Kontakty a další informace

Zápis z jednání
představenstva
OS ČLK v Děčíně
Prosinec 2000


11. jednání představenstva OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6. 12. 2000 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Herrmannová, Čapková, Čermáková, Cvachová, Popelka, Hruška, Flusek, Plhoň , Kovtun

Omluveni MUDr.: Ullrych

Čestná rada MUDr.: Mikš, Lazarová, Dragounová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová, Rűkl

Delegát sjezdu MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS a PŘÍPRAVA OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 2001
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sucharda:

 • do příštího jednání MUDr. Sucharda ověří, zda musí být uvedeno v registraci jméno OZ za celé NZZ.
 • problém garancí vzdělávacích akcí (dvouhodinové akce dříve evidované na OS ČLK) - MUDr. Sucharda zaslal písemný dotaz prezidentovi ČLK - dle zápisu představenstva ze 3.11.2000:
  "Představenstvo souhlasí, aby OS ČLK mohla pořádat školící akce - vyplývá to ze SP 16 - ČLK je jedna organizace - OS ČLK jsou jejími organizačními složkami." (Nutno se ujistit, že za toto právo nebudeme muset platit akreditační poplatek, když jsme organizační složkou organizace, která poplatek nárokuje) OS má ohlašovací povinnost do centra. Bude nutné, aby oznámení o konání akcí byly poskytovány v předstihu.2 měsíce. OS ČLK garantuje kvalitu vzdělávacích akcí. (informace členům společně s pozvánkou na OS)
 • statistika www - úkol trvá
 • podnět MUDr. Rybové k jednání v RK o nelegálních nemocničních ambulancích. Na příštích zasedání bude MUDr. Sucharda o této záležitosti informovat

MUDr. Plhoň:

 • dopis na představenstvo ČLK - finanční náklady u člena, který je registrován v jiném OS odesláno 27.11.00 - zatím bez odpovědi
 • dopis 1. Zdravotní a.s. Rumburk - dotaz na změny v personálním vybavení zejména otázka primáře na dětském odd. Rumburk- odesláno 2.11.2000 (odpověď ředitele Lužické nemocnice dne 24.11 2000: MUDr Palacká složila úspěšně nadstavbovou atestaci z neonatologie a od 1. 12. 2000 byl přijat do pracovního poměru na místo primáře pediatrického odd. MUDr. Dalibor Karbula. Dne 4.12.2000 odeslán dopis 1. Zdravotní a.s. s upozorněním na nutnost držení licencí pro dané obory.)
 • dotaz na MUDr Šrámkovou o souhlasu s funkcí delegátky sjezdu - souhlasí s pokračováním mandátu

MUDr. Dragounová: informace MUDr. Bačové - doplatek členského příspěvku - učiněno

MUDr. Čermáková: informace MUDr. P. Kmínkové - doplatek členského příspěvku - učiněno

MUDr. Ullrych: odpověď na OP VZP Děčín - inzerce MUDr. Piláta - odesláno 8.11.2000

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy a příprava Okresního shromáždění 2001

Okresní shromáždění 2001 se bude konat ve středu 24. 1. 2001 od 15,00 v malém sále na STŘELNICI v Děčíně (bývalý DESTA CLUB)

Autobusová doprava ze šluknovského výběžku:

1. Varnsdorf - poliklinika 13,30
2. Rumburk - gymnázium 13,50
3. Krásná Lípa - náměstí 14,10
4. Česká Kamenice - náměstí 14,30

Pozváni budou:

 • zástupce centra ČLK,

 • členové představenstvaq ČLK za severočeský region MUDr. Staněk a MUDr. Pollak,

 • přednosta OkÚ ing. Benedikt,

 • okresní zdravotní rada MUDr. Matýsek,

 • zástupci pojišťoven: METAL ALIANCE, OP VZP, MINISTERSTVA VNITRA, VOJENSKÁ .

PROGRAM (návrh)

  1) Uvítání
  2) Volba pracovního předsednictva (10 míst u stolu - včetně hostů z ČLK) - MUDr Plhoň, MUDr Flusek..
  3) Volba návrhových komisí

 • mandátové (Navrhujeme MUDr Čermákovou)

 • volební (Navrhujeme MUDr Suchardu)

 • návrhové

  4) Schválení programu
  5) Zpráva předsedy
  6) Vystoupení hostů
  7) Volba člena představenstva pro severní část okresu (návrhy!!)
  8) Zpráva RK (MUDr Sellnerová)
  9) Zpráva ČR (MUDr Mikš)
10) Hospodaření + návrh rozpočtu (MUDr Ullrych)
11) Diskuse
12) Vyhlášení výsledků voleb
13) Návrh usnesení
14) Závěr

Dne 6. 12. 2000 doručen dopis MUDr. Ivana Suchardy - abdikace na funkci delegáta sjezdu. Důvodem je současná jeho funkce člena revizní komise komory. Představenstvo bere na vědomí. Odstoupením MUDr. Suchardy je vyřešena otázka redukce počtu delegátů našeho OS na sjezdu dle novely Volebního řádu

Delegáty za OSL Děčín, dle nového volebního řádu jsou:
MUDr. František Plhoň,
MUDr. Danuše Čermáková,
MUDr. Eva Šrámková.

Na lednovém Okresním shromáždění bude volen pouze člen představenstva ze severní části okresu (za odstoupivšího MUDr. Novotného).

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Ev. č. 009/00 pan J. J. x MUDr. St.

Stížnost na způsob provedení vyšetření dítěte při službě lékaře ORL v Nemocnici Děčín. RK obdržela vyjádření prim. Veselého 26.10.2000. MUDr. Lešanovská pověřena předsedkyní RK k předběžnému šetření (dle informace předsedkyně RK, proběhlo šetření, MUDr. Lešanovská jednala s p. J. Výsledkem je, že stížnost bude stažena). Na zápise RK musí být i podpis p. J., že souhlasí se stažením stížnosti.

Ev. č. 011/00 pan Z. U. x MUDr. Sv.

Ve stížnosti je popisováno ošetření manželky p. U. při výkonu služby LSPP, provedené MUDr. S. a Rychlou záchrannou službou. Předběžným šetřením pověřen MUDr. Matiášek. RK navrhuje k odložení věci. Bude předáno ČR.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Ev. č. 005/00 paní Y. H. x Nemocnice Děčín odd. gyn.-por.

Stížnost na nesprávný postup při komplikovaném porodu. Sdělení urologa o zdravotním stavu pacientky bylo RK doručeno 4.10.2000. Stížnost byla 31.10.2000 předána ČR s návrhem na zahájení DŘ s MUDr. S. Senát svolán na 1.12.2000. MUDr. Spáčilová senátem osvobozena. V nejbližších dnech bude rozhodnutí ČR rozesláno.

Ev. č. 008/00 paní J. K. x MUDr. B.

Stížnost se týká možného zanedbání péče. Stížnost byla předána ČR 31.10.2000 s návrhem na zahájení DŘ. Z důvodu nepřítomnosti MUDr. B. byl senát přeložen z 1.12.2000 na 15.12.2000.

MUDr Mikš informoval přítomné o schůzce předsedů čestných rad v Praze.

Všechny písemnosti týkající se kauz by měly být zasílány na doručenku.Odložení věci bude od 1.1.2001 provádět revizní komise. Jako omluva nepřítomnosti předvolaných do senátu může být uznána pouze nemoc. Ke smírčímu řízení musí být vypracován komentář.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků:

MUDr. P. Kmínková - nastoupila po MD Podala žádost o úlevu v placení na rok 2000. Představenstvo prominulo doplatek příspěvku na rok 2000.

MUDr. Bačová - podala žádost o úlevu v placení na rok 2000. Je na MD. Představenstvo prominulo platbu na rok 2000

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

Město Děčín - žádost o vyjádření dle zákona č. 160/92 podána 29.11.2000 - Stacionář pro děti s opakovanými respiračními onemocněními a immunodefekty.

Lékař - odborný zástupce NZZ: MUDr. Marek - licence pro obor pediatrie.

Adresa: Děčín IX, Na Pěšině 322.

Jde o zařízení, které dosud provozovala Nemocnice Děčín jako detašované pracoviště a od 1. 1. 2001 by bylo zrušeno. Město Děčín se rozhodlo převzít toto zařízení a státi se od 1.1. 2001 zřizovatelem tohoto zařízení. Žádost byla předběžně posouzena MUDr. Čermákovou a MUDr. Čapkovou - kladný posudek okresního hygienika byl předložen. Byla pak řešena i otázka personálního vybavení a posouzeno, že kvalifikace MUDr Marka je pro tuto činnosti dostatečná.

Žádost byla výjimečně řešena a schválena i přesto, že ji z neznalosti požadavků zákona č. 48/97 Sb. podalo Město Děčín jako zřizovatel, nejsouce samo zdravotnickým zařízením. Představentsvo na upozornění MUDr. Suchardy konstatuje, že je nutno upozornit žadatele, aby byla zřízena právnická osoba splňující požadavky pro registraci zdravotnického zařízení pod zřizovatelstvím Města Děčín, která bude mít svého statutárního i odborného zástupce, samostatné IČO. Je totiž těžko přípustné, aby v žádosti byl uveden pod názvem ZZ Městský úřad Děčín. Bylo konstatováno, že vyjdeme vstříc vzhledem k časové tísni, aby bylo možno dětská stacionář provozovat pod novým zřizovatelem co nejdříve.

Představenstvo zplnomocnilo MUDr. Plhoně, aby po předložení relevantní opravené žádosti vydal bezodkladně kladné vyjádření s personálním a věcným vybavením pro toto zdravotnické zařízení.

(O tomto rozhodnutí MUDr Plhoň informoval starostu Děčína Paed Dr Vl. Medka dne 7. 12. 2000)
Dne 8.12. doručeno oznámení o konání výběrového řízení pro toto ZZ

Žádost o přeregistraci z jiného OSL:

Dne 3.11.2000 byl zaslán výpis ze seznamu členů z OSL Ústí nad Labem - z důvodu změny pracoviště bylo na naše OS ČLK převedeno členství:
MUDr. Soňa Kašparová - pracoviště odd. ARO Nemocnice Děčín
MUDr. Marian Jirásko - pracoviště odd. RDG Nemocnice Děčín

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Anna K r á l o v á - podáno 5. 12. 2000. Od 1.1.2001 ji končí smlouva s pojišťovnou, k tomuto datu žádá vydání Oprávnění k předpisu léčiv pro sebe a rodinné příslušníky. Schváleno.

MUDr. Josef M a c a s - podáno 6.12.2000 - schváleno

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/00/035 Pneumologický seminář

1. Nové vyšetřovací metody v pneumologii
2. Zajímavé pneumologické nálezy a jejich terapie v praxi

Přednášející: MUDr. Viktor Jenšovský

Pořadatel: OS PL Děčín MUDr. Zbyněk Goldammer

Akce se koná 7.12.2000 od 17,00 hod. - Hotel Koruna v Děčíně I.

32/00/036 Kochleovestibulární poruchy a jejich terapie

Přednášející: as. MUDr. Pavel Vrabec - ORL klinika FN v Motole

Pořadatel: OS ČLK Děčín

Akce se konala: 27.11.2000 od 18,00 hod. - salónek Hotelu Faust v Děčíně I

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Okresní úřad:

 • Informace SÚKL - opatřeních při závadách jakosti a nežádoucích účincích léčiv - říjen 2000

 • Dne 2.11.2000 doručena cestou OkÚ stížnost p. Květoslavy Bauerové na ředitele Nemocnice Děčín. Stížnost vrácena s tím, že nebude revizní komisí řešeno, protože stížnost není směřována na lékaře, ale na ředitele nemocnice (nedostatečné topení v nemocnici Děčín)

 • Dne 14.11.2000 nám byl zaslán na vědomí dopis MUDr. Matýska adresovaný řediteli Lužické nemocnice v Rumburku Ing. Krejčímu. - Upozornění na závěr VŘ na akutní lůžkovou péči v nemocnicích, kterým bylo uloženo provozování lůžkové pediatrie a nyní upozorňuje MUDr Matýsek na potřebu dodržení kvalifikačních předpokladů pro splnění požadavků na personální vybavení tohoto i dalších pracovišť rumburské nemocnice.

 • Na vědomí byly zaslány kopie vydaných registrací:
  MUDr. Straková - změna trvalého bydliště
  MUDr. Straka - změna trvalého bydliště
  MUDr. T. Veselý- změna z důvodu nové nájemní smlouvy
  MUDr. Vondráček-změna místa provozování
  1. Zdravotní Rumburk, a.s. - rozšíření o další místo provozování dětská ordinace Jiříkov

 • Dne 10.11.2000 doručen dopis přednosty OkÚ Ing. Benedikta - postup a problematika vyřizování stížností na úseku zdravotnictví - Odpověď MUDr. Plhoně 13.11.2000 (Zpětná odpověď z OkÚ dosud nedošla)

 •  4.12.2000 doručen z RZ dopis MZd ČR, který upozorňuje na ustanovení § 28 písm. a) Vyhl. Mzdr. ČSR č. 77/1981 - Při přidělování do atestačního oboru nebudou nadále platit výjimky

 • Dne 4.12.2000 doručeno vyhlášení výběrového řízení na provozování ambulantního ZZ v oboru PL pro dospělé pro území města Benešov n. Ploučnicí a okolí.

Centrum ČLK:

 • Zápis představenstva 6. 11.2000 - Hradec Králové

 • Blok RK 6.10. + 3.11.2000

 • Závazné stanovisko ČLK č. 2/2000: Podmínky k udělení akreditace v systému celoživotního vzdělávání lékařů

 • Licence ke dni 30.10.2000 (schválena MUDr. Petráčková)

 • Licence ke dni 2.11.2000 (schválena MUDr. Jansová)

 • Licence ke dni 16.11.2000 (vráceno k doplnění MUDr. Faiferové - doložit potvrzení od zaměstnavatele z roku 1993 /MUDr. Jára/

 • Seznam přijatých lékařů ke dni 3.11.2000

 • Usnesení XII. Sjezdu ČLK

 • Formuláře:
  1. Žádost o licenci školitel /dle SP 12/
  2. Žádost o akreditaci školícího pracoviště /dle SP 12/
  3. Žádost o akreditaci k pořádání školících akcí /dle SP 16/

 • Speciální podmínky pro vydání funkční licence v oboru gastroenterologických metod

 • Rozdělení krajů s počty lékařů v jednotlivých krajích

 • Právní stanovisko k ohledně možného promlčení kauzy "gynekologie Rumburk" (vypracoval JUDr. Mach)

 • Oznámení o konání schůzky předsedů - pátek 12. 1. 2001 v 10,30 v kongresovém sále Nemocnice Na Homolce, poté proběhne na Pražském hradě slavnostní předání Rytíře českého lékařského stavu prof. Mařatkovi.

Další korespondence :

Vojenská zdravotní pojišťovna

Dne 20.11.00 doručen dopis ředitele VoZP pobočky v Ústí n. L. p. ing. Milana Moučky - pro účely hodnocení specializace nelze nahradit vyšší kvalifikační atestaci licencí ČLK. VoZP však snižování úhrady za klinická vyšetření neplánuje a bude diferencovat platby podle dosažené atestace jen kdyby tak bylo nuceno učinit a jen tehdy, když i ostatní pojišťovny by k tomu kroku přistoupily.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

V měsíci listopadu zemřeli dva členové okresního sdružení:

MUDr. Oldřich Lukeš, praktický lékař v Benešově nad Ploučnicí

MUDr. Pavel Samek, praktický lékař v důchodu

Představenstvo schválilo zakoupení pohřebních kytic. Do budoucna bude nutné požádat nemocnice, aby nás uvědomily, když zemře lékař v nemocnici v našem okrese, abychom se toto nedozvídali se zpožděním a mohli se s kolegou důstojně rozloučit. MUDr. Čejková se nabídla, že napíše nekrolog o těchto dvou lékařích do novin /Naše město, Princip, Děčínský deník/ a napříště je ochotna se zúčastnit za naše OS ČLK při případný pohřbů kolegů. Představenstvo s díky souhlasí.

Navržená odměna p. Hamerníkové  - schválena.

Představenstvo schválilo, aby byl PC v kanceláři dovybaven zakoupením nového rychlejšího modemu, grafické karty a dokoupením paměti.

Na základě informací na schůzce sekretářek může představenstvo OS zplnomocnit pracovnici kanceláře k ověřování dokladů (nemusí být notářsky ověřen např. lékařský diplom) - souhlas

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • Pozvánky hostům
 • Informační dopis členům

MUDr. Sucharda:

 • statistika www
 • informace o podnětu MUDr. Rybové k jednání v RK o nelegálních nemocničních ambulancích.
 • Informace k pořádání akcí KVL (pravidla)

 

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis) (zpět na obsah)( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster