Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
říjen 2000


9. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 4. 10. 2000 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Čapková, Kovtun, Popelka, Novotný, Flusek, Ullrych

Omluveni MUDr.: Herrmannová, Hruška, Čermáková

Neomluveni MUDr.: Cvachová

Čestná rada MUDr.: Mikš, Vítová, Lazarová, Dragounová, Tošovský

Revizní komise MUDr.: Sellnerová

Delegát sjezdu MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS - POSTOJ K PŘÍPADU MOŽNÉHO POŠKOZENÍ PACIENTEK NA GYN. ODDĚLENÍ LUŽICKÉ NEMOCNICE V RUMBURKU
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda -

 • informace o termínu konání odborného semináře "Právo ve zdravotnictví" – datum předběžně stanoveno na 15. listopadu 2000, JUDr. Stolínová souhlasila s podmínkou zajištění dopravy do Děčína a zpět. Bude oznámeno okolním okresním sdružením a na webu - kolegy vyzveme k navrhování témat.
 • žádost Svazu pacientů ČR o uveřejnění odkazu na www.pacienti.cz – bylo uveřejněno

MUDr. Plhoň -

 • dopis MUDr. Járovi - (atestace v oboru FBLR) - na přání MUDr. Járy nebyla žádost po konzultaci do Olomouce zaslána. Kompletní žádost vrácena MUDr. Járovi
 • dopis do Děčínského deníku - uveřejnění omluvy MUDr. Matiáškovi - odeslán, ale dosud čekáme na odpověď redakce. (Článek vyšel v sobotu 7. 10. 2000)
 • účast na výběrovém řízení na AZZ kardiologie Rumburk: VŘ se konalo 20.9.20000 - zúčastnil se MUDr. Plhoň (Výběrová komise doporučila jediného kandidáta MUDr. Petra Vondráčka)
 • odvoz MUDr Mikše na schůzi grémia čestné rady komory a předsedů Čestných rad do Prahy svým vozidlem 14.9.2000 - splněno.
 • předal materiály od pacienta s tumorem hrtanu MUDr. Ullrychovi, který připraví k tomuto případu nejprve panel odborníků (alergolog, internista,lékař TRN, ORL a PL), následně pak bude náplní prvního kazuistického semináře. [Tyto edukační, pokud možno mezioborové semináře by mělo okresní sdružení pořádat v mimopracovní době, budou hodnoceny 2 body. Materiály zajímavých případů budeme anonymně zveřejňovat i na www stránkách.]
 • zaslal ještě poslední připomínky našeho OS ke Stavovským předpisům pro mimořádný legislativní sjezd Komory dne 8.10. 2000 v Praze do kanceláře Komory. (splněno 11.9.2000)

MUDr. Čermáková -

 • zúčastní se konání VŘ na PRLDD pro obvod Jiříkov (přihlášky do 25.9.00, termín stanoven na 11. 10. 2000).

MUDr. Mikš -

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Případ poškození žen v nemocnici Rumburk

Dne 2. 10.2000 došel okresnímu sdružení dopis pana Ch., manžela jedné z poškozených pacientek. Je to první (!) oficiální podnět pro naše sdružení, abychom se kauzou zabývali. Předseda OS MUDr. Plhoň pisateli odpověděl, že v současné době na žádost vedení Lužické nemocnice v Rumburku (resp. jejího zřizovatele, 1. Zdravotní Rumburk a.s.) se záležitostí zabývá znalecká komise Vědecké rady ČLK. Pokud bude výsledkem práce komise zjištění, že někdo z lékařů Lužické nemocnice v Rumburku se dopustil pochybení, bude zahájeno řádné disciplinární řízení.

Současně se představenstvo okresního sdružení zabývalo rozsáhlou mediální odezvou na sdělení vyšetřovatele Policie o vznesení obvinění proti primářce gynekologického oddělení Lužické nemocnice v Rumburku. Zpráva s uvedením plného jména byla zveřejněna 3. 10. 2000. Představenstvo konstatovalo, že se ani zdaleka nejedná o podložené či prokázané obvinění, jeho dopad na obviněnou lékařku i na celé zařízení je však velmi negativní. Vydalo proto Prohlášení představenstva k této problematice, které předalo sdělovacím prostředkům.

Dotazem na právním oddělení ČLK bylo potvrzeno, že zveřejnění informace o vznesení obvinění s plným jménem není protizákonné, i když u jiných profesí nebývá tak oblíbené. Představenstvo pověřilo předsedu okresního sdružení, aby konzultoval s právníkem, zda taková informace nemůže být považována za "šíření poplašné zprávy" (o kvalitě zdravotnické péče v regionu). V případě kladné odpovědi představenstvo podnikne právní kroky na ochranu svých členů.

Současně představenstvo rozhodlo o zveřejnění publikovatelných informací o celém případu (chronologie, anonymně některé nálezy) na našich stránkách - připraví MUDr. Plhoň a Sucharda.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 005/00 pí. Y. H. x Nemocnice Děčín odd. gyn.-por.

Stížnost na nesprávný postup při komplikovaném porodu. Vyjádření urologa (kontaktován primář urologického. odd. MN v ÚL) došlo v den zasedání, věc nyní zpracovává RK. Ještě se zvažuje vyžádání posudku Vědecké rady.

Ev. č. 006/00 pí. J. H. x Lužická nemocnice interní odd. + RZP

Stížnost byla podána cestou OkÚ – RZ 10.7.2000. Obsahem je nedostatečná komunikace lékařů interního odd. s rodinou pana S. a nezajištění posádky sanity při převozu. Dne 21.9.2000 předáno ČR s návrhem na odložení.

Ev. č. 008/00 pí. J. K. x MUDr. B.

Podáno dne 19.7.2000 cestou OkÚ RZ. Stížnost se týká zanedbání péče. Pro nedostatečnou péči je pacientka v onkologické péči. Po zodpovězení doplňujících otázek k odbornému posudku bude v nejbližší době RK zpracováno.

Ev. č. 009/00 p. J. J. x MUDr. S.

Předáno 17.8.00 z centrální RK k vyřízení. Stížnost na profesní výkon lékaře ORL v Nemocnici Děčín. RK stále čeká na vyjádření prim. ORL odd.

 

Revizní komise na svém zasedání dne 14. 9. 2000 vyjádřila svou nespokojenost nad urgencemi urychleného projednávání stížností z okresního úřadu. Dosud v žádném případě nebyla překročena lhůta Disciplinárního řádu (6 měsíců). Je zcela přehlíženo, že výkon revizní komise a čestné rady je vykonáván ve volném čase lékařů. Dokazování provinění je většinou velmi zdlouhavé - pro dokonalé prošetření je nutno v řadě případů vyžadovat odborné znalecké posudky.

Informaci na OkÚ předá předseda MUDr. Plhoň.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 006/00 pí. J. H. x Lužická nemocnice

Podáno 7.7.2000. Dne 21. 9. 2000 předala RK s návrhem na odložení. ČR návrh potvrdila, rozhodnutí zpracuje dr. Vítová.

Ev. č. 007/00 pí. S. Z. x MUDr. M.

Podáno 10.7.2000 přes centrální Komoru. Nekonkrétní stížnost – uvedení napadení nemocným sousedem a žádost o prošetření způsobilosti MUDr. M. k výkonu lékařské praxe. RK předala ČR s návrhem na odložení - zjistilo se mimo jakoukoliv pochybnost, že MUDr. M. nikdy uvedeného souseda stěžovatelky neléčil (jedná se o toxikomana, který odmítá jakoukoliv léčbu).

Ev. č. 010/00 manželé U. x MUDr.G.

Předáno 10.8.2000 z RZ OkÚ Děčín k přímému vyřízení. Stížnost na postup lékařky při předávání dokumentace. Předáno ČR s návrhem na odložení. ČR potvrdila návrh RK. Rozhodnutí rozesláno 11.9.2000

Předseda Čestné rady MUDr Mikš se zúčastnil 14. září 2000 v Praze volby Rytíře lékařského stavu pro rok 2000. Při žalostně nízké účasti 16 (!!!) předsedů okresních čestných rad byla provedena volba "Rytíře českého lékařského stavu za rok 2000", kterým byl zvolen prof. MUDr. Mařatka.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Vladimír Š ť a s t n ý – podáno dne 11.9.2000. Licence pro výkon fce VL-primáře pro obor FBLR. Doložen atestační diplom + potvrzení zaměstnavatele o délce praxe. Kvalifikační předpoklady i délka praxe jsou splněny, proto

Bylo dne 11.9.2000 odesláno do Olomouce s doporučením k udělení.

MUDr. Judita J a n s o v á – podáno dne 11.9.2000. Žádost o udělení výjimky z licenčního řádu - licence pro výkon samostatné lékařské praxe pro obor psychiatrie. Doloženo zdůvodnění podání žádosti + potvrzení současného i bývalého zaměstnavatele. V současné době pracuje v MN Ústí n. L. jako vedoucí lékařka detoxifikační jednotky. V našem okrese je členkou komise pro toxikomanii. Ke dni podání žádosti ji chybí do délky praxe 51 dnů. Délku praxe bude splňovat ke 2. 11. 2000

(Při odesílání žádosti bylo přepočítáním délky praxe zjištěno, že tato činila již 5 let a 368 dní (tedy více než 6 let) a proto žádost byla odeslána jako žádost o řádnou licenci.)

MUDr. Stanislav B a r e š – podáno dne 20.9.2000. Licence pro výkon funkce VL - primáře pro obor ARO. Doložen atestační diplom + potvrzení zaměstnavatele o délce praxe. Kvalifikační předpoklady i délka praxe jsou splněny.

Doporučené žádosti odeslány 21.9.2000 do Olomouce.

Žádost o přijetí za člena ČLK:

MUDr. Irena P o k o r n á – podáno dne 8. 9. 2000 společně s ověřenou kopii promočního diplomu. Promoce 2.8.2000. Pracoviště interní odd. Lužická nemocnice. Registrační poplatek uhrazen.

Představenstvo doporučuje ke přijetí.

Žádost o vydání vyjádření k přístrojovému, věcnému a personálnímu vybavení NZZ:

MUDr. Petr V o n d r á č e k  – změna místa provozování interní a kardiologické ambulance. Adresa: Komenského 1173, Rumburk. Prostory navštívil MUDr. Hruška a doporučil vydání kladného vyjádření.

Kladné vyjádření vydáno 21.9.2000.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

V průběhu měsíce září byly nahlášeny tyto akce:

32/00/021 Krvácení v těhotenství

Přednášející: MUDr. Závěrka

Pořadatel: Nemocnice Děčín

Akce se koná 21. 9. 2000 v jídelně Nemocnice Děčín od 14,00 hod.

32/00/022 Pediatrický seminář

 1. Chromozomální mikroděložní syndrom
 2. Lymfadenopatie u dětí
 3. Dětská duše

Přednášející:

 1. MUDr. Skořepová
 2. MUDr. Šmídová
 3. MUDr. Širlová

Pořadatel: Nemocnice Děčín

Akce se koná 16.11. 2000 v jídelně Nemocnice Děčín od 14,00 hod.

32/00/023 Nitráty - co o nich víme

Přednášející: MUDr. František Kulič - MN Ústí nad Labem - interní odd.

Pořadatel: Sdružení PL Děčín - MUDr. Goldammer

Akce se koná 3.10. 2000 od 17,00 hod. v restauraci Malevil v Heřmanicích v Lužických horách. Host večera - firma Schwartz Pharma

32/00/024 Funkční poruchy trávícího traktu

Přednášející: MUDr. Jan Hulec

Pořadatel: SPL - MUDr. Vodičková

Akce se koná 27. 9. 2000 od 18,30 hod. v restauraci Modrá hvězda ve Varnsdorfu.

32/00/025 Léčba bolesti

Přednášející: MUDr. Dana Vondráčková.

Pořadatel: SPL - MUDr. Vodičková

Akce se koná 26.10. 2000 od 18,30 hod. v restauraci Maxim ve Varnsdorfu.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Poznámky k vládnímu návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Informace SÚKL - opatřeních při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv - srpen 2000
 • Doporučení pro lékaře, aby si objednali Sborník přednášek a norem "Atomový zákon a jeho realizace v praxi". Bude uveřejněno na www.
 • Na vědomí bylo zasláno vyjádření k problematice Záchranné služby ČR v souvislosti s probíhajícími transformacemi

Centrum ČLK:

 • Dne 15.9.2000 doručen dopis z Vědecké rady - oznámení o konání přezkoušení MUDr. Richtera - žádost o vyslání zástupce ČLK. Předsedou byla k účasti pověřena MUDr. Čermáková (přezkoušení bylo 19. 9.2000)
 • Zápis bloku RK ze dne 15. - 16. 9.2000 (bylo vydáno nové Závazné stanovisko k nově zavedené funkci lektora - definice pojmu a jeho oprávnění podle předpisu S 11. Dále bylo stanoveno, jak budou Závazné předpisy číslovány).
 • Dne 25. 9. 2000 byl z centrální kanceláře komory doručen požadavek na doplnění údajů (rodného čísla a stupně atestace) k seznamu lékařů našeho okresu, na které byla podána stížnost od roku 1992. Odpověď odeslána 27. 9. 2000 - seznam vyřešených stížností, u oprávněných i stupeň atestace.
 • Dne 26. 9. 2000 doručena informace o připojování na internet po převzetí firmy Cesnet firmou Contactel. Doporučuje se vypovědět smlouvy a připojovat se zdarma přes službu Internet Raz-Dva, případně přes Volny. Naše okresní sdružení zůstává připojeno přes firmu SeverNET-Xion.
 • Byly doručeny zápisy z jednání centrálních orgánů ČLK:
  • zápis z jednání představenstva v Mikulově 15. a 16. 9. 2000,
  • seznam udělených licencí (z našich členů schválena funkční licence MUDr. Rejholce, oborové licence MUDr. Šťastného a primářské licence MUDr. Zuvačové, Rejholce a Veselého),
  • schválené žádosti o garance odborným akcím,
  • seznam lékařů, přijatých do ČLK (z Děčína MUDr. Rosůlková a MUDr. Pokorná),

Další korespondence :

 • Svaz pacientů zaslal dne 22.9.2000 tiskovou zprávu k nedohodě v Dohadovacím řízení k seznamu výkonů s bodovými hodnotami ze dne 15.9.2000
 • Dopis z UK Praha - Děkan 1. LF - doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.: Dopis byl adresován na všechna OS ČLK. Reakce na uveřejnění vyjádření MUDr. Ratha v srpnovém čísle časopisu TEMPUS MEDICORUM, týkající se bývalé vedoucí pracovnice oddělení vzdělávání ČLK MUDr. Kurzové a postgraduálního vzdělávání. Odesilatel se ohrazuje proti některým údajům v článku.

  Představenstvo bere na vědomí.

 • Dopisem oznámila MUDr. Finkousová (které bylo jako nepracující důchodkyni schváleno snížení členských příspěvků na 300.- Kč), že byla na dalším krátkodobém zástupu. Představenstvo rozhodlo o doplacení do částky 600.- Kč (úleva pro nepravidelně pracující lékaře).

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

Internet

 • Telefonicky jsme byli požádáni z kanceláře prezidenta ČLK z Prahy o přenechání naší domény www.clk.cz centrální komoře. Žadatelem byl nějaký inženýr starající se o internetovou prezentaci ČLK. Předseda OS ho vyzval k odeslání písemné žádosti, ta došla od tajemníka kanceláře MUDr. Nováčka. Představenstvo se po obsáhlé diskusi jednohlasně rozhodlo nepřevést naši doménu a naopak ji využít pro presentaci okresů (znovu nabídnout i jiným okresním sdružením) a názorů jednotlivých návštěvníků stránek.

 • Paní Kateřina Mahdalová nás informovala o novém internetovém deníku "Děčín pod lupou" na stránkách www.decin.podlupou.cz a požádala o spolupráci a uveřejnění odkazu na našem webu - zařídí MUDr. Sucharda.

 • MUDr. Sucharda upozornil na veřejně přístupný seminář Společnosti medicínského práva, který se koná dne 9. listopadu 2000 v Praze v Lékařském domě (Sokolská 34, u stanice metra C "Náměstí I. P. Pavlova") od 9 hodin - bližší informace si vyžádejte zde.

 • Představenstvo se zabývalo také otázkou nutnosti přeregistrace do místně příslušného okresního sdružení podle místa pracoviště u členky děčínského okresního sdružení MUDr. Judity Jansové. Ta sice nepracuje v našem okrese, ale zvolila si naše okresní sdružení a odmítla přeregistraci. Uzavřeno tak, že

  • stavovské předpisy neumožňují přeregistraci proti vůli člena, a
  • nově přijaté předpisy již jsou v otázkách místní příslušnosti benevolentnější.

Situace ve Velvetě Varnsdorf - informace MUDr. Vodičkové

V minulém zápise bylo uvedeno:

"Přestupy pacientů k jinému lékaři na základě zaslaného letáku jsou pro dotyčné lékaře jistě nepříjemné, ale Komora v tomto případě nemůže zasáhnout. Představenstvo bere informační leták Velvety na vědomí."

Věcí se však zabývala revizní komise okresního sdružení, a došla k závěru, že je nepravděpodobné, aby se evidentní ovlivňování zaměstnanců dělo bez vědomí MUDr. Janáka. Protože se však zatím proti těmto praktikám neohradil, považuje představenstvo za vhodné pozvat MUDr. Janáka na příští zasedání a projednat s ním celou záležitost.

Svaz pacientů

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • zajistit propagaci a publicitu odbornému semináři "Právo ve zdravotnictví" - pozvánky, organizační zajištění,
 • zaslat dopis přednostovi OkÚ Děčín o lhůtách řešení stížností lékařskou komorou,
 • spoluprácovat na kazuistickém semináři pro lékaře (případně ve spolupráci s prim. MUDr. Veselým),
 • pozvat MUDr. Janáka na příští zasedání představenstva do Rumburku k pohovoru (připraví revizní komise),
 • zaslat odpověd představenstvu ČLK - odmítnutí přenechání internetové domény,
 • napsat dopis panu Ing. Ch. o řešení jeho podnětu (nejedná se o stížnost).

MUDr. Sucharda:

 • dořeší problém garancí vzdělávacích akcí (dvouhodinové akce dříve evidované na OS ČLK),
 • zveřejní pozvánky na odborný seminář "Právo ve zdravotnictví"
 • na webu,

 • zveřejnit odkazu na "Děčín pod lupou" na webu,
 • zajistit na příští zasedání statistické údaje o návštěvnosti našich www stránek.

MUDr. Popelka nebo MUDr. Hruška: sdělí, zda zajistili místnost ke schůzi

MUDr. Čermáková: se zúčastní konání VŘ na PRLDD pro obvod Jiříkov.

MUDr. Novotný: připravit na listopadový sjezd příspěvek o vhodnosti pořádat akce komory ve vhodnějších termínech (mimo pracovní dobu, o víkendech) - s odkazem na nízkou účast na volbě Rytíře i na schůzích předsedů OS.

MUDr. Sellnerová: zaslat informaci pisatelce stížností č. 00/32/005 v případě, že revizní komise bude ještě vyžadovat posudek urologa.

Příští zasedání představenstva OS Děčín se bude konat dne 1. listopadu 2000 v 15:00 hodin v jídelně nemocnice V Podhájí v Rumburku.

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster