Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
červen 2000


6. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 7.6.2000 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Ullrych, Herrmannová, Čapková, Kovtun, Čermáková, Popelka, Hruška, Cvachová, Novotný, Flusek

Omluveni MUDr.:

Čestná rada MUDr.: Mikš, Lazarová, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Delegát sjezdu MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda

 • informace o termínu konání odborného semináře „Právo ve zdravotnictví" - Dr. Sucharda konzultoval s JUDr. Stolínovou, tato sdělila, že do prázdnin je zcela zaneprázdněna, domnívá se, že by Dr. Sucharda mohl seminář vést sám. Představenstvo rozhodlo, že na zářijovém zasedání bude již stanoven termín konání semináře, který by se měl uspořádat v měsíci říjnu.
 • dotaz na centrální Komoru - Upřesnit délku  praxe u školitele, primáře a bývalého garanta, vydat závazné stanovisko, kterou licenci používat pro potřeby pojišťovny za „garanta" – částečně bylo předáno cestou dr. Ryby, něco písemně  až nyní. Dne  8.6.00 se koná schůzka RK v Praze, kde budou otázky Dr. Suchardou předneseny.
 • Dr. Sucharda sdělil představenstvu, že bude nutné upozornit ředitelství Nemocnice Děčín na platný licenční řád, kde je ustanoveno, že i lékař v zaměstnaneckém poměru musí být držitelem licence, aby mohl vykonávat samostatnou lékařskou praxi v zaměstnaneckém poměru ve funkci  primáře. Na toto by měli být upozorněni všichni primáři ve státních nemocnicích. Měla by být stanovena přechodná doba k získání licence. Jedná se i o oborové licence – lékaři sloužící pohotovosti v nemocnicích i na LSPP (Je třeba určit do kdy je třeba licence získat a jaké funkce může lékař s danou licencí zastávat. Dr. Sucharda přednese v Praze 8.6.00 – úkol trvá.
 • otevřít diskusi na naší webové stránce k otázce čl. příspěvků – úkol trvá
 • plné znění LŘ a Systému celoživotního vzdělávání uveřejněno na našich web. stránkách - splněno

MUDr. Novotný + MUDr. Cvachová

 • písemné zpracování nesouhlasu s ustanovením oboru „rodinný lékař" (doručeno 18. + 25.5.). Použito Dr. Plhoněm k vytvoření odpovědi do centra (každý dostal na vědomí) - splněno

MUDr. Plhoň

 • dopis představenstvu k otázkám „Rodinný lékař + členské příspěvky" – odesláno do centra 23.5.

Paní Hamerníková

 • zajištění umístění informační nástěnky na poliklinice. Dle sdělení p. Schejbala z OkÚ bude tato možnost zvažována. Vhodnost umístění nástěnky - vývěsky bude domluveno přímo na místě. (Dle tlf. rozhovoru s p. Schejbalem bude na poliklinice jednat s MUDr. Lazarovou.) – úkol trvá.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Změna ve složení představenstva OS ČLK

Dne 22. 5. 2000  MUDr. Ladislav Trněný požádal  předsedu OS a předsedkyni revizní komise o uvolnění z funkce člena představenstva OS ČLK Děčín. Své důvody sdělil písemně. Dle zápisu z Volebního okresního shromáždění je 1. náhradníkem pro oblast Děčínska MUDr. Vladimír Kovtun. (zvolen 23 hlasy). Funkci v představenstvu přijal.

Představenstvo souhlasí s kooptací MUDr. Vladimíra Kovtuna.

V důsledku odstoupení MUDr. Trněného bude provedena změna podpisového vzoru u ČS spořitelny k běžnému účtu. Na základě hlasování byla zvolena MUDr. Daniela Herrmannová.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 005/99 pí. M. K. x lékaři nemocnice a pohotovosti v Děčíně

RK podává návrh na zahájení disciplinárního řízení. (ČR předáno 6.6.) Dne 25. 5. Přišel doporučený dopis od paní K., adresovaný předsedovi s požadavkem poskytnutí informace o stavu projednávání kauzy. Telefonicky byla vyrozuměna, že věc bude uzavřena do konce června. Termín uzavření stížnosti však nebude možné z technických důvodů (lhůty ke svolání senátu, odvolání atd.) do konce června dodržet. Bude nutné oznámit písemně či telefonicky pí. K., že po svolání senátu čestné rady, který se zřejmě uskuteční po 10.7. a nabytí právní moci (do 15 dnů od doručení rozhodnutí)  bude o výsledku disciplinárního řízení  vhodnou formou vyrozuměna.

Ev. č. 004/00 J. N. x MUDr. K. + Nemocnice Děčín

Doručeno z OkÚ RZ dne 9.5.00. Skutek, jehož se stížnost týká, se udál v roce 1996. Předsedkyně RK předá v nejbližších dnech návrh RK na odložení věci.

přednosta OkÚ x MUDr. M.

Podnět k zahájení DŘ doručen 22.5.00. Dne 31.5.00 byly doručeny doplňující podklady k řízení OS ČLK vůči MUDr. M. - materiál z Okresního ředitelství Policie ČR Děčín. Dle předběžného šetření, nebude možné toto řešit dle Disciplinárního řádu Komory. Nedošlo zde k žádnému pochybení ze strany lékaře či poškození pacienta. Představenstvo rozhodlo, že bude odeslán dopis přednostovi  OkÚ se sdělením, že jednání člena ČLK MUDr. M. poškodilo čest lékařského stavu, ale podnět nemůže být řešen RK a ČR, protože jeho jednání není v souvislosti s výkonem povolání lékaře. Bude proveden ústní pohovor s MUDr. M. ve složení 2-3 členů představenstva. Podnět z OkÚ nebude zaevidován jako stížnost.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 002/00 Policie ČR x MUDr. K.

ČR OS ČLK Děčín rozhodla o odložení věci. Rozhodnutí rozesláno 24.5.00.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Petar  Novák – podáno dne 10.5.00. Licence pro obor ortopedie. Doložen atestační diplom ortopedie  /r.1995/  +  potvrzení zaměstnavatele o délce praxe. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení dne 15.5.00. (dle informace z OL bylo schváleno) 

MUDr. Antonín Zamykal ml. - Podáno dne 17.5.00. Licence pro obor chirurgie. Doložen atestační index se záznamem o složené atestaci (r. 1995). + potvrzení zaměstnavatele. Do Olomouce odesláno s doporučením k udělení 17.5.00. (V zápise ze zasedání představenstva komory uveden mezi neschválenými, došlo k omylu, bude opraveno.)

MUDr. Tomáš Milič - 7.6.00. Licence pro výkon funkce lektora lékařské praxe pro obor všeobecné lékařství. Potvrzení bývalého zaměstnavatele + atestační diplom - všeobecné lékařství I. st. z r. 1984 doloženo.

MUDr. Martin Richter - podáno 7. 6. - Licence pro obor interní lékařství. Doloženo potvrzení zaměstnavatele a atestační diplom interní lékařství I. st. z r. 1995

Představenstvo doporučuje všechny uvedené žádosti k udělení.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. Františka Finkousová - nepracující důchodce. Dne 22.5.00 zaslána žádost o sdělení, zda a kolik má doplatit členský příspěvek na rok 2000 (podepsáno čestné prohlášení, že nepracuje), protože v květnu vypomáhala v ordinaci MUDr. Jakubcové - 5 pracovních dnů.

Revizní komise doporučuje představenstvu prominout doplatek, protože se jednalo o mimořádný a ojedinělý zástup. V případě, že by v tomto roce došlo k dalšímu zastupování, pak by bylo vhodné rozhodnout o doplatku - jako byl vyměřen částečně pracujícím důchodcům. Představenstvo souhlasí s návrhem RK. Dopis MUDr. Finkousové - předseda

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

MUDr. Radka Jančová - podáno 23.5.00. Jedná se o ordinaci v Jiříkově, Dvořákova 907. Přiložen kladný hygienický posudek a vyjádření MUDr. Novotného, že ordinace splňuje požadavky vyhlášky pro provozování oboru pediatrie.

Představenstvo schválilo vydání kladného vyjádření.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

MUDr. Ilona Nyklová - dne 31.5.00 přeregistrace z OSL Kolín. Pracuje v Lužické nemocnici na dětském odd.

Představenstvo bere na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

V průběhu měsíce května byly nahlášeny tyto akce:

32/00/017 Organoprotektivní účinky ACE - inhibitorů

Přednášející: as. MUDr. Aleš Linhart, Csc. + prim. MUDr. Zuvačová

Pořadatel: Spolek lékařů J.E.P. ve spolupráci s Nemocnicí Děčín

Akce se konala 24. 5. 2000 v hotelu Česká koruna v Děčíně od 15,30 hod.

32/00/018 Nespecifické střevní záněty

Přednášející: MUDr. Stehlík z Ústí nad Labem

Pořadatel: Interní odd. Lužické nemocnice - prim. MUDr. Vaňková

Akce se koná 1. 6. 2000 - restaurace U kostela v Rumburku od 18,30 hod.

32/00/019 Anemie

Přednášející: MUDr. Pavel Žák - Hematologická klinika FN Hradec Králové

Pořadatel: Interní odd. Lužické nemocnice - prim. MUDr. Vaňková

Akce se koná 15. 6. 2000 - restaurace Dýmník v Rumburku od 18,30 hod.

Představenstvo bere uvedené akce na vědomí.

Vzhledem ke změnám ve Stavovském předpisu č. 16 a celoživotním vzdělávání je nutno, aby již během 2. pololetí jsme si zvykli vyžadovat sdělení o pořádané akci kvůli zajištění garance a přiznání bodového ohodnocení prostřednictvím kanceláře OS ČLK vždy alespoň 30dní před jejím konáním.

MUDr. Sucharda učiní osobní dotaz u prezidenta ČLK v Praze 8.6.00, zda OS ČLK jsou způsobilé garantovat pořádání vzdělávacích akcí (v tomto ohledu není dosud jasno. V případě, že by tomu tak nebylo, nebyly by akce pořádané na okresech pravděpodobně vůbec započitatelné do celoživotního vzdělávání!!)

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Dne 11. 5. 00 - pokyn MZdr. ČR - Poskytování zdravotní péče cizincům
 • Dne 22. 5. 00 - na vědomí dopis MUDr. Augustina Špírka - ředitele odboru zdravotní péče „Některé poznatky vyplývající z jednání znaleckých komisí (příznaky dissekujícího aneurysmatu a následné ruptury aorty)“ .
 • Dne 31.5.00 - stanovisko OkÚ Děčín - doporučení uzavřít smlouvu s Nemocnicí Děčín, která byla vybrána při VŘ ze dne 24.5.00 - provozování AZZ - biochemická a hematologická laboratoř v České Kamenici (za OSL Děčín MUDr. Čermáková)

Centrum ČLK:

 • Prostřednictvím e-mailu uvědomil předseda některé členy představenstva o skutečnosti, že nebylo publikováno řádně schválené usnesení posledního mimořádného sjezdu Komory se žádostí o projednání na schůzi představenstva Komory a nápravu. Prostřednictvím MUDr Suchardy byla uvědoměna i Revizní komise Komory. Ani MUDr Plhoň ,který byl členem návrhové komise sjezdu a ani MUDr Sucharda, který byl předsedou mandátové komise sjezdu nevědí o tom, že by někdo zpochybnil validitu hlasování o usnesení. Neoficielně se MUDr Plhoň totiž dozvěděl od šéfredaktora časopisu Tempus medicorum, že prý usnesení nebylo schváleno pro již malý počet delegátů v sále.

Nicméně je jisté, že mandátová komise takový nález nevydala a ani nebyla o názor požádána. Usnesení zavazovalo představenstvo a prezidenta k pokračování v celokomorové diskusi o dosud neschválených stavovských předpisech a dále bralo na vědomí skutečnost, že Jihočeský region nedovolil žádného kolegu do Představenstva za odstoupivšího MUDr I. Vonkeho (všichni odevzdali nevyplněné lístky)

(V oficiálním zápisu ze sjezdu je uvedeno "hlasování o usnesení - pro 176 hlasů, proti 2" součet neuveden - "schváleno". Dr. Sucharda si není vědom, že by byly hlasy sčítány, pokud ano, bylo to zřetelně pod potřebný počet hlasů počítáno z počátečních počtů, ale počet přítomných delegátů při hlasování nikdo nezkoumal.

 • dne 20.5.00 doručena pozvánka na právní seminář - určeno právníkům externě spolupracujícím s ČLK
 • dne 29.5.00 doručen seznam nově přijatých členů do ČLK ke dni 25.5.00
 • dne 2.6.00 doručena pozvánka na schůzku předsedů spojenou se slavnostním otevřením nových prostor ČLK. Schůzka se koná 26.6.00 od 13,30 v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce. Zúčastní se MUDr. Plhoň.
 • Dne 2.6.00 doručena od prezidenta ČLK první verze pracovního materiálu jehož cílem je popsat ordinace jednotlivých oborů.Materiál se snaží sumarizovat informace o hustotě sítě jednotlivých oborů a o personálním, věcném a technickém vybavení spolu se seznamem obligatorních a fakultativních výkonů. Materiál vznikl na podkladě tabulky, kterou měli vyplnit předsedové oborových komisí ČLK. Materiál bude sloužit k několika účelům:

1.      bude informovat uchazeče o otevření praxe o nutném vybavení a o spektru výkonů

2.      bude užitečným podkladem ke kalkulaci nákladů jednotlivých ordinací

3.      nelze vyloučit, že bude sloužit ČLK, zdravotním pojišťovnám, státní správě jako podklad ke kontrolám úrovně vybavení ordinací.

Představenstvo je toho názoru, že dodržení termínu do 30.6.00 není možné. Doručený materiál byl zcela nedostatečně zpracován, některé obory nejsou zpracovány vůbec, některé jen částečně, jiné jsou naopak předimenzovány. Není možné se vyjadřovat k oborům, které nejsou v okresech zastoupeny. Celý materiál činí dojem velmi nedbalého zpracování, přitom dle průvodního dopisu jej měly vypracovat oborové komise při vědecké radě ČLK. Jedná se tedy vlastně o vypracování celého materiálu na úrovni okresů. Představenstvo zastává názor, že není možné takovými úkoly pověřovat Okresní sdružení, která pro to nemají personální ani hmotné prostředky.

Dopis pro MUDr. Ratha - MUDr. Ullrych.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Zasedání představenstva v prázdninových měsících bylo stanoveno dle dovolených na 2.8.2000. MUDr. Popelka a MUDr. Novotný zajistí vhodné místo v Rumburku.

Dne 8.6.00 od 14,00 hod proběhne v zasedací místnosti ředitelství Nemocnice Děčín výběrové řízení na obsazení místa primáře chirurgického odd. Za OS ČLK je k účasti předsedou pověřen prim. MUDr. Jiří Hruška.

Dne 2.6.00 doručen dopis MUDr. Jarmily Staňkové - odborný garant pro všeobecné lékařství, oznamující odstoupení z fce OG pro MUDr. Martina Richtera ke dni 1.8.2000. Představenstvo bere na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

- dopis p. Křížové

- MUDr. Finkousové

MUDr. Sucharda:

- informace ze schůzky RK ČLK:

- pojem délky praxe u školitele, primáře a bývalého garanta, stanovisko, kterou licenci pro potřeby pojišťovny za "garanta"

- oborové licence - lékaři sloužící pohotovosti v nemocnicích i na LSPP (určení doby do kdy a které funkce by měl lékař zastávat - chybí požadavky

- závazné stanovisko k LŘ Problém OG uvedených v registracích.

- problém garancí vzdělávacích akcí OS ČLK

- otevřít diskusi na naší web. stránce k otázce čl. příspěvků

MUDr. Ullrych + MUDr. Plhoň:

- pohovor s MUDr. M

- dopis MUDr. Rathovi - popsání ordinací jednotlivých oborů

MUDr. Novotný + MUDr. Popelka:

- zajištění místa konání srpnového zasedání /nahlásit do kanceláře/

(zpět na obsah)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Martin Ullrych, tajemník OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis(zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster