Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
ÚNOR 2001


2. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7. 2. 2001 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Čapková, Čermáková, Englerová, Hruška, Kovtun, Popelka, Louková

Omluveni MUDr.: Flusek, Sellnerová

Čestná rada MUDr.: Mikš, Lazarová, Dragounová, Tošovský

Revizní komise MUDr.: Šebek

Hosté: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. REVIZNÍ KOMISE
 3. ČESTNÁ RADA
 4. ŽÁDOSTI
 5. KORESPONDENCE
 6. RŮZNÉ
 7. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

Všechny uložené úkoly byly splněny.

MUDr. Sucharda - ověří, zda stačí, aby v žádosti o registraci NZZ byl jen jeden OZ za celé NZZ a ne odborníci jednotlivých oborů (úkol bude proveden příležitostně, nyní již není aktuální).

(zpět na obsah)

Ad 2) Revizní komise

Ev. č. 00/32/012 pí. H. L. x Nemocnice Děčín (odd. neurologie + patologie)

Dopis paní Luštinové byl adresován ministrovi zdravotnictví ČR, MUDr. Fišerovi. MUDr. Sellnerová učinila dotaz na MZdr ČR - odbor kontroly, zda skutečně bude ustanovena znalecká komise - odpověď, že stížnost byla postoupena k vyřízení na OkÚ Děčín.

V současné době RK kompletuje veškeré zprávy ošetřujících lékařů, laboratorních vyšetření včetně pitevního protokolu. Členové RK mají schůzku 15.2.01 v Děčíně.

V současné době je v této kause podáno i trestní oznámení.

Ev. č. 01/32/001 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice

NOVÁ STÍŽNOST: Dne 16.1.2001 doručen dopis z OP VZP s kopií trestního oznámení. Zde MUDr. Marek informuje předsedu MUDr. Plhoně o podaném trestním oznámení pro zanedbání lékařské péče, které vedlo k ohrožení života syna manželů L. při jeho hospitalizaci na tomto odd. ve dnech 25.12 - 26.12.2000. Dne 22.1.2001 bylo cestou MUDr. Suchardy doručeno rozhodnutí RK ČLK, že stížnost má být přijmuta k dalšímu řešení RK OS ČLK a bylo ji centrálně přiděleno výše uvedené číslo. Stížnost byla zřejmě zaslána i na kancelář Komory do Prahy.

Ev. č. 01/32/002 pí. A. J. x lékaři LSPP, polikliniky a nemocnice Děčín

Dne 6.2.2001 obdržela předsedkyně RK MUDr. Sellnerová doporučený dopis pí. A. J., ve kterém žádá odbornou pomoc a stanovisko, co bylo příčinou smrti její matky (nar. 27.1.1956), zda se jí nedalo dle lékařské vědy předejít a zda nešlo o zanedbání lékařské péče ze strany ošetřujících lékařů . V dopise je uvedeno, že matka zemřela dne 15.1. 2001. Kopie dopisu byla předána MUDr.Suchardovi na jednání k posouzení, zda bude řešeno jako stížnost a k přidělení ev.č. centrální RK. To posléze provedeno.

(zpět na obsah)

Ad 3) Čestná rada

Ev. č. 009/00 p. J. J. x MUDr. I. S.

Podáno 17.8.00. Stížnost na způsob provedení vyšetření dítěte při službě lékaře ORL v Nemocnici Děčín. ČR potvrdila návrh na odložení věci. Rozesláno 8.1.2001

Ev. č. 00/32/011 p. Z. U. x MUDr. J. S.

Postoupeno k přímému vyřízení z OkÚ dne 25.10.00. Ve stížnosti je popisováno ošetření manželky p. U. při výkonu služby LSPP MUDr. S. a RZS. RK podala 21.1.2001 návrh na odložení věci. ČR předáno 23.1.2001.

V nejbližších dnech ČR rozhodne v dané věci.

 Představenstvo doporučuje ČR, aby v usnesení bylo pamatováno na upozornění, že:
1. Při jakémkoliv odmítnutí ošetření, je nutné nechat si od pacienta písemně potvrdit revers.
2. Obhospodařování infekčního materiálu má svá pravidla.
S tímto závěrem bude seznámen i MUDr. Kučera, aby upozornil všechny, kteří slouží pohotovosti a RZP.

Ještě ke stížnosti ev.č. 00/32/005

Dne 6.2.2001 byl doručen doporučený dopis pí. Y. H. (uzavřená stížnost 00/32/005). V dopise žádá, aby byla obeznámena s tím, zda si ČR OSL nechala v souvislosti se šetřením stížnosti vypracovat znalecký posudek či jiné odborné vyjádření. Dále požaduje sdělení, zda použití Kjellandových kleští muselo vést ke zdravotnímu poškození a jaké okolnosti zapříčinily poškození jejího zdraví. Představenstvo pověřilo MUDr. Suchardu jako jednoho ze znalců - s jeho souhlasem, aby ve spolupráci s ČR vypracoval odpověď pro paní H. (splněno)

Představenstvo konstatuje, že řada stížností vznikla jen díky špatné komunikaci nemocničního personálu s pacienty, případně s jejich příbuznými. Apeluje na všechny lékaře, aby se s pacienty a jejich příbuznými jednalo citlivěji.

(zpět na obsah)

Ad 4) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Eliška V í t o v á - podáno 4.1.2001 - licence VL pro obor chirurgie. Splňuje kvalifikační předpoklady i délku praxe. 4.1.2001 odesláno společně s potvrzením zaměstnavatele s doporučením do Olomouce. (schváleno 22.1.2001)

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

Před schvalováním těchto žádostí byla vyslechnuta informace MUDr Suchardy o připomínkování RK, že pro lékařky na MD nebyla sjezdem stanovena výše členského příspěvku. Jeho informace se shoduje se sdělením představenstva Komory, které bylo přímo na náš dotaz již také doručeno.

Proto představenstvo OS ČLK Děčín po hlasování schválilo, že (nepracujícím) lékařkám na MD bude stanoven příspěvek stejný jako nepracujícím důchodcům, tzn. 300,-Kč.

Po tomto doplnění vypadá tabulka zvláštních sazeb příspěvků ČLK v okrese Děčín takto:

NEPRACUJÍCÍ DŮCHODCI a NEPRACUJÍCÍ NA MD (čestné prohlášení / u MD žádost) 300 Kč
DŮCHODCI a LÉKAŘKY NA MD s občasnými zástupy 500 Kč
DŮCHODCI s pravidelnými zástupy 700 Kč
LÉKAŘI PRACUJÍCÍ na 0,5 úvazku a výše bez úlevy tj. 1350 Kč

Lékařky na mateřské dovolené - nepracující:

Žádosti o úlevu v placení členských příspěvků na rok 2001 podaly:

MUDr. Iva M a t u š á k o v á - MD, podáno 7.12.2000

MUDr. Ivana M i š k o v s k á - MD, podáno 3.1 2001

MUDr. Kateřina K r č m á ř o v á - MD, podáno 8.1.2001

MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á - MD, podáno 10.1.2001

MUDr. Jana K u l h a v á - MD, podáno 19.1.2001

MUDr. Romana T y l o v á - MD, podáno 24.1.2001

MUDr. Dita Š e d i v á - MD, podáno 24.1.2001

MUDr. Dana K u č e r o v á - MD, žádost stažena 8. 2. ( protože nastoupila do zaměstnání, což v době podání žádosti toto nepředpokládala)

V dopise o rozhodnutí o výši příspěvku budou výše uvedené žadatelky upozorněny na možnost úplného prominutí příspěvku představenstvem OS ČLK Děčín v případě, že deklarují skutečnost, že se nacházejí v sociální nouzi (např. matky-samoživitelky atp.)

Další žádosti o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. Františka F i n k o u s o v á - nepracující důchodce (plánovaný jeden zástup o jarních prázdninách u Dr. Jakubcové), podáno 4.1.2001.

Představenstvo schválilo příspěvek Kč 500,- .

MUDr. Dagmar K r e j č o v á - nepravidelně pracující důchodce, v min. roce pouze zástup několika týdnů u MUDr. Čapkové. V roce 2001 předpokládá, že doba zástupu nebude větší. (Odměna v r. 2000 po zdanění činila 12 952,-Kč). Žádost podána 30.1.2001.

Představenstvo schválilo členský příspěvek Kč 500,- .

MUDr. Milena Č e r m á k o v á - nepravidelně pracující důchodce, pouze zástupy několika týdnů v roce. Za rok 2000 zaplacena daň z příjmu 7 191,-Kč. Žádost podána 30. 1. 2001.

Představenstvo schválilo příspěvek 500,-Kč .

MUDr. F o r e r o Mora Mario Alexander - z důvodu finanční tísně žádá o rozložení platby členského příspěvku na rok 2001.

Představenstvo schválilo rozložení platby do 3 splátek po 450,-Kč:
1. splátka musí být uhrazena do 1. 3. 2001
2. splátka musí být uhrazena do 30. 6. 2001
3. splátka musí být uhrazena do 30. 9. 2001.

MUDr. Luboš B í l ý - oznámil, že v roce 2001 již nebude jako lékař pracovat vůbec. Jde tudíž o nepracujícího důchodce. Dnem 31.12.2000 ukončena veškerá aktivní činnost ve zdravotnictví. Podáno 19.1.2001.

Představenstvo schválilo příspěvek odpovídající této kategorii - 300,-Kč

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Josef T o š o v s k ý - změna místa působení - ze stávající ordinace v Západní ul. 2984 ve Varnsdorfu, do vlastního objektu Masarykova 2331 Varnsdorf. (zamýšlená doba realizace cca duben 2001) Vyjádření hygienika a zpráva MUDr. Plhoně o kontrole nové ordinace přiložena. Vyjádření vystaveno ke dni 24.1.2001.

Představenstvo s vydáním kladného vyjádření souhlasí.

MUDr. Radojčo D i m i t r o v - provozování celotělové kostní denzitometrie na RTG přístroji LUNAR DPX - MD. Pracoviště prověřeno krajským hygienikem, vyjádření bude dodáno po instalaci přístroje. Doloženo potvrzení o absolvování školení v Revmatologickém ústavu (MUDr. J. Rosa). Centrum pro denzitometrii a rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - Oprávnění pro práci s jednoduchými zdroji ionizujícího záření. Kladné vyjádření vydáno dne 15.1.2001 s uvedením platnosti do 28.2.2001, s tím, že po fyzické kontrole pracoviště bude změněno na dobu neurčitou. Tento nález byl vydán na žádost MUDr. Matýska, aby bylo ověřeno, že splňuje podmínky pro vypsání výběrového řízení na tuto činnost, čímž VZP podmiňuje nasmlouvání příslušných kódů.

Představenstvo souhlasí s podmínečným udělením vyjádření.

Začátkem března MUDr. Čapková fyzicky prověří pracoviště Dr. Dimitrova, zda je vše v souladu s vydaným podmínečným souhlasem s materiálním a personálním vybavením pracoviště. Poté bude vydáno vyjádření na dobu neurčitou.

Představenstvo vítá, že bude pracoviště tohoto typu v okrese. Do příštího jednání zjistit, zda je určena věková hranice vyšetřovaných pacientů (zda mohou toto vyšetření podstoupit i děti).

MUDr. Vladimír Š ť a s t n ý - žádost o vyjádření k provozování ordinace s odborností FBLR. Adresa: Lidická 197, Česká Kamenice, přiložen hygienický posudek. Představenstvo souhlasí s vydáním vyjádření s podmínkou, aby MUDr. Šťastný ve své žádosti doplnil jméno sestry, která s ním bude pracovat. Poté, může být vyjádření vydáno.(Dne 8.2.2001 bylo doplněno jméno rehabilitační pracovnice p. Ivany Kopecké.)

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

MUDr. Tomáš V e j r y ch - bývalé pracoviště: interní odd. Lužické nemocnice, z důvodu změny pracoviště a bydliště, požádal o přeregistraci na OS ČLK Trutnov. Nyní pracuje v Nemocnici Trutnov. Výpis odeslán 10.1.2001.

MUDr. Martin Z a j í č e k - bývalé pracoviště: dětské odd. Nemocnice Děčín, z důvodu změny pracoviště, požádal o přeregistraci na OS ČLK Teplice. Nyní pracuje: Nové Lázně a.s. Teplice v Čechách. Výpis odeslán 10.1.2001.

Představenstvo bere uvedené přeregistrace na vědomí.

Žádost o přijetí za člena ČLK

MUDr. Anna D u d o v á (statní občanství SR, v ČR dosud nepracovala) - pracoviště interní odd. Lužické nemocnice, promoce v r. 1974, atestace: I. st. 1978 vnitřní lékařství, II. st. 1987 vnitřní lékařství. Žádost odeslána do Olomouce 8.1.2001. (Dle zápisu přijata ke dni 12.1.2001)

(zpět na obsah)

Ad 5) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 16.1.2001 informace k nařízení vlády č. 453/2000 Sb ze dne 11.12.2000, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dne 19. 1. 2001 Zápis o průběhu a výsledku VŘ - PL pro dospělé - Benešov (1. místo MUDr. P. Kmínková)

 • Dne 19.1.2001 Zápis o průběhu a výsledku VŘ - Dětský stacionář (1. místo - Město Děčín)

 • Informace SÚKL - opatřeních při závadách jakosti a nežád. účincích léčiv - prosinec 2000)

 • Dne 23.1.2001 jsme obdrželi důležité stanovisko MZdr. ČR a zprostředkované stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha - vedení dokumentace pacientů ve zdravotnictví (informace na OS)

 • Dne 23.1.2001doručena k přímému vyřízení anonymní stížnost na gynekologa ve Velkém Šenově. Stížnost obratem vrácena na RZ OkÚ s tím, že anonymní stížnosti ČLK neřeší a ani je neeviduje. Představenstvo s postupem souhlasí.

 • Dne 5.2.01 doručena informace z OkÚ RZ - pro posuzující lékaře - žádost o kooperaci při prevenci závislosti u řidičů motorových vozidel Představenstvo bere na vědomí.

 • Dne 5.2.01 doručeno vyhlášení výběrového řízení na provozování AZZ osteodenzitometrického pracoviště (viz žádost MUDr. Dimitrova). Zástupce za OS ČLK bude určen na příštím jednání.

 • Dne 7.2.01 doručena rychlá výstraha č. 1/2001 bylinný čaj - fenykl obyčejný - stažení všech šarží (příměs semen durmanu).

Centrum ČLK:

 • 4.1.2001 - odpověď z 27.11.2000 - způsob úhrady těch činností OS ČLK, které souvisejí s žádostmi jinde registrovaných členů ČLK nebo žádostmi jiných OS: Po projednání se představenstvo ČLK usneslo, že v těchto případech náklady hradí vždy to OS ČLK, kterému vzniknou, lhostejno, u kterého OS je dotyčný člen registrován.

 • Zápis ze zasedání představenstva ze dne 13.12.2000 (došlo 4.1.2001)

  Rozhodnutí představenstva ČLK - přezkoušení

  1. má - li být někdo přezkoušen, vědecký sekretář to oznámí 6 týdnů předem předsedovi zkušební komise .

  2. předsedou zkušební komise bude prezidentem jmenovaný člen VR - s atestací v příslušné oboru, či prezidentem jmenovaný člen oborové komise VR s danou odborností, prezident jmenovací pravomoc může přenést na vědeckého sekretáře či člena představenstva.

  3.ve zkušební komisi bude jeden člen za představenstvo ČLK nebo vědecký sekretář. Konání praktické zkoušky pouze v odůvodněných případech, tam kde představenstvo ČLK uzná za vhodné, aby byla praktická zkouška součástí přezkoušení.

   

 • Žádosti o garance vzdělávacích akcí schválených dne 13.12.00

 • Seznam licencí schválených ke dni 28.12.2000 /MUDr. Faifrová VL/

 • Informace - k 1.1.2001 vstoupila v platnost novela Zákona o dani z příjmu právnických osob (Zákon č. 492/2000 Sb.) Z ní vyplývá, že v případě, že zaměstnavatel zaplatí za své zaměstnance - lékaře členské příspěvky ČLK, je to pro něj nákladová položka odečitatelná z daní. (přepošleme na ředitelství nemocnic, ale není to nárokové)

 • Zápis ze zasedání představenstva 13.1.01

  • Odborné Závazné stanovisko ČLK k antibiotické terapii.

Jelikož byl materiál vytvořen a vyšel v roce 2000, rozhodlo představenstvo ČLK dodatečně jej očíslovat jako Závazné stanovisko ČLK 3/2000. Kancelář ČLK Praha uvede nyní materiál na internetových stránkách ČLK

 • Problematika schvalování lékových studií etickou komisí ČLK - z platných právních předpisů nikde nevyplývá, že by souhlas ke klinickému hodnocení léčiv měla vydávat ČLK, proto případný vydaný souhlas etické komise ČLK nelze považovat za souhlas dle zákona č. 79/1997 Sb. Právní oddělení doporučuje žádosti tohoto druhu odmítat.

Bude-li OS ČLK osloveno, toto bude odmítnuto, ale nabídneme, že zástupce OS ČLK může být členem Etické komise.

 • Seznam licencí (MUDr. Vítová VL, u MUDr. Palacké požadují ověřený at. diplom, v době podání žádosti jej neměla zatím vydaný, byla informována a ověřenou kopii zaslala přímo do Olomouce)

 • Seznam víkendových doškolovacích kurzů ČLK pro letní semestr r. 2001

 • Zápis bloku RK ze dne 13.1.01, která upozornila na to, že výše uvedený materiál byl při svém zveřejnění v časopisu ČLK Tempus prezentován jako závazné stanovisko ČLK ač z dostupných zápisů nevyplynulo, že by o tom představenstvo hlasovalo. Toto bylo napraveno .

 • Posouzení rámcové (vzorové) smlouvy ZZ s pojišťovnami Vyhl. MZdr. ČR č. 457/2000Sb.

  • MUDr. Plhoň upozorňuje na: Čl.4 odst.9 - Úhrada péče při vyúčtování na magnetickém médiu do dvaceti kalendářních dnů od doručení faktury pojišťovně, v případě papírových dokladů do 4O dnů.

 • Označování odbornosti privátních lékařů a novela obchodního zákoníku - právní oddělení ČLK na přelomu roku zaznamenalo několik dotazů od privátních lékařů, zda je pravdou, že podle novely obchodního zákoníku mohou při svém podnikání užívat výhradně jen jména a příjmení, bez označení lékařské odbornosti.

  Názor právníka ČLK:

  Jde o informaci mylnou. Při právních úkonech, např. uzavírání kupních a nájemních smluv a smluv o úhradě zdravotní péče, lze doporučit používání jen jména a příjmení (i s tituly), bez dalších dodatků specifikujících např. lékařskou odbornost. Ve vztahu k pacientům ovšem označení odbornosti nejenže užívat lze, ale je to přímo i povinností plynoucí z ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 160/1992 Sb. Označení odbornosti na vývěsce před ordinací a na lékařském razítku je tedy naprosto v souladu s právními předpisy.

 

 • Schůze předsedů 12.1.01 v Praze- informace byla podána na okresním shromáždění 24. 1.

 • Dne 7.2.01 doručena pozvánka na VI. Ples lékařů českých (17.3.01- Žofín Praha)

Další korespondence :

Dne 19.1.2001 doručena pozvánka předsedy OS ČLK Ústí nad Labem na schůzku předsedů Ústeckého kraje. Schůzka se konala 29.1.2001, zúčastnil se MUDr. Plhoň. Zápis ze schůzky je uveden zde.

(zpět na obsah)

Ad 6) Různé

 • Dne 10.1.2001 byla doručena smlouva o výkonu lektorského dohledu MUDr. Martin Richter - MUDr. T. Milič

Představenstvo projednalo oba typy smluv a konstatuje, že souhlasí s uzavřenou smlouvou mezi MUDr. Tomášem Miličem /lektorem/ a MUDr. Martinem Richtrem /školencem/. Jako dohled byl určen MUDr. Ullrych.

 • Dne 23.1.2001 byla doručena smlouva o výkonu lektorského dohledu MUDr. Pavel Richter - MUDr. J. Ulvr

Představenstvo souhlasí s uzavřenou smlouvou mezi MUDr. Josefem Ulvrem /lektorem/ a MUDr. Pavlem Richtrem /školencem/, ale musí být částečně poopraveno znění smlouvy vzoru č. 1.(formulář)

 • Na toto upozorní i MUDr. Sucharda v centrální ČLK. MUDr. Plhoň opraví formulář školenec zaměstnavatel.

 • Dne 17.1.2001 žádost o zařazení odkazu na Zdravotnické noviny Online www.zdn.cz a naopak je vyzveme, aby na jejich stránkách byl odkaz na www.clk.cz (napíše předseda)

 • Dne 25.1.2001 informace z klinické studie reakcích při studii POET - doc. MUDr. R. Prymula, CSc., PhD. Bereme na vědomí.

 • Dne 25. 1. 2001 odeslán na základě diskusního příspěvku MUDr. Zemana (LOK) na Okresním shromáždění dopis na ředitelství Nemocnice Děčín. Vedení nemocnice brání lékařům v účasti na vzdělávacích kurzech, školeních atd.v případě, že nepodepsali souhlas s přesčasovou prací o službách (Se zněním dopisu byli členové představenstva seznámeni E-mailem) Dne 7.2.01 doručen na vědomí dopis MUDr. Ratha, který byl adresovaný ředitelství Nemocnice Děčín. V dopise žádá vysvětlení situace týkající se vzdělávání lékařů v této nemocnici na základě našeho upozornění.

 • Předseda a kancelář poslala dokumenty ke zveřejnění na www, ale to se zatím nestalo. MUDr Sucharda byl na to upozorněn. - problémy s připojením byly, ale dnešního dne již byly odstraněny.

 • Způsob, jak ověřovat kredity při vzdělávacích akcích - necháme jak je, je na každém, aby si nechal účast potvrdit do indexu či vystavit certifikát.

 • Personální situace na interně v Rumburku a na dětském odd. zasluhují pozornost. Diskuse na toto téma z níž vyplynulo, že je nejvyšší čas toto řešit. Zejména lékaři ze severní části okresu upozorňují na zhoršenou kvalitu lékařské péče i sesterské péče na časté nedostatky například v propouštěcích zprávách, nedotažení různých vyšetření. Domnívají se, že jde zejména o nedostatky managementu interny a vedení akciové společnosti, která nezajišťuje dostatečně dohled nad úrovní činnosti tohoto pracoviště. U dětského oddělení v Rumburku jde někdy o nedostatečně kvalitní lékařské zajištění.

 • MUDr. Plhoň byl pověřen, aby co nejdříve kontaktoval MUDr. Kubra a bude vyvoláno jednání s vedením akciové společnosti, nejlépe v jejich správní radě k zajištění nápravy.

  • Byla jmenována skupina ve složení: předseda + místopředseda a MUDr. Englerová, MUDr. Flusek, MUDr. Popelka, MUDr. Šebek a MUDr. Louková. Tato skupina připraví v první fázi konkretní podklady k jednání s vedením a.s., zejména pochybení a nedostatky v práci interního odd. v Rumburku ve spolupráci s dalšími zejména PRL na Šluknovsku. Následného jednání s vedením 1. Zdravotní a.s. Rumburk se jmenovaní zúčastní. Cílem je na konkrétních případech poukázat na některá odborná pochybení interního odd. v poslední době a dosáhnout nápravy.[ Zápis z jednání ]

  • Ve druhé fázi pak dle směrnice ČLK budou připraveny kasuistické semináře.

 • MUDr. Čermáková vysvětlila situaci na dětském odd. v Děčíně, proč dochází k častému překládání dětských pacientů na vyšší pracoviště. (Nejen nedostatečné personální i technické vybavení, ale také medická doporučení k centralizaci určitých stavů a onemocnění.)

 • Dne 29.1.2001 se předseda zúčastnil ustavující schůze Krajské rady ČLK Ústeckého kraje (viz)

 • Dne 1.2.2001 byla z UK v Praze - Právnické fakulty zaslána nabídka kursu "Zdravotnictví a související otázky trestního práva" (cena kurzu 1 900,-)

 • Oznámení p. Gebauera o konání 2. ročníku konference "Zdravotnictví a internet"

 • MUDr. Martin Richter oznámil v kanceláři, že tento týden bude podepisovat nájemní smlouvu s Městem Jílové, proto bude žádat o změnu místa provozování do nových prostor. V pondělí přinese žádost o vyjádření k personálnímu a věcnému vybavení. MUDr. Plhoň byl pověřen provést kontrolu nového pracoviště a podepsat vyjádření, budou-li splněny všechny náležitosti.

(zpět na obsah)

Ad 7) Úkoly do dalšího jednání

 • Stanovit kdo se zúčastní VŘ - pracoviště denzitometrie (zjistit, zda mohou toto vyšetření podstoupit i děti) (Dr Čapková).

MUDr. Plhoň:

 • oprava formuláře vzoru č. 1 (Smlouva o výkonu lektorského dohledu)

 • kontrola nové ordinace MUDr. Richtera v Jílovém
 • sjedná schůzku s vedením 1. Zdravotní a.s. Rumburk k situaci v tamější nemocnici

MUDr. Sucharda:

 • ve spolupráci s ČR dopis p. Horálkové

Revizní komise:

Čestná rada:

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster