Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
červen 2007


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

5. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 6. 6. 2007 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Sellnerová, Plhoň, Johanidesová, Čapková, Slavík, Ullrychová, , Kořínková, Englerová, Louková, Popelka, Corn

Omluveni MUDr.: 0

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová, Milič (omluveni: , Dragounová, Šrámková)

Revizní komise MUDr.: Lešanovská, Faiferová (omluveni: Sucharda, Richter, Strachoň)

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ OS - AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [] - ...

MUDr. Sellnerová -

 • [poděkování přednášejícím na chirurgickém semináři + ředitelství nemocnice Děčín] - splněno
 • [APP (LSPP) - odeslat apel ČLK, MZdr. ČR, MěÚ Rumburk, MM Děčína, pojišťovnám] - k textu MUDr. Englerové se vyjádřil MUDr. Corn, MUDr. Plhoň, MUDr. Slavík - nebylo provedeno, protože došly 2 názory - diametrálně odlišné. Bylo nutné znovu prodiskutovat na dnešním jednání.

Diskuse:

Měl by fungovat jednotný systém v celém okrese - všichni PL + PLDD - nevýjezdní - všední dny 18 - 22, SO a NE 9 -19 hod.

APP je pouze pro akutní stavy, kde nejde o ohrožení života. Je nutno funkci APP svým pacientům vysvětlovat, poučit je o  léčení viroz, tonzitilid, bronchtid atd. APP nemůže suplovat nedostatečnost dopravního spojení. Vytíženost a účelnost služby APP v  tomto režimu a v oblastech Děčína a Šluknovského výběžku je zhruba stejná.

 • Dr. Slavík a Dr. Corn se službami v jiném režimu nesouhlasí.
 • MUDr. Englerová - preferuje kontinuální APP a každý se má možnost zapojit do služeb - smlouvy s pojišťovnou i KÚ.
 • MUDr. Slavík - informace - Mgr. Samler (Magistrát Města Děčín) sdělil, že bude veřejně v místním tisku vysloveno poděkování lékařům, kteří se do služeb APP zapojují (jmenovitě budou lékaři uvedeni). Je velice důležitá výchova pacientů k nezneužívání APP. 80 % pacientů je nevychovaných, objevují se i případy, kdy kolega informuje své pacienty, že na APP mu budou o víkendech aplikovány injekce, ale tento kolega se sám do APP nezapojuje. Je otázkou zda toto vyřeší avizované poplatky.
 • MUDr. Corn upozornil na velkou výhodu v Děčíně - rozdělení APP pro dospělé a pro děti.
 • MUDr. Slavík - stále se řeší problémy neukázněných kolegů - schopnost sloužit a délka APP.
 • MUDr. Černá - měla by být provedena ekonomická analýza - (existuje na KrÚ?), zohlednění lokality - zvýšený počet obyvatel v letních měsících - nutnost 12 hod APP.
 • MUDr. Plhoň - délka není nejdůležitější problém, je to o  zodpovědnosti. Předpoklad je, že vyřeší poplatky (pokud to projde). Mělo by se sloužit jako teď, ale s povinností službu vykonat. Smlouvy to řeší jen v určitém režimu (zřizovatel)
 • MUDr. Milič - značně se omezil počet návštěv na APP. Pacienti, kteří po ukončení APP kontaktují interní ambulanci v Děčíně jsou zde mnohdy neodůvodněně.
 • MUDr. Slavík bude opět kontaktovat všechny PL (jižní část), vysvětlí situaci a požádá je o zapojení do služeb. V Děčíně se mění provozovatel APP, přesun prostor se bude řešit 11. 6. Informace o  výsledu bude zaslána do kanceláře
 • MUDr. Corn také osloví všechny PL v severní části okresu (informace do kancelář e-mailem)

Závěr: Počkáme na vyjádření, pokud bude problém přetrvávat i po prázdninách, budeme řešit přes pojišťovny, i KrÚ

MUDr. Plhoň -

 • [sepsat stížnost na MUDr. Zdeňka Maryšku (z šetření vyplynulo, že lékař se jmenuje Libor Maryško - MEDICA Chrastava s.r.o.)] - MUDr. Maryško je odborný zástupce pro obor PL pro dospělé - místo provozování v Jablonném v Podještědí + Chrastava + Liberec. Pacienti jezdí na vyšetření do Chrastavy. Činnost již neprovozuje ve Varnsdorfu.
  Podniky, které si preventivní prohlídky u MUDr. Maryšky objednávají, by měly být seznámeny s podmínkami. Pokud bude možné doložit, že v této činnosti na území Ústeckého kraje pokračuje, máme povinnost toto oznámit registrujícímu úřadu.

MUDr. Slavík -

 • [článek o preventivních vyšetřeních] - nebude uveřejňovat. Místní týdeník, kam bylo původně myšleno článek zaslat k otištění, v  poslední době uveřejňuje mj články, které dávají přednost léčbě komerčními produkty.
  MUDr. Corn připraví článek do místních novin (Hlas severu), kde by mohlo být informativně uvedeno, kdo preventivní prohlídky v této lokalitě provádí.

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedkyně okresního sdružení

Informace předsedkyně o aktuálních tématech

Předoperační vyšetření u dětí - dle informace prim. Veselého (ORL Děčín) - pacienti operovaní na ORL Děčín budou mít vyšetření dle jejich schématu.

Diskuse - Dají se zachytit různá onemocnění. Musí se vycházet z  klinického stavu dítěte. Projednávané předoperační vyšetření vychází z  návrhu Pediatrické společnosti.

MUDr. Lešanovská zorganizuje schůzku - pediatři, ARO, ORL, oční a chirurgie k ujasnění podmínek předoperačního vyšetření u dětí. Pak by mělo platit pro všechna odd.

Informace o proběhlém semináři 29. 5. 2007 Kardiologie

Doporučeno další téma na semináře: Karcinom žaludku, event. pankreatitidy, deprese, interní choroby a gravidita

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise okresního sdružení

Řešené stížnosti

MUDr. Sucharda omlouvá svou neúčast - k podání zprávy pověřil MUDr. Lešanovskou. Nic nového.

Ostatní záležitosti

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY R. 2007

MUDr. A. Pečený čl. příspěvek již uhradil, MUDr. E. Kubasová splácí dle schváleného předepsaného splátkového kalendáře.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada okresního sdružení

Řešená disciplinární řízení

Čestná rada momentálně nic neřeší.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Dagmar K a s a l o v á - prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno ke dni 1. 5. 2007.

MUDr. Milena V e b e r o v á - prodloužení platnosti na další 2 roky. Vydáno ke dni 1. 6. 2007.

Žádosti o vydání diplomu kontinuálního vzdělávání

MUDr. Zuzana Š v i h n o s o v á - doložené doklady posoudí prim. MUDr. Ullrychová

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Žádná akce.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Veškerá uvedená korespondence je členům OS ČLK k dispozici v kanceláři OS ČLK v Děčíně.

Centrum ČLK:

 • Zápis z jednání představenstva ČLK 11. 5. 2007 v Praze
 • Zápis z 39. zasedání RK ČLK 11. + 12. 5. 2007 v Olomouci
 • Ubytovací řád bytu ČLK (Lékařská ul. V Praze 5)
 • Licence ke dni 4. 5. + 24. 5. 2007
 • Seznam přijatých členů
 • Pozvánka na poradu předsedů OS ČLK - čtvrtek 21. 6. 2007 v 15: 30 hod. (Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce).
  Témata: Zákon o veřejném zdravotním pojištění, Zákon o vzdělávání lékařů, Dohadovací řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2008.
  Účast na poradě potvrzena.

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Oznámení o stanovisku vyhlašovatele VŘ

MUDr. Dana Maršálková - místo provozování: Náměstí 28, října 818, Česká Kamenice VŘ se konalo 2. 5. 2007 - (za ČLK se zúčastnil MUDr. M. Richter) doporučení uzavření smlouvy o poskytování a úhradě ZP (VZP, , ZPMV, ČNZP, Z důvodu již dříve uzavřených smluv mezi OZP a VoZP ČR o  poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru diabetologie a ZZ MUDr. Dana Maršálková, nebylo hlasováno.
Dotaz MUDr. Černá - zda lze odesílat MUDr. Maršálkové pacientky s gestačním diabetem - doporučení: osobní kontakt s MUDr. Maršálkovou

Referát zdravotnictví KrÚ

 • Kopie registrací - změny:
  • MUDr. Eva Kozlíková - změna - trvalý pobyt
  • MUDr. Dana Maršálková - změna - rozšíření o další místo provozování - Česká Kamenice, Náměstí 28. října 818.
  • MUDr. Petr Vondráček - změna místa provozování - Dobrovského nám. 495/22, Rumburk + trvalý pobyt
  • MUDr. Andrej Popov - zrušení registrace na vlastní žádost (Dolní Podluží + Rybniště)
 • Kopie registrace - nová:
  • MUDr. Věra Pokorná - nová registrace - ORL Teplická 371/7, Děčín IV + Poštovní 2060, Varnsdorf

Další korespondence :

 • není

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Diskuse ke vznikajícím řetězcům praktiků - článek ve ZDN. Varující informace.
  • Zkušenosti ze severní Moravy. Nabídky pro důchodce, kteří nemají komu předat praxi. Osobní zkušenosti i od kolegů PLDD.
  • Praktiky s vyzvedáváním léků jen v určitých lékárnách, ošetřování u  ambulantních specialistů spadajících do jejich řetězců.
  • Odpadá svobodná volba lékaře. Převzato ze zahraničí. Zde takový projekt již fungoval asi 5 let. Z lékařů se stávají dispečeři.
  • Plzeňsko je na tom obdobně.
  • PLDD nedoporučuje těmto řetězcům praxi prodávat. Vypracují systém sdružování praxí, (v Praze již existují), rady a doporučení.
  • MUDr. Faiferová zpracuje pro kolegy informaci "varování" (ze ZDN).
 • Informace k programu Lékaři pro reformu - vychází z koncepce MUDr. Flašara - MUDr. Plhoň zašle na kancelář zpracovanou poslední verzi balíčku. Diskuse - obava, aby ČLK mohla dále plnit svou funkci.
 • Jsou informace o rozpadu Svazu praktiků
 • Vzdělávání praktických lékařů - diskuse- praktici a akreditovaná pracoviště
 • Lužická nemocnice - gyn. por. odd. snad bude fungovat - přijati 2 lékaři z Kutné Hory
 • O letních prázdninách se nebude zasedání představenstva konat - urgentní věci budou rozeslány k rozhodnutí e-mailem
 • Na některé z příštích jednání by se měl pozvat ředitel Nemocnice Děčín - od 1. 7. bude spuštěna Krajská zdravotní a. s.
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Lešanovská:

 • zorganizuje schůzku - pediatrů, ARO, ORL, oční a chirurgie k ujasnění podmínek předoperačního vyšetření u dětí.

MUDr. Slavík:

 • kontaktovat PL - zapojení do služeb. Informace o výsledu bude zaslána do kanceláře

MUDr. Corn:

 • kontaktovat PL v severní části okresu (Informace do kancelář e-mailem)
 • připraví článek do Hlasu severu - preventivní prohlídky
 • zajistí místo na příští zasedání v Rumburku - Dýmník

MUDr. Faiferová:

 • varování pro kolegy - sdružování praxí

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr. Alena Sellnerová , předsedkyně OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster