Hlavní stránka OS ČLK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Listopad 2003


( předchozí zápis )  ( následující zápis ) ( přehled zápisů )

10. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 11.2003 v Rumburku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Ullrych, Koudelová, Čapková, Ullrychová, Slavík, Kučerová, Flusek, Louková

Omluveni MUDr.: Popelka, Englerová

Čestná rada MUDr.: Lazarová, (omluvena Černá)

Revizní komise MUDr.: Šebek (omluvena Sellnerová)

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková -

 • [zajištění místa konání schůzky AS 27.11.2003 - hotel Česká koruna - Zimní zahrada] - splněno

MUDr. Plhoň -

 • [informovat MUDr. Matýska o podmínkách pořádání akcí KVL] - informace zaslány faxem - splněno

 • [informace na pojišťovně, zda byla oznámena nepřítomnost PL v České Kamenici] - splněno

 • [dopis jednatelce společnosti Medical Servis, s.r.o., MUDr. Čejkové] - splněno, bez odpovědi. 

MUDr. Popelka -

 • [zajistit místo pro listopadovou schůzi představenstva] - splněno

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy

Informace předsedy o činnosti do XV. sjezdu ČLK

Dne 2. 10. 2003 se konala v Teplicích schůzka Krajské rady ČLK - svoláno předsedkyní MUDr.Pácaltovou - zúčastnil se MUDr. Plhoň, pro vysvětlení situace v RK byl přizván i MUDr. Sucharda.

Dne 23.10.2003 - Teplice delegáti + předsedové OS Ústeckého kraje - svoláno MUDr. Pácaltovou. Zúčastnil se MUDr. Plhoň a MUDr. Šrámková - MUDr. Slavík se omluvil.

Delegátům byly předány materiály, které v Tempusu nenalezli, diskuse o taktice, většinový názor - MUDr. Rath buď odstoupí nebo iniciujeme hlasování o jeho odvolání.

Představenstvo ČLK dle posledních zpráv odmítlo některé návrhy stavovských předpisů s odůvodněním, že tyto může podávat pouze delegát - jednotlivec - byly odmítnuty návrhy podané za okres nebo kraj (Praha 4, Praha 5, Ústecký kraj). (Na sjezdu pak ale některé návrhy zazněly.)

Tato praxe je přímém rozporu s usnesením představenstva ČLK z roku 2001, kde se přímo ukládá, aby každý návrh na změnu stavovského předpisu byl prodiskutován a podán za OS ČLK. Jinak podané návrhy a to okresem do 30 dnů před sjezdem nebyly nikdy akceptovány. Najednou účelová "právnicky" podložená změna.

ZPRÁVY ZE SJEZDU

Delegáti: MUDr. Plhoň, MUDr. Šrámková, MUDr. Slavík  Zprávu přednesl MUDr. Slavík

Fakta:

 • Sjezd nepřijal zprávu RK ČLK, schválil zprávu ČR ČLK a Etické komise, představenstvu byla dána důvěra.
 • K licencím pana prezidenta - většina delegátů nepokládala lži pana prezidenta MUDr. Ratha za nemorální.
 • Informace o ekonomice ČLK.
 • Změny Stavovský předpis č. 7 - v roce 2004 - absolventi v 1. roce 1,-Kč
 • Uznávání praxe cizincům, vydávání potvrzení o bezúhonnosti centrální kanceláří ČLK.
 • Na sjezdu byla projednávána i jiná témata, ale o těch média nehovořila.
 • MUDr. Sucharda - RK ČLK pozastavila výkon rozhodnutí představenstva - nebyla uznávána praxe lékařům ze Slovenska, pouze praxe na území ČR - sjezd schválil pozastavení tohoto usnesení a přijal jiné řešení. Delegáti z řad představenstva ČLK a zejména předsedkyně etické komise MUDr Stehlíková se snažili obhájit postupy MUDr. Ratha a pak sjezd odhlasoval, že v tomto bodě dává za pravdu představenstvu, které prohlásilo licence MUDr. Ratha za platné a právně bezchybně získané. RK konstatovala neplatnost licencí z důvodů nepravdivých informací.
 • Diskuse k proběhnutému sjezdu
(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Řešené stížnosti

Z devíti stížnosti, které jsou dosud v řešení, nebylo pochybení zjištěno v šesti případech. Jeden případ je postoupen územní znalecké komisi Ústeckého kraje, v jednom bude patrně vznesen návrh na zahájení disciplinárního řízení, v jednom dosud nedošlo rozhodnutí pověřeného člena.

Nové stížnosti

Zatím nedošla žádná nová stížnost

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Řešená disciplinární řízení

Neuzavřené je dosud řízení u stížnosti, kde čestná rada okresního sdružení uložila lékaři za pochybení při léčbě pacientky pokutu, ale on se odvolal - čestná rada ČLK věc dosud neřešila.

V dalším disciplinárním řízení, projednávajícím stížnost na chování lékaře k pacientovi, byla udělena důtka. Rozhodnutí nabylo právní moci.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o úlevu v placení členských příspěvků

MUDr. Petronela Lacková - žádá o snížení členského příspěvku (absolvent - 620,- Kč), nástup do Lužické nemocnice 10/2003. (přijata za členku ČLK bude zřejmě na zasedání představenstva ČLK 12.-13.12.2003)

Představenstvo projednalo žádost MUDr. Lackové o snížení členského příspěvku v roce 2003. 

Členský příspěvek je snížen na částku, která je odváděna do centra ČLK (tedy 270,- Kč).

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace

MUDr. Eva F a i f e r o v á - 8. 10. 2003 podána žádost o vydání souhlasu s provozováním neurologické ambulance, Teplická 371/72, Děčín IV. Doložena nájemní smlouva, rozhodnutí o schválení provozního řádu. Souhlas vydán k datu 9.10.2003 na dobu určitou do 31.12. 2003 - do této doby musí být ordinace vybavena. Po splnění podmínky - po fyzické kontrole ordinace bude vydán souhlas bez omezení doby platnosti.

Představenstvo souhlasí.

1. Zdravotní Rumburk, a.s., o. z. Lužická poliklinika - 4. 11. 2003 podána žádost o vydání souhlasu s provozováním neurologické ambulance, ul. 28. října 11, Děčín I, OZ MUDr. Václav Stehlík. Doložena smlouva o smlouvě budoucí - nájemní smlouva, rozhodnutí o schválení provozního řádu, kopie licence VL primář pro obor neurologie MUDr. Stehlíka. Prostory shlédl MUDr. Plhoň.

Představenstvo souhlasí.

1. Zdravotní Rumburk, a.s., o.z. Lužická poliklinika - 5. 11. 2003 podána žádost o vydání souhlasu s provozováním oftalmologické ambulance ve Šluknově, OZ MUDr. Jitka Dragounová. Souhlas bude vydán po kontrole prostor - pověřena MUDr. Kučerová.

Představenstvo souhlasí.

Zdravotnická záchranná služba Děčín - MUDr. Luboš Kučera - ředitel - 5. 11. 2003 podána žádost o vydání souhlasu s personálním obsazením do služeb LSPP pro lékaře MUDr. Rudolfa Stupáka a MUDr. Jana Bechyněho - lékaři hygienické služby s více jak 10 letou praxi ve službách LSPP a se zástupy na obvodech.

Představenstvo souhlasí.

Žádosti o přijetí za člena ČLK

MUDr. Petronela L a c k o v á, absolvent 2003 LF UPJŠ Košice, SR. Pracoviště Lužická nemocnice Rumburk - interní odd. Podáno 27.10.2003. Do Olomouce odesláno 30.10.2003.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky

MUDr. Miloš S a u e r - pracoviště OSSZ, podáno 22.10.2003, prodloužení platnosti.

MUDr. Jarmila S a u e r o v á - pracoviště OSSZ, podáno 22.10.2003, prodloužení platnosti.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

32/03/008 Zásady léčby a použití antibiotik

Pořádá: OS ČLK Děčín a Lužická nemocnice ve spolupráci s firmou KRKA

Přednášející: prim MUDr. Pavel Reiterer -Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

1. přednáška: Zásady léčby antibiotiky + vhodné kombinace antibiotik

2. přednáška: Léčba plicních infekcí

Datum: 29. 10. 2003 od 18,30 hodin, Restaurace Dýmník, Rumburk - Výletní ul. 775.

Akce ohodnocena 2 kredity - konzultováno s MUDr. Kučerovou

(Připomínka MUDr. Loukové - jedná se o zajímavý seminář, informace o konání nebyla dostatečně rozšířena ve Varnsdorfu. Představenstvo doporučuje, aby MUDr. Kučerová informovala koordinátory akcí, že pokud budou akce garantovány Komorou, musí být informovanost o konání zajištěna. (i v nemocnici Varnsdorf například) Zároveň bylo vysloveno poděkování za pořádání těchto vzdělávacích akcí.)

32/03/009 Rehabilitační seminář

Pořádá: OS ČLK Děčín a rehabilitační odd. Nemocnice Děčín.

Přednášející: prim. MUDr. Jana Lísalová - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, prim. MUDr. Vladimír Šťastný - Nemocnice Děčín.

Témata:

 • Základy ortotiky - prim. MUDr. Lísalová
 • Praxe v předepisování ortéz u nejfrekventnějších chorob a úrazů - prim. MUDr. Šťastný
 • Kompenzační pomůcky - Ing. Michal Stárek - prezentace kompenzačních pomůcek fy. Ruli

Datum: 12. 11. 2003 od 13,00 hodin, Nemocnice Děčín, zasedací místnost

Akce ohodnocena 2 kredity - konzultováno s MUDr. Ullrychovou

(Diskuse: K hodině zahájení akce - nemožnost účasti mimoústavních lékařů, nelze posuzovat školící akci podle hodiny zahájení, ale podle tématu semináře, bude přínosné informovat ústně koordinátora, aby do budoucna volili přijatelnější hodinu i pro lékaře mimo nemocnici.).

32/03/010 Podzimní internistický odborný večer - aktuální otázky infekce Helicobacter pylori

Pořádá: OS ČLK Děčín a Lužická nemocnice ve spolupráci s firmou ABBOT

Přednášející: MUDr. Václav Pospíšil a prof. MUDr. Jan Bureš

Datum: 26. 11. 2003 od 17,00 hodin, Restaurace Dýmník, Rumburk - Výletní ul. 775.

Akce ohodnocena 2 kredity - konzultováno s MUDr. Kučerovou

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Zápis RK ČLK ze dne 10.-11.10.2003 + 25. 10. 2003,

  • rozhodnutí RK ČLK - licence MUDr. Ratha-předloženo sjezdu
  • rozhodnutí RK ČLK - nepřipuštění návrhů novel SP podané představenstvem Prahy 4 a Prahy 5 - předloženo sjezdu
  • MUDr. Holanová - dopis z Ministerstva práce a soc. věcí ve věci započítávání výkonu civilní služby
  • Vyjádření MUDr. Holanové k obsahu TM č. 10, hospodaření ČLK + licence MUDr. Ratha
 • Prohlášení ČLK (nebylo projednáno představenstvem) k "diskreditační kampani" proti MUDr. Rathovi a ČLK (sestavil MUDr. Sojka)
 • Stanovisko představenstva k licencím MUDr. Ratha
 • Informace MUDr. Ratha ke článku MUDr. Šmatláka v časopise Týden
 • Reakce člena představenstva MUDr. Vedrala k informaci MUDr. Ratha
 • Svědectví MUDr. Krejčíka bývalého náměstka pro LP v tehdejší FN 2 s poliklinikou v Praze 2
 • Seznam vydaných licencí na vědomí
 • Reakce na obsah zápisů představenstva ČLK - červen + září 2003 - Šmilauerová Praha 5
 • Komentář Mgr. Jana Buriánka ke sdělení právního oddělení k návrhům změn SP předkládaným představenstvy OSL ČLK Praha 4 a Praha 5
 • Výzva Prahy 4 prezidentovi ČLK k jeho abdikaci
 • Sdělení OS Prahy 5 - všem OS ČLK- představenstvo OS Prahy 5 nesouhlasí s rozhodnutím představenstva ČLK nepřijmout k projednání na letošním sjezdu ČLK novelizační návrhy ke SP, které byly řádně a včas podány OS Prahy 4 a 5.
 • Články uveřejněné v časopise "Týden" - 22. 9. 2003 + 6.10. 2003 + 20.10. 2003
 • Zápis ze zasedání představenstva 10.-11. 10. 2003
  • Příloha k zápisu - JUDr. Mach - vyjádření k otázce výkon lékařského povolání při civilní službě
  • JUDr. Mach - vyjádření právního odd. ke komentáři Mgr. Jana Buriánka ze dne 15.10. 2003
 • MUDr. Vedral - rozhovor MUDr. Ratha - LN 25.10. 2003
 • Prohlášení Prahy 6 - otevřený dopis prezidentovi ČLK - výzva k odstoupení
 • Stanovisko Prahy 10 - žádá prezidenta o odstoupení z funkce
 • Výzva Sdružení smluvních lékařů - pro delegáty sjezdu ČLK
 • Stanovisko sekce Okresní hospodářské komory v Ústí n. L. k působení řízení ČLK
 • Dotaz pražské kanceláře ČLK - zda v našem okrese nemocnice změnila svůj právní statut, pokud ano, zda se konalo výběrové řízení a zda byl na VŘ přítomen zástupce ČLK - odpověď odeslána 

Krajský úřad:

Referát zdravotnictví

Na vědomí rozhodnutí o registraci:

 • Změny:
  • Nemocnice Děčín, příspěvková organizace - rozšíření ambulantní péče - foniatrie
  • MUDr. Michal Marek - dětská alergologie - změna místa provozování, Thomayerova 116/8, Děčín 4
  • MUDr. Martin Richter - praktický lékař Jílové - zrušení odborného zástupce
  • MUDr. Helena Laštůvková - oční ordinace - změna místa provozování, Teplická 226/55, Děčín 4
  • MUDr. Andrej Popov - praktický lékař pro děti a dorost - změna - zůstává pouze pracoviště: Dolní Podluží a Rybniště
 • Nová registrace: 
  • MUDr. Roman Rais, interní ambulance, Teplická 1850, Děčín 4
  • MUDr. Eva Faiferová, neurologická ambulance, Teplická 371/72, Děčín 4
  • Dětský domov Rumburk, příspěvková organizace

Žádost KÚ - odboru zdravotnictví - kopie licencí všech lékařů, kteří provozují NZZ - odesláno dle jmenného seznamu

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Ústeckém kraji - Od r. 2004 budou platit pouze recepty a žádanky s modrý pruhem opatřené kódem příslušné obce s rozšířenou působností. Tyto recepty a žádanky je nutné zakoupit ve svém správním obvodu na Městském úřadě Děčín, Městském úřadě Rumburk a na Městském úřadě Varnsdorf odboru sociálních věcí. 

(Dotaz MUDr. Slavík - na základě jakých dokladů bude vydáno?- není v informaci z KÚ uvedeno.)

Další korespondence :

 • Sdělení ředitele ZZS Děčín - ambulantní pohotovostní služba (APS) - výdejna léků nebude zajišťována KrÚ.

Diskuse - Existují dohody měst se subjekty, bude možná fungovat lépe než přes KÚ. Bude vynutitelná povinnost zapojení se do pohotovostních služeb APS (PL) - v případě schválení novely zákona o ZZ, která bude mít sankci - zrušení registrace.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • MUDr. Sellnerová byla oslovena redaktorem Děčínského deníku - stížnosti v okrese Děčín - článek 16.10.2003 v Děčínském deníku
 • MUDr. Plhoň - článek "Děčínskou nemocnici nikdo rušit nechce a nebude", příspěvek do ankety o děčínské nemocnici 
 • HERB-PHARMA s.r.o. Michaela Vobořilová - firma zabývající se výrobou a prodejem potravinových doplňků a léčivé kosmetiky - Projevili zájem účastnit se akcí, seminářů konferencí s možností reprezentace jejich firmy - nesouhlas - odpoví MUDr. Sucharda
 • Smlouva o převodu internetové domény clk.cz . Představenstvo souhlasí s převodem domény na clk.cz na MUDr. Ivana Suchardu, která byla podepsána 30.10. 2003
 • Sjezd si schválil prodloužení funkčního období na 5 let.
  • Do příštího jednání se musí všichni zvolení členové představenstva, revizní komise, čestné rady, delegáti zvážit, zda budou ve zvolených funkcích pokračovat nebo zda podají abdikaci. Musí být dostatek času na podání informace členům OS před konáním Okresního shromáždění (18. 2. 2004 v Děčíně na Střelnici od 15:00)
 • Hospodaření k 1. 11. 2003 - představenstvo vydalo tuto výzvu členům:

Pro zachování platební schopnosti okresního sdružení na začátku roku 2004 bude vhodné jako v minulých letech hradit členské příspěvky již na konci tohoto roku.

Informace:
 - pro výši členských příspěvku na rok 2004 platí, že jsou shodné jako v roce 2003,
 - číslo účtu 920167399/0800 u ČS a.s. Děčín,
 - variabilní symbol je rodné číslo.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Kučerová:

 • informace koordinátorům akcí KVL - zajistit informovanost v regionu, poděkování za pořádání akcí KVL.

MUDr. Ullrychová:

 • informace koordinátorovi rehabilitačního semináře - volit vhodnější dobu na zahájení školící akce - předpoklad pro získání garance Komory.

MUDr. Sucharda:

 • e-mail odpověď na dotaz HERB-PHARMA s.r.o., Michaela Vobořilová
 • Na www uveřejnit výši členských příspěvků na rok 2004 a číslo účtu OS ČLK Děčín

paní Hamerníková:

 • zajištění místa pro zasedání představenstva v Děčíně v roce 2004

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster