Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
září 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

7. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 9. 2007 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Čapková, Slavík, Kořínková, Englerová, Louková, Popelka

Omluveni MUDr.: Corn Ullrychová, Johanidesová

Čestná rada MUDr.: Černá, , Milič, Lazarová, Šrámková (omluvena: Dragounová)

Revizní komise MUDr.: Sucharda, Strachoň (omluveni: Lešanovská, Faiferová, Richter)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

MUDr. Sellnerová -

 • [zorganizuje schůzku - pediatrů, ARO, ORL, oční a chirurgie k  ujasnění podmínek předoperačního vyšetření u dětí] - nepodařilo se o  prázdninách schůzku svolat, pracuje se na tom. Pediatři s podmínkami předoperačního vyšetření souhlasí, i chirurgové, nutná schůzka s  primářem ORL.

MUDr. Slavík -

 • [zkontaktovat PL - zapojení do služeb] -  Informace o  výsledu bude zaslána do kanceláře - z 33 PL pro dospělé se do služeb zapojilo 16 (podepsané smlouvy), s PLDD mají uzavřeno 6 smluv. Jednání s  Mgr. Samlerem, bude vyšší hodinová sazba za služby na APP. Mgr. Samler připraví článek se seznamem lékařů, kteří budou na APP sloužit a těm bude veřejně poděkováno. Ti co se do služeb nezapojí, vyjadřují tímto svůj nezájem o své pacienty. Bude domluveno (MUDr. Slavík), aby před zveřejněním článku bylo poskytnuto představenstvu OS ČLK Děčín.
  Diskuse - Má APP smysl? V Děčíně by šlo zaintegrovat na Emergency v  nemocnici. Přestěhování z prostor v Děčíně I se zdrželo v důsledku přechodu nemocnice na Krajskou zdravotní a. s. Po novém roce se bude pokračovat.

MUDr. Corn -

 • [zkontaktovat PL v severní části okresu] - úkol trvá

MUDr. Faiferová -

 • [varování pro kolegy - sdružování praxí]- ...

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Požádáno o změnu v programu - představenstvo přišli pozdravit manželé Heřmánkovi, lékaři, kteří kdysi pracovali v děčínské nemocnici. Po emigraci vykonávali lékařskou praxi v Německu, nyní jsou v  důchodu (ale pracují). Diskuse na téma lékařská komora v Německu, pravomoc komory, členské příspěvky, vzdělávání lékařů, poplatky pacientů, očkování dětí, pojišťovny. Po krátké diskusi se rozloučili.

Informace předsedkyně o přestupku lékaře - Oznámení Policie ČR o přestupku MUDr. XY - vykonávání lékařské praxe pod vlivem alkoholu. Na dnešní zasedání představenstva pozván MUDr. NN - zaměstnavatel MUDr. XY. Jedná se o problém, který vrhá špatné světlo na všechny lékaře - morální i právní zodpovědnost. Stav MUDr. XY v  ordinačních hodinách popisují pacienti na pohotovosti i v jiných ordinacích, mají obavy z jeho ošetření. Jediná možnost je, aby byla jeho lékařská činnost ukončena. Bude nutné zjistit, zda je tento lékař způsobilý k výkonu práce lékaře. Toto by měl zajistit zaměstnavatel. Pokud bude ukončena jeho lékařská činnost budou ochráněni pacienti, ale i on před možným pochybením.

MUDr. NN představenstvu sdělil, že nemá vyjádření MUDr. XY, proto nemůže k tomuto sdělit nic nového. MUDr. XY prý neprovádí předoperační vyšetření, ordinuje 3x v týdnu odpoledne, vydává recepty. MUDr. NN upozorněn, že jsou porušována pravidla NZZ.

Diskuse: Zaměstnavatel nemůže zaměstnávat značně nespolehlivého a dle zápisu policie v podnapilém stavu pracujícího lékaře. Představenstvo sdělilo MUDr. NN, že to byl od Policie vstřícný krok, předat tuto záležitost k řešení ČLK a nebylo přikročeno k  trestnímu řízení. Přátelská domluva a ukončení pracovní činnosti MUDr. XY by bylo pro všechny zúčastněné nejlepším řešením. Nelze nalézt kompromis. Je na zaměstnavateli, jak danou situací bude řešit, věcí revizní komise je prošetřit skutek MUDr. XY zaznamenaný Policií ČR.

Závěr: MUDr. NN sdělil, že nebude MUDr. XY pracovat v jeho ordinaci, ale nevylučuje, že nebude pracovat v ordinaci MUDr. MN.

Mimo tuto diskusi MUDr. NN předal představenstvu právní názor k poskytování osobních údajů pacientů pracovníkům ČSSZ. Dle jeho informace se ČSSZ necítí být vázána tímto stanoviskem. MUDr. Sucharda doporučil MUDr. Dragančevovi, aby se obrátil na Úřad na ochranu osobních údajů, jejichž stanovisko by mělo být pro ČSSZ závazné.

APP Děčín - Velký Šenov - měl by fungovat jednotný systém v celém okrese- všichni PLD + PLDD - nevýjezdní - dnes se konalo VŘ na APP zprávu podá pověřený MUDr. Corn a MUDr. Richter M.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

Ve čtyřech řešených stížnostech revizní komise připravila rozhodnutí o  nezahájení disciplinárního řízení. Jistě ve všech nebudou stěžovatelé souhlasit, ale revizní komise se na těchto závěrech shodla.

V jednom případě, kdy si pacient stěžoval na chování lékaře, byla uskutečněna schůzka lékaře se stěžovatelem za přítomnosti členů revizní komise a bylo dosaženo smíru - po omluvě stěžovatel od dalšího řízení upustil a revizní komise tedy šetření ukončila.

V jednom případě byla stížnost podle názoru členů revizní komise spíše dotazem dcery zemřelé pacientky, která se pozastavovala nad tím, že lékař RZP nařídil zdravotní pitvu přes její nesouhlasné stanovisko (jednalo se o  náhlé úmrtí a nebyla jasná příčina). Po kontaktu se stěžovatelkou a  vysvětlení platné právní úpravy i jejího smyslu autorka dopisu vyjádřila, že podání za stížnost nepovažuje a na dalším jednání netrvá.

V dalších dvou případech, kde se jedná také o stížnost na nevhodné chování lékaře, které dotyční popírají, chybí možnost objektivizace skutečnosti a revizní komise je tedy v důkazní nouzi.

Nové stížnosti

Stížnost na praktickou lékařku, nevhodné chování a snad odmítnutí vyšetření. Posláno k registraci.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Nemá žádné novinky.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Vladimír R i ch t r - podáno 2. 8. 2007. Lékař ZZS Ústeckého kraje (Louny) Promoce 1980. Atestace chirurgie I. st. v  r. 1984 + II. st. v r. 1991. Žádá o výjimkou pro obor urgentní medicína. Doloženo potvrzení praxe. Provedeno elektronické hlasování. Do Olomouce odesláno 8. 8. 07 s doporučením k udělení.

MUDr. Karel H u m l - podáno 2. 7. 2007. Lékař pracuje v současné době v Německu (Žitava). Promoce 2001. Atestace gyn. por. I. st. v r. 2005. Žádá o licenci pro obor gyn. por. K žádosti doložena specializovaná způsobilost vydaná MZd ČR pro obor gyn. por. z 21. 5. 2007. a  osvědčení z MZd ČR o konformitě základního lékařského vzdělání k výkonu povolání lékaře. K žádosti nedoložil potvrzení k uváděné praxi. Vyzván dopisem k doplnění do dnešního dne svou žádost nedoplnil, na dopis nikterak nereagoval.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Štěpánka K r a t o c h v í l o v á - promoce 2007- pracuje na RDG odd. Nemocnice Děčín

MUDr. Jan T u r e č e k - promoce 2007, pracuje na interním odd. nemocnice Děčín

MUDr. Fadi Simon F a r h a t - promoce 2006, pracuje na gyn. por. odd. Nemocnice Děčín

Žádost o přeregistraci na jiné OSL

Sergej  M e z e n c e v, CSc. - ke dni 18. 7. 2007 přeregistrován na OSL Česká Lípa.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Ĺubomír K o ž u š k a n i č - z OSL Karviná - pracuje v Lužické nemocnici - ARO

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Danuše V o l r á b o v á - prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno ke dni 1. 7. 2007.

MUDr. Jana Š e b o r o v á - Pracuje na Úřadu práce v Rumburku. Vydáno ke dni 1. 7. 2007.

MUDr. Jaroslav H o l ý - prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno ke dni 1. 9. 2007.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Zuzana Š v i h n o s o v á

MUDr. Lenka D ž m u r o v á

Doklady o účasti na vzdělávacích akcích posoudila prim. MUDr. Ullrychová. Obě lékařky splňují podmínky. Diplomy vydány.

MUDr. Libuše T r u d á k o v á - doloženy doklady o účasti - posouzeno prim. Ullrychovou -splňuje

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla nahlášena žádná akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva ČLK 22. 6. 2007 v Praze
 • Zápis z jednání představenstva ČLK 27. 7. 2007 v Praze
 • Zápis ze 40. zasedání RK ČLK 22. + 23. 6. 2007 v Praze
 • Zápis ze 41. zasedání RK ČLK 24. + 25. 8. 2007 v Praze
 • Informace k proběhlé zprávě ve sdělovacích prostředcích - Nejvyšší správní soud uložil VZP, aby na požádání sdělovala zájemcům informace o  platbách jednotlivým ZZ
 • Sdělení právního odd. ČLK k novele zákona č. 220/1991 o Komorách - poskytování informací z registru
 • Dopis prezidenta ČLK - Odmítám princip kolektivní viny
 • Svaz pacientů chce zvýšit kontrolu lékařů
 • Za co byla MUDr. Bočevová vyloučena
 • Články z MF Dnes
 • Pozvánka na poradu předsedů - 2. 10. 2007 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce od 15: 30 hod. (účast předsedy nebo zajištění pověřeného zástupce)

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Pozvánka na výběrové řízení: 5. 9. 2007 od 13, 30 hod. na KÚ v Ústí nad Labem. - APP pro dospělé, děti a dorost
  • žadatel MUDr. Josef Kořínek - místo provozování: Vilémovská 500, Velký Šenov.
  • Přihlášený: Nemocnice Děčín, p. o. - místo provozování 28. října 110/10, 405 01 Děčín
  • K účasti pověřen: MUDr. Martin Richter, za obor pozván MUDr. Slavík- změna zástupce - zúčastnil se MUDr. Corn.

Další korespondence :

 • Do kanceláře bylo doručeno dne 26. 6. 2007 poděkování pacienta p. Barocha (Velký Šenov) za příkladný a svědomitý lékařský přístup MUDr. Dimitrova. Dopis odeslán na vědomí MUDr. Dimitrovovi.
 • Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. - došlo ke změně názvu, kterou schválila 29. 6. 2007 valná hromada společnosti.
(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Sucharda informoval o nástupu MUDr. Korbelářové na odd. gyn. por. v Děčíně.
 • MUDr. Sellnerová informovala o sněmovním tisku č. 222 - výběr poplatků - MUDr. Sucharda upozornil na uveřejnění na stránkách www.lekariproreformu.cz
 • K 1. 9. 2007 byla zahájena činnost Krajské zdravotní a. s. (Masarykova nemocnice Ústí n. L Nemocnice Děčín, Teplice, Most).
 • OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 2008 - kdy se bude konat? návrh termínu: 5. 3. nebo 12. 3. (v okr. Děčín jsou jarní prázdniny 25. 2. - 2. 3. 2008. Zajištění prostor na Střelnici v Děčíně. Zamluven malý sál - Střelnice 12. 3. 2008
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Lešanovská:

 • zorganizuje schůzku - s primářem ORL + oční k ujasnění podmínek předoperačního vyšetření u dětí (úkol z června)

MUDr. Slavík:

 • zajistit ještě před zveřejněním od Mgr. Samlera článek o lékařích sloužících na APP.

MUDr. Corn:

 • zkontaktovat PL v severní části okresu (APP).

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster