse a koreferáty(25 min)
7) Závěr a společenský večer 

Termín a místo konání akce: Seminář se koná 30.05.2001 ve Varnsdorfu v 18.30 hod (místo bude upřesněno).

Prezenční listina na akce KVL - uvádění rodných čísel nebo datumu narození je nutné pro vydání potvrzení o účasti na dané akce. Na prezenční listině bude vyznačeno, že tomu, kdo neuvede své jméno čitelně a datum narození, nebude vydáno osvědčení o účasti.

Ředitelství Nemocnice Děčín bude odeslán dopis s požadavkem, aby se školící akce zařazené do kontinuálního vzdělávání konaly v odpoledních hodinách, aby se jich mohla zúčastnit i široká lékařská veřejnost, když mají být garantovány OS ČLK (MUDr. Plhoň)

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 11.4.01 - opatření při závadách jakosti a než. účincích léčiv - březen 2001

 • Dopis MUDr. Matýska - souhlas s naším dopisem ze dne 26.3.2001 - nepříznivá situace v oblasti oboru psychiatrie na Šluknovsku (reakcí na tento dopis byl další bod...)

 • Vyhlášení výběrového řízení - obor psychiatrie pro území Šluknovského výběžku (za obor navržen do výběrové komise MUDr. Kozlík, za OS ČLK Děčín zatím MUDr. Plhoň - případně bude delegován předsedou jiný člen představenstva OS ČLK)

 • Dne 18.4.2001 - kopie informace prezidenta Lékárnické komory RNDr. Jindřicha Oswalda - průpisy receptů vystavovaných pro cizince (žádají vystavit recept dvojmo).

Představenstvo rozhodlo, že jde o záležitost čistě lékárníků, kteří, v případě, že druhý doklad budou potřebovat, si ho mají okopírovat sami. Bude to jednodušší než zatěžovat nesystémovým opatřením předepisující lékaře. 
Není třeba uvědomovat zvláště Představenstvo Komory. To o tom ví, bylo publikováno v Tempusu. MUDr. Matýsek bude uvědoměn o tomto postupu. (MUDr. Plhoň)

 • Informace o změnách ordinačních hodin LSPP v okrese Most.
  Představenstvo bere na vědomí.

Centrum ČLK:

 • Dne 10.4.2001 - pozvání na schůzku předsedů OS ČLK 1.6.2001 v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce + pozvání na slavnostní setkání konané k X. výročí založení ČLK na Petřínských terasách (2 zástupci OS ČLK + doprovod)
  Předběžně: MUDr. Plhoň s doprovodem + MUDr. Hruška s doprovodem.

 • Dne 10. 4. 2001 - pozvání na zasedání představenstva ČLK - 11.5.2001 v Zahrádkách u České Lípy - zúčastní se MUDr. Plhoň.

 • Dne 10 4.2001 - Zápis představenstva ze dne 23.- 24. 3. 2001

 • Dne 20.4.2001 - Licence ke dni 17.4.2001

 • Dne 23.4.2001 - Seznam školitelů

 • Dne 23.4.2001 - Žádost o poskytnutí jmenného seznamu delegátů za OS ČLK na sjezd ČLK (3.- 4.11. 2001 v Brně) - odesláno 25.4.2001

 • Zápis bloku RK ČLK ze dne 21.4.2001

 • Návrh malé novely předpisu S 11 - Licenční řád ČLK - zasláno v rámci připomínkového řízení

Další korespondence :

 • Dne 17.4.01- postoupen dopis z OkÚ - "stížnost" MVDr. M.k přímému vyřízení - dopis adresován na MZd ČR- dle sdělení předsedkyně RK MUDr. Sellnerové, nejedná se o stížnost. MUDr. Sucharda doporučuje odeslat kopii dopisu do centrálního registru stížností do Prahy.
  Ze znění dopisu vyplývá, že ho psala osoba psychicky nemocná a dopis působí zmateně. Je na uváženou, zda nepožádat o zbavení svéprávnosti.

 • Dne 23.4.01 - dopis Doc. MUDr. Romana Prymuly, CSc.,PhD.- informace o nežádoucí reakci při studii 347414/023 v Litvě. Představenstvo bere na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Plhoň informoval o ustanovení pětikoalice ambulantní složky - cenová jednání na 2.pol. 2001 - zůstává stejné jako v 1. pol. Nedohoda pouze u nemocnic, těm cenu stanoví ministerstvo.

 • Potulná praxe - MUDr. Plhoň sdělil, že v našem okrese se pohybuje lékař, který provádí vyšetření osteodenzitometrem a využívá ordinace některých kolegů. Podle Etického kodexu: §12 "Lékař nesmí své povolání vykonávat formou potulné praxe"
  Dle předběžného zjištění nemá tento lékař (MUDr. Petr Hájek) registraci pro tuto činnost v našem okrese a ani jsme nepodávali žádný posudek na materiální či personální vybavení pro ordinaci tohoto lékaře v našem okrese.
  Bude uvědoměn okresní zdravotní rada se žádostí o přešetření, po upřesnění bude uvědoměno i Představenstvo Komory jako stížnost se žádostí o disciplinární postih.

 • MUDr. Hruška informoval o změně ve vedení Lužické nemocnice: Ing Krejčí rezignoval na funkci ředitele. MUDr. Dalibor Karbula - prim. dětského oddělení, byl pověřen funkcí zastupujícího ředitele.
  Až bude konáno řádné výběrové řízení musí být představenstvo OS ČLK zastoupeno ve výběrové komisi dle znění Zákona č. 220/92 Sb. 

 • MUDr. Plhoň omlouvá svou neúčast na příštím zasedání a pověřil MUDr. Ullrycha vedením červnového zasedání.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • jednání se správci počítačové sítě v nemocnicích s požadavkem na zveřejňování odkazů na akce vzdělávání lékařů na intranetech v nemocnicích - (napsán dopis ředitelům nemocnic, kteří jsou jim nadřízeni 4.5.2001)
 • odeslat dopis MUDr. Staňkovi -zajištění služeb neatestovanými lékaři (napsáno 4.5.2001)
 • dopis na ředitelství nemocnice DC - doba konání školících akcí garantovaných Komorou
 • požadavek Lékárnické komory odeslat na ČLK do Prahy - zpráva MUDr. Matýskovi o tomto postupu

MUDr. Sellnerová:

 • předat návrh RK - stížnost pana L. čestné radě

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster