Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
Listopad 2000


10. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 1. listopadu 2000 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Herrmannová, Čapková, Kovtun, Čermáková, Hruška, Popelka, Cvachová, Flusek.

Omluveni MUDr.:

Čestná rada MUDr.:  Mikš, Dragounová.

Revizní komise MUDr.: Šebek, Matiášek

Delegát sjezdu MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
  - abdikace člena představenstva
  - volba místopředsedy okresního sdružení
  - XI. sjezd ČLK (legislativní)
  - příprava okresního shromáždění 2001
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda

 • problém garancí vzdělávacích akcí (dvouhodinové akce dříve evidované na OS ČLK) -
  MUDr. Sucharda zaslal písemný dotaz prezidentovi ČLK, zatím bez odpovědi ÚKOL TRVÁ
 • konání odborného semináře - „Právo ve zdravotnictví" – uveřejnění na webu - splněno
 • statistika www – ÚKOL TRVÁ
 • odkaz na http://decin.podlupou.cz - splněno

MUDr. Plhoň -

 • Napsat dopis přednostovi Okr. úřadu o lhůtách řešení stížností - splněno (v odpovědi ing. Benedikt sděluje, že rozhodl o postupu při řešení stížností na zdravotnictví následovně: „Všechny stížnosti na zdravotnictví došlé na Okresní úřad budou tam evidovány, a stížnosti na samostatně pracující lékaře postoupeny k řešení ČLK. Ostatní budou řešeny Okresním úřadem)
  MUDr Plhoň v odpovědi s názorem souhlasí až na jednu výjimku: ze zákona je ČLK povinna řešit stížnosti na všechny lékaře samostatně pracující i zaměstnance, státní i privátní. Proto byl Okresní úřad požádán o postoupení všech stížností na lékaře k řešení ČLK dle zákona č. 220/92 Sb., což nebrání v tom, aby se jimi Okresní úřad zabýval také.
 • Kasuistický seminář pro praktické lékaře a PLDD – případně zpracuje s MUDr Ullrychem po uskutečnění jednání se zúčastněnými lékaři. – připravuje se
 • Pozvat MUDr Janáka na jednání příštího představenstva do Rumburku k pohovoru (vlastní jednání s MUDr Janákem připraví revizní komise) – pozvánka na jednání odeslána 9.10.2000. Dne 19. 10. 2000 došel dopis vedení a.s. Velveta Varnsdorf, které žádá o možnost, aby se její zástupce ing. Miloš Pavlů mohl zúčastnit jednání s MUDr Janákem také.
  Bude pozván on a bude-li mít zájem tak i MUDr Olga Vodičková- odpověď na dopis i pozvání MUDr Vodičkové odesláno 23.10. 2000
 • Zpráva Představenstvu ČLK – ponechání domény – odesláno 16.10.2000
 • Dopis Ing. Charvátovi – odesláno 5.10.2000

+ představenstvo OSL -

 • zajištění propagace a publicity k odbornému semináři – Právo ve zdravotnictví., pozvánky- rozesláno na pohotovosti, polikliniky, členům vlastnícím e-mail /fax/, náměty k tématům na právní seminář, který se bude konat 15.11.2000 od 17,00 h. v Děčíně na OkÚ:

  TÉMA:
  1. Otázka řešení pohotovostních služeb
  2. Otázka reverzů – právní odpovědnost za dítě
  3. Otázka poskytování dokumentace a informací bez souhlasu pacienta – ohlašovací povinnost, přístup pacienta k dokumentaci
  4. Poskytování ekonomických informací 
  Představenstvo schválilo odměnu pro JUDr. Stolínovou ve výši 2000 Kč. Bude připravena smlouva - Dohoda o provedení práce.

MUDr. Ullrych -

 • nálezy /ORL +TRN/ od pacienta, který je v péči PL z B. - zorganizoval pohovor se všemi zúčastněnými lékaři, kteří se podíleli na léčení pacienta p. Holince. Pohovor se bude konat 2.12.2000 od 14 hod. na Poliklinice v Děčíně.

MUDr. Sellnerová

 • informace podavatelce stížnosti pí.H.+ pí. K. – odesláno 11.10.2000

MUDr Čermáková -

 • se zúčastnila 11.10.00 konání VŘ na PLDD pro obvod Jiříkov. (stanovisko přednosty OkÚ – oznámení pojišťovnám, že na 1. místě se umístila MUDr. Jančová)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Abdikace člena představenstva okresního sdružení a delegáta sjezdu

Dne 15.10.2000 oznámil písemně MUDr. Martin Novotný rezignaci na funkci člena představenstva OS ČLK Děčín a delegáta sjezdu ČLK. Jako důvod udává nesouhlas s politikou vedení ČLK a zejména se způsobem řízení posledního mimořádného sjezdu prezidentem Komory MUDr D. Rathem.
Náhradníky pro představenstvo byli za „Sever" MUDr Matiášek a MUDr Šebek, ale tím, že byli zvoleni a začali pracovat v Revizní komisi přestali být náhradníky do představenstva. Severní část okresu tudíž nemá zvoleného dalšího náhradníka do Představenstva. Po abdikaci MUDr. Novotného je v představenstvu tudíž nadále jen 10 členů včetně předsedy Pro činnost představenstva to není na překážku, i počet 10 členů představenstva odpovídá Zákonu i organizačnímu řádu.

Řešení :
Představenstvo rozhodlo, že v rámci Okresního shromáždění v lednu 2001 budou provedeny doplňovací volby pro severní část okresu do představenstva okresního sdružení. Doplňovací volby budou jednak do představenstva a v případě potřeby i na funkci delegáta (viz níže). Řádně zvoleným náhradníkem delegáta sjezdu za severní část okresu je MUDr. Eva Šrámková, která souhlasí s převzetím funkce delegáta sjezdu. 

(zpět na obsah)

Volba místopředsedy okresního sdružení

Novelizovaný Volební řád – SP č. 2, § 2 odst.1:
1) Orgány okresního sdružení a předseda okresního sdružení se volí přímou volbou. Místopředsedu okresního sdružení volí členové představenstva okresního sdružení ze svých řad.
Představenstvo volilo ze svých řad tajnou volbou místopředsedu okresního sdružení.
Navrhnut byl MUDr. Martin Ullrych.
Přítomným bylo rozdáno 10 volebních lístků, z toho vráceno 9 lístků vyjadřujících se "ano".

Místopředsedou OS ČLK Děčín byl zvolen MUDr. Martin Ullrych.

(zpět na obsah)

Legislativní XI. sjezd ČLK v Hradci Králové

Informace o novelizovaných Stavovských předpisech - Organizační řád, Volební řád, Jednací řád, Zásady evidence členství, Finanční řád a Disciplinární řád - podal MUDr. Plhoň a MUDr. Sucharda. Bylo upozorněno na platnost novelizovaných předpisů od 1.11.00, disciplinární řád od 1.1.2001. Počet delegátů na našem OS ČLK se od roku 2001 sníží ze 4 na 3.

Řešení:
Představenstvo se hlasováním rozhodlo pro to, že, jak z novely volebního řádu vyplývá, jedním z delegátů je povinně předseda představenstva. Zbývající dva mandáty budou rozděleny 1 pro jih a jeden pro severní část okresu. V případě, že by se do doby konání Okresního shromáždění v lednu 2001 vytvořila situace, že by bylo nutno provésti doplňovací volby delegáta, budou tyto provedeny na okresním shromáždění současně s doplňovací volbou člena představenstva. (viz výše)

( záleží na stanovisku MUDr Suchardy, zda hodlá býti dále kromě funkce v revizní komisi komory i delegátem sjezdu a na stanovisku MUDr Šrámkové, zda setrvá ve funkci delegáta sjezdu, kterou začala plnit po abdikaci MUDr Novotného.

V souvislosti se změnou v Organizačním řádu, kde nyní není zakotvena povinnost člena registrovat se v místě pracovního působení vzniká otázka, kdo bude hradit případné náklady, které mohou vzniknout vyřizováním správních úkonů na podkladě Zákona a Stavovských předpisů pro lékaře registrovaného mimo okres v souvislosti s jeho případnou činností v našem okrese, které místě přísluší našemu Okresnímu sdružení ČLK v Děčíně.
Na vedení Komory bude učiněn dotaz, kdo tyto náklady bude platit. Lékař, nebo okresní sdružení, kde je registrován? (Dr. Plhoň)

(zpět na obsah)

Příprava okresního shromáždění 2001

Na výzvu předsedy představenstva rozhodlo, že

OS se bude konat ve středu 24. 1. 2001 od 15,00 v malém sále na STŘELNICI v Děčíně (bývalý DESTA CLUB)

autobusová doprava pro členy ze severní části okresu bude zajištěna. Další podrobnosti budou řešeny na příštím zasedání.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Zprávu přednesl MUDr Šebek, pověřený MUDr. Sellnerovou. Podal informace ke stížnostem a zároveň k jednání s MUDr. Janákem.

Jednání s MUDr. Janákem

Jednání se na pozvání zúčastnila i MUDr. Vodičková a za VELVETU a.s. se zúčastnil Ing. Miloš Pavlů na vlastní žádost jako host..
Každý ze zúčastněných přednesl své stanovisko k dané záležitosti a bylo zodpovězeno na dotazy členů představenstva.MUDr Janák byl seznámen se situací, kdy ostatní praktičtí lékaři ve Varnsdorfu nelibě nesou dle nich okolnost, že je prováděna propagace podnikem Velveta a.s., směřující k změně praktického lékaře jejich zaměstnanců ve prospěch nového smluvního lékaře zajišťujícího závodní preventivní péči – MUDr Janáka. Při jednání MUDr Janák tvrdil, že situaci tak nevnímá, že nepovažuje své jednání za takové, které by k dané situaci vedlo a shodně s vedením Velvety a.s. poukazuje na skutečnost, že činnosti vedoucí k náboru pacientů jsou přímo ve vzájemné smlouvě zapovězeny. Většina diskutujících o této skutečnosti přesvědčena nebyla a poukazovali na různé momenty a akce zpochybňující tvrzení Velvety i MUDr Janáka, že v daném bodě je jejich vzájemná smlouva plněna a že o této skutečnosti zřejmě MUDr Janák ví. Zástupce Velvety byl poučen o nepřípustnosti reklamy při provozování lékařské praxe.
Dle názoru MUDr. Fluska by bylo zřejmě vhodné, aby zaměstnanci dostali úplné a správné informace na vývěskách s vysvětlením rozdílu mezi smluvní preventivní závodní péče a léčebnou činností praktického lékaře, aby nemohl vzniknout dojem automatické povinnosti při vstupu do Velvety přeregistrovat se k MUDr Janákovi. Na dobrovolné bazi tomu samozřejmě nikdo bránit nemůže a nechce.
MUDr Janák se cítí poškozen okolností, že se OS ČLK otázkou zabývá a označil ji za neoprávněné obviňování jeho osoby. MUDr Plhoň citací dopisů demonstroval, že nešlo o obvinění, ale informativní schůzku, která by nejasnosti vyřešila. 

Představenstvo konstatovalo, že tato informativní schůzka splnila svůj účel a věří, že jak MUDr. Janák, tak Velveta budou dodržovat vzájemnou smlouvu, což by sporné otázky řešilo 

Ev. č. 005/00 pí. Y. H. x Nemocnice Děčín, odd. gyn.-por.

Stížnost na nesprávný postup při komplikovaném porodu. Sdělení urologa o zdravotním stavu pacientky bylo RK doručeno 4.10.2000. Stížnost byla 31.10.2000 předána ČR s návrhem na zahájení DŘ s MUDr. S.

Ev. č. 008/00 pí. J. K. x MUDr. B.

Stížnost se týká možného zanedbání péče. Stížnost byla předána ČR 31.10.2000 s návrhem na zahájení DŘ.

Ev. č. 009/00 pan J. J. x MUDr. S.

Stížnost na profesní výkon lékaře v Nemocnici Děčín. RK obdržela vyjádření prim. oddělení 26.10.2000. MUDr. Lešanovská pověřena předsedkyní RK k předběžnému šetření.

Ev. č. 011/00 pan Z. U. x MUDr. S.

Nová stížnost, postoupeno k přímému vyřízení z OkÚ dne 25.10.00.
Ve stížnosti je popisováno ošetření manželky p. U. při výkonu služby LSPP MUDr. S. a Rychlou záchrannou službou. Předběžným šetřením pověřen MUDr. Matiášek. ( předáno na jednání)

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

MUDr. Mikš vyjádřil své znepokojení nad zněním DŘ, platného od 1.1.2001. Není v silách ČR vždy dodržet lhůty a termíny. Zarážející je i možnosti udělení pokuty okresnímu sdružení. Dodržování tohoto DŘ bude zcela jistě vyžadovat znalosti právníka. (Stížnosti přijaté do kanceláře, než budou v Praze zaevidovány, se mohou na okres dostat i s měsíčním zpožděním)

Ev. č. 005/00 pí. Y. H. x Nemocnice Děčín, odd. gyn.-por.

Stížnost na nesprávný postup při komplikovaném porodu. ČR převzala stížnost od RK 31.10.2000.

Ev. č. 006/00 pí. J. H. x Lužická nemocnice interní odd. + RZP

Dne 21.9.2000 předáno ČR s návrhem na odložení. ČR potvrdila návrh RK. Rozhodnutí o odložení věci zpracovala MUDr. Vítová. Rozhodnutí o odložení věci rozesláno 16.10.2000.

Ev. č. 008/00 pí. J. K. x MUDr. B.

Stížnost se týká možného zanedbání péče. Stížnost byla převzala od RK dne 31.10.2000

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Eva F a i f e r o v á – podáno dne 9.10. 00. Licence pro výkon fce ved. lékaře - primáře pro obor neurologie. Doložen atestační diplom + potvrzení zaměstnavatelů o délce praxe. Kvalifikační předpoklady i délka praxe jsou splněny. 

Do Olomouce odesláno po dodání potvrzení bývalého zaměstnavatele s doporučením k udělení 16.10.00.

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

Z minulého zápisu:
MUDr. Petra K m í n k o v á – ordinace PL pro dospělé – Benešov n. Ploučnicí, Komenského 462. Kladné vyjádření hygienika doloženo. MUDr. Čapková prověřila ordinaci 12.10.00 a doporučila vydání vyjádření.

Kladné vyjádření k PVaMv vydáno dne 16.10.00

Žádost o přeregistraci na jiné OSL:

Dne 31.10.2000 z důvodu změny bydliště a pracoviště byla na žádost MUDr. Zdeňka Jirky provedena přeregistrace na OS ČLK Česká Lípa. (současný zaměstnavatel OSSZ Č. Lípa)
Představenstvo bere na vědomí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/00/026 Zdravotní péče o seniory

Téma a přednášející:
1) Péče o seniory ve Varnsdorfu a výběžku, organizace domovů důchodců, terénní služba - MUDr. Jan Škoda
2) Terénní služba Varnsdorf, Rumburk
3) Širší pohled na zdravotní péči v ČR, její možnosti a perspektivy - prim. MUDr. Iva Holmerová - Gerocentrum Praha - Kobylisy
4) Nemocnice Ebersbach - postavení a působnost nemocnice
5) Herr Scholze - Arbeiter - Samariter - Bund
Pořadatel - Sdružení praktických lékařů Děčín (MUDr. Vodičková) + Nemocnice Varnsdorf (MUDr. Jára)
Akce se koná 8.11.2000 v Restauraci Maxim ve Varnsdorfu od 15,00 hodin

32/00/027 Pediatrický seminář

1)  Kojenecká a dětská výživa v prvním roce dítěte
     Andrea Babáková, H.J. Heinz CR/SR, a.s..
2)  Duomox, Locoid, Lipobase
     Dr. Martina Harciníková, Yamanouchi Europe B.V.
3)  ATB - terapie respiračních infekcí a rezistence na ATB
     Dr. Z. Bohunová, mikrobiologie Liberec

Pořadatel: MUDr. Martin Novotný, DO Lužická nemocnice Rumburk

Akce se koná 10.10. 2000 od 17,00 hod. v restauraci Dymník.

32/00/028 Mozkové příhody

Přednášející: MUDr. Ondečková Iva, MUDr. Lančová Marta, MUDr. Háková Helena

Pořadatel: Nemocnice Děčín

Datum konání : 19. 10. 2000 - jídelna Nemocnice Děčín od 14,00 hodin

32/00/029 1) Rizika koronárních onemocnění, 2) Betalaktamová antibiotika v ambulantní praxi

Přednášející:
1) MUDr. Josef Tošovský (Diabetologická mabulance Varnsdorf - Šluknov)
2) MUDr. Jiří Lazar (MN Ústí nad Labem)

Pořadatel - SPL - MUDr. Olga Vodičková

Akce se koná dne 16.11.2000 od 18,30 hod. v Restauraci Maxim ve Varnsdorfu

32/00/030 Nádory zažívacího traktu - kolorektální rakovina

Přednášející: MUDr. J. Stehlík - Masarykova Nemocnice Ústí n. L.

Pořadatel: Interní odd. Lužické nemocnice - prim. MUDr. A. Vaňková

Akce se koná: 1. 11. 2000 od 18,00 hodin v Rumburku - restaurace "U MONTYHO"

32/00/031 Dráždivý trakčník

Přednášející: MUDr. K. Mareš - Masarykova nemocnice Ústí n. L.

Pořadatel: Interní odd. Lužické nemocnice - prim. MUDr. A. Vaňková

Akce se koná: 21.11. 2000 od 18,30 hodin v Rumburku - restaurace "U MONTYHO"

32/00/032 Seminář - otázky práva v současné medicíně

Přednášející: JUDr. Jitka Stolínová

Pořadatel: OS ČLK Děčín

Akce se koná: 15. 11. 2000 od 17,00 hodin na Okresním úřadu v Děčíně

32/00/033 1) Krystalické arthropatie – dna, 2) Nitráty – nové trendy

Přednášející: 1) MUDr. Roman Záhora-revmatolog Litoměřice, 2) MUDr. Petr Vondráček-kardiolog Rumburk

Pořadatel Lužická nemocnice – interní odd. prim. MUDr. A. Vaňková

Akce se koná 9.11.2000 od 18,30 hodin – Restaurace Dýmník v Rumburku

32/00/034 Rýma - stále aktuální problém v terapii (celoroční a alergická rýma)

Přednášející: prim. MUDr. Podhola – Mladá Boleslav

Pořadatel: OS ČLK Děčín

Akce se koná 6.11.2000 od 18,00 hod. – Restaurace Slavia v Děčíně

32/00/035 Aktuality v pneumologii

Přednášející: MUDr.Viktor Jenšovský

Pořadatel: Sdružení praktických lékařů - MUDr. Zbyněk Goldammer

Akce se koná: 7. 12. 2000 od 17,00 - Hotel Koruna

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Informace SÚKL – opatřeních při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv – září 2000

 • Dne 26.10.2000 - výzva – mechanismus k zajištění optimalizace funkcí primářů v nemocnicích. Primáři musí být špičkoví odborníci, přiměřeně dobře zaplacení, vybavení dostatečnou autoritou a pravomocí a jmenovaní na určitou dobu – nejlépe 5 let (zajištění odvolatelnosti).

(zpět na obsah)

Centrum ČLK:

 • Dne 5.10.2000 doručen dopis předsedy RK MUDr. Merhauta – žádost o aktualizování souhrnu stížnostních kauz, které jsou vedeny jako kauzy A (tj. ty, které byly nebo jsou řízeny soudní cestou a jejichž řízení je na půdě ČLK přerušeno ve smyslu předpisu S 4 DŘ + doplnění centrálního registru kauz. Oznámeno do Prahy, že takové stížnosti nejsou v okrese evidovány. Doplnění centrálního registru bylo zasláno 27.9.2000

 • Zápis představenstva 6. 10.2000 - Praha

 • Právní stanovisko k otázce § 2 LŘ a Závazného stanoviska ČLK č. 1/2000 (vypracoval JUDr. Mach) – obě normy nejsou ve vzájemném rozporu

 • Seznam přijatých členů ke dni 15.9.2000 (Děčín -MUDr. I. Pokorná + MUDr. T. Rosůlková)

 • Oznámení o akcích pořádaných Komorou - Listopad:

  • 3. 11. 2000 představenstvo ČLK – ALDIS HK

  • 4.11. – 5.11. 2000 XII. Sjezd ČLK - ALDIS HK

  • 22. 11. 2000 schůzka RK ČLK a zástupců RK OS ČLK -13.30 hod Lékařská 2, Praha 5 - k účasti pověřen MUDr. Šebek

  • 24. 11. 2000 schůzka admin.pracovníků 11.00 hod. Lékařská 2, Praha 5

  • 29. 11. 2000 schůzka ČR ČLK se zástupci ČR OS ČLK 13.30 hod Lékařská 2, Praha 5

 • Oznámení o akcích pořádaných Komorou - Prosinec:

  • 13. 12.2000 20 hod Strahovský klášter Vánoční koncert

 • XII. SJEZD ČLK 4.-5.11.2000:

  • Předloženy okruhy témat, která se budou projednávat na XII. sjezdu ČLK.

 • Žádosti o garance schválené 6.10.00

 • Speciální podmínky pro vydání funkční licence v oboru gastroenterologických metod

 • Dne 19.10.2000 byl odeslán předsedou dopis prezidentovi ČLK s žádosti o poskytnutí informací ke kauze gyn. Rumburk z Vědecké rady ČLK a o výsledcích šetření vyšetřovací komise. Prezident byl upozorněn na hrozící promlčitelnost kauzy a požádán o právní stanovisko. Dle sdělení MUDr. Ratha ze dne 25.10.00, probíhá nyní vyhledávání vhodných znalců.

(zpět na obsah)

Další korespondence :

 • Dne 17.10.00 doručen dopis ředitele OP VZP Děčín s žádostí o posouzení inzerátu MUDr. Piláta v „Průvodci občana a podnikatele" vydaným Městem Děčín, zda prezentací uvedeného lékaře nedošlo k porušení Stavovských předpisů ČLK. – bude odpovězeno podle názoru představenstva.
  MUDr. Ullrych odpoví OP VZP, že představenstvo neshledalo provinění MUDr. Piláta v uveřejnění inzerátu, protože inzerát je na PROTETIKA VOKÁL. (odesláno 8.11.00)

 • Dne 25.10.00 doručen dotaz MUDr. Minicha – byl vyzván pojišťovnami k oznámení počtu složených atestací. /Odpověď MUDr. Plhoně 27.10.00/

 • Dne 26.10.00 doručen dopis MUDr. Oldřicha Lukeše – oznámení o zrušení privátní praxe v Benešově ze zdravotních důvodů.

 • Na vědomí dopis MUDr. Rybové z Chocně-podnět k jednání v RK o nelegálních nemocničních ambulancích. Na příštím jednání bude MUDr. Sucharda o této záležitosti informovat

 • Dopis MUDr. Bačové oznamující nástup po MD. MUDr. Dragounová bude informovat MUDr. Bačovou o možnosti podání žádosti o úlevu v placení čl. příspěvku. (Totéž se týká i MUDr. Kmínkové Petry, tu bude informovat MUDr. Čermáková)

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Dle zjištění představenstva došlo k podstatným změnám v personálním vybavení většiny pracovišť Lužické nemocnice, kterou vedení 1. Zdravotní a.s. nenahlásilo. Jde zejména o situaci na dětském lůžkovém odd. Odchodem MUDr. Novotného z funkce zde došlo k výrazné změně personálního vybavení.
Dle usnesení představenstva OS ČLK zašle předseda MUDr. Kubrovi dopis s upozorněním na nutnost řešení situace v co nejkratší době a povinnost oznámit změny v personálním vybavení. Tento dopis bude korespondenčně či telefonicky, faxem či E-mailem před odesláním odsouhlasen členy představenstva.
Nedostatek kvalifikovaných lékařů a odchod středního zdravotního personálu dle názoru představenstva ohrožuje činnost Lužické nemocnice, zejména oddělení dětského i porodnice, kde. nepřítomnost lékaře – pediatra s II. Atestací nebo s nadstavbovou atestací z neonatologie ohrožuje provádění porodů.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • dopis na centrální Komoru – finanční náklady u člena, který je registrován v jiném OS

 • dopis 1. Zdravotní – odesláno 2.11.2000 

MUDr. Sucharda:

 • problém garancí vzdělávacích akcí (dvouhodinové akce dříve evidované na OS ČLK) - MUDr. Sucharda zaslal písemný dotaz prezidentovi ČLK, zatím bez odpovědi ÚKOL TRVÁ

 • statistika www – ÚKOL TRVÁ

 • podnět Dr. Rybové 

MUDr. Ullrych:

 • odpověď na OP VZP Děčín – inzerce MUDr. Piláta odesláno 8.11.2000

MUDr. Dragounová:

 • informace MUDr. Bačové – platba členského příspěvku

MUDr. Čermáková:

 • informace MUDr. P. Kmínkové – platba členského příspěvku

Revizní komise:

 • DOŘEŠENÍ STÍŽNOSTI Ev. č. 32/00/009

 • NOVÁ STÍŽNOST Ev. č. 32/00/011

Čestná rada:

 • Ev. č. 32/00/005

 • Ev. č. 32/00/008 viz výše 

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster