Kontakty a další informace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PŘEDSTAVENSTVA
OS ČLK V DĚČÍNĚ
Prosinec 2001


11. jednání představenstva
OS ČLK Děčín,

které se konalo dne 5. 12. 2001 v Rumburku na Dýmníku

Přítomni MUDr.: Plhoň, Herrmannová, Čapková, Kovtun, Popelka, Hruška, Englerová, Flusek, Louková.

Omluveni MUDr.: Ullrych, Čermáková.

Čestná rada MUDr.: Mikš, Tošovský, Lazarová, (omluvena Vítová)

Revizní komise MUDr.: Šebek, Matiášek, (omluvena Sellnerová, Lešanovská, Rűkl)

Delegát sjezdu: MUDr. Šrámková

Webmaster: MUDr. Sucharda

PROGRAM:

 1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZÁPISU
 2. ZPRÁVA PŘEDSEDY OS - PŘÍPRAVA OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
 3. REVIZNÍ KOMISE
 4. ČESTNÁ RADA
 5. ŽÁDOSTI
 6. REGISTRACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 7. KORESPONDENCE
 8. RŮZNÉ
 9. ÚKOLY DO DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Ad 1) Kontrola úkolů

pí. Hamerníková

 • Lékařské informační centrum- placená inzerce (odesláno 20. 11. 2001)
 • Contactel - objednávka (odesláno 21. 11. 2001)
 • Program Na Druhou (návštěvnost www stránek) (objednáno 20. 11. 2001)
 • Zpracování rozpočtu na r. 2002.
  Představenstvo na základě předloženého rozpočtu schválilo měsíční mzdu od ledna 2002
  pro p. Hamerníkovou 7000,- Kč hrubého a pro p. Kalvase 100,- Kč na hodinu.

MUDr. Plhoň

 • Členství v ČLK ředitele Nemocnice Děčín - byl učiněn dotaz u sekretářky ředitele, přihlášku podává v Praze 10. Dle sdělení sekretářky v Praze 10 MUDr. Vytlačil kontaktoval jejich sdružení 30. 11.2001
 • Článek do Rumburských novin (odesláno 22. 11. 2001)
  Na základě diskuse k tomuto problému představenstvo rozhodlo: MUDr. Plhoň zjistí kontakt na ženy, jež v článku vystoupily anonymně. Po zjištění jejich jmen je bude kontaktovat MUDr. Šebek. Bude-li prokazatelné, bude se záležitost řešit disciplinárně.
 • Dopis - doporučení za Komoru - denzitometrie (odesláno 15. 11. 2001)
  MUDr. Plhoň informoval představenstvo o dopisu MUDr. Maliny, náměstka ministra zdravotnictví pro LPP, který mu byl jako předsedovi doručen. Zde je konstatováno, že jejich návrh, aby MUDr. Dimitrov uzavřel smlouvu s MN v Ústí n. L. o provozování příslušného denzitometrického přístroje, a to do doby pořízení tohoto přístroje v nemocnici v Ústí n. L. není v rozporu s naším požadavkem.
  Představenstvo nesouhlasí s postupem Ministerstva zdravotnictví a schvaluje, aby MUDr. Plhoň vyvíjel aktivity směrem k mediálním prostředkům.
 • Sdělení MUDr. Pavlovičové - prominutí doplatku (odesláno 12. 11. 2001)
 • Glaxo Smith Kline - Informace o výskytu závažných nežádoucích příhod - vráceno se sdělením, že je třeba své požadavky směřovat na Etickou komisi dané nemocnice (odesláno 12. 11. 2001)

MUDr. Ullrych

 • návrh pozvánky a informace o placení členských příspěvků v r. 2002 (splněno)

MUDr. Sucharda

 • Přenesení domény clk. cz - jednání s O. Novotným (od 14. 11. 2001 jsme vlastníkem této domény, od 19.12. jsou stránky v provozu na novém serveru)
  Adresa clk.cz v e-mailové adrese bude zachována. Byla podepsána smlouva u Českého Telecomu o zřízení služby WEB STANDARD. Doména bude převedena z firmy Xion - nyní RCS NET.
  V kanceláři platí stále adresa: kancelar.dc[zavináč]clk.cz nebo nověji kancelar.decin[zavináč]clk.cz , náhradní spojení je clk.decin[zavináč]cbox.cz .

MUDr. Popelka

 • předjedná zajištění občerstvení na OS v lednu (chlebíčky, minerálka, káva)

MUDr. Flusek

 • pověření k jednání s MUDr. Kučerou o problémech souvisejících s LSPP ve Varnsdorfu a v Rumburku (není známo jak MUDr. Kučerou oznámená opatření probíhají v praxi; plánovaná schůzka se nekonala)

Úkoly splněny.

(zpět na obsah)

Ad 2) Zpráva předsedy - příprava okresního shromáždění 2002

 • Dopisy s informací o placení členského příspěvku a pozvánka na OS bude rozeslána do 20. 12. 2001.

 • Pozváni budou: představitelé vedení ČLK, přednosta OkÚ p. Ing. Benedikt, vedoucí RZ ing. Milerová, hejtman KÚ Ústeckého kraje, ředitelé nemocnic našeho okresu, zástupci zdravotních pojišťoven: OP VZP, Metal Aliance, Vojenská, Ministerstva vnitra, Česká národní.

 • MUDr. Plhoň napíše osobní dopisy ředitelům nemocnic, aby byla lékařům umožněna účast na OS v lednu.

 • Hlavní referáty

  • zprávu o činnosti MUDr. Plhoň

  • zpráva RK (stížnosti, kontrola kanceláře) MUDr. Sellnerová

  • zpráva ČR MUDr. Mikš

  • zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu MUDr. Ullrych

 • Podrobně o detailech budeme jednat na lednové schůzi těsně před Okresním shromážděním. Na lednové schůzce se dohodneme zda pozveme tisk, či jen uspořádáme tiskovou konferenci.

(zpět na obsah)

Ad 3) Revizní komise

Schůzka všech členů RK se konala v Děčíně 22. 11. 2001. Zprávu o jednání podal MUDr. Šebek a MUDr. Matiášek. Příští schůzka se bude konat 20. 12. 2001.

Podněty

 1. Vědecká rada Komory zaslala námi vyžádané posudky k jedné z našich kaus. Ač jsme vědecké radě sami zadali podnět k vypracování posudků a tyto jsme zaplatili, bylo nám odmítnuto zaslání originálů s tím, že bylo rozhodnuto, že originály budou archivovány u Vědecké rady. Dle našeho názoru na originály posudků máme nárok - zaplatili jsme si je. MUDr. Sucharda vznesl na kancelář ČLK proto připomínku, že součástí disciplinárního spisu musí být originál. Bylo navrženo, aby příště bylo od znalců vyžadováno vyhotovení posudků ve dvou vyhotoveních. Žadatel o posudek musí mít nárok na originál, za který zaplatil.

 2. Policie ČR zaslala dne 12. 11. 2001 žádost o postoupení výsledků znaleckých posudků k téže kauze a kontakt na Vědeckou radu ČLK. MUDr. Policii byla zaslána odpověď, že posudky VR byly vyžádány pro potřebu RK OS ČLK a že za posudky bylo uhrazeno 12000, -Kč. Pokud bude chtít Policie ČR k jakékoliv kause znalecké posudky musí si je zadat a zaplatit sama

Stížnosti

Id.č. 00/32/012 pí. H. L. x Nemocnice Děčín /odd. neurologie + patologie/

Patolog nebyl shledán vinným - vinu nelze dokázat. Proti ortopedovi, neurologovi a pracovištím neurologického a chirurgického odd. děčínské nemocnice nebude zahájeno DŘ - dle názorů RK nejsou vinni. RK zpracovává návrh na zahájení DŘ proti internímu konsiliáři + PL. Po sepsání návrhů bude předáno Čestné radě.

Id.č. 01-32-357 ev. č. 01/32/004. MVDr. M. x ? 

Na základě posudku psychiatra - prim. Mališe ze dne 26. 10. 2001 RK OS ČLK rozhodla nezahajovat DŘ z důvodu neviny lékaře. Rozhodnutí odesláno 19. 11. 2001.

Id.č. 01-32-628 pí. J. G. x chir. odd. Lužické nemocnice

Stěžovatelka žádá přešetření, zda nedošlo k zanedbání péče nebo ke stanovení chybné diagnózy u jejího otce r. 1945 - zemřel v Praze, kam byl převezen z Lužické nemocnice v Rumburku. RK požádala o znalecký posudek prim. Rejholce. Stížnost šetří MUDr. Matiášek.

Id.č. 01-32-782 p. E. R. x gyn. odd. Nemocnice Varnsdorf

Ve stížnosti, postoupené z kanceláře prezidenta republiky, je popisována špatná finanční situace rodiny se 7 dětmi. V další části dopisu píše, že manželka je po císařském řezu a nemůže už mít, jak se domnívají vinou peroperačně provedené sterilizace ženy, děti, které oni ještě chtějí a lékaři ji nechtějí pomoci, požadují údajně 50 000,- Kč.
Dne 2. 11. 2001 zaslala pí. R.R. doplňující sdělení. Z centrálního registru bylo zasláno rozhodnutí, že stížnost byla přijata a bude posouzeno, které skutky přesahují dobu jednoho roku a jsou tudíž promlčené. Ostatní bude řešeno (Šetřila MUDr. Lešanovská).

Nebude zahajováno DŘ pro nepřípustnost (skutek z roku 1997). Přesto byla záležitost prošetřena a bylo zjištěno, že obvinění z provedení sterilizace ženy se dle předložené dokumentace nezakládá na pravdě. Asi 50000, - Kč stojí případné léčení sekundární sterility metodami asistované reprodukce, protože při 7 dětech to VZP nehradí.

Id. č. 2001-32-749 p. J. S. x MUDr. J. P.

Stěžovatel žádá o objektivní posouzení jeho situace. Popisuje událost z 23. 9. 2001, kdy byl v pracovní neschopnosti zadržen Policí ČR. MUDr. P. mu bez jeho vědomí neschopnost ukončil. Stěžovatel má vyjádření MUDr. Mališe, že jeho stav vyžaduje pokračování původní PN + vyjádření MUDr. Vavříkové. Kopie zaslána centrálnímu registru do Prahy 31. 10. 2001.

Revizní komise rozhodla, že zahájení, průběh a ukončení dočasné pracovní neschopnosti je správním aktem, který nespadá do kompetencí a pravomoci České lékařské komory.

Id. č. 2001-32-750 manželé S. x MUDr. J. U.

V podání (trestní oznámení dané na vědomí komoře) je uvedeno, že byla zavolána pohotovost k ošetření syna manželů S., pana L. S.(ročník 56). Pohotovostní návštěvu vykonal MUDr. U. Druhého dne p. L. S. zemřel. Paní S. uvádí, že je přesvědčena, že určení správné diagnosy by zachránilo jejímu synovi život. Přístup i celé nedostatečné vyšetření považuje za hrubý lékařský přestupek.
Kopie dopisu odeslána do centrálního registru dne 31. 10. 2001. Dne 15. 11. 2001 vyžádán u prim. Fialky soudní lékařství MN v ÚL opis pitevního protokolu (doručen 26. 11. 2001).
Dne 14. 11. 2001 doručen dopis Policie ČR z Varnsdorfu, kde se žádá o provedení vlastního šetření případu a zaslání písemné zprávy. RK shromažďuje informace k danému případu.

V současné době dle telefonické informace v centrálním registru jsou podány námitky k rozhodnutí RK OS ČLK u tří případů: p. J., p. MVDr. M., a p. D.

(zpět na obsah)

Ad 4) Čestná rada

Nemá v současné době v řešení žádný případ.

Na dnešní jednání byla pozvána i MUDr. Marcela Černá, která jako první náhradnice dle pořadí při minulých volbách do čestné rady bude po odstoupení MUDr. Mikše od 1. ledna 2002 členkou čestné rady, ale omluvila se. Přijde na zasedání v lednu, kde by měla proběhnout volba nového předsedy česné rady OS ČLK Děčín.

Předseda MUDr. Plhoň předal MUDr. Mikšovi věcný dar - náramkové hodinky, jako výraz poděkování za dlouholetou aktivní činnost v OS ČLK Děčín.

(zpět na obsah)

Ad 5) Žádosti

Žádost o vydání vyjádření k personálnímu, věcnému, materiálnímu a technickému vybavení ordinace:

Nemocnice Varnsdorf - podáno 15. 11. 2001 - rozšíření personálního vybavení. Žádají o vydání nového vyjádření. Jde jim o náš souhlas s osobou nového garanta pro chirurgické obory - MUDr. Petra Knoblocha. Dle telefonického sdělení MUDr. Járy je toto požadavek OkÚ RZ. MUDr. Jára uvedl, že zde pracuje MUDr. Knobloch i MUDr. Matiášek, proto chtějí vyjádření s uvedením obou jmen.

Představenstvo je toho názoru, že v současném znění licenčního řádu není již pojem odborný garant. Je požadován odborný zástupce. Tím byl deklarován a Představenstvem v minulosti schválen MUDr. Říha, který je i nadále zaměstnáván v Nemocnici Varnsdorf. Proto není třeba vydávat nové vyjádření.
Změnu personálního vybavení musí ZZ sdělit pouze pojišťovně jako doplnění Přílohy č. 2 vzájemné smlouvy. Komora nemá ani nadále námitky k současnému personálnímu vybavení Nemocnice Varnsdorf pro obor chirurgie. (Dopis MUDr. Plhoň)

MUDr. Ludmila Jakubcová podáno 5. 12. 2001. Žádá o rozšíření ordinace oftalmologie - místo provozování Zdravotní středisko Vilémov. Ordinace jeden den v týdnu. Dle sdělení MUDr. Englerové jsou uvedené prostory k provozování oční ambulance vhodné. Doporučuje schválit představenstvu oční ambulanci MUDr. Jakubcové, v severní části okresu jsou dlouhé objednací lhůty a proto považuje zřízení ordinace jako prospěšné. Personální vybavení (lékařka i sestra) je stejné jako ve varnsdorfské ordinaci MUDr. Jakubcové. MUDr. Plhoň dotazem prověřil u MUDr. Jakubcové, zda přístrojové vybavení dané ordinace splňuje požadovaná kriteria.

Po splnění tohoto zjištění byla splněna podmínka pro to, aby představenstvo schválilo vydání kladného vyjádření.

Žádosti o souhlas s předepisováním léčiv pro rodinné příslušníky:

MUDr. Hana H a v e l k o v á - Oprávnění bylo vydáno dne 16. 11. 2001.

Představenstvo souhlasí.

(zpět na obsah)

Ad 6) Registrace vzdělávacích akci

Nebyly oznámeny žádné akce

(zpět na obsah)

Ad 7) Korespondence:

Centrum ČLK:

 • Usnesení ze XIII. Sjezdu ČLK (doručeno 19. 11. 2001)

 • Zpráva RK předložená na sjezdu v Brně

 • Přijatí lékaři ke dni 2. 11. 2001 (MUDr. Dobiášová - Děčín)

 • Zápis bloku RK ze dne 2. 11. 2001 v Brně

 • Licence schválené 1. 11., 12. 11., 14. 11. (MUDr. Hósová) a 28. 11. 2001

 • Dotazník - nákup nemovitosti ("školícího střediska") pro členy ČLK

Na základě hlasování představenstva OS ČLK Děčín byl jednomyslně vysloven nesouhlas s nákupem rekreačního objektu.

 • Dopis MUDr. Ratha ze dne 22. 11. 2001- účast zástupců ČLK ve výběrové komisi na obsazení vedoucích míst v NZZ (návrh představenstva OS Děčín):
  "V představenstvu převážil názor, že není potřeba změny návrhu zákona, neboť ČLK vykonává dohled nad NZZ tím, že schvaluje personální, věcné a tech. Vybavení. Návrhy zákonů nám tyto pravomoci ještě rozšiřují. "

 • Nutnost přesvědčit poslance čtyřkoalice, aby prosazovali zákony:

  • O ZZ a jejich provozování,

  • O způsobilosti k výkonu zdrav.povolání a

  • o změně zákona 20/66 o péči a zdraví lidu.

MUDr. Plhoň k tomuto bodu sdělil, že nejbližší oposiční poslanec je v Chomutově.

Okresní úřad:

 • Vyhlášení výběrového řízení pro provozování AZZ - v oboru gastroenterologie a interní lékařství pro území města Děčína a okolí. (řízení inicioval MUDr. Jiří Zeman) Přihlášky do 17. 12. 2001
  Jednání výběrové komise se za OS ČLK zúčastní MUDr Ullrych

 • Dne 19. 11. 2001 proběhlo výběrové řízení na provozování AZZ v oboru gynekologie a porodnictví pro území Varnsdorf a okolí a Krásná Lípa a okolí (řízení iniciovala MUDr. M. Jeníková - jedná se o pracoviště po MUDr. Školníkovi, který odchází do důchodu).
  Za OS ČLK se zúčastnil výběrové komise MUDr Ullrych

Stanovisko přednosty OkÚ Děčín: na 1. místě se umístila MUDr. Martina Jeníková.

 • Žádost o navázání spolupráce - z OkÚ doručena kopie dopisu ze SOU v Teplicích ve věci potvrzování krátkodobé neschopnosti žáka v důsledku nemoci nebo vyšetření. Dávají ke zvážení, zda by nebylo vhodné potvrzovat absenci žáka do studijního průkazu.
  K tomuto bodu sdělil MUDr. Sucharda, že právníci Komory v současné době řeší problematiku týkající se pracovní neschopnosti. V nejbližší době by měl obdržet jejich názor. Okresnímu úřadu bude sděleno, že věc řeší ústředí ČLK. (MUDr. Plhoň)

 • Registrace - zaslání z OkÚ

  • Nové registrace:

   • Mamologické centrum Ústeckého kraje s. r. o. , Weberova 7, Děčín VI

   • MUDr. Jiří Zeman - 28. října 11, Děčín I,

  • Změny:

   • MUDr. Josef Tošovský - změny místa provozování

   • 1. Zdravotní Rumburk - změny odborných zástupců /chirurgie, pediatrie/

Korespondence ostatní

 • MUDr. Andrea Kačenková - sdělení, že od 1. 11. 2001 je zaměstnána na očním odd. Nemocnice Děčín. Nadále zůstává členkou OS ČLK České Budějovice.

 • Oznámení Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně - v Praze celostátní konference 20. -21. 6.2002 - Aktuální otázky hyperbarické medicíny.

(zpět na obsah)

Ad 8) Různé

 • Kontrola personálního vybavení ambulancí nemocnic
  Představenstvo určilo pracovní komisi ve složení: MUDr. Čapková, MUDr. Englerová a MUDr. Kovtun. Komise do dvou měsíců zkontroluje vydané registrace všech nemocnic v našem okrese (včetně LDN, Jiřetín), zda se vykonávají v jejich ambulancích pouze takové činnosti, na které byla registrace vydána a zda jsou ve smyslu nového licenčního řádu pro tyto činnosti nemocnice dostatečně personálně vybaveny lékaři s příslušnými licencemi pro obor nebo mají deklarovaného odborného zástupce pro danou činnost zaměstnaného v daném ZZ nebo alespoň lektorský dohled u těch, kteří činnost provozují bez příslušné licence. (U děčínské nemocnice se zjistí zda prováděná ambulantní činnost je v souladu se zřizovací listinou.)

 • Bylo provedeno telefonické hlasování členů představenstva k nákupu hodinek pro MUDr. Mikše - schváleno

 • Dosud nebyla uzavřena záležitost event. prodeje léčiv v ordinaci praktického pediatra (MUDr. M.) MUDr. Šrámková se pokusí doložit do příštího jednání kopie, případně zajistí svědectví rodičů dětí, kteří si v ordinaci MUDr. M. zakoupily léčivé přípravky /homeopatika/. Přímo v ordinace praktického lékaře jsou rodiče oslovováni k zaregistrování do přírodní lékárny /poplatek 250,- Kč/. Představenstvo považuje chování MUDr. M. za neetické a rozhodlo pozvat jej k ujasnění záležitosti k osobnímu jednání na příští schůzi do Děčína dne 9. 1. 2002.
  Na nemorálnost svého jeho jednání byl upozorněn již dopisem v roce 1999. Jednání připraví a povede MUDr. Plhoň (paní Hamerníková připraví podklady (Etický kodex S 10 a zákon o lécích- příslušné paragrafy)

 • Schůzka lékařů - ambulantních specialistů - Předmětem schůzky by měla být novelizovaná Vyhláška MZd o hrazení jimi poskytnuté péče v I. pololetí 2002 a dále situace při vybírání dovolených a absencích - koordinace zástupů, požadavků na spolupráci s nemocnicemi v zajištění ústavních pohotovostních služeb a posouzení dostatečnosti finančních úhrad za tyto služby.

Schůzka se bude konat v lednu, ještě před Okresním shromážděním. MUDr. Lazarová byla jmenována koordinátorkou. Zajistí místnost pro cca 30 lidí. Datum bude upřesněn 9. 1. 2002 na příštím zasedání. Mělo by se konat asi v 18,00 hodin. (paní Hamerníková zjistí velikost úhrad za ústavní pohotovostní služby pro specialisty z terénu v nemocnicích našeho okresu a pokusí se totéž zjistit ve vybraných jiných nemocnicích (spolupráce s příslušnými OS ČLK) jako podklad pro jednání.

 • Představenstvo schválilo, že v roce 2002 bude za poskytnutí garance školící akci v našem okrese vybírán poplatek (bude-li akce ohodnocena kredity). Dopis těm lékařům, kteří do současné doby žádali o zařazení akce do KVL. (MUDr. Plhoň)

 • MUDr. Čapková - dopis adresovaný MUDr. Kučerovi na vědomí OS ČLK Děčín + RZ OkÚ - nespokojenost terénních PLDD s výší odměny za pohotovostní služby /hodnocení služeb v jiných lokalitách/

 • MUDr. Šebek vyslovil nespokojenost nad tím, že pro opiátové recepty se musí osobně do Děčína na OkÚ. Požaduje, aby lékaři ze severní části okresu měli také možnost vyzvednout si tyto recepty na detašovaném pracovišti OKÚ tak, aby byl dodržen požadavek příslušné normy.

MUDr. Plhoň společně s MUDr. Herrmannovou vyvolají schůzku u paní radové, kde bude záležitost řešena.

 • URGENCE - MUDr. Sucharda - zjistí, zda již bylo učiněno rozhodnutí představenstva k žádosti ze dne 17. 10. 2001 - jednoznačné stanovení, kdy se jedná o poskytování zdravotní (léčebné a preventivní) péče, spadající pod právní rámec zákona o komoře a zákona o poskytování zdravotní péče v NZZ, a kdy ne, v otázce - ultrazvuková denzitometrie, měření podkožního tuku, nitroočního tlaku, vyšetření krve na cholesterol.

(zpět na obsah)

Ad 9) Úkoly do dalšího jednání

MUDr. Plhoň:

 • zjistit kontakty na ženy, které daly podnět k napsání článku v Rumburských novinách., poté předat MUDr. Šebkovi
 • osobní dopisy ředitelům nemocnic - účast lékařů na OS
 • pozvánky hostům
 • dopis Nemocnici Varnsdorf - souhlas s personálním vybavením
 • dopis zdravotní radové ve věci potvrzování nepřítomnosti žáků -potvrzování krátkodobé neschopnosti žáka v důsledku nemoci nebo vyšetření.
 • pozvat na jednání MUDr. Matyse
 • dopis o vybírání poplatku za garanci školících akcí
 • schůzka se zdravotní radovou společně s MUDr. Herrmannovou - opiátové recepty
 • bude vyvíjet mediální aktivitu na podporu osteodenzitometrie MUDr Dimitrova

MUDr. Sucharda:

 • originály znaleckých posudků
 • zjistí zda byla projednávána žádost adresovaná představenstvu ČLK 17. 10. 2001 viz různé

MUDr. Lazarová:

 • organizace schůzky amb. specialistů

Revizní komise:

 • RK zpracuje vybrané stížnosti jako kazuistiku pro poučení lékařské veřejnosti. Jednalo by se o zpracování asi 3 zajímavých případů z poslední doby á 20 min.

paní Hamerníková:

 • zajistí podklady pro jednání s MUDr. M. (SP10 a zákon o léčivech)
 • finanční úhrady lékařům za služby v nemocnicích
 • pozve MUDr. Černou na jednání 9. 1. 2002

Zapsala: Z. Hamerníková, sekretářka OS ČLK Děčín

Za správnost: MUDr František Plhoň , předseda OS ČLK Děčín

Pro Internet upravil: MUDr. Ivan Sucharda

( předchozí zápis )  ( následující zápis ) (zpět na obsah)

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster