Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
prosinec 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

11. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 3.12.2003 v Děčíně

Přítomni MUDr.: Plhoň, Čapková, Ullrychová, Slavík, Popelka, Louková

Omluveni MUDr.: Ullrych, Koudelová, Kučerová, Flusek, Englerová

Čestná rada MUDr.: Černá, Lazarová

Revizní komise MUDr.: Sellnerová - omluvena

Webmaster:MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [zajištění místa pro zasedání představenstva v Děčíně v roce 2004] - žádost odeslána JUDr. Havlovi 13. 11. 2003 přislíbena možnost konání zasedání v 1. čtvrtletí 2004 - pak bude budova patřit Městu Děčín. a dohodne se s novým vlastníkem.

MUDr. Kučerová -

 • [informace koordinátorům akcí KVL - zajistit informovanost v regionu, poděkování za pořádání akcí KVL] - úkol trvá

MUDr. Ullrychová -

 • [informace koordinátorovi rehabilitačního semináře - volit vhodnější dobu na zahájení školící akce - předpoklad pro získání garance Komory]- splněno

MUDr. Sucharda -

 • [na www uveřejnit výši členských příspěvků na rok 2004 a číslo účtu OS ČLK Děčín] - splněno
 • [E-mail odpověď na dotaz HERB-PHARMA s. r. o. Michaela Vobořilová - nezájem OS ČLK] - splněno

VŠICHNI FUNKCIONÁŘI -

 • [měli za úkol se rozhodnout, zda ve funkcích budou ještě rok pokračovat, jak umožňuje novela volebního řádu ČLK]
  • MUDr. Šrámková na schůzce AS sdělila, že bude abdikovat na funkci delegáta sjezdu
  • MUDr. Flusek - poslal e-mailem abdikaci na člena představenstva OS ČLK Děčín
  • MUDr. Ullrych - (tlumočil MUDr. Plhoň), bude abdikovat na funkci místopředsedy OS ČLK Děčín
  • MUDr. Plhoň - bude na funkci předsedy abdikovat
  • ostatní přítomní členové představenstva budou pokračovat ve zvolené funkci ještě další rok.

  MUDr. Plhoň abdikaci z funkce delegáta sjezdu ještě zváží. Byl do této funkce zvolen řádně, ne v souvislosti se svojí dosavadní funkcí předsedy OS.

  MUDr. Plhoň předběžně navrhl do funkce nového předsedy MUDr. Suchardu. Pokud tento s volbou bude souhlasit, tak zřejmě všichni z představenstva budou tuto kandidaturu podporovat. Bude třeba hledat i kandidáta na místopředsedu. 

  Musí být dostatek času na podání informace členům OS před konáním Okresního shromáždění (18. 2. 2004 v Děčíně na Střelnici od 15, 00).

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o konání schůzky ambulantních specialistů

Schůzka ambulantních specialistů se konala 27. 11. 2003 v Děčíně v "Zimní zahradě" hotelu Česká koruna v Děčíně (viz samostatný zápis). Zúčastnilo se 37 lékařů.

MUDr. Plhoň, MUDr. Sucharda a MUDr. Slavík - poskytli informace dle programu. 

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Revizní komise se zabývala celkem osmi stížnostmi. Z nich ve třech případech již vydala rozhodnutí o nezahájení disciplinárního řízení z důvodu neviny lékařů, ve dvou případech si vyžádala odborné posouzení před rozhodnutím, jedna stížnost byla postoupena k projednání Územní znalecké komisi Ústeckého kraje.

Jedna stížnost je zcela nejasná a revizní komise požádala stěžovatele o uřesnění.

Nové stížnosti

Nové stížnosti nedošly.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Čestní rada okresního sdružení ČLK nemá v současné době k řešení žádnou kauzu. Kauza Id. č. 02-32-802 je řešena v Praze, zatím není znám výsledek, lékař se totiž odvolal proti udělení pokuty.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádosti o vydání licence

MUDr. Eliška L a c i n o v á, podáno 12. 11. 2003 - licence lektor LP pro obor všeobecné lékařství (atestace z interního lékařství I. st. r. 1971, Atestace ze všeobecného lékařství v r. 1978. Do Olomouce odesláno 13. 11. 2003.

Představenstvo doporučuje

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace

MUDr. Eva Faiferová - neurologická ambulance, Teplická 72, Děčín IV. Na základě kontroly prostor (MUDr. Plhoň) vydáno souhlasné vyjádření k PvT k datu 1. 12. 2003 bez omezení doby platnosti.

Schváleno.

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Simona Lovásová - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Lužické nemocnice 20. 10. 2003. (Za členku ČLK bude zřejmě přijata na zasedání představenstva ČLK 12. -13. 12. 2003)

MUDr. Jana Pánková - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Lužické nemocnice 1. 9. 2003. (Do ČLK přijata k datu 31. 10. 2003)

MUDr. Jana Hrubovčáková - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Nemocnice DC 1. 9. 2003. (Do ČLK přijata k datu 12. 9. 2003)

MUDr. Miroslava Gonosová - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Nemocnice DC 08-2003. (Do ČLK přijata k datu 12. 9. 2003)

MUDr. Slavka Stajančová - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Nemocnice DC 08-2003. (Do ČLK přijata k datu 12. 9. 2003)

Všem výše uvedeným absolventům schválilo představenstvo členský příspěvek v roce 2003 ve výši povinného odvodu do centra Kč 270,-.

Dodatečně po zasedání byly doručeny žádosti:

MUDr. Tomáš Tschakert - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Nemocnice DC 08-2003. (Do ČLK bude přijat zřejmě k datu 13. 12. 2003). Přihláška odeslána.

MUDr. Barbora Ludvová - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Nemocnice DC 09-2003. (Do ČLK přijata k datu 9. 11. 2003)

MUDr. Jana Albertová - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Nemocnice DC 09-2003. (Do ČLK přijata k datu 12. 9. 2003)

MUDr. Sabina Březinová - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent 650,- Kč), nástup do Nemocnice DC 09-2003. (Do ČLK přijata k datu 12. 9. 2003)

Telefonicky bylo provedeno hlasování - všem snížen členský příspěvek na rok 2003 na Kč 270,-.

MUDr. Kateřina Kreuzingerová - kožní odd. Nemocnice DC- oznámila, že nastoupila MD - žádá o úlevu členského příspěvku v r. 2004. Nemusí platit nic!

V roce 2004 lékařky na MD neplatí členské příspěvky, pokud ale oznámí tuto skutečnost do kanceláře včas ještě v tomto roce.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Simona L o v á s o v á, absolvent 2003 LF UPJŠ Košice, SR. Pracoviště Lužická nemocnice Rumburk - gyn. por. odd. Podáno 6. 11. 2003. Do Olomouce odesláno 6. 11. 2003.

Představenstvo doporučuje.

Žádost o přeregistraci z jiného OSL

MUDr. Ismat Al-M a s r i - přeregistrace ke dni 21. 11. 2003 - z OSL Česká Lípa na OSL Děčín. Do Komory přijat 12. 9. 2003. Od 9. 10. 2003 pracuje na interním odd. v Lužické nemocnici (Absolvent LF UPJŠ Košice 1999 - SR).

Žádost o vydání potvrzení o profesní bezúhonosti

MUDr. Radomil Šulc - Lužická nemocnice odd. chirurgie - podáno 2. 12. 2003. Po podpisu předsedy odesláno do Olomouce.

Doporučujeme - v německém jazyce.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyla oznámena žádná vzdělávací akce.

MUDr. Ullrychová informovala, že se konala schůzka Společnosti lékařů J. E. P. v Děčíně - oživení činnosti (organizovala MUDr. Zuvačová), měly být volby, proběhlo jako seminář, k volbě nedošlo. Kredity nepřiděleny, nebylo včas oznámeno.

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • 10. 11. 2003 - žádost o shrnutí vydaných vyjádření k PVT - MUDr. Aleš Herman, Ph. D. - odesláno 13. 11. 2003.

 • 11. 11. 2003 - žádost o sdělení, kolik je v představenstvu, revizní komisi a čestné radě OS ČLK žen a mužů - odesláno 12. 11. 2003

 • Seznam vydaných licencí na vědomí k datu 11. 11. 2003

 • Seznam přijatých členů do ČLK, k datu: 12. 9., 10. 10., 31. 10. 2003

 • Školení sekretářek OS ČLK k novému registru - Praha 1. 12. 2003 a 15. 12. (Děčín využije termín 15. 12. 2003)

 • Zápis ze zasedání představenstva 31. 10. 2003:

  • Obecné stanovisko výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu k systému péče o nemocné postmenopausální osteoporosou (bude e-mailem zasláno MUDr. Dimitrovovi), na našich www bude odkaz

  • Doporučené postupy pro diagnostiku a terapii postmenopausální osteoporosy

  • Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči

  • Indikační tabulky

  • Popis dávkování a délky podávání antibiotik

 • Pozvánka na vánoční koncert v Tereziánském sále v Břevnovském klášteře 13. 12. 2003 od 18, 00h.

Představenstvo bere na vědomí.

KRAJSKÁ RADA ČLK Ústeckého kraje

 • Dne 12. 11. 2003 odeslala předsedkyně MUDr. Pácaltová dopis, který byl adresován MUDr. Rathovi - žádost o přehodnocení neočekávaného rozhodnutí prezidenta ČLK, který přes to, že krajská rada ČLK MUDr. Suchardu do znalecké komise jednohlasně doporučila, tohoto lékaře odvolal.
  Nebude-li tak učiněno, MUDr. Liehne i MUDr. Lukeš, (náhradníci) budou z důvodu zaneprázdněnosti na tyto funkce rezignovat.

Představenstvo bere na vědomí.

Krajský úřad:

Kancelář hejtmana kraje

Pozvánka na VŘ

 • interní lékařství (MUDr. Rais),  26. 11. 2003 - pověření k účasti za OS ČLK Děčín MUDr. Ullrych, za obor interní lékařství MUDr. Vondráček (RBK), 
 • neurologie (MUDr. Faiferová), 26. 11. 2003 - pověření k účasti za OS ČLK Děčín MUDr. Ullrych, za obor neurologie prim. Jerie (ÚL).

Zabezpečení ambulantní pohotovostní péče (APP) v Ústeckém kraji v r. 2004

 • 3 hodiny denně + so + ne. 
  • Pro obce náležející k Varnsdorfu byla nabízena 24 hodinová výjezdní (S VYJÍŽDĚNÍM JAKO S NESYSTÉMOVÝM OPATŘENÍM NESOUHLASÍME) 
  • Šluknovský výběžek - nevýjezdní (so + no), (RZP Velký Šenov) 

Diskuse k APP (+ e-mail MUDr. Fluska)

 • Dohoda na Krajském úřadě - všemi městy bylo akceptováno, kromě Teplic. Tam založeno sdružení praktiků o. s. - uzavírají smlouvu s KÚ sami.
 • MUDr. Sucharda - připomínky k textu zaslaného z KÚ vyjádřil se i MUDr. Flusek písemně e-mailem.
 • MUDr. Slavík - pro Děčín platí, co je v materiálu z KÚ - dosud od 9 do 20 hod. v so + ne + svátky.
 • MUDr. Plhoň zkontaktuje Bc. Severu - z odboru zdravotnictví volal sám jeden úředník a na stav ke 4. 12. 2003 vyptával. Bylo konstatováno, že k datu konání schůze nebyla kancelář OS ČLK ani sdružení praktiků Městem Děčín kontaktováno.

Referát zdravotnictví

 • Oznámení o stanovisku vyhlašovatele VŘ - MUDr. Faiferová i MUDr. Rais - doporučeno pojišťovnám uzavření smluv.
 • Registrace: zaslány kopie udělených registrací
  • MUDr. F. Plhoň - změna - rozšíření místa - ambulantní operativa v oboru ORL v Rumburku
  • MUDr. V. Bárta - zrušení
  • 1. Zdravotní Rumburk, a. s. - (Poliklinika) změna OZ - TRN - MUDr. Milan Sklenář
  • 1. Zdravotní Rumburk, a. s. - (Nemocnice) změna Dolní Poustevna a Vilémov - PLDD.

Představenstvo bere na vědomí.

Další korespondence :

 • Dopis - odpověď jednatelky společnosti Medical Servis, s. r. o. MUDr. Čejkové na náš dopis týkající se nezajištění řádného zástupu za nemocného PL v Č. Kamenici - omluva. 

Představenstvo bere na vědomí.

 • Obec Verneřice - zaslala žádost o podporu na Krajském úřadě Ústeckého kraje - chce získat městské zdravotní středisko - dům s ordinací praktické lékařky do svého majetku.
  KÚ dům hodlá bezúplatně převést na město Verneřice a současně vyhlašuje výběrové řízení jako dražbu. Bylo rozhodnuto zkontaktovat pana starostu - dle našeho názoru dopis z KÚ je zmatečný. Současně hovoří o bezúplatném převodu i dražbě téhož převáděného nemovitého majetku.

Rozhodně podporujeme první variantu, aby péče OL mohla býti v tomto odlehlém horském obvodu zachována.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Ivana Kubíková požádala o vydání diplomu o vzdělávání - splňuje - zkontrolovala MUDr. Ullrychová. Zadáno do tisku.
 • Informace MUDr. Slavíka:
  • Opiátové recepty bude na MÚ Děčín vydávat p. Klugerová - odbor sociální a zdravotní - lékaři se budou prokazovat registrací. MUDr. Slavík bude informovat na schůzce PL v jižní části okresu.
  • Zdravotní dokumentace k zemřelým - Matrika je ochotna spolupracovat, aby se ošetřující lékař dozvěděl o úmrtí, budou posílat další list z ohledání ošetřujícímu lékaři. JE TŘEBA vydat nějaký postup- není uvedeno v zákoně. Jde i o dispenzarisované pacienty u odborných lékařů
   Diskuse:
   MUDr. Slavík - p. matrikářka zjistí od pozůstalých informaci, kdo byl ošetřujícím lékařem, informaci následně předá MUDr. Slavíkovi.
 • Data zasedání představenstva v r. 2004:

  Leden 2004 7. 1. 2004 Děčín
  Únor 4. 2. 2004 Rumburk
  Březen 3. 3. 2004 Děčín
  Duben 7. 4. 2004 Děčín
  Květen 12. 5. 2004 Rumburk
  Červen 2. 6. 2004 Děčín
  Červenec/Srpen  7. 7. 2004 Děčín
  Září 1. 9. 2004 Rumburk
  Říjen 6. 10. 2004 Děčín
  Listopad 3. 11. 2004 Děčín
  Prosinec 1. 12. 2004  Rumburk
(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • zkontaktovat Bc. Severu z KÚ- PL zatím nebyli osloveni - smlouvy na APP- vyřešeno s úředníkem z KÚ 4. 12. 2003)
 • zkontaktovat pana starostu Verneřic - bezúplatný převod ZS na obec

MUDr. Sucharda:

 • odkaz na našich www - Obecné stanovisko výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu k systému péče o nemocné postmenopausální osteoporosou

MUDr. Kučerová:

 • informace koordinátorům akcí KVL - zajistit informovanost v regionu, poděkování za pořádání akcí KVL - (úkol z listopadu)

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster