Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
BŘEZEN 2001


3. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7.3.2001 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Čermáková, Herrmannová, Kovtun, Hruška, Popelka, Flusek, Louková

Omluveni MUDr.: Čapková, Englerová

Čestná rada MUDr.: Dragounová, Tošovský, Vítová (omluven MUDr Mikš, Lazarová)

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster MUDr. Sucharda.

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2.  
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 •  + MUDr. Mikš - odpověď paní Horálkové (ev.č. 5/00) odesláno 12.2.2001
 • upozorní vedení ČLK na nutnost poopravit znění formuláře lektorské smlouvy vzoru č.1 (trvá)

MUDr. Plhoň -

 • se dotáže MUDr. Dimitrova na současnou situaci, dle sdělení z OkÚ bylo konání výběrové řízení posunuto na duben z důvodu jednání Dr. Dimitrova na MZdr. ČR
 • opraví formulář školenec- zaměstnavatel.(splněno)
 • jednání s vedením 1. Zdravotní a.s. Rumburk (Jednání domluveno na středu 14.3.2001 začátek v 15,30 hodin na ředitelství v Rumburku (Jiráskova ul. 4)

MUDr. Čapková -

 • fyzické prověření pracoviště MUDr. Dimitrova -vybavení k provozování celotělové kostní denzitometrie na RTG přístroji LUNAR DPX - MD.- MUDr. Čapková byla na jednání omluvena. Přístroj nebyl zatím instalován. Koncem března má proběhnout jednání v Praze.

Skupina ve složení: předseda, MUDr. Englerová, MUDr. Flusek, MUDr. Popelka, MUDr. Šebek a MUDr. Louková -

 • Skupina si připraví konkrétní podklady k jednání s vedením a.s., zejména nedostatky v práci interního odd. v Rumburku ve spolupráci s dalšími zejména PL na Šluknovsku - splněno
  zápis je v příloze

MUDr Čermáková vyslovila ústně souhlas s novým zněním zápisu únorové schůze představenstva tak, jak byl zveřejněn v opraveném znění tohoto zápisu m. j. i na internetu

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

STÍŽNOSTI

Ev. č. 00/32/012 pí. H. L. x Nemocnice Děčín

Dne 15.2.01 se konala schůzka RK, byli pozváni lékaři neurologie a interního odd. Spis se stížností zaslán Vědecké radě s položenými otázkami.

Ev. č. 01/32/001 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice

V současné době se kompletuje dokumentace. Po shromáždění všech vyjádření, včetně posouzení nezávislého chirurga bude zřejmě projednávání této kausy přerušeno z důvodu podaného trestního oznámení až do výsledku vyšetřování Policií ČR. MUDr. Sellnerová ověří na Policii ČR.

Ev. č. 01/32/002 pí. A. J. x MUDr. Ch., MUDr. P., lékaři Nemocnice Děčín

Podezření z nedostatečné péče, resp. chybně stanovené diagnózy v ambulantní složce (vč. TRN), nevhodné chování a komunikace s příbuznými v nemocnici. Dne 15.2.2001 bylo doručeno z RK ČLK s přiděleným číslem a s rozhodnutím o zahájení šetření. V současné době se čeká na materiály z nemocnice Děčín. Dle sdělení nám. pro LPP si bude muset OSL komory opatřit od zřizovatele souhlas s vydáním dokumentace (zproštění poviné mlčenlivosti).

MUDr. Sucharda má odlišný názor na požadavek vedení nemocnice o požadavku na vydání souhlasu zřizovatele k vydání zdravotnické dokumentace k šetřeným kauzám a sestaví dopis pro právní odd. ČLK, jak postupovat při získávání dokumentace potřebné pro šetření stížností Komorou.

NOVÁ STÍŽNOST:

Dne 26.2.01 doručen dopis paní J. Š. - "Stížnost na celou lékařskou proceduru týkající se ruptury šlachy a následně na proceduru s tím spojenou."
Šetření je rozděleno do 3 částí:

Ev. č. 01/32/197 A : pí. J. Š. x MUDr. A. Z.

Je zpochybněno prvotní ošetření poranění.

Ev. č. 01/32/197 B : pí. J. Š. x lékaři chir. odd. Nemocnice Děčín

Stížnost na léčbu komplikací.

Ev. č. 01/32/197 C : pí. J. Š. x MUDr. I. O.

Stížnost na pozdní poznání sy. karpálního tunelu.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY r. 2001:

K datu 2.3.2001 (poslední výpis z banky) je zatím neuhrazeno 23 členských příspěvků, z toho:

 • dr. El Hajjar (nedohledatelný člen Kč 1,-),

 • MUDr. Dudová - povinnost uhradit do 12.3.2001,

 • 7 členů podalo příkaz, ale zatím nebylo připsáno na účet.

MUDr. Sellnerová doporučuje, aby se vyčkalo do konce března, pokud by nebyly čl. příspěvky k tomuto datu uhrazeny, budou zaslány dopisy s výzvou k zaplacení.

Představenstvo s tímto souhlasí a konstatuje, že uhrazení 93 % členských příspěvků začátkem března svědčí o dobré morálce našich členů.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 011/00 p. Z. U. x MUDr. J. S.

RK podala 21.1.2001 návrh na odložení věci. ČR předáno 23.1.2001. Dne 12.2.2001 byl spis předán RK OS ČLK zpět k novému projednání jako nedůvodný k odložení věci. Dne 19.2.2001 Revizní komise předala znovu ČR s návrhem na odložení věci. Čestná rada předá do kanceláře v nejbližších dnech své rozhodnutí.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. Josef M a c a s - žádost s omluvou pozdního podání přijata dne 21.2.2001. V roce 2001 nebude pravidelně pracovat. V současné době má domluven 14 denní zástup (dne 21.2.2001 uhrazeno 500,-Kč)

Představenstvo stanovilo příspěvek ve výši 500,-Kč, protože se jedná o zastupování v malé míře.

MUDr. Eva K r á k o r o v á - dne 23.2.2001 podepsáno čestné prohlášení, že je nepracujícím důchodcem, uhrazeno 300,- Kč.

Představenstvo souhlasí s platbou 300,- Kč.

MUDr. Helena H á k o v á - dne 7.3.2001 podána žádost o úlevu z placení čl. př. na rok 2001 i s omluvou pozdního podání. Od ledna do března v pracovní neschopnosti, v červnu nastupuje na MD.

Představenstvo na základě hlasování neschválilo úlevu v placení. Příspěvek musí být uhrazen v plné výši (1 350,-Kč).

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Martin R i c h t e r - změna místa působení - ze stávající ordinace Teplická ul. 270 Jílové u Děčína do nových prostor - Mírové nám. 223, Jílové u Děčína. MUDr. Plhoň ordinaci prověřil dne 15.2.2001. Kladné vyjádření bylo vydáno 19.2.2001.

Představenstvo souhlasí s vydaným vyjádřením.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/01/002 Seminář ORL - bolesti v hrdle a kašel

Pořádá: OSL ČLK Děčín a SPL ČR Děčín (Dr. Vodičková)

1) Bolesti v hrdle - Přednášející: MUDr. Plhoň, MUDr Vodičková

2) Antitussika a jejich použití - Přednášející: MUDr. Filípek

Akce se koná dne 21.3.2001 - Klub Střelnice ve Varnsdorfu v 18,30 hod. (malá zasedačka)

32/01/003 Interní seminář - hypertenze

Pořádá: OSL ČLK Děčín a interní odd. Lužické nemocnice Rumburk (prim. dr. Vaňková)

Téma: Principy léčby arteriální hypertenze, kalcioví antagonisté

Přednášející: MUDr. František Kulič - MN Ústí n. L.

Akce se koná dne 4. 4. 2001 Restaurace Dýmník - Rumburk od 18,30 hod

Představenstvo souhlasí, že uvedené akce budou zařazeny do KVL s přidělením 2 kreditů.

Certifikáty budou vydány na základě zaslané presenční listiny, na certifikátu bude uveden i spolupořadatel, po té bude zasláno spolupořadateli, aby certifikáty předal zúčastněným.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 1.3.01 doručena k přímému vyřízení dopis p. Petra Minaříka. Revizní komise po prostudování dopisu p. Minaříka dospěla k závěru, že obsahem dopisu není přímo stížnost na lékaře, ale pouze žádost o odškodnění. Skutek, který je v dopise popisován se udál v roce 1998 a proto ani kdyby o stížnost šlo, ji nelze řešit, protože je promlčená.
  Na RZ OkÚ Děčín byl odeslán dopis, že OS ČLK Děčín nebude stížnost evidovat ani šetřit, s doporučením, aby byl zaslán přímo nemocnici Děčín, která na požadavek p Minaříka musí reagovat přímo sama.

Představenstvo bere na vědomí.

Centrum ČLK:

 • Dne 9.2.01 doručeno na vědomí závěr vyšetřovací komise Vědecké rady ČLK, která prověřila dne 15.1. 01 případy postižení pacientek, jež prodělaly operaci v Lužické nemocnici v Rumburku.

Z nálezu komise:
"Komise připouští přímou souvislost potíží pacientek s operačním výkonem. Všeobecně známé, literárně potvrzené a ne zcela vzácné neurologické komplikace se vyskytují po řadě chirurgických výkonů obdobné závažnosti. Mohou se vyvinout i po zcela lege artis provedené operaci. Poškození nervů působením elektrického proudu považuje komise za vyloučené.
Neurologické postižení u jedné z pacientek (která je postižena nejvíce) je bez přímého vztahu k operačnímu výkonu, jde o zánětlivou a autoimunitní polyneuropathii se skutečným trvalým postižením.

Doporučení komise:
" O důsledcích možných komplikací chirurgických výkonů by měla být informována pravdivě veřejnost"

Celé znění nálezu možno obdržet od naší Kanceláře po zkopírování.

Další vyšetřovací znalecká komise (již třetí) k této kauze má být sestavena Ministerstvem zdravotnictví.

Diskuse na toto téma byla uzavřena s tím, že Policie ČR by měla shromáždit důkazy o tom že primářka gyn. odd. zavinila trestný čin, již i proto, že tisk byl policií o této možnosti informován, v opačném případě nařčenou primářku bude třeba očistit před veřejností.

 • Prezident MUDr Rath poslal na vědomí dopis - odpověď řediteli Nemocnice DC Tomanovi, ve kterém ho upozorňuje na nutnost nebránit lékařům v přístupu k odbornému vzdělávání. Z textu vyplynulo, že nebyl smysl dopisu zcela pochopen.

  • Ředitel Nemocnice Děčín p. Toman - Dne 13.2.2001 doručen dopis - vysvětlení k povolování pracovních cest - školení lékařů. Dopis nebyl adresován jako odpověď přímo nám, přesto, že jsme přímo psali, šlo jen o kopii dopisu MUDr Rathovi, kde ředitelství Nemocnice DC dokládá, že dostatečně poskytuje možnost zaměstnancům vzdělávat se.

  • V odpovědi na dopis MUDr Ratha to je dostačující, protože MUDr Rath vytkl řediteli nepravdivé nařčení z toho, že nemocnice neumožňuje lékařům vzdělání, ale vlastní příčina našeho dopisu řediteli Tomanovi, který jsme poslali na vědomí prezidentu Komory byla jiná a to nařčení z toho, že vedení děčínské nemocnice podmiňovalo účast na školení souhlasem s novou pracovní smlouvou, kterou se vedení nemocnice snažilo zajistit bezproblémový provoz pohotovostních služeb i v roce 2001 při novém znění Zákoníku práce. O celé korespondenci byl informován předseda LOK v nemocnici Děčín.

  • MUDr Zeman, předseda LOK nemocnice Děčín nám poslal dne 23. 2 vysvětlující dopis a své odmítavé stanovisko k vysvětlení situace nemocnicí.
   Přikládá doklad o tom, že vedení nemocnice skutečně spojovalo souhlas s novou pracovní smlouvou s účastí na školení v budoucnu.
   Je pravda, že až dodatečně po upozornění LOKu na okresním shromáždění ČLK a následném jednání tento text smlouvy, ale až následně byl změněn.

  • MUDr. Rathovi bude na dokreslení zaslán dopis MUDr. Zemana, kde je vše jednoznačně řečeno. (MUDr. Plhoň osloví MUDr. Zemana, zda by text svého dopisu neposkytl v el. podobě.)

 • Dne 27.2.01 doručeno e-mailové upozornění pro privátní lékaře, aby nepodepisovali smlouvu s Bankovní ZP. Smlouva je v rozporu s vyhláškou MZ 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy , neboť dosud nedošlo k dohodě o znění rámcových smluv.

 • Společná schůzka předsedů a představenstva ČLK se bude konat 1.6.01 v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. Téhož dne se bude konat slavnostní setkání lékařů a významných osobností veřejného života k příležitosti X. výročí ČLK.

 • Zápis ze zasedání představenstva ČLK ze dne 16. - 17.2. 01 v Chotěšově

  • Zápis bloku RK

  • Seznam přijatých lékařů ke dni 16.2.01

 • MUDr Josef Liehne, předseda OSL ČLK Ústí nad Labem zaslal zápis z první ustavující koordinační porady předsedů OS ČLK Ústeckého kraje, které se zúčastnil i MUDr Plhoň dne 29.1.2001 Předsedou koordinační krajské rady předsedů OS ČLK byl zvolen ústecký MUDr Josef Liehne. Přítomní byli seznámeni se zápisem.

Další korespondence :

 • Dne 5.3.01 doručeno upozornění ředitele Vojenské nemocnice Olomouc - o pacientovi, který cíleně vyhledává ošetření za účelem aplikace opiátu. Bude oznámeno na našich www stránkách (MUDr. Sucharda)

 • Dne 7.3.01 doručen na vědomí dopis 1. náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Michala Pohanky, který se týká některých problémů v souvislosti s uplatněním platových předpisů a zákoníku práce. S materiálem byli všichni seznámeni. Bylo doporučeno, aby tento text byl zveřejněn na www stránkách (MUDr. Sucharda)

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Dne 15.2.01 byl odeslán dopis řediteli Nemocnice Děčín s žádosti o poskytnutí e-mailových adres lékařů děčínské nemocnice

 • Dne 15.2.2001 doručen dopis p. Matouškové Marie s dotazem, "Jak opětovně nabýt důvěry po těžké ztrátě?" V dopise je popisován způsob její léčby a nejvíce jí vadí to, že byla posudkovým lékařem uschopněna a praktického lékařka jí doporučila, aby si zvolila jiného PRL. V dopise je uvedeno, že věc je předána tisku a zamýšlí podání dotazu u Evropské unie.
  Dle sdělení MUDr. Suchardy, není možné, aby lékař vyřadil ze evidence zaregistrovaného pacienta, ale může mu vhodnou formou doporučit jiného lékaře. Představenstvo doporučuje, aby MUDr. Plhoň napsal dopis paní Matouškové.

 • Předseda MUDr Plhoň uveřejnil v tisku článek informující veřejnost o výsledku jednání znalecké komise Vědecké rady komory ke kause pacientek gynekologie nemocnice Rumburk.
  Proběhla diskuse k uveřejňovaným článkům v tisku.

 • MUDr. Sucharda zmapuje věkovou situaci u PL pro dospělé - v našem okrese. Je alarmující, že v současné době jsou v našem okrese pouze dva lékaři, kteří se připravují k atestaci z všeobecného lékařství. Situace i v jiných příhraničních okresech je shodná. Problém je i v tom, že dosud není vyřešena otázka předávání praxí. Bude nutné vyvolat jednání na centrální úrovni a otevřít znovu otázku vzdělávání PL z řad internistů formou zamýšlených rekvalifikačních kurzů. MUDr. Plhoň vyzývá členy představenstva PL, aby iniciovali i u Svazu PL ČR.

 • V souvislosti s nedostatkem vyškolených PL bylo upozorněno na alarmující stav v severní části okresu i u ambulantních specialistů. Lékař s psychiatrickou erudicí a dermatovenerolog v městě Varnsdorf se 17 tisíci obyvateli nyní chybí. O této situaci by měl být informován zdravotní rada. (MUDr. Plhoň)

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

- dopis MUDr. Hákové
- dopis paní Matouškové
- informace zdravotnímu radovi - nedostatečný počet psychiatrů
- jednání s vedením nemocnice o poskytování zdravotní dokumentace a problematiku obsaženou v dopise předsedy LOK MUDr J. Zemana
- dotáže se MUDr. Dimitrova na současnou situaci s densitometrickým přístrojem

MUDr. Sucharda:

- upozornění na www

 • pacient zneužívající ošetření v nemocnicích a text dopis z MZdr.ČR

 • uplatnění zákoníku práce v praxi

- upozorní vedení ČLK na nutnost poopravit znění formuláře lektorské smlouvy vzoru č.1
- dopis právnímu odd. ČLK - získávání dokumentace ze státních nemocnic k řešení stížností

MUDr. Šebek:

- připraví jednání s vedením a.s. 1. zdravotní Rumburk na 14. března a určená skupina se jednání zúčastní (MUDr Šebkovi sdělí MUDr Sellnerová)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster