Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
DUBEN 2001


4. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 4.4.2001 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Čapková, Kovtun, Čermáková, Englerová, Louková

Omluveni MUDr.: Herrmannová, Hruška, Popelka, Flusek

Čestná rada MUDr.: Mikš, Vítová, Lazarová, (omluveni Tošovský, Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sellnerová.

Webmaster MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 • upozornění na www - pacient zneužívající ošetření v nemocnicích a text dopis z MZdr. ČR - uplatnění zákoníku práce v praxi - uveřejněno;

 • upozorní vedení ČLK na nutnost poopravit znění formuláře lektorské smlouvy vzoru č. 1 bude provedeno;

 • dopis právnímu odd. ČLK - získávání dokumentace z (státních) nemocnic k řešení stížností - předáno na zasedání i s odpovědí Mgr. Buriánka (s obsahem bude také seznámeno vedení děčínské nemocnice).

MUDr. Plhoň -

 • dopis MUDr. Hákové, paní Matouškové - odesláno;

 • informace - nedostatečný počet psychiatrů - zdravotní rada byl informován dopisem se žádostí o konsultaci s vedením VZP a starosty města Varnsdorfu, zda by nebylo vhodné zveřejnit inzerát na obsazení tohoto místa, protože psychiatrická péče v severní části okresu bude avizovaným ukončením činnosti ordinace MUDr. Krejčího ve Varnsdorfu dosti podstatně narušena;

 • jednání s vedením nemocnice Děčín o poskytování zdravotní dokumentace k šetření stížností. Byla provedena vzájemná konzultace nového vedení nemocnice Děčín MUDr. Vytlačila a MUDr. Briestenske s MUDr. Suchardou, a MUDr. Plhoněm o této problematice. Neměly by být problémy. MUDr. Sellnerová ještě jednou požádá o vydání dokumentace (viz též níže).

 • problematika obsažená v dopise předsedy LOK MUDr. J. Zemana o nátlaku nemocnice při uzavírání nových dodatků k pracovním smlouvám v úvodu roku 2001 - kopie tohoto dopisu i s vysvětlujícím textem byla odeslána MUDr. Rathovi a tak uvedeno na pravou míru;

 • dotaz na MUDr. Dimitrova na současnou situaci s densitometrickým přístrojem - splněno. MUDr. Dimitrov musí přesvědčit MZdr ČR, přístroj v této lokalitě je potřebný.

MUDr. Šebek -

 • připraví jednání s vedením a. s. 1. Zdravotní Rumburk na 14. března a určená skupina se jednání zúčastní (MUDr. Šebkovi sdělí MUDr. Sellnerová) - proběhlo 14. 3. 2001 - viz zápis

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

MUDr. Plhoň informoval o proběhlé schůzce s vedením a. s. 1. Zdravotní Rumburk a vyslovil poděkování MUDr. Šebkovi za perfektní připravenost.

Další informace v korespondenci.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

STÍŽNOSTI

Ev. č. 00/32/012 pí. H. L. v. Nemocnice Děčín (odd. neurologie + patologie)

Spis se stížností zaslán Vědecké radě s položenými otázkami. Zatím bez odpovědi. Pouze bylo doručeno vyjádření právního odd. - posouzení smluv Nemocnice Děčín, jejichž předmětem je dodávání biologického materiálu získaného při pitvách.

Ev. č. 011/32/0291 manželé L. v. interní odd. Lužické nemocnice

Posouzení nezávislého chirurga bylo dodáno 2. 4. 2001. Pan L. zaslal dne 9. 3. 2001 kopii usnesení Policie ČR o odložení věci. (po prostudování zprávy prim. Rejholce bude spis předán MUDr. Rüklovi)

Ev. č. 01/32/012 pí. A. J. v. MUDr. Ch., MUDr. P., lékař JIP nebo ARO Nemocnice Děčín

Podezření z nedostatečné péče, resp. chybně stanovené diagnózy v ambulantní složce (vč. TRN), nevhodné chování a komunikace s příbuznými v nemocnici. Dne 15. 2. 2001 bylo doručeno z RK ČLK s přiděleným číslem a s rozhodnutím o zahájení šetření. V současné době se čeká na materiály z nemocnice Děčín.

Podle názoru vedení nemocnice Děčín - sdělení nám. pro LPP - si bude muset Komora opatřit od zřizovatele souhlas s vydáním dokumentace. Dopis se žádostí o zbavení mlčenlivosti odeslán na OkÚ 22. 3. 2001. Dne 4. 4. 2001 doručen dopis MUDr. Matýska z RZ OkÚ týkající se žádosti o zbavení mlčenlivosti. V dopise je uvedeno, aby OS ČLK zaslala novou žádost řediteli Nemocnice Děčín o spolupráci v řešení vlastního předmětu stížnosti. Stanovisko bylo konzultováno s právníkem OkÚ Děčín JUDr. Janem Svobodou.

Revizní komise zašle kopii dopisu z OkÚ a názor právníka ČLK i názor Okresního Úřadu řediteli nemocnice s názorem na poskytování dokumentace při řešení stížností obecně. Dopis bude zaslán i na vědomí na ústředí ČLK s upozorněním, že běží lhůta stanovená k šetření stížností a zatím nebyl revizní komisi umožněn přístup k dokumetaci. - zajistí MUDr. Sellnerová.

V případě problémů bude předseda OS ČLK jednat ještě s vedením děčínské nemocnice a v případě nedohody bude informovat vedení Komory a žádat o nápravu a spolupráci v řešení této problematiky.

Ev. č. 01/32/197A, B, C pí. J. Š. v. MUDr. A. Z., chirurgickému odd. Nem. Děčín a MUDr. I. O.

Dne 26. 2. 2001 doručen dopis paní J. Š. - "Stížnost na celou lékařskou proceduru týkající se ruptury šlachy a následně na proceduru s tím spojenou. " Šetření je rozděleno do 3 částí :
1) 01/32/197 A : proti MUDr. A. Z.
2) 01/32/197 B : proti lékařům chir. odd. Nemocnice Děčín
3) 01/32/197 C : proti MUDr. I. O.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2001

K datu 29. 3. 2001 (poslední výpis z banky) jsou neuhrazeny 4 členské příspěvky:

 • MUDr. Háková Helena,
 • MUDr. Resl Jiří, PhMr.,
 • MUDr. Říha Josef,
 • MUDr. Zamykal Ant. st.

Přes RZ OkÚ Česká Lípa zjištěno, že MUDr. Resl zemřel. Byla zaslána žádost o poskytnutí úmrtního listu z důvodu vyřazení z registru.

Představenstvo schválilo tento postup:

Nebudou -li do 15. 4. 2001 zbývající členské příspěvky uhrazeny, bude zahájeno s příslušnými lékaři disciplinární řízení pro neplnění povinností člena. MUDr. Říha ani MUDr. Zamykal nezaslali žádost o odložení platby.

MUDr. Sucharda informoval, že v asi v polovině května se bude konat informativní schůzka předsedů RK a ČR k zhodnocení nového disciplinární řádu ČLK (datum bude upřesněno).

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 011/00 pan Z. U. x MUDr. J. S.

RK podala 21. 1. 2001 návrh na odložení věci. ČR předáno 23. 1. 2001. Dne 12. 2. 2001 byl spis předán RK OS ČLK zpět k novému projednání jako nedostatečně odůvodněný k odložení věci. Dne 19.2.2001 Revizní komise předala znovu ČR s návrhem na odložení věci.

Čestná rada rozhodla o odložení věci. MUDr. Tošovský vypracoval rozhodnutí - předáno 2. 4. 2001. MUDr. Lazarová pověřena předsedou MUDr. Mikšem k podepsání rozhodnutí o odložení věci a k zajištění následného rozeslání.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o členství v ČLK

MUDr. Mykola  K o r s h y n s k y y (Koršinskij) - žádost o přijetí za člena podána 30. 3. 2001. Předložen nostrifikovaný diplom + schválení MZdr. ČR. Do Olomouce odesláno 2. 4. 2001

Představenstvo souhlasí s provedenou přeregistrací a doporučuje přijetí MUDr. Koršinského za člena ČLK.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Dalibor K a r b u l a - člen OS ČLK Česká Lípa, primář dětského odd. Lužické nemocnice. Výpis ze seznamu členů OS ČLK Česká Lípa zaslán 20. 3. 2001

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/ 01/004 Klinicko patologický seminář

Přednášející prim. MUDr. Marie Slunečková

Projednávané případy budou oznámeny příslušným primářům. Diskuse. Délka konání semináře 2 - 2, 5 hodiny.

Akce se koná 4. 4. 2001 ve 14, 00 v jídelně nemocnice Děčín.

32/01/005 Seminář chirurgického odd. v Děčíně

Program:

 1. Představení oddělení prim. MUDr. Rejholec
 2. Laparoskopická operativa MUDr. Kalixová
 3. Krvácení GIT z pohledu chirurga MUDr. Paterová
 4. Nutrice pacienta MUDr. Vítová
 5. Therapie hemorrhoidů MUDr. Pazdera
 6. Řešení onemocnění biliárního traktu z pohledu chirurga MUDr. Náhlík
 7. Náš přístup k řešení kostního traumatu MUDr. Zamykal

Jednotlivá sdělení trvají cca 15 min., po nich následuje diskuse. Celková doba trvání semináře se odhaduje na cca 2, 5 hodiny.

Akce se koná dne 26. 4. 2001 ve 14, 00 hod. v jídelně nemocnice Děčín.

32/01/006 Seminář interního odd. v Děčíně

 1. Akutní selhání ledvin (diagnostika a léčba) MUDr. Kučerová
 2. Selhání srdeční (diagnostika a léčba) MUDr. Havlík
 3. Moderní trendy v léčbě asthma bronchiale MUDr. Urbanský

Délka příspěvků á 25 min., na závěr diskuse. Seminář je plánován na 2 hodiny.

Akce se koná dne 31. 5. 2001 ve 14, 00 hod. v jídelně nemocnice Děčín

32/01/007 Betablokátory v sekundární péči

Přednášející: MUDr. František Kulič

Program:

 1. Úvod MUDr. Vodičková 10min
 2. MUDr. František Kulič (klinický farmakolog MN Ústí n. L.) Betablokátory v sekundární
  prevenci po IM 50 min.

 3. MUDr. Martin Hofman : Betaloc v postavení mezi ostatní mi betablokátory 30 min.

 4. Diskuse a koreferáty 25 min.
 5. Závěr a společenský večer

Datum a místo konání: 18. 4. 2001 - Restaurace Praha ve Varnsdorfu v 18, 30 hod

32/01/008 - Dětská gastroenterologie

Přednášející: Doc. MUDr. J. Nevoral, CSc. Praha - Motol

Program:

 1. Stávající pohled na dětskou výživu 30 min.

 2. Novinky v dětské výživě 15 min. Diskuse 20 min.

 3. Problémy v dětské gastroenterologii 40 min. Diskuse 20 min.

 4. Nové výrobky firmy Nutricia 15 min.

Body 1, 2, 3 přednáší Doc. J. Nevoral, CSc.
Bod 4 Mgr. G. Marečková

Datum a místo konání: 18. 4. 2001 NÁRODNÍ KAVÁRNA - Děčín od 18, 00 hod

Představenstvo upozorňuje, že akce musí být nahlášena minimálně 1 měsíc před dnem konání akce, nebude-li splněna tato podmínka, nemůže být akce zařazena mezi akce ohodnocené kredity.

Přednášejícím budou vydávány certifikáty - za aktivní účast v programu 1 certifikát.

MUDr. Plhoň domluví se správcem počítačové sítě v Nemocnici v Děčíně (i v Rumburku?), aby byl na jejich stránkách umístěn odkaz na SDĚLENÍ KOMORY - Komplexní vzdělávání lékařů, aby byla zajištěna plná informovanost našich členů.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 12. 3. 01 - registrace - (na vědomí) :
  • MUDr. Jiří Slavík - vypuštěna část odborného zástupce

  • MUDr. Petra Kmínková - nová registrace + změna /den zahájení provozování/

  • MUDr. Jaroslav Dragon - změna
  • MUDr. Denis Patočka - zrušení
  • MUDr. Štěpán Hós - změna
  • Město Děčín - nová registrace
  • MUDr. Martin Nácovský - změna
  • MUDr. Martin Richter - změna
 • Metodický návod MZdr. ČR pro nakládání s odpadem ze ZZ

 • Dne 10. 4. přišel dopis z RZ OKÚ, že je vypisováno výběrové řízení na místo psychiatrie pro Šluknovský výběžek. Budeme informovat místní psychiatry i psychiatry z okolí (nejdříve ale naše).

Centrum ČLK:

 • Dne 9. 3. 2001 - doporučení představenstvům OS ČLK, aby odpustily formou úlev platbu členských příspěvků lékařkám na MD. Ač jsme žádali již dříve představenstvo komory o stanovisko k tomuto problému, bylo tehdy odpovězeno, že je v kompetenci OS ČLK. Provedli jsme tedy ve své kompetenci úpravu, se kterou byli všichni seznámeni. Stanovisko Představenstva komory, které bylo navíc doručeno až po lhůtě splatnosti členských příspěvků (28. 2. 2001) nás tedy nemůže jinak zajímat než jako pozdní stanovisko.
  Bylo tudíž usneseno, že úlevy byly již naším OS stanoveny příspěvky podle toho již i zaplaceny a ex post nebudeme ani po seznámení se s dopisem MUDr. Ratha nic měnit.

 • Dne 14. 3. 2001 - sdělení MZdr. ČR k mediálním informacím o návrzích zákonů, které byly předloženy do vnějšího připomínkového řízení

 • Dne 20. 3. 2001 - pracovní materiál představenstva "katalog standardů" v lékařské péči (vzato na vědomí)

 • Metodický návod na zpracování a řešení stížností

 • Přehled odměn lékařů za LSPP z různých okresů - tento materiál bude uveřejněn na www. clk. cz

 • Pozvánka na Večery s Faustem (29. 3. 2001 od 19, 00 h.) téma: Lékaři a umění

 • Zápis bloku RK

 • Schválené licence ke dni 21. 3. 2001 /MUDr. Palacká/

 • Přijatí členové

 • Dne 4. 4. 2001 zasláno z ČLK Olomouc - ekonomické odd. - schválení námi předloženého rozpočtu na rok 2001 - bez připomínek

Další korespondence :

 • Dne 2. 4. 2001 zaslán děkovný dopis paní Chaloupkové za péči na gyn. por. odd. Lužické nemocnice. Bude zveřejněno na www

 • Oznámení MUDr. Hany Vejlové, že k 31. 3. 2001 ukončila činnost na jejím pracovišti MUDr. Kateřina Palacká - změna bydliště i pracoviště (Ústí n. L.) - bereme na vědomí

 • Dne 4. 4. 2001 doručen e-mailem dotaz p. Böhma - "Rozhodl jsem se, že bych rád daroval své orgány (v případě předčasného úmrtí) - kam se mám s tímto problémem obrátit? - odpoví MUDr. Sucharda (sám se nabídl)

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Plhoň upozornil na nové právní normy související s platností nového Zákoníku práce - písemnosti zaměstnavatelů (dovolená, výpověď, přestávky v práci). Svaz smluvních lékařů vypracoval po dohodě s právníky jednolistý dodatek ke stávajícím smlouvám. Do 15. 4. 2001 bude uveřejněn na jejich stránkách vzorový provozní řád. Do 30. 6. 2001 každé ZZ musí vypracovat nová provozní řád

 • Služby neatestovaných lékařů v nemocnicích - za vypsání služeb je zodpovědný primář odd., který také zodpovídá za vše, co lékař bez kvalifikace ve službě učiní. Bylo by dobře, kdyby se vedení nemocnic ujistilo, že funguje takový rozpis služeb, kde je stanoveno, kdo kdy má příslužbu k lékařům, kteří slouží bez kvalifikace.

 • 3. 4. 2001 se p. Hamerníková zúčastnila školení v Praze v budově ČLK k účetnímu programu DUO. Schváleno uhrazení cesty autem p. Kalvase (cestu zpět uhradí OS Ústí n. L)

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • jednání se správci počítačové sítě v nemocnicích - (odkaz Komory - KVL),

 • dopis ředitelům nemocnic o zajištění služeb neatestovanými lékaři a v případě nedohody jednání s vedením děčínské nemocnice o poskytování zdravotní dokumentace k stížnostem, případně požádá o řešení prezidenta Komory.

MUDr. Sucharda:

 • upozorní vedení ČLK na nutnost poopravit znění formuláře lektorské smlouvy vzoru č. 1, který vypracoval MUDr. Plhoň

 • uveřejnění děkovného dopisu p. Chaloupkové na www

 • uveřejnění tabulky odměn za LSPP v různých okresech

 • odpověď na dopis p. Böhma

MUDr. Hruška::

 • zajistí místnost na jednání představenstva Komory v Rumburku (jako obvykle zřejmě v jídelně interny v Rumburku).

Revizní komise:

 • zašle opětovnou žádost řediteli Nemocnice DC - případ p. J., pitevní protokol p. B.

  • s kopií názoru právníka Komory k dané problematice a
  • s kopií dopisu Okresního úřadu k dané problematice i
  • kopii rozboru, který provedl MUDr. Sucharda a
  • dopis na ústředí ČLK ve věci upozornění na možnost nedodržení lhůty potřebné k vyšetření stížnosti bez našeho zavinění.

Čestná rada:

 

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster