Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Listopad 2001


10. jednání představenstva 
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7.11.2001 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Čapková, Kovtun, Čermáková, Hruška, Englerová,
Louková, Flusek

Omluveni MUDr.: Popelka

Čestná rada MUDr.: Mikš, Vítová, Lazarová, Dragounová, (omluven Tošovský)

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS - AKTUÁLNÍ INFORMACE Z XIII.SJEZDU ČLK
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda

 • objednávka programu "Na Druhou" a jednání o problematice připojení naší kanceláře ke spolehlivějšímu provozovateli internetových služeb
 • Otázku internetové adresy (ponechání domény CLK ) zjistí MUDr. Sucharda. 
  • Jednal s Ondřejem Novotným - p. O. Novotný nabízí odprodej domény CLK.CZ. Představenstvo jednomyslně souhlasí s odkoupením domény za navrženou cenu. 
  • MUDr. Sucharda je pověřen k jednání s p. Novotným až do úplného vyřešení všech náležitostí, včetně umístění stránek u TELECOMu. 
  • Smlouvu s pronájmem prostoru na www stránky cca 150,-Kč měsíčně bude sjednáno ihned, jak bude vyřešen přenos domény. 
  • Otázka připojení - bude-li finančně výhodnější přes Contactel - bude řešeno po připojení na ISDN.
 • Článek do Rumburských novin - Redaktorka těchto novin poskytla tlf. kontakt na pacientku, které se článek týkal - MUDr. Plhoň se zavázal, že článek do novin napíše sám.

pí. Hamerníková -

 • úkol z minulého zápisu (nákup programu "Na Druhou") - bude provedeno po vyřešení otázky s doménou
 • Lékařské informační centrum- nabídka - nové vydání Katalogu lékařů. Mají zájem o placenou inzerci na našich www stránkách. (Informace o ceně za umístění inzerátu bude firmě poskytnuta v době, až bude zaručeno další používání domény clk.cz. i u nového providera (IOL)
 • připojení kanceláře na telefonní síť pomocí ISDN, objednávka u pana Jindry /firma LEKIS/ byla podána
 • Objednávka autobusu na OS v lednu 2002- Autobus objednán u DP Města Děčína. ČSAD nedisponuje s žádnými zájezdovými autobusy. Zastávky byly změněny dle dopravce a možností parkování. Odjezd autobusu se zastávkami:
  1. Děčín I - U Rybníka - ul. 2. polské armády (1. stanoviště k poště) 13:30
  2. Děčín II - NEMOCNICE (konečná autobusu č. 7) 13:45
  3. Česká Kamenice - autobusová zastávka směr Varnsdorf 14:10
 •  
 • Nabídka prezentace na OS v lednu 2002. odeslána šesti farmaceutickým firmám

MUDr. Plhoň -

 • upozornění ředitele Nemocnice Děčín na členství v Komoře - dopisem - splněno Dodatečně ještě bude učiněn dotaz u sekretářky ředitele, zda nebyla podána přihláška u jiného OS.
 • pozvat MUDr. Kučeru na příští jednání - splněno
 • podat vysvětlení k bodu 2 ze zápisu ze zasedání představenstva ze 14.-15.9.2001 v Olomouci 
  MUDr. Plhoň informovoval o stavu dohadování o cenách - ambulantní specialisté. Požadavek všech - zohlednit minutovou režii. (počítáno v cenách z roku 1996). VZP vytvořila interní regulační mechanismus J. Je věcí MZdr, jakou vydá vyhlášku.

MUDr. Popelka -

 • předjedná zajištění občerstvení na OS v lednu (chlebíčky, minerálka, káva) 

MUDr. Flusek

 • připraví témata do jednání s MUDr. Kučerou

MUDr. Ullrych

 • výzva k podání přihlášky do ČLK - lékařky na DO Nemocnice Děčín (přihlášky podány)
 • dopis MUDr. Rathovi - názor představenstva OSL Děčín- povinnost vyhlašovat VŘ (odesláno 15.10.2001)
 • zaslat po úpravách do Prahy STANOVISKO K "TRANSFORMACI ZDRAVOTNICTVÍ" DLE ČLK (odesláno 10.10.2001)
 • předání dopisu p. Vozábalové Vědecké radě ČLK + odpověď p. Vozábalové - (odesláno 15.10.2001)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Sjezdu se zúčastnili všichni delegáti: MUDr. Plhoň, MUDr. Čermáková a MUDr. Šrámková. 

MUDr. Plhoň a MUDr. Čermáková podrobně informovovali o průběhu sjezdu a jeho závěrech včetně vystoupení hostů.
Členem Představenstva Komory byl za Ústecký kraj zvolen MUDr. Liehne -privátní urolog z Ústí nad Labem (14 hlasů) náhradník MUDr. Pácaltová (7 hlasů).

Byl změněn Licenční řád, který řeší otázku rekvalifikací.(platnost od 5.11.2001) mění se ve dvou bodech

 • zavádí vydávání podmíněných licencí na dobu určitou do doplnění kvalifikace (zejména v oboru všeobecné lékařství) a to:
  1) Lékaři bez příslušné atestace s platnou atestací v oboru příbuzném - udělení licence na dobu nezbytně nutnou k doplnění atestace 
  2) Lékaři s atestací bez potřebné délky praxe
  Jedná se o licenci na dobu určitou

Spisový řád (archivace dokumentů)

SP 7 -Výše členských příspěvků v roce 2002: 

soukromí lékaři + lékaři ve vedoucí funkci 1920.- Kč
zaměstnanci + ostatní lékaři  1400,- Kč
nepracující důchodci 310,- Kč
nedohledatelní lékaři 1,- Kč
lékařky na MD 0,- Kč

Za přispění MUDr. Plhoně (jeho nedělní návrh revokace usnesení o navýšení odvodů do centra) byla přijata mírnější varianta odvodu z členských příspěvků pro malá OS.
Náš návrh na změnu organizačního řádu (členství lékařů ve vedoucí funkci v místě pracoviště) nebyl přijat.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Id.č. 012/00 pí. H. L. x Nemocnice Děčín /odd. neurologie + patologie/

Vědecké radě odesláno 6.3.2001. Znalecké posudky byly předány MUDr. Sellnerové na jednání MUDr. Suchardou. Za posudky bude uhrazeno celkem 9729,-Kč (cena bez znaleckého posudku patologů, ta bude sdělena dodatečně). Revizní komise svolá schůzku všech svých členů a na základě těchto posudků učiní závěr této kauzy. Na základě žádosti zdravotní radové o poskytnutí informace ke stavu řešení této stížnosti bylo sděleno, že případ je nadále v šetření RK OS ČLK. Policie ČR zaslala dne 30.10.2001 urgenci k podání zprávy a ke sdělení závěrů znalecké komise. Předsedkyně RK sdělila, že případ je nadále v šetření.

Představenstvo se domnívá, že celý případ je natolik poučný, že RK zpracuje stížnost jako kazuistiku pro poučení lékařské veřejnosti. Jednalo by se o zpracování asi 3 zajímavých případů z poslední doby á 20 min.

Id.č. 01-32-002 pí. A. J.  x MUDr. Ch., MUDr. P. lékař ARO

Podáno 6.2.2001. Revizní komise případ projednávala 20.9.2001 v Děčíně.Byl vyžádán snímek hrudníku, o popis snímku požádána prim.MUDr. Petráčková. Revizní komise svolala schůzku na 10.10.01 do Děčína, kde byl případ znovu projednán. RK OS ČLK rozhodla nezahajovat DŘ, protože všichni obvinění lékaři jsou nevinni. Informace podavatelce stížnosti a rozhodnutí o nezahajování DŘ všem zúčastněným lékařům - odeslána 24.10.2001. Spis do centrálního registru RK a ČR odeslán 24.10.2001. Avizováno bylo již podání námitky.

Id.č. 01-32-357 ev. č. 01/32/004. MVDr. M. x ? 

Podáno na MZdr., cestou OkÚ doručeno 20.4.2001 do kanceláře v Děčíně. Na schůzce RK, která se konala 20.9.2001 bylo navrženo zkontaktování psychiatra k odbornému posouzení dopisu - stížnosti. Zajistila MUDr. Lešanovská. Posudek prim. Mališe byl předán 26.10.2001. (Závěr: Doporučuje podat Okresnímu soudu v Děčíně podnět k zahájení řízení o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, protože u pacienta jsou dány podmínky pro zahájení takového řízení.)

Id.č. 01-32-521 ev. č. 01/32/005 p. D. x MUDr. M.

Podáno dne 9.7.2001.Stížnost se týká léčení jeho manželky. Podavatel se domnívá, ze nebyly provedeny, případně správně vyhodnoceny všechny dostupné vyšetřovací metody ke stanovení správné diagnózy a následně i proto nebylo poskytnuto potřebné léčení. RK OS ČLK rozhodla 17.10.2001 o nezahajování DŘ, protože obviněná lékařka je nevinna. Informace podavateli stížnosti a rozhodnutí o nezahajování DŘ MUDr. Melšové - odesláno 24.10.2001. Spis do centrálního registru RK a ČR odeslán 17.10.2001. (Byla podána námitka)

Id.č. 01-32-534 ev. č. 01/32/006 pí. J. + pí. J. x MUDr. P.

Dne 11.7.2001 doručena do kanceláře stížnost pí. J. a pí. J. na MUDr. P. Ve stížnosti je uvedeno, že opakovaně projevoval v ordinačních hodinách známky požití alkoholu. Informace podavatelkám stížnosti a rozhodnutí o nezahajování DŘ, že vinu obviněného lékaře není možno prokázat - odesláno 4.10.2001. Spis do centrálního registru RK a ČR odeslán 4.10.2001

Dne 26.10.2001 obdržela RK OS ČLK další právní názor z ČLK v Praze k možnostem RK kontrolovat, zda lékař neordinuje pod vlivem alkoholu. Zde je upozorněno na možnost, kterou poskytuje Licenční řád ČLK v ust. § 5 odst. 3, jednak písm. f), ale zejména písm. g) - Představenstvo ČLK může odejmout licenci k výkonu samostatné lékařské praxe, jestliže zdravotní stav lékaře na základě odborného posouzení dlouhodobě nezaručuje způsobilost k výkonu samostatné praxe, nebo pokud se lékař na výzvu představenstva OS odmítá takovému posouzení podrobit." 

Id.č. 01-31-534 ev. č. 01/32/007 delegovaný případ z České Lípy

Dne 11.7.01 doručen dopis předsedy RK ČLK MUDr. Merhauta, že stížnost č.j.: 01/31/335C, která byla přijata na OS ČLK Česká Lípa byla částečně delegována na OS ČLK Děčín, neboť se část stížnosti týká lékaře, který sám je členem tamější revizní komise. Revizní komise OS ČLK Děčín vydala 3.10.2001 Rozhodnutí o nezahajování DŘ, protože dospěla k závěru, že obvinění lékaři chirurgického odd. Nemocnice v České Lípě jsou nevinní. Informace podavatelce stížnosti a rozhodnutí o nezahajování DŘ lékařům chirurgického odd. Nemocnice v České Lípě - odesláno 4.10.2001. Spis do centrálního registru RK a ČR odeslán 4.10.2001

Id. č. 01-32-628 ev.č. 01/32/008 pí. J. G. x chir. odd. Lužické nemocnice v Rumburku

Dne 28.8.2001 doručena na adresu předsedy OS ČLK Děčín stížnost paní J. G. Žádá přešetření, zda nedošlo k zanedbání péče nebo ke stanovení chybné diagnózy u jejího otce r. 1945 - zemřel na 4. interní klinice v Praze, kam byl převezen z Lužické nemocnice v Rumburku. Dne 14.9.2001 zasláno rozhodnutí pověřeného člena RK ČLK s přidělením id. čísla. Stížnost je v řešení. Revizní komise po obdržení dokumentace z Lužické nemocnice požádala o znalecký posudek nezávislého chirurga. (odesláno k posouzení 5.11.2001)

Nové stížnosti

Dne 11.10.2001 byl doručen prostřednictvím RZ OkÚ Děčín dopis p. E. R. z Rumburku. Dopis byl adresován na prezidentskou kancelář. Zde je pan prezident (republiky) žádán o pomoc. Následně je popisována špatná finanční situace rodiny se 7 dětmi. V další části dopisu píše, že manželka je po císařském řezu a nemůže už mít děti, které oni ještě chtějí a lékaři ji nechtějí pomoci, požadují údajně 50 000,-Kč. Protože dopis nemůže být řešen jako stížnost (není zde nic konkrétního) byl p. R. MUDr. Sellnerovou vyzván o doplnění a sdělení, zda si manželka přeje šetření dané věci po doplnění všech potřebných údajů. Dopis byl v kopii zaslán centrálnímu registru do Prahy. Dne 2.11.2001 zaslala pí. R. doplňující sdělení.

Dne 30.10.2001 doručen dopis p. J. S. z Rumburku. Žádá o objektivní posouzení jeho situace. Popisuje událost z 23.9.2001, kdy byl v pracovní neschopnosti zadržen Policí ČR. MUDr. P. mu bez jeho vědomí neschopnost ukončil. Má vyjádření MUDr. M., že jeho stav vyžaduje pokračování původní PN + vyjádření praktické lékařky. Kopie zaslána centrálnímu registru do Prahy 31.10.2001

Dne 30.10.2001 zaslán na vědomí dopis paní M. S. a jejího syna pana J. S. z Varnsdorfu. Dopis adresován Polici ČR - Věc: podání trestního oznámení. Na vědomí zasláno ČLK Děčín a ČLK Praha k rukám MUDr. Ratha. V podání je uvedeno, že dne 20.10.2001 byla zavolána pohotovost k ošetření syna pí. S., pana L.S. Pohotovostní službu vykonal MUDr. X. Dne 21.10.2001 p. L. S. zemřel. Paní Shejbalová uvádí, že je přesvědčena, že určení správné diagnosy by zachránilo jejímu synovi život. Přístup i celé nedostatečné vyšetření považuje za hrubý lékařský přestupek. Kopie dopisu odeslána do centrálního registru dne 31.10.2001

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Id.č. 01/32/001 manželé L. x interní odd. Lužické nemocnice. 

Námitka pana L. - Čestná rada ČLK přijala námitku pana L. a zrušila rozhodnutí senátu ČR OS ČLK v Děčíně. Senát ČR se bude konat dne 7.12.2001 v 18,00 hod v Praze. Jednání se zúčastní MUDr. Sellnerová.

Dne 29.10.2001 oznámil MUDr. Mikš předsedovi OS ČLK, že se rozhodl odstoupit z funkce v čestné radě a jejího předsedy. Nadále chce zůstat členem ČLK bez funkce.Jako důvod odstoupení uvádí vysoký věk, z části zdravotní stav a narůstající odpovědnost na funkci v čestné radě. Navrhuje ukončení své činnosti na výroční schůzi v lednu 2002.

Představenstvo akceptuje rozhodnutí MUDr. Mikše, že ukončí svou činnost v čestné radě na Okresním shromáždění v lednu 2002 přednesením zprávy čestné rady.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Martina H ó s o v á - pro obor oftalmologie- atestace oftalmologie I. st. + potvrzení zaměstnavatele. Doporučená žádost byla do Olomouce odeslána 24.10.2001

Představenstvo doporučuje vydání licence.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Jiří Z e m a n - žádost o vyjádření k zamýšlenému zřízení gastroenterologické a interní ambulanci na adrese: ul. 28. října 11, Děčín I, v budově dětského střediska.
Personální zajištění: lékař - MUDr. Zeman - at. interní lékařství I.st. + gastroenterologie, funkční licence na metody: esofagogastroduodenoskopie, kolonoskopie včetně endoskopické polypektomie a abdominální ultrasonografie, 
zdrav. sestra: Lenka Pospíšilová. 
Věcné vybavení: Kolonoskop včetně polypektomické jednotky, esofagogastroduodenoskop, příslušná akcesoria, ultrazvukový přístroj. 
Předpokládaná doba zahájení činnosti - leden 2002.

Se žádostí byly seznámeni všichni členové představenstva /e-mail, telefon/. Na základě 8 kladných hlasů členů představenstva bylo dne 22.10.2001 vydáno kladné vyjádření na dobu určitou do 31.1.2002 s tím, že po fyzické kontrole pracoviště bude změněno na dobu neurčitou. 

Žádost o vstup do ČLK:

MUDr. Petra D o b i á š o v á - absolvent z roku 2000, zaměstnána na DO v Děčíně-odesláno

MUDr. Zdeňka K o v a c s o v á- absolvent z roku 2001 zaměstnána na DO v Děčíně-odesláno

Představenstvo doporučuje členství v ČLK.

Žádost u úlevu z placení členského příspěvku

MUDr. Jarmila P a v l o v i č o v á - oznámila, že od 1.10.2001 nastoupila na 4 hod denně na interní odd. Lužické nemocnice. Žádá o snížení, případné prominutí doplatku členského příspěvku. V únoru ji byla dána úleva, protože byla na MD. Uhradila 300,-Kč. Představenstvo nebude žádat doplatek členského příspěvku pro zaměstnance, který činí pro rok 2001 Kč 1250,-.

MUDr. Pavlovičové byl prominut doplatek částky ve výši 750,-Kč.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Miloš S a u e r - podáno 5.10.2001. Oprávnění bylo vydáno před 2 lety. Skončila jeho platnost, žádá o obnovení. Oprávnění bylo vydáno dne 6.10.2001. 

MUDr. Jarmila S a u e r o v á - podáno 5.10.2001. Oprávnění bylo vydáno před 2 lety. Skončila jeho platnost, žádá o obnovení. Oprávnění bylo vydáno dne 6.10.2001. 

MUDr. Dagmar K r e j č o v á - podáno 18.10.2001. Oprávnění bylo vydáno před 2 lety. Skončila jeho platnost, žádá o obnovení. Oprávnění bylo vydáno dne 26.10.2001. 

Představenstvo souhlasí s vydáním všech uvedených oprávnění.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/01/017 Klinická výživa

Pořadatel: OS ČLK Děčín ve spolupráci s chirurgickým odd. Nemocnice Děčín.

Program: 

1) Malnutrice - Přednášející: MUDr. Jan Bělohlávek - II. interní klinika VFN 1. LF UK
2) Nutriční podpora v chirurgii -Přednášející: prim. MUDr. Jan Rejholec - chir. odd. Nemocnice Děčín
3) Výživa nemocných v intenzivní péči - Přednášející:MUDr. František Novák - IV. Interní klinika VFN a 1.LF UK

Akce 15.11. 2001 od 14,30 hodin v jídelně Nemocnice Děčín 

32/01/018 Dětská endokrinologie

Pořádá: pořádá OS ČLK Děčín ve spolupráci s dětským odd.Nemocnice Děčín

Program:

1. Poruchy růstu u dětí
2. Aktuality z dětské endokrinologie
3.CD-ROM Kompendium pediatrické auxologie, ukázky

Přednáší: MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Koná se: 7.11. 2001 od 18 hodin Hotel Faust v Děčíně.

32/01/019 Hemokoagulační vyšetření 

Pořádá: Okresní sdružení ČLK Děčín ve spolupráci s hematologickým odd. Nemocnice Děčín

Program:

1. Hemokoagulační vyšetření - indikace a interpretace výsledků v klinické praxi - MUDr. Petr Kessler - hematologické odd. Nemocnice Pelhřimov
2. Koagulační poruchy u akutních stavů -MUDr. Petr Kessler
3. Trombofilní stavy - přehled, možnosti diagnostiky- MUDr. Kessler

Koná se 8.11. 2001 od 15 hodin, zasedací místnost Nemocnice Děčín - budova C (hematologické a tr. odd., biochemie, 3. patro )

32/01/020 Interní seminář

Pořádá: OS ČLK Děčín ve spolupráci s Lužickou nemocnicí - interním odd.

Program: 

1) a 2) Diferenciální diagnostika bolesti ramene za využití ultrazvuku - (Přednáška rozložena do dvou částí) přednášející MUDr. Záhora 
3) Racionální léčba hyperlipoproteinemií (Mgr. Janatka)

Akce se koná 29. 11. 2001 Restaurace Dýmník - Rumburk od 18,30 hod

32/01/021 Kardiologický seminář

Pořádá: OS ČLK Děčín ve spolupráci s Lužickou nemocnicí - interním odd

Přednášející: MUDr. Michal Fejfuša, CSc. - Ústí nad Labem

Program:

1) Srdeční selhání
2) Ischemická choroba v praxi se zaměřením na beta blokátory a blokátory kalciového kanálu
3) Betaloc a Plendil

Koná se 6. 12. 2001 Restaurace Dýmník - Rumburk od 18,30 hod 

Představenstvo souhlasí s udělením 2 kreditů na všechny uvedené akce a vydáním certifikátů.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Vyhlášení výběrového řízení pro provozování AZZ 

  •  v oboru gynekologie a porodnictví pro území Varnsdorf a okolí a Krásná Lípa a okolí. Přihlášky do 9. 11.2001 (Ordinace MUDr. Školníka) (Za OS ČLK se zúčastní komise MUDr Ullrych) 

  • provozování celotělové kostní densitometrie pro území okresu Děčín. Přihlášky do 10. 12.2001 (MUDr. Dimitrov)

  • v oboru neurologie pro území Šluknovského výběžku. Přihlášky do 10.12.2001 (1.Zdravotní Rumburk)

 • Opatření při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv - září 2001

 • Stanovisko SÚKL k riziku vzniku žilní tromboembolie v souvislosti s používáním "třetí generace" kombinovaných perorálních antikoncepčních přípravků

 • Oznámení o ztrátě a zfalšování razítek a receptů z 8.10.2001, z 10.10.2001 a z 31.10.2001 (m.j. i recepty s padělaným razítkem MUDr Blažkové z Děčína)

 • Registrace nové:

  • MUDr. Martina Jeníková -Varnsdorf Lesní 3013 a Kr. Lípa, Masarykova 18

 • Registrace - změny:

  • MUDr. Vlasta Čapková - úprava č.p. změna nájemní smlouvy

  • MUDr. Julius Tőrők - úprava č.p. změna nájemní smlouvy

  • MUDr. Osvald Rohrbach - změna t.p. a rodného čísla

  • MUDr. Ivana Richtrová - změna místa provozování na adresu: Komenského 1173, Rumburk

  • 1.Zdravotní Rumburk, a.s., o.z. Lužická nemocnice - rozšíření o neurologickou ambulanci

  • MUDr. Radojčo Dimitrov - změna tr. pobytu, rozšíření rozsahu poskytované péče - provozování celotělové kostní densitometrie, změna nájemní smlouvy

 • Rychlá výstraha 3/2001 - z důvodu závady jakosti (záměna za nižší sílu stejného přípravku) stahuje léčivý přípravek DEPAKINE CHRONO 500mg SÉCABLÉ,por.tbl. ret 30 x 500 mg. č. š.1618)

 • Pokyny HZS okresu Děčín - prozatímní typový plán reakce složek IZS v případě teroristického útoku biologickými látkami

Centrum ČLK:

 • Katalog nadstandardů - nejnovější verze

 • Předsedové všech OS ČLK byli osloveni o vytipování vhodného objektu ke koupi školícího a rekreačního objektu pro ČLK. (prim. MUDr Hruška zašle informaci o nabídce realitní kanceláře - prodej objektu v Krásné Lípě).

 • Zápis ze zasedání představenstva ze 5.-6.10.2001 v Praze

  • Zápis bloku RK ze dne 5.-6.10.2001

  • Licence ke dni 1.10.2001+ 11.10.2001, 17.10.2001

  • Přijatí lékaři ke dni 6.10.2001 (MUDr. Ranglová - Děčín)

  • Závazné stanovisko ČLK č. 1/2001 - Doporučený postup léčby osteoporózy

  • Návrh změny ust. §13, a §14 Finančního řádu

  • Vyhodnocení dotazníkového šetření - "Zabezpečení ÚPS na chirurgických odd. při sníženém počtu hodin přesčasové práce a pracovní pohotovosti dle novely ZP /květen-červenec 2001/"

  • Dopis Ing. Musílkové- informace ve věci úhrady zdr. péče poskytované smluvními ZZ ambulantní specializované péče výkonovým způsobem bez omezení maximální úhradou. Experiment byl VZP vyhlášen od 2. pol. 2000 pro odbornosti: 105, 107, 205, 302, 606, 701, 704, 901,903

  • Antrax-informace z MZdr. ČR

  • Vyjádření právního odd. ČLK k žádosti OS ČLK Příbram - výklad oprávnění lékaře absolventa bez pracovního poměru k preskripci léků pro sebe a svoji rodinu

Další korespondence :

 • Praha 10 zaslala na vědomí korespondenci mezi jejich OS a MUDr. Rathem ohledně financování OS

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Dětskí LSPP pro Děčín a okolí

Ještě před jednáním omluvil MUDr. Kučera telefonicky svou neúčast.(telefon s MUDr. Plhoněm) a předal písemné sdělení: 

O dětské LSPP

Na základě jednání s ředitelem nemocnice MUDr. Vytlačilem, MUDr. Briestienskou, MUDr. Pánkem, MUDr. Hermannovou (za obvodní pediatry) jsme od 1.10.2001 omezili provoz LSPP pro děti a dorost na následující hodiny: Všední dny od 16,00 do 22,00 hod. O sobotách nedělích a svátcích bude služba od 7,00 do 22,00.

Mimo tuto dobu budou pacienti převáženi na ambulanci DO nemocnice nebo je ošetří RLP dle závažnosti onemocnění. Předpokládám, že v době chřipkových epidemií apod. by ihned služba byla prodloužena na prakticky nepřetržitou, tj.: všední dny 16,00 -07,00, soboty, neděle a svátky nepřetržitě.

Dosavadní zkušenosti jsou pozitivní. K uvedené změně ordinační doby v prostorách LSPP 28. října, Děčín I, mne vedly zjištěné údaje o velmi malém počtu pacientů v nočních hodinách, nekompromisní postoj důchodových obvodních pediatrů a dohoda s ředitelstvím Nemocnice Děčín o ochotě se na LSPP pro děti a dorost ve výše uvedeném rozsahu podílet. Zjistil jsem také, že ve většině okresů je LSPP pro děti a dorost dostupná jen v určitých hodinách nebo není zřízena vůbec. Nesouhlasím s úplným osvobozením obvodních pediatrů od zajišťování pohotovostních služeb. Dále budou probíhat jednání mezi mnou a Nemocnicí Děčín a obvodními pediatry o dalším možném zefektivnění výše uvedených služeb se snahou zachovat co nejlepší dostupnost pohotovostních služeb pro pacienty všech věkových skupin včetně dostupnosti lékárenské služby.

 

Ke kause výměny služeb MUDr. Fluska

Lékaři sloužící LSPP mají ve své smlouvě, kterou mají podepsanou se ZZS okresu Děčín ustanovení, že za zajištění služby odpovídá lékař vypsaný na rozpisu služeb. Tudíž v posledním případě selhal sice MUDr. Svoboda, ale odpovědnost za obsazení služby měla lékařka vypsaná na rozpisu služeb. Bude-li se tato situace opakovat, budu nucen sáhnout k řešení postihem prostřednictvím RZ či ČLK. V neposlední řadě došlo vlastně k porušení smlouvy a měl bych s právníkem řešit důsledky tohoto porušení smlouvy. MUDr. Svoboda není ve Varnsdorfu vůbec vypisován do služeb. Budu důsledně trvat na tom, že bude sloužit jen na pohotovostech, kde je vypisován a nikoli ve Varnsdorfu. Výjimka bude možná jen s mým souhlasem. 

Představenstvo bere na vědomí sdělení MUDr. Kučery a pověřuje MUDr. Fluska k jednání s MUDr. Kučerou o problémech souvisejících s LSPP ve Varnsdorfu a v Rumburku. Výsledkem by měla být schůzka, které se zúčastní MUDr. Plhoň., jako garant dohody.

 • Dle sdělení MUDr. Plhoně obdržel MUDr. Dimitrov zamítavé stanovisko z ministerské komise pro dislokaci nákladné přístrojové techniky, přestože bylo této komisi známo kladné doporučení zdravotního výboru Ústeckého kraje. Dle koncepce by dislokaci AZ si měl kraj určovat sám.

Představenstvo pověřuje předsedu napsat dopis ministru zdravotnictví vyjadřující nesouhlas s rozhodnutím komise, která nezohlednila nutnost okamžité potřeby tohoto zařízení, které až dosud chybí v Ústeckém kraji a je již funkční v Děčíně a pořízeno z prostředků mimo státní rozpočet. Neurčitý příslib ředitele Masarykovy nemocnice by neměl blokovat neodkladné nasmlouvání této vyloženě ambulantní služby pro Ústecký kraj již funkčnímu pracovišti v Děčíně což není v rozporu s rozhodnutím Ústeckého kraje. 

 • Dne 10.10.2001 oznámila MUDr. J. Blažková, že byla upozorněna lékárnami v ÚL, LTM,TP a v Mělníce, že byly zadrženy podezřelé recepty, vždy na léčivo SOLUTAN. Jedná se o padělky.

Představenstvo bere na vědomí.

 • Dne 5. 11. navštívil okres ministr prof. MUDr Bohumil Fišer- o průběhu návštěvy podal zprávu MUDr Plhoň, který se setkání za OS ČLK zúčastnil

 • MUDr. Popelka telefonicky upozornil předsedu, že se v Rumburku objevila další nabídka - vyšetření denzitometrem. Vyšetření provádí technik z Tábora. Na základě poskytnutých tlf. čísel, kde se mohou hlásit případní zájemci, MUDr. Plhoň kontaktoval tohoto technika i lékaře, který vyšetření provádí a upozornil je na nutnost registrace i možnosti případné sankce. (Bylo klasicky odpovězeno, že jde jen o měření a poradnu)

 • Na doporučení právního odd. ČLK byl vznesen dotaz na představenstvo ČLK, aby jednoznačně stanovilo, kdy se jedná o poskytování zdravotní (léčebné a preventivní péče) spadající pod právní rámec zákona o NZZ a kdy ne. Představenstvo s tímto postupem souhlasí.

 • Žádost o uveřejnění inzerátu na našich www stránkách: "Výrobní firma v České Lípě nabízí pronájem ordinace pro praktického lékaře, který by na základě smluvního vztahu prováděl činnosti závodního lékaře. Nabízíme výhodné podmínky. Zájemci mohou volat na telefon: 0602/446 781".

 • Stanovení odměny pro MUDr. Rejholce, který vypracovává znalecký posudek ke stížnosti p. G. - (dohoda o provedení práce)

 • Pozvánka na pracovní seminář systému Komunitní péče o zdraví. Úloha zastupitelů měst a obcí v péči ozdraví. Koná se 22.11.2001 v 9,30 v zas. míst. Domu kultury, Masarykova 9, Duchcov.

 • Informace o výskytu závažných nežádoucích příhod (období 20.10.-2.11.2001) Kód studie 347414/010(Undeca-Pn-01)
  Bude vráceno zpět i s kopií dopisu, který byl odeslán v září 2001. Veškeré informace k etičnosti lékových studií je možné směřovat pouze na etickou komisi ministerstva či nemocnice, nikoliv ČLK.

 • Představenstvo schválilo navrženou odměnu p. Hamerníkové ve výši 3000,-Kč. (do příštího jednání zpracovat finanční možnosti v příštím roce s ohledem na výběr příspěvků a zvýšení mzdy -  varianta a/ na 7000,-Kč , varianta b/ na 8000,-Kč).

 • Měli bychom se vyjádřit i k platu p. Kalvase.

 • V souvislosti s koncem roku a avizovaným ukončením aktivní činnosti v ČLK MUDr. Mikše představenstvo schválilo konání příštího zasedání, které bude tentokrát v Rumburku v Restauraci Dýmník. Bude zde na místě mít možnost prohlédnout prostory, kde se bude konat v lednu 2002 OS. Zasedání, které by mělo mít v druhé části ráz společenského večera, by se měli zúčastnit všichni členové představenstva, revizní komise a čestné rady.

 • MUDr. Ullrych připraví pozvánku na OS a informaci o placení členských příspěvků pro členskou základnu. Na OS přednese zprávu o hospodaření.

 • Dosud nebyla uzavřena záležitost event. prodeje léčiv v ordinaci praktického pediatra (MUDr M.)

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • Článek do Rumburských novin
 • Dopis - doporučení za Komoru - denzitometrie
 • Sdělení MUDr. Pavlovičové - prominutí doplatku

MUDr. Sucharda:

 • objednávka programu "Na Druhou" (bude objednáno v kanceláři po vyřešení otázky s doménou)
 • Přenesení domény clk.cz -jednání s Ondřejem Novotným.

MUDr. Ullrych:

 • návrh pozvánky a informace o placení členských příspěvků v r.02 jednání s MUDr. Kučerou

MUDr. Popelka:

 • zajistit předjednání občerstvení při OS v lednu 2002

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster